KF årsredovisning 2001

3,435 views

Published on

KF årsredovisning 2001

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KF årsredovisning 2001

 1. 1. Kooperativa Förbundets verksamhet 2001 Ekonomiskt ekologiskt socialt
 2. 2. INNEHÅLL K O O P E R AT I O N E N S V E R K S A M H E T S I D É Konsumentkooperationens verksamhetsidé 1 Viktiga händelser 2001 2 Konsumentkooperationen ska göra det möjligt för människor Året i korthet 4 att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av Ekonomiskt, ekologiskt, socialt Kooperation i förändring 16 ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och Vd har ordet 22 Bildandet av Coop Norden AB 28 samverkan. Coop – en ny varumärkesstrategi 32 Förstärkt medlemsnytta 36 Hållbar konsumtion 38 Coop Norden AB och Coop Sverige AB 44 VERKSAMHETEN 2001 50 Marknad och omvärld 52 Coop Sverige AB 53 Försäljning & Konceptutveckling 55 Coop Konsum 56 Coop Forum 62 Marknad 68 Egna varumärken 69 Coop Provkök 72 Konsument och Miljö 74 Kategori & Logistik 75 Coop Norden-koncernen bildas formellt under Färskvaror och Kolonial/Kemtekniskt 76 2002 då apportegendomen överförs. I beskriv- Distribution & Logistik 78 ningen som följer behandlas Coop Norden som Specialvaror 82 redan bildat. KF ekonomisk förening 84 KF Kort 85 KFs redovisning för 2001 speglar resultatet och KF Affärsutveckling 86 KF Media AB 88 verksamheten i sin helhet – ekonomiskt, ekolo- KappAhl AB 93 giskt och socialt. Varje område har en färgkod – Kicks AB 99 blått illustrerar ekonomisk information, grönt KF Fastigheter AB 100 ekologisk och gult social. Vår Gård Kursgården AB 102 Redovisningen består av en övergripande verk- samhetsbeskrivning, presentation och redovisning KFs ÅRSREDOVISNING 2001 104 av KFs olika verksamheter samt KFs årsredovis- Förvaltningsberättelse 106 ning för 2001. Redovisningen vänder sig bland Bokslut 2001 113 annat till förtroendevalda och medarbetare och Redovisningsprinciper och noter 121 trycks i 13 000 exemplar på svenska och 3 000 Revisionsberättelse 146 exemplar på engelska. Redovisningen finns dess- Medlemsorganisationer 147 utom på www.coop.se. Nästa redovisning publice- Ordföranden kommenterar 150 ras i maj–juni 2003. Förbundsstyrelse 152 Ledning 155 KFs 103:e ordinarie föreningsstämma hålls på Vår Adresser 156 Gård, Saltsjöbaden, den 31 maj 2002.
 3. 3. V I K T I G A H Ä N D E L S E R 2001 V I K T I G A H Ä N D E L S E R 2001 Kooperativa Förbundets nya roll KF Svenska Detaljhandeln blev Coop Sverige AB Genom det fördjupade nordiska samarbetet förändras KFs roll radikalt. Efter Dagligvaruverksamheten i Kooperativa Förbundet gick den 1 januari 2002 över etablerandet av Coop Norden har KF tre uppdrag: förbundsuppdraget, ägarupp- till Coop Norden-koncernen och fick namnet Coop Sverige AB. I Coop draget och affärsutvecklingsuppdraget. Uppgiften är dock densamma – att maxi- Sverige, tidigare KF Svenska Detaljhandelsaktiebolaget, ingår Coop Forum med mera värdeskapandet för medlemmarna, genom försäljning av varor och tjänster, 43 stormarknader och Coop Konsum med 385 butiker. 47, 53 främst på dagligvaruområdet. 16 Största medlemsökningen i kooperationens historia Coop är det nya varumärket Konsumentföreningarna kan redovisa den största ökningen av antalet medlem- I september lanserades KFs nya varumärkesstrategi, mar under ett år. Mer än 150 000 nya medlemmar tillkom under 2001 och där- med Coop som sammanhållande namn. Varumärket med blev nettoökningen 115 381 medlemmar. Antalet medlemmar närmar sig Coop har som syfte att förtydliga den konsument- 2,7 miljoner och mer än vartannat hushåll i Sverige har ett medlemskap. 36 kooperativa idén att verka för ekonomisk, ekologisk och social nytta och att skapa mervärden för med- lemmarna. 