Partij!magazine van korfbal combinatie ridderkerk                       #nr.2  JAAROVERZICHT    ...
Co l of o n                                                        ...
Deze keer in Partij!                         Voorwoord                      ...
20 activiteit: startdag                                                  ...
KCR-leden aan het woord                                          Peter Grandia s...
7 Filmavond B & C                                                     ...
4                                          H e t e e r ste j a a r KC R be te k e...
chintz mode        c              men       &  women                     ...
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Partij! editie 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Partij! editie 2

1,754 views

Published on

 • Be the first to comment

Partij! editie 2

 1. 1. Partij!magazine van korfbal combinatie ridderkerk #nr.2 JAAROVERZICHT ELK TEAM KIJKT 2011/2012 TERUG OP ZIJN SEIZOEN
 2. 2. Co l of o n Kérastase KapperK CR c l ub huis, Spo r t l a a n 62982 SN R id de rk e r k Haarmode Meyer Creativiteit in actuele haarmode www.fitnesscentrumbolnes.nl0180 – 4 2 8 0 3 7w w w. k crk o rf ba l . nl Dames op afspraak Heren zonder afspraakB e s tu u r Sp o ns o rc o m m issi eVoorzitte r Jos d e Vos Jo s d e Vo s v o o rzi tte r @k cr k o r fb a l . n l Amerstraat 32 06 53641786 jos .d e .vos @kp n mail .n l Winkelcentrum Bolnes-ZuidSec ret a ris B ar t van Dam 0180 - 411830Helm a B e l de r i n f o @k cr k o r fb a l . n l 06 12714460 b ar tvan d am@h otmail .c omPenning m e e ste r Nic k Sc h in ke l s h oe kTheo va n de r Po e l p e n n i n g m e e st e r @k cr k o r fb al .n l 06 34018418 n ic ks c h in ke l s h oe k@me .c omK orfbalz a k e n Pe te r van d e r B u r g hAr j an Gra n di a k o rf b a l z a k e n @k cr k o r fb a l . n l 06 40983173 p e te r van d e r b u r g h 67@g mail .comWe ds trij d z a k e n Ar n ou t d e Jon gMar ti n Wo lf w e ds tr i j d z a k e n @k cr k o r fb a l . n l 06 13520125 ar n ou t.s yl via@g mail .c omComm unica tie , v ri j wi l l i g er s Ge r d ie n Hol man h .h ol man 4@c h e l l o.n lLeo v an de r We l l e c o m m u n i ca t i e @k cr k o r fb a l .n lB eh e e r a cco m m o dat i e We d s tr i jd z a kenHans de Gro o t be h e e r @k cr k o r fb a l . n l Voor al l e z ake n b e tr e f f e n d e we d s tr ijd e n , zoalsAc tiv i te ite n af s c h r ijve n , s c h e id s r e c h te r s e n oe f e n we d st rijdenK laudi a B o o m s lui te r a ct i v i t e i t e n @k cr k o r fb a l . n l Se n ior e n : M ar tin Wol f 06-14604488 (n a 17.30 uur) mar tin .wol f @u p c mail .n lTe c hn is c h e c o mm issi e A-ju n ior e n e n B -as p ir an te n : M ar ie ke Hol wardaVo o rzi tte r e n c o ö rd i n a t o r C - t e a m s 010-4193395 of 06-28782205.Leo K l o k lk l o k @da l t o n b a r e n d r e ch t . n l06- 383 2 9 2 7 7 / 0 1 8 0 -4 2 5 0 8 6 C-as p ir an te n : Patr ic ia van d e r B u r g h 0180-467990 of 06-31918963 (n a 17.30 u u r)Algem e e n c o ö rdi na t o r, se n i o r e n 1 t / m 4 e n A 1 e nA2 ( w e ds tri j dza ke n , K N K V ) D, E e n F-p u p il l e n : As tr id Rie s ke 06-10954 236Pi et K lo o tw i j k pl k l o o t w i j k @h e t n e t . n l06- 274 3 6 9 2 8 / 0 1 8 0 -4 1 7 1 7 4 O e f e n we d s tr ijd e n : Pie t L ag e r waar d p ie t-l ag e r waar d @h e tn e t.n l KCR is deCo ö rdi n a to r A3 e n s e n i o r e n 5 t / m 9 Loodgieters- en installatiebedrijfWendy Ja n s e n w e n d y. j a n se n @k p n m a i l . n l06- 425 4 9 4 8 5 / 0 1 8 0 -4 6 4 2 2 3 Ar b itr ag e : He n n y van d e Pave r t p ave r t@ve r s ate l .n l 0180-423165 of 06-24790357 Centrale verwarming meest gedrevenCo ö rdi n a to r B te a ms Vi n ce n t d e K r e e kv i ncen tde k re e k@h o t m a i l . co m 0 6 - 5 1 0 2 7 3 8 3 J eu d e B oul e s complete badkamers sanitair korfbalverenigingCo ö rdi n a to r B te a ms F r a n s Re sn e rf r. resn e r@pl a ne t. nl 0 6 - 1 0 3 1 4 8 1 4 / 0 1 8 0 - 4 2 4 4 9 4 B e n van B e e kom b e e kom39@g mail .c om 0180-410179 / 06-40930345 Oranjestraat 44 • 2983 HT • Ridderkerk van NederlandCo ö rdi n a to r E - e n F t e a m s M a r ce l M o l e n a a r Joop Goedegebuur goedegebuur43@gmail.com Loodgieters- en installatiebedrijf tel: 0180 - 413215 fax: 0180 - 418530gr alor1 @h o tm a i l . c om 0 6 - 4 2 8 1 4 1 5 7 / 0 1 8 0 - 4 1 3 371 0180-428800 / 06-55886402 Centrale verwarming e-mail: info@rieske.orgCo ö rdi n a to r D - te a m s S yl v i a B i r i n ci - v a n H e r ksy lv i a_ v a n _ h e rk@h o t m a i l . co m 0 6 - 4 1 6 1 6 5 1 6 Ko m bi f i t Complete badkamersv anaf de za a l c o m pe t i t i e Helma Belder info@kcrkorfbal.nl 06-51503457 SanitairCo ö rdi n a to r D - te a m s J o k e v a n ’ t H o f- v. d . S p oe lj o kej o ke @pl a ne t. nl 0 6 - 8 1 2 4 5 4 4 5 / 0 1 8 0 4 8 7 2 5 4tot de za a l c o m pe ti t i e Re d a c ti eCo ö rdi n a to r D e K a n g o e r o e K l u p :Mar loe s H o l l e bra nd se Voor vr ag e n , op me r kin g e n of id e e e n ove r ‘Part ij!’m arloe s _ ho l l e bra nd se 1 @h o t m a i l . co m 0 6 - 1 1 5 2377 ku n t u c on tac t op n e me n me t An n e tte L u ijendijk an n e tte l u ije n d ijk@g mail .c om 06-41211391 We love to advertise. nijgh.com Oranjestraat 44 2983 HT Ridderkerk tel: 0180-413215 fax: 0180-418530 email: info@rieske.org
 3. 3. Deze keer in Partij! Voorwoord Van deeditie 2: Jaaroverzicht 2011/2012 redactie voorzitter KCR op koers B es te lezers, Op 3 0 ju ni is he t d e 1 e “oud e j a a r savon d ” voor KCR. D e dag e r n a , op 1 j uli be sta at Voor u een g loednieu w exemplaa r va n Pa r tij!, KCR namelijk 1 j a a r. 3 0 j un i i s e e n mooi e het clu bma g a zine van KCR. D eze t weede u itg ave dag om dat met e lk a a r te v i e re n . betref t een jaa rover zicht va n het eers te jaa r a ls fu s ieclu b. D e ins teek zal aa nkomende jaren Teru g k ijken op d at 1 e j a a r i s ve e l te zi e n evenzo zijn dat er t wee edities per jaa r worden en te lezen in d e ze 2 e e d i ti e va n Pa r ti j ! u itg ebracht, waa r van de eers te editie een pres en- Teru g k ijken is voora l g oe d om d at te g e - tatiegids betref t en de t weede u itg ave een jaa r- bru iken om na a r d e toe k omst te k i j k e n . over zicht zal zijn. Op deze ma nier mis t u niets va n Er is veel g edaa n i n h e t a fg e lope n j a a r bi j wat er binnen de vereniging g ebeu r t. B ovendien KCR. Het is voora l g oe d om te zi e n d at h e t heef t u er per jaa r t wee mooie bewa a rexemplaren de integratie van d e le d e n va n d e