32 Coop MedMera förenklar vardagen Ökningen av medlemmar i konsumentföreningar- na medförde att antalet Coop MedMera-kort Coop Norden ökade till 3,5 miljoner. Kortet är nyckeln till det störst på dagligvaror medlemsbaserade kooperativa erbjudandet och kan användas i över 1 200 butiker och stormarkna- I juni togs beslut om att från den der över hela landet. 36, 85 1 januari 2002 lägga samman daglig- varuverksamheten i de tre nordiska länderna i Coop Norden, som därmed Fyra koncept blev ett – Coop Forum är Nordens största dagligvaruaktör. Under året ombildades KFs fyra stormarknadskon- Svenska KF äger 42 procent, danska cept Obs!, B&W, Coop Forum och Robin Hood till FDB 38 procent och norska Coop en gemensam kedja – Coop Forum, som därmed är NKL 20 procent. 45 Sveriges största stormarknadskedja. 34, 63 2 3
 4. 4. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET Året i korthet Koncernens försäljning och tillgångar (mdr) Resultat efter finansiella poster (mkr) Överskottsgrad (%) 382 402 328 2,3 3 Ekonomiskt 29,9 30,6 32,1 31,8 32,2 187 2,1 • KFs resultat efter finansnetto uppgick till -662 (402) miljoner kronor. Kostnader 0 1,4 1,8 av engångskaraktär har kraftigt belastat resultatet. Framför allt gäller det bil- 15,5 16,4 16,8 17,0 14,5 dandet av Coop Norden, banksatsningen Coop Bank samt genomförandet av den nya varumärkesstrategin med lanseringen av varumärket Coop. Därutöver tyngs resultatet av KappAhl samt vissa av intressebolagen. 0 –662 0 Neg 97 98 99 00 01 97 98 99 00 01 97 98 99 00 01 • Den finansiella ställningen försämrades till följd av resultatet men var ändå god Försäljning Tillgångar med en soliditet på 26,5 (30,8) procent. • Koncernens totala försäljning uppgick till 32,2 (31,8) miljarder kronor vilket i Omsättningshastighet, sysselsatt kapital (ggr) Avkastning på sysselsatt kapital (%) Räntetäckningsgrad (ggr) stort sett är i nivå med föregående år. 7,2 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 2,3 • Coop Sverige ökade detaljhandelsförsäljningen med totalt 2,9 procent till 22 mil- 2,9 2,9 5,7 6,3 jarder kronor. Försäljningen av dagligvaror, som uppgick till 19,5 miljarder kro- 4,6 1,7 nor, steg med 5,9 procent. Coop Forum stod för den största ökningen. • KF Media uppvisade ett förbättrat rörelseresultat och försäljningen ökade till 1 515 (1 254) miljoner kronor. 0 0 Neg 0 Neg 97 98 99 00 01 97 98 99 00 01 97 98 99 00 01 Fem år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 KF-koncernen Försäljning, exkl. moms, mkr 32 198 31 761 32 078 30 562 29 873 Skuldsättningsgrad (ggr) Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster, mkr –662 402 328 187 382 Antal försäljningsställen, i Sverige 661 784 783 733 725 1,10 33,9 Medelantal anställda 17 361 17 988 17 606 18 186 17 979 32,2 30,4 30,8 26,5 Konsumentföreningarna 0,66 Försäljning, exkl. moms, mkr 15 527 14 901 14 439 14 145 14 077 0,61 Antal försäljningsställen 547 574 575 593 613 0,40 Medelantal anställda 8 821 8 998 9 003 9 160 9 352 0,32 Antal föreningar 67 75 78 82 83 För definitionen av nyckeltal Antal medlemmar (tusental) 2 678 2 563 2 489 2 433 2 378 0 0 se s. 125. 97 98 99 00 01 97 98 99 00 01 4 5
 5. 5. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET KFs försäljning fördelad Försäljning via Coop MedMera på affärsområde fördelad på affärsområde* • KF Fastigheter hade fortsatt tillfredsställande lönsamhet. KappAhl 8 % Övriga 0,1 % KF Fastigheter 3,8 % KF Media 4,7 % (1 567 mkr) Coop Konsum 42 % (8 258 mkr) • KappAhl-koncernens resultat försämrades påtagligt. En hårdnande konkurrens- KappAhl 12,9 % Akademibokhandeln situation och en dålig utveckling för Affärsområde Dam medförde svag försälj- 2 % (379 mkr) Coop Forum 34,4 % ning och sämre marginaler. D & L 10,3 % Coop Forum 48 % • Under 2001 gjorde medlemmarna 167 miljoner transaktioner med medlems- (9 365 mkr) kortet Coop MedMera. Detta innebar 33 miljarder kronor i poängregistrerad för- Coop Konsum 33,8 % säljning. * inkl. moms • Ett omfattande utvecklings- och investeringsprogram genomfördes i kärnverk- samheten. Ett