ve r sc h i l- bij die k u nnen dienen a ls pers oonlijk KCR-archief. lende clu bs eige n li j k h e e l g oe d e n g la d j e s is g elopen. I k v i n d d at h e t be la n gr i j k ste 2 0 1 1 wa s het jaa r waa r in B olnes en S agitta de a s pec t bij de vo r mi n g va n KCR. H e t g a at Elk team kijkt terug op zijn seizoen ha nden ineens loeg en en g es teu nd door een deel van Ten D onck bes loten s a men als één vereniging verder te g a a n. Op 1 ju li 2 0 1 1 was Kor fbal Combi- om de mens en. D a a r d oe n we h e t voor. D e “ tijdelijke” a ccommod ati e h e e f t e e n “De A2 is een echte graadmeter voor de fusie van KCR.” natie R idder ker k een feit en op 2 0 au g u s tu s van datzelfde jaa r werd het s tar ts ein g eg even voor een bijzonder eers te s eizoen. Natu u r lijk moes ten behoor lijke vera n d e r i n g on d e rg a a n . We zijn er nog niet, wa nt e r moe te n n og ve e l za ken worden ge d a a n . Le t we l, d a n h e bbe n we allemaa l een beetje wennen. Wennen a a n een we het over de h ui d i g e ti j d e li j k e a ccom- nieu w bes tu u r, wennen a a n een nieu we a ccommo - modatie. Het be stuur k i j k t ve rd e r. D a a rove r datie, nieu we tea mg enoten, trainers, coa ches en zijn we in g es p re k me t g e me e nte e n S por t a l die v r ijwillig ers en s u ppor ters. en Welzijn (S en W ). Wi j ze lf moe te n e c hte r bepalen wat KCR n od i g h e e f t. Va n d a a r ui t M aa r aa n het eind va n de r it k u nnen we zeg g en bek ijken wat de mog e li j k h e d e n zi j n . En dat het een g oed jaa r is g ewees t. M et s por tieve niet anders om. hoog tepu nten a ls de vele k ampioens cha ppen op a lle nivea u s binnen de vereniging. M a a r ook de O ok wordt er hard g e we r k t a a n ve r be te re n bindende ac tiv iteiten voor de jeu g d waren een van de nieu we i n g a n g. H e t d oe l i s d at be - s u cces, evenals die voor volwa s s enen. Er is door gin van het nieuwe se i zoe n a lle s i n ord e i s, velen ha rd s a meng ewer kt om te komen tot wa a r zodat we k u nne n spre k e n va n e e n volwa a r- we nu zijn. D e clu b groeit en bloeit en het is za a k dig e mooie en ve i li g e i n g a n g, be re i k ba a r dat te behou den. vana f de pa r kee r pla ats. I n dit nu mmer v indt u a lle bijzondere momenten Het is teveel om a lle s op te n oe me n wat van het a fg elopen s eizoen. G es ter kt door ons a l bereikt is. We e r va re n h e t a lle ma a l ze lf nieu we reda c tielid S elma Onderdelinden heef t a ls je bij KCR be nt of ove r KCR le e st op d e de reda c tie g eprobeerd om het eers te KCR jaa r zo g eweldig e web si te of i n d i t f a nta sti sc h e Rabobank Schoolkorfbaltoernooi g oed mog elijk weer te g even. Van de s ta r tdag tot ma g a zine. Het k omt voora l ook tot ui ti n g de s u cces s en bij de Jeu de B ou les, va n de g eorg a - in de vele k a mpi oe n sc h a ppe n e n d e ve le nis eerde a c tiv iteiten tot de mening van a lle KCR g ezellig e mome nte n bi j KCR. teams over het a fg elopen s eizoen: alles s ta at er in! met 14 nieuwe leden een geslaagde dag te noemen M et veel plezier nodig ik u u it om mee teru g te KCR lig t op koe r s. O p n a a r e e n mooi e toekoms t! k ijken op een boeiend en u itda g end ja a r. Namens de reda c tie va n Pa r tij!, Ja mie S chu it Druk werk druk k erij Ve r l oop Redact ie Marloes Kl ootw ijk, J a mie S c h u it, S elma Ond e r d e l in d e n , Le on tie n Lodder, A n n e tte Lu ije n d ijk Fot ografie Fabian Wo u d e n , Ma r l oe s H ol l e brandse, Le o va n d e We l l e A an deze edit ie werk t en me e : Jos de Vos, A ngelique Pi jl , Pe te r Gr a n d ia , Ma r c e l Molenaar, S jef de Waal, S y l via S l ikb oe r, Ma r e t G randia, S t efan Mulder, A d Ra ve n s tijn , d e s u p - Jeu de Boules het “Ik was eigenlijk geen port erscommissie, Marlo e s H ol l e b r a n d s e , H e l ma Belder, C orrie Bazen, C o r va n Ga l e n , d e Je u d e afgelopen seizoen voorstander van die fusie.” Boules afdeling, N ick S ch in ke l s h oe k, a l l e K CR t eams en alle KC R fot om od e l l e n . goed op dreef Peter Grandia interviewt KCR leden www.k crk orfbal.nl www.t wit t er.com/k crk orf b a l Oplage: # 500 mei2012
 4. 4. 20 activiteit: startdag augustus Na een lang voor bereiding s tra jec t wa s het op 1 ju li 2 0 1 1 zover : de opr ichting van Kor fba l Combinatie R id- der ker k . Om dit heu g lijke feit te v ieren en ter voor be - reiding op het na derende s eizoen werd er op zaterdag 1 2 0 au g u s tu s een s ta r tdag g eorg a nis eerd. Bijna a lle tea ms s peelden op een over vol s por tpa r k hu n eers te oefenweds tr ijden en door de hoog s te jeu g d- en O p h et moment d at d it st ukj e s eniorentea ms werd er een dr iek amp a fg ewer kt. Vele g es ch reven word t, heef t KC R 1 v r ijwillig ers wa ren in tou w om ook de over ig e ac tiv i- vo o r het eerst in lange t ij d ver lo - ren . M aar wat een eerste seizoen teiten zo g oed mog elijk te laten ver lopen. Zo konden b el even we nog op d it moment. de aller k leins ten g enieten va n over heer lijke poffer tjes, K am p i oen 1e helf t veld, k ampioen zich mooi laten s chminken of zich u itleven op de di- z aal zond er enig puntenver lies, vers e s pr ing k u s s ens. Voor de over ig e leden en bela ng - en n u d an het eerste officiële ver- s tellenden werd er s tok brood met s até g es er veerd en l ies s ind s d e zomer van 2011. We ook de g egr ilde ha mbu rg ers ging en als zoete broodjes h eb b e n elk aar d it eerste j aar goed over de toonba nk . l eren kennen, binnen en buiten het vel d en spelen met elk aar alsof het n o o it a nd ers is geweest. Na deze fes tiv iteiten wa s het tijd voor het officiële Het veld k ampioenschap in k lasse g edeelte va n de dag. Oms treeks 1 9 .0 0 u u r werden de 2 H h ebben we niet meer in eigen v la g g en va n k .v. B olnes en c.k .v. S a gitta neerg ehaa ld h an d. H open is het op een misst ap en werd de nieu we KCR-v lag in de top g ehes en. Op het van o nze enig overgebleven con- inmiddels volg es troomde k u ns tgras veld lieten ver vol- cu r rent S W IFT. J uist van hen werd g ens vele k inderen en andere belang s tellenden ballon- d e retu r nwed st r ij d in M id d elburg nen in de nieu we clu bk leu ren op, die later in divers e o p een net zo’n onterechte als ver- vel en de manier, met één d oelpunt u ithoeken zijn teru g g evonden. D e n i euw e KCR- k l e d in g li jn Eenmaa l bekomen va n dit heu g lijke feit wa s het tijd ver s ch il in d e laat ste minuut ver lo - ren . KC R 1 k an ver t rouwen