led i detta arbete var det standardsortiment som infördes i Coop Konsum under året. För medlemmar och kunder innebar det en sortiments- Konsumentkooperationens Konsumentkooperationens Konsumentkooperationens ökning i butik med i snitt 15–20 procent. marknadsandel marknadsandel marknadsandel dagligvaror sällanköpsvaror total detaljhandel • För att bredda sin interaktiva satsning förvärvade KF Media de interaktiva förla- Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel gen Levande Böcker, Pan Interactive och IQ Media från Enlight. Under hösten 18,2 % (18,3) 8,7 % (9,2) 13,9 % (14,2) lade KF Media ett bud på börsnoterade Vision Park, vilket förvärvades i november. Världsmarknaden för Försäljningsvärde i butik (mkr) Ekologiska livsmedels Försäljningsvärde i butik per capita (kr) för ekologiska ekologiska livsmedel (försälj- för ekologiska livsmedel andel av totala livsmedels- livsmedel 2000 i 15 länder ningsvärde miljoner USD) försäljningen 2000, % 1 200 20 000 25 000 4,5 17 800 850 14 300 3,1 16 000 11 700 9 800 12 500 500 8 300 1,8 440 440 mer än 300 6 000 1 230 210 210 200 200 190 4 000 3 300 120 100 1 500 2 500 0 20 0 0 0 96 00 96 00 96 00 96 00 Sc rk Ö eiz Sv e Ho e Ty nd nd A ita e B n Ze n d n Au pan Sp n n 96 97 98 99 00 01 e k nd n rik ig ik ie ie an lie lie ie US a ig ar ie lla la hw kr er nn Ny elg an nm Ita ra la er al Ja er nn nm sk St ran Källa: Grolink AB, International sk st st Sv e k nd n Da ita ig ar ie Da Ty F br Trade Center at UNCTAD/WTO a la er nn br nm or sk Sv or ita Da Ty St br or Källa: Euromonitor, ITC Källa: Euromonitor, ITC Källa: Försäljningsvärde; Grolink AB, folkmängd; FN St 6 7
 6. 6. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET Totalt KRAV-märkta Andel miljömärkta kemtekniska Andel miljömärkta hygien- 3 Ekologiskt livsmedel i vikt, Coop Sverige artiklar av total försäljning, kr, artiklar av total försäljning, kr, Coop Sverige Coop Sverige • Coop Sveriges försäljning av KRAV-märkta livsmedel blev 30 000 ton, en ökning 24 000 med 26 procent. 19 000 44 % 4,8% • 60 procent av Coop Sveriges butiker är KRAV-auktoriserade. • 16 Coop Konsum-butiker testade, med stor framgång, under en period att sälja enbart ekologiska grönsaker och frukter. Om detta genomförs på samtliga buti- 3 800 6 000 ker beräknas det medföra en väsentligt minskad användning av konstgödsel i 0 jordbruket. 00 01 Coop Konsum • En opinionsbildande TV-film om bekämpningsmedel väckte en stormig debatt. Coop Forum KF stämdes inför Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt. Ärendet be- handlas av Marknadsdomstolen under våren 2002. Utsläpp (koldioxid) i kg per Antal timmar miljöutbildning Elanvänding i kWh per omsatt miljon, Coop Sverige per anställd, Coop Sverige kvadratmeter, Coop Sverige • Försäljningen av Änglamark som är det ledande miljösortimentet inom svensk 1 911 1 998 dagligvaruhandel, ökade med 27 procent, och uppgick till 416 (328) miljoner 4,0 4,0 761 800 kronor. 1 199 • Distribution och Logistik tecknade en överenskommelse med Vägverket om 1 051 367 kvalitetssäkring av transporter. Syftet är att gynna båda parters arbete för säkrare 300 328 183 trafikmiljö och en ökad miljöanpassning av transporter. 1) 0 0 0 • Koldioxidutsläppen från transporter med egna lastbilar minskade med tre ton, 00 01 00 01 00 01 00 01 um m L mycket tack vare inmontering av nya tanksystem i några lastbilar under året. & ru ns D Inhyrda och egna fordon um m L Fo & Ko ru ns op D Egna fordon Fo op Ko Co • Beslut togs att ogräsmedlet ”Round Up” ska tas bort ur Coop Forums sortiment. op Co op Co Co 1) Integrerat i nya rollen miljö- • Kursgården Vår Gårds restaurang KRAV-certifierades. mästare i butik 8 9
 7. 7. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET Årets miljöresultat Sammanfattning av årets miljöresultat för KF totalt samt respektive affärsområde r te he Varor som säljs inom KF har en inverkan på miljön vid tillverkning, distribution, ig hl um st A m Fa Ko p Fo p pp förbrukning och avfall. Varudistributionen påverkar miljön via utsläpp till luften ns L ru o o & Co Co Ka KF KF D Koncerngemensamma nyckeltal från transporter. Olika verksamheter, till exempel butikerna med sina kylanlägg- 1. Mat ningar och inredningar, förbrukar energi och resurser samt genererar avfall. Totalt KRAV-märkta livsmedel i ton 30 000 24 000 6 000 1. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade trots en intensiv debatt där nyttan 2. Övriga dagligvaror Andel miljömärkta kemtekniska artiklar av ekologisk odling ifrågasattes. av total försäljning (kr) (%) 44 44 44 Andel miljömärkta hygienartiklar 2. Försäljningen av miljömärkta kemtekniska artiklar minskade som en följd av av total försäljning (kr) (%) 4,8 5,6 3,9 skärpta miljömärkningskriterier. Försäljningsminskningen är således ett utslag av 3. Specialvaror färre miljömärkta produkter. Andelen miljömärkta hygienartiklar minskade, vil- Andel miljömärkta kläder ket beror på ett minskat intresse från leverantörernas sida att miljömärka sina pro- (Öko-tex och EU-blomman) (%) 3,1 4. Utbildning dukter. Antal timmar miljöutbildning per anställd 1) 4 4 3. Andelen FSC-märkta varor inom Coop Sverige ökade under året. Köldmedia Mjuka freoner HCFC kvar att avveckla (kg) Avveckling enligt plan 4. Utbildningen av anställda i hållbarhetsfrågor och Kompassen fortgick. Nästa steg 5. Energi är att kvalitativt utvärdera utbildningen. Elanvändning i kWh per kvadratmeter 800 328 123 Andel miljömärkt el i butik (%) 60 5. En förändring av sortimentet till ökad andel kylda och frysta varor medförde en 6. Transporter ökad energianvändning. Utsläpp koldioxid i kg per omsatt miljon, inhyrda + egna fordon 1 998 1 998 6. Utsläppen av koldioxid från Coop Sveriges transporter fortsatte att minska. 7. Avfall Utsläpp av växthusgaser är ett av Coop Sveriges största miljöproblem, eftersom Andel avfall till deponi /förbränning (%) 42 30 verksamheten bygger på distribution av varor och returemballage. Fokus på Andel materialåtervinning (%) 53 transporter måste därför vidmakthållas. Andel organiskt avfall (%) 5 Andel butiker som sorterar organiskt avfall (%) 70 100 7. Andelen sorterat avfall fortsatte att öka. Ett gemensamt rapporteringssystem Övriga nyckeltal inom Coop Forum ger såväl kostnads- som miljömässiga vinster och en effektiv KappAhls transporter Båt Bil Flyg Järnväg avfallshantering. Transportsätt för totala transporter (tonkm) 28 35 0,5 36,5 Transportsätt för import (tonkm) 91 6 4 1) Ej redovisat i timmar KF bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet. 10 11
 8. 8. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET Antal medlemmar i konsumentföreningarna 1904–2001 Tusental 3 Socialt 3 000 • Antalet medlemmar ökade med mer än 115 000 netto, vilket är den största ökningen under ett år hittills. 2 000 • En ny organisation för kundservice – Coop Kontakt – utvecklades under året. Kundtjänsten hanterar inkommande ärenden via e-post, telefon, brev och fax. 1 000 Målet är att konsumenter i första hand ska söka kontakt via Internet. I annonser och tryckt informationsmaterial marknadsförs därför oftast endast webbadres- 0 04 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10 sen www.coop.se. Målsättningen är att svar ska ges inom 24 timmar (vardagar). • För att att förbättra möjligheten för konsumenter att ställa frågor per telefon infördes ett nytt nummer. Samtalet är gratis, oavsett om det görs från vanlig tele- Åldersfördelning anställda1), Coop Sverige fon eller mobiltelefon. Telefonnumret är 020-71 10 10 (kl. 09.00–17.00). 1107 • KF stödjer Stiftelsen Vi planterar träd, som driver ett omfattande program för att 976 997 1104 skapa ett grönt bälte runt Victoriasjön i Afrika. Insamlingen gav under 2001 794 830 758 758 737 10,9 miljoner kronor. 