put ten u it h et feit d at we zeker nooit d e om met de voetjes van de v loer te g aa n. Voor de ou d- m in d e re waren en k an nu niet meer 28 s te jeu g dleden en s enioren wa s er een fees t g eorg ani- d o en d an d e resterend e punten s eerd, waa r bij een profes s ionele DJ en VJ de s feer er veil ig stellen. H oop d oet leven! g oed in wis t te hou den. Zo werd deze his tor is che dag D e ran d voor waard en voor een augustus s ch itterend e toekomst zij n inge - in s tijl a fg es loten. D e org anis atie van de s ta r tdag wil v u l d : Veel t alent gekoppeld aan hier bij nogma a ls de vele v r ijwillig ers die hebben in zet, een bevlogen coach/tech- wg eholpen om de s ta r tdag mog elijk te n is ch e st af, d ito begeleid ing en maken heel erg beda nken! ver zo rging. En h et aller belangr ij kste: J ullieHet ont s t aan van het te n u e k a a r t i s g e bra c ht vo l g t d e o pd ra c ht n a a r d e l e ve ranc i er om Yenthe wordt o nvo or waard elij ke steun!!!Vanwege de vo o rg e nom en o p r ic ht in g va n KC R m o est e r a l d e s h i r ts te ma k e n e n te vo o r z i e n va n h e t ju i s te s p onsor- geboren, de KCR 1 gaat tot het uiterste om een t do chter van Alb erruim voo r de officië le s t a r td at u m va n d e veren igin g n i e u we l o g o. D i t pro ce s h e e f t vo o r a l l e g e s po n s o rd e te a ms i n het waard i g eerste vlaggenschip vanwedstr ijdk le ding o nt wo r p en wo rd en . I n feb ru a r i 2011 h a d - 1 e KC R s e i zo e n pl a ats g e vo n d e n e n i n mi d d e l s i s e l k team d e K o r fbal Combinat ie R id d er ker kden we onze e erste verga d er in g m et d e k led in gco m m i s s i e vo o r z i e n va n e e n g e s po n s o rd s h i r t. O o k d e je u - d e -bouler s Walswee r en te z ijn.en k wa me n a lle vo et ba lp la at j es, teken in gen en id eeën o ptafel. z i jn a l l e ma a l i n h e t be z i t va n e e n pra c hti g KC R -vest. Esther Schuijer KledinglijnD e geda chte a chter het o nt wer p wa s d at h et sh ir t k ra c ht e n N a a s t h e t o nt we r pe n va n h e t KC R -te n u e h e e f t d e k led i ng -h er kenba a r heid moet u it st ra len , d at er ga n gb a re k leu re n co mmi s s i e z i c h o o k g e bo g e n ove r d e k l e d i n g l i j n van KC R .gekoze n we rden e n dat er geen k leu ren va n een va n d e vo o r- H i e r vo o r i s e e n k e u ze g e ma a k t u i t h e t pa k k e t va n d e leve -gan gers va n KCR g ebru ikt zo u d en wo rd en . D a a r n a a st mo e s t ra n c i e r e n h e bbe n w i j d e k l e u r ro o d we e r zove e l m og eli j kh et voor de lay- o ut va n h et sh ir t n iet u it m a ken o f er we l o f g e h a n d h a a fd : ro o d = k ra c ht = h e r k e n ba a r h e i d. K i j k voorgeen shir t re cla me op s t a at. O o k werd er d e vo o r keu r a a n a l l e a r ti k e l e n o p o n ze KC R -we bs i te. J e k a n d e a r ti k elen ookgegeven o m de shir t s va n d e d a m es iet s m eer get a illee rd te me te e n be s te l l e n .l aten zijn da n die va n d e h eren . Na d isc u ssies, vele tek e n i n -gen , op - en a a nmer k in gen ko n o p 30 m a a r t 2011 h et e e r s te Leve ra n c i e rp rotot ype va n he t shir t geto o n d wo rd en a a n h et gro tep ub l iek . N a a st het shir t wa s