621 675 538 509 461 • KF och konsumentföreningarna samlade in 5,2 miljoner kronor till kooperatio- 424 385 432 nens biståndsverksamhet, Kooperation Utan Gränser. 178 63 45 0 13 1 • Projektet Bistånd på köpet startade under hösten. Projektet innebär att alla som 7 4 9 4 9 4 9 4 9 4 – betalar med sitt Coop MedMera-kort kan låta avrunda summan uppåt till när- 65 –1 –2 –2 –3 –3 –4 –4 –5 –5 –6 18 25 30 35 40 45 50 55 60 maste hel krona. Den insamlade summan uppgick till 500 000 kronor (till och Kvinnor Män med februari 2002) och gick oavkortat till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. • Arbetsmiljöarbetet i KF och Coop Sverige drivs enligt en ny policy med målet att det ska integreras i verksamheten på alla arbetsplatser. Under året genomfördes ett flertal aktiviteter för att implementera den nya policyn. • En för KF, Coop Sverige och konsumentföreningarna gemensam hälsopolicy antogs, vilket gör Coop Sverige till den första dagligvarukedjan som särskilt mar- kerat hälsofrågornas betydelse. 12 13
 9. 9. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET • Ett vetenskapligt och etiskt hälsoråd utsågs i KF. Rådet ska vara vägledande i Medelantal, anställda Sjuklönekostnad, Fördelning kvinnor utvecklingen på hälsoområdet samt garantera att KFs erbjudanden sker i enlig- Coop Sverige, Coop Sverige, i relation resp. män i Coop Sveriges kvinnor resp. män till total lönekostnad ledningsgrupp het med vetenskap och beprövad erfarenhet. Män 40 % Sjuklöne- Kvinnor Män 73 % • En lönekartläggning genomfördes för Coop Forum. Kartläggningen visade att kostnad 2,0 % (1,8) 27 % de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män inte beror på kön utan har saklig grund. Kvinnor 60 % • Arbetet med jämställdhet och etnisk mångfald är en prioriterad uppgift. • Ett verktyg utvecklades för att förbättra arbetet med rehabilitering för anställda. Medelantal anställda 13 029 Totalt 70 personer • En policy samt ett program för företagets ledarförsörjning utarbetades. Sju olika program/utbildningar finns för kompetensutveckling av chefer. • Utveckling av interaktiva utbildningar fortsatte i samverkan med KFO/Handels Föräldraledighet, anställda Vård av barn, anställda Kompetensutvecklingsstiftelse. Coop Sverige Coop Sverige Kvinnor 2,9 % (2,8) Kvinnor 0,7 % (0,5) • Coop Forum genomförde hälsotester i form av kolesterol- och blodsockertester, Män 0,7 % (0,5) Män 0,6 % (0,4) i butik på ett 40-tal orter i Sverige. Hälsotesterna mottogs positivt både bland kunder och personal. Över 5 000 kunder testade sitt blodsocker och kunde sam- tidigt ställa frågor till en dietist eller få motionsråd och prova stavgång. • Varumärket Komiform omprofilerades i samband med lanseringen av Coop till Coop Komiform. Erbjudanden finns inom områdena matrådgivning, motion, Total föräldraledighet Total ledighet för vård av egenvård samt avkoppling och för närvarande består sortimentet av ett trettiotal i timmar motsvarar barn i timmar. motsvarar 275 årsarbetare 64 årsarbetare produkter. • I KappAhl togs PVC bort i kläder och accessoarer. Kraven på formaldehyd, tung- metaller och mjukgörare skärptes. Barnsäkerhetskraven skärptes. • Produktsäkerhetsarbetet koncentrerades på förebyggande åtgärder. Genom pro- duktkännedom, dokumentation och besök hos leverantörer byggs en god säker- het in i systemet. De produktlarm som ändå förekommer hanteras enligt fast- ställda rutiner. 14 15