h et o o k d e t a a k va n d e k le d i n g - Ti jd e n s h e t h e l e tra j e c t – va n o nt we r p to t u i te i n deli j k resul- ta at – z i jn w i j ze e r g o e d be g e l e i d d o o r D e n n i s va n der Gi j p Akomar Shipping hoofdsponsor van KCRcom m issie om een KCR ro kj e en b ro ekj e te o nt wer p en . ( w w w. va n d e rgi jp. co m) d i e o p o n s ve r zo e k s te e d s weer be - re i d wa s a a n g e pa s te pro to t ype s va n s h i r t, ro k je e n broek j eTe sten van de s hi r ts te ve r va a rd i g e n . Al s i mpo r te u r va n h e t s po r tk l e d i ngmer kOm te kome n to t het ju iste m ater ia a l d at vo o r h et ten u e M a c ro n i s h i j o o k e e n be k e n d g e z i c ht i n d e vo e tbalwereld,geb ruik t zou worden, mo chten d iverse tea m s t ra in en i n d e wa a r h i j o. a . d e s h i r ts l e ve r t a a n A Z e n Wi l l e m I I . Ridderkerk, 20 september 2011, De nieuwe Ridderkerkse korfbalclub KCR 2p roefshir ts. Op die ma n ier werd d u id elij k welk m ater iaa l be -s tan d zou zijn teg e n ve el z weten , va a k wa ssen , weer tra i n e n Ui t s t ra l i n getc. Na ont va ng st va n o p - en a a n m er k in gen werd d e k l e d i n g N u we me e r d a n e e n ja a r be z i g z i j n g e we e s t, k u n nen we stel- heeft een hoofdsponsor. Het Ridderkerkseaan gepa st. H e t mater iaa l d at u itein d elij k gekozen is, i s s te r k l e n d at KC R e e n e i g e n g e z i c ht h e e f t me t e e n f ra a ie k led i ng -in geb ruik , slijt va st e n gesch ikt vo o r h et o p b ren gen van l i j n . D e k l e u r ro o d s pat va n h e t ve l d a l s je ’s z ate rd ag s lang s bedrijf Akomar Shipping en KCR hebbens h ir trec la me. d e l i j n s ta at e n j e a l l e l e d e n i n d e KC R - k l e u re n z i e t lopen. Als ve re n i gi n g s tra l e n w i j h i e r me e k ra c ht e n h e r k e n b aar hei d ui t. een meerjarige overeenkomst getekend, enSp onsorlo g o’s op s hir ts er is een optie voor verlenging. Het bestuur Het t we ed e team van KC R heef t hetPer 1 ju li 2011 wa s de op r icht in g va n KC R een feit en k o n d e n An g e l i qu e Pi j lges p rek k en me t shir t spo n so rs d efin it ief a fgero n d wo rd e n . van de korfbalclub is hierbij voortvarend te afg el o p en seizoen, d oor omst an- d ig h ed en, met d iverse samenstel-Het p ro ce s va na f de to ezeggin g va n d e sp o n so r to t h e t a a n - werk gegaan, het eerder, tijdelijk mandaat 5 l in g en gespeeld. H et is een j ong entrek ken va n he t sponso rsh ir t vergt n o ga l wat t ij d. Eers t mo e th et l ogo va n de spo nso r KC R - p a ssen d gem a a kt wo rd en. D at Stephan van de leden in acht nemend, dat wel. d y n amisch team. I n d e zaalper iod e h eb b en we het k ampioenschap netb etekent e en log o met zoveel m o gelij k wit er in , o m d at d atgoed uit k omt op ons bla u we sh ir t. Da a r n a m o et er n a a r d e juli Mulder n iet g e haald, maar op het veld zij ns am en stelling va n he t te sp o n so ren tea m gekeken wo rd e n , (KCR 1) we van plan om d at ruimschoot s g o ed te maken. We liggen op koersom dat er so ms e nig len gteversch il is b ij d e d a m es en h e re non der l ing. Op die ma ni er k r ij gt trouw t met vo o r h et k ampioenschap en d us d eiedereen e en zo pa sse n d m o gelij k sh ir t. Als d it a llem a a l i n Amanda s tap n aar d e reser ve 2d e k lasse! Niessink