 10. 10. K O O P E R AT I O N I F Ö R Ä N D R I N G K O O P E R AT I O N I F Ö R Ä N D R I N G KFs nya roll detaljhandelsområdet måste säkerställas, liksom kunskap och information om de förutsättningar och utvecklingsmönster som präglar dagligvaruhandeln i Norden. KF-koncernen har under 1990-talet omvandlats från ett konglomerat till ett detalj- KF måste också utveckla system och styrmetoder för att kunna utöva den nya ägar- handelsföretag med primärt fokus på dagligvaror. Arbetet med att förnya konsu- rollen med excellens. mentkooperationen genom att etablera en nordisk struktur för dagligvaruverksam- Med Coop Norden har konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark och heten tog avgörande steg under 2001. Norge skapat en stark kooperativ koncern, som ytterst ägs av medlemmarna. Även Genom det fördjupade nordiska samarbetet förändras KFs roll radikalt. Efter för föreningarna och medlemmarna innebär den nya konstruktionen en förändring etablerandet av Coop Norden har KF tre uppdrag: förbundsuppdraget, ägarupp- i ägarrollen. Ägandet är nu endast indirekt. Medlemsinflytandet ska dock säker- draget och affärsutvecklingsuppdraget. Uppgiften är densamma – att maximera ställas på butiksnivå. Det ingår i butikschefernas uppdrag att engagera medlem- värdeskapandet för medlemmarna. marna i butikens drift, dock utan att butikschefen avhänder sig något ansvar. I blivande Coop Bank är KF också största ägare med 45 procents ägarandel. Pro- Förbundsuppdraget jektet har startats i partnerskap med Skandia Liv (35 procent) och Telia (25 procent). KF är fortsättningsvis konsumentföreningarnas gemensamma förbund, med upp- Ägandet i Coop Bank syftar primärt till att stärka konkurrenskraften i Coop Sve- gift att tillsammans med föreningarna utveckla innehållet i det kooperativa med- rige och ge medlemmarna nya mervärden. lemskapet och den kooperativa företagsformen. KF är även ägare till bland annat KappAhl, KF Media och KF Fastigheter. Förbundet har också det gemensamma ansvaret för kunskapsutveckling och Ägandet i dessa verksamheter genomlyses och prövas löpande. För KF är dessa opinionsbildning i för medlemmarna angelägna frågor. Att tillsammans med före- bolag i första hand finansiella resurser och målet är att finna ägar- och driftsformer ningarna driva, utveckla och vitalisera den medlemsdemokratiska processen är vik- som skapar optimala möjligheter för bolagen att utvecklas och ge maximal avkast- tigt liksom opinionsbildning i konsumtionsfrågor och att företräda konsument- ning. Engagemang i fackhandelsbolagen kan också bidra till att upprätthålla och kooperationens intressen gentemot olika samhällsorgan. vidareutveckla KFs ägarkompetens inom detaljhandel. Ägaruppdraget Affärsutvecklingsuppdraget Kärnverksamheten, dagligvaruhandeln, har i sin helhet överförts till Coop Norden Mot bakgrund av sin uppgift har KF ett viktigt uppdrag i att utveckla mervärden som är samägt med danska FDB och norska Coop NKL. Därmed driver inte KF som kompletterar dagligvaruhandelns butiker och stormarknader. längre någon operativ verksamhet inom dagligvaruområdet. KF är med sin andel All affärsutveckling har som utgångspunkt medlemsbasen, som unikt tillhör på 42 procent största ägaren i Coop Norden, och stor vikt läggs nu på att utforma föreningarna och KF, och medlemskortet Coop MedMera. Syftet är att addera mer- ett aktivt och kompetent ägarskap. Styrningen sker genom styrelsearbete, vilket var värden i medlemskapet genom erbjudanden från kvalitetssäkrade samarbetspart- ett av motiven bakom den nya konstruktionen. ners, med varor, tjänster och kunskaper bland annat inom hälsa, telekom, infor- KF har ett ansvar att vara lönsamt, finansiellt stabilt och att hålla god finansiell mation och underhållning. beredskap för att på bästa sätt främja Coop Nordens verksamhet. Kompetens inom 16 17
 11. 11. K O O P E R AT I O N I F Ö R Ä N D R I N G K O O P E R AT I O N I F Ö R Ä N D R I N G Kooperationen under 152 år 1963 1942 Konsumentkooperationens första Husmodersgymnastiken startas av och Europas största lågprisvaru- Konsumentföreningen Stockholm. hus, Obs! i Vårby, invigs. Gymnastiken blir snabbt rikstäckan- de i KFs regi och har som mest över 1908 100 000 deltagare inom bland annat Under 1908 beslöt margarinfab- 1921 dam- herr- och barngymnastik. 1964 1992 1904 rikanternas kartell att dra in KFs KF gick återigen till angrepp mot karteller- Utställningar på temat ”Tjäna Konsumentföreningar Efter att den första kooperativa grossistrabatt. För att säkerställa na. Med en modern margarinfabrik, som på att veta” visades i ett stort med 60 procent av den partihandelsföreningen, placerad margarinleveranser till förening- KF byggt i Norrköping, spräcktes marga- antal varuhus. Utställnings- kooperativa detaljhan- i Malmö, gått i konkurs gör KF ett arna köpte KF en margarinfabrik. rinkartellen. Genom köp av kvarnen Tre 1947 idén var att ge konsumentin- deln överlåter denna till nytt försök med gemensamma in- Med egen tillverkning kunde KF Kronor i Stockholm 1922 tvingades kvarn- Den första självbetjäningsbutiken formation i köpögonblicket KF. Detaljhandeln kan köp i form av en agenturaffär. Det utmana kartellen. Genom bland ringen att sänka priserna. KF utmanade i Sverige invigs på Odengatan i och utställningarna utveckla- därmed integreras med första årets överskott på drygt annat import kunde KF också ta glödlampsmonopolet genom att starta Stockholm med namnet ”Kon- des till en av Sveriges mest partihandeln och ett 4 000 kronor blir grunden till KFs strid med sockerkartellen, kakao- Luma och gummitrusten genom köpet av sum Snabbköp”. Kooperationen spridda broschyrserier ”Tjäna nytt effektivare arbets- affärsverksamhet och agenturen kartellen och såpfabrikanternas Gislaveds gummifabrik. Resultaten blev bygger snabbt ut nätet av själv- på att veta” med konsument- sätt med konceptstyrda utvecklas till KFs partihandel. kartell. spruckna karteller och lägre priser. betjäningsbutiker. information. kedjor utvecklas. 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1850 1899 1914 1924 1932 1953 1985 2001 Den första kooperativa I september 1899 Konsumentbladet – tidning KF förvärvade Vår Gård i Salt- KF förvärvar ett korre- Uppbyggnaden av Konsumentföreningen Coop Norden bildas av föreningen i Sverige star- bildas det politiskt för kooperativ och huslig sjöbaden och förlade sin utbild- spondensinstitut som moderna varuhus med Stockholm anordnar Coop NKL, FDB och KF för tas 1850. Syftet med att och religiöst obero- ekonomi startas. Under ningsavdelning dit. Utbildning- blir grunden till Brev- namnen Forum och paneldebatt med temat att utveckla en nordisk kon- gå samman i en koope- ende Kooperativa 1920-talet inledde tidningen en på Vår Gård bidrog till att skolan. Brevskolan blir Domus påbörjas. ”Blir maten bättre”. cern för dagligvaruhandeln. rativ förening var dels att Förbundet (KF) och samarbete med unga förfat- arbete i detaljhandeln kom att en tillgång för studiecir- Mötet blir upptakten Det nya gemensamma varu- få lägre pris på inköpta ett 30-tal förening- tare såsom Wilhelm Moberg, betraktas som ett yrke. Den kelverksamheten, som till ett förändringsar- märket Coop introduceras. varor, dels att få bättre ar med cirka 7 300 Karin Boye, Nils Ferlin, Eyvind pedagogik som utvecklades blev hade startats 1920. bete inom kooperatio- De fyra stormarknadskon- betalt för den säd jord- medlemmar anslu- Johnson, Arthur Lundkvist, ett föredöme för yrkesutbild- 1967 nen där miljö, kost och cepten förs samman till brukarna använde som ter sig. Harry Martinsson och Lubbe ningar i hela det svenska när- hälsa allt tydligare kom- Coop Forum och namnet betalningsmedel. Nordström. 1934 bytte tid- ingslivet. Oändlighetssymbolen, mer i centrum. Ekolo- Coop Konsum införs. Coop ningen namn till Vi. den liggande åttan, intro- gisk inriktning blir en Sverige AB svarar för driften duceras som varumärke. del av affärsstrategin. av dagligvaruhandeln. KF får nya uppdrag. 18 19
 12. 12. K O O P E R AT I O N I F Ö R Ä N D R I N G K O O P E R AT I O N I F Ö R Ä N D R I N G KFs huvudsakliga verksamheter Detta är Coop Norden KF är med 42 procent huvudägare i Coop Norden och med 45 procent huvudägare Coop Norden är Nordens största dagligvaruföretag, gemensamt ägt av konsument- i planerade Coop Bank och är moderföretag i KF-koncernen, som omfattar Kapp- kooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten startade den 1 Ahl, Kicks (till 2002-04-30), KF Media och KF Fastigheter. KF är förbund för lan- januari 2002. dets 67 konsumentföreningar och har huvudansvar för utveckling av medlemska- pet och medlemsförmåner tillsammans med föreningarna. Ägare: 2,7 miljoner KF Coop NKL FDB medlemmar i 67 föreningar 42 % 20 % 38 % KF Coop Norden Dotterföretag Intresseföretag 100 % 100 % 100 % KF Media KappAhl KF Coop Norden Coop Elektro Coop Bank Coop Sverige Coop Norge Coop Danmark Fastigheter 42% 47% 45% 2,7 miljoner medlemmar har medlemskap i någon av landets 67 konsumentföreningar. Föreningarna äger i sin tur Kooperativa Förbundet (KF). Medlemmarnas uppdrag, som det är formulerat i stadgar och Kom- passen, är ledstjärnan för all verksamhet i KF och konsumentföreningarna. Fem föreningar – Stockholm, Svea, Solidar, Väst och Norrort, med tillsammans cirka 1,6 miljon medlemmar – har integrerat sin affärs- verksamhet med KFs. KF driver deras detaljhandel genom det till 42 procent delägda Coop Norden, som i sin tur till 100 procent äger Coop Sverige, som operativt ansvarar för den svenska verksamheten. De 62 detalj- handelsdrivande föreningarna (DDF), med tillsammans cirka 1,1 miljon medlemmar äger och driver cirka 38 procent av kooperativ detaljhandel. De har samråd med Coop Sverige för gemensamma frågor. KFs fack- handel och Coop Sveriges detaljhandel svarar för resten av landets konsumentkooperativa detaljhandel. 20 21
 13. 13. VD HAR ORDET VD HAR ORDET ”KF och konsumentföreningarna har skyldighet att ta initiativ vad Nordisk samverkan ger nya uppgifter för KF gäller medlemsnytta, inflytande och konsumentfrågor. Coop Norden har skyldighet att svara för en effektiv detaljhandelsdrift. Denna tydliga principiella ansvarsfördelning gör uppdragen tydli- Kooperativa Förbundet befinner sig i kraftig för- Bildandet av Coop Norden innebär ett ändring. Genom beslutet att bilda det med mycket stort åtagande för KF. Samtidigt gare, vilket i sig bidrar till ökad effektivitet.” är en större struktur för dagligvaruhan- Börje Fors norska Coop NKL och danska FDB gemensamt deln nödvändig om konsumentkoopera- ägda Coop Norden har förutsättningarna för tionen ska kunna möta en hårdnande och KFs verksamhet ändrats i grunden. Då KFs dag- allt mer internationaliserad konkurrens. ligvaruverksamhet övergår till Coop Norden minskas den sammanlagda omsättningen med närmare 25 miljarder från en total omsättning på närmare 31 miljarder till en omsättning på cirka 6 miljarder. Bildandet av Coop Norden innebär ett mycket stort åtagande för KF. Samtidigt är en större struktur för dagligvaruhandeln nödvändig om konsumentkooperatio- nen ska kunna möta en hårdnande och allt mer internationaliserad konkurrens. Coop Norden är baserat på övertygelsen att konsumentkooperationen kan fullgöra sin uppgift att skapa mervärden för medlemmarna om den bygger en framtid på en gemensam nordisk strategi. En mångfacetterad historia Kooperativa Förbundet bildas 1899 som föreningarnas förbund med uppgift att bedriva upplysningsverksamhet och agitera för konsumentkooperationen. Det nya förbundet skulle främja den kooperativa rörelsens utveckling. 1904 startas den första affärsverksamheten med gemensamma inköp för de anslutna föreningarna. Monopol och kartellstriderna på 1920- och 1930-talen blir inledningen till en industriell utveckling där KF successivt utvecklas till ett omfattande industri- konglomerat. Via sitt arkitektkontor KFAI driver KF under samma tid fram en modern och hygienisk utformning av butikerna. När självbetjäningsbutikerna, Konsum Snabbköp, introduceras i slutet av 1940-talet innebär det en revolution inom svensk detaljhandel. Varuhus, stormarknader och modern logistik följer under de närmaste decennierna därefter. Mot slutet av 1980-talet står det alltmer 22 23

×