 5. 5. KCR-leden aan het woord Peter Grandia sprak 7 KCR-leden. De interviews vind je terug in de blauwe vakken binnen dit magazine. Badkamer, deuren en tuinmeubelen showroom Gordijnen op maat Wa s het een g edu r fde onder neming ? Een noodza kelijk Interieur ideeëncentrum k wa a d? Een beproefd recept voor fa len of s u cces, waa r iedereen hu n res pec tievelijke a rg u menten na a r belie - Ontwerp kastsystemen en meubels op maat ven u it v is ten? O f is het u iteindelijk toch een hu welijk? Parket studio Dat hu welijk waa r van iedereen wel za g dat het er a a n zat te komen, onver mijdelijk , maa r waa r beide families Sfeerverlichting moes ten g epa a id? Sleutelservice D e wijs heren werden er bij g eroepen, er volg den groot en meer ma len fa milieberaa d. D e g emeente, Bestel-, bezorg-, opmeet-, en verhuurdienst aa ng evoerd door de s por t wethou der, wilde inmiddels enthou s ia s t g eworden, ook nog wel een (k inder)r ijk Zaag- en verfmengdienst nag es lacht s chets en voor de groots te t wijfelaa rs. Bijna één s eizoen de jong e clu b volg end zou je denken dat a lles vanzelf is g eg a a n, en of niemand enig e s cep - Marcel Molenaar s is ha d bij het ‘exper iment KCR ’. D e jong s te aa nha ng Ac hterg ro nd : Vi te s s e, Te n D on ck , va n beide fa milies wilde a lla ng met elk aa r verder wa nt nu b i j KC R l i d va n d e TC zo was het namelijk veel leu ker s pelen. T ja …zeg t u dat Multimate Ridderkerk wel! Trou wens, eers t waren er dr ie a a ns ta a nde fa milies, weet u nog ? Dat zou een la s tig hu welijk zijn g eworden, ,,I k v ind het echt h e e l e rg le uk . Le uk te zi e n Boelewerf 4 s inds de wet in ons land zu lks ver biedt. Het s chijnt de derde familie de laats te tijd over ig ens nog al voor de hoe het nu g aat. I k zi t i n d e Te c h n i sc h e Com- mis s ie. I k mer k d at d e sfe e r i n d e c lub g oe d 2987 VD Ridderkerk wind te g aa n, zo mog en we u it de lok a le media ver ne - is, iedereen wee t wa a r h e t om g a at. I k h e b men. Daa rover later gra a g meer wat mij betref t! ook reg elmatig ba rd i e n st, e n d a a r zi e i k ook Telefoon: 0180-419389 dat mens en een be pa a ld e k a nt op wi lle n . D e redac tie va n Pa r tij! dacht dat het een g oed idee Uiteindelijk is h e t voor h e t k or f ba l e n voor was dat ik eens een rondje lang s de velden ging ma ken de k inderen die li d wa re n va n d e voor ma - en s u ppor ters, ru s tende leden, betrok ken maa r niet- lig e clu bs, beter om n u i n e e n grote re c lub s pelend, a c tief maa r niet in het middelpu nt - enfin, die te s pelen. Dat bi e d t ve e l me e r k a n se n .” H i jOntdek nu onze Luxaflex Studio leden du s, na a r hu n bev inding en ging v rag en. I nderda a d: wie beter dan zij? M et hu n onafha nkelijke mening. Het werd een bonte zaterdagmidda g en hier hoopt wel op s u cce s bi j h e t we r ve n va n le - den: “D e a a nwa s moe t we l con sta nt bli j ve n , dat is a bs olu te n ood za a k , ook voor e e n c lub zijn in g eheel willekeu r ig e volg orde hu n a rg u menten: a ls de onze.” 23 Bingo D,E,F & Kangoeroes september w Op v r ijda g 2 3 s eptember 2 0 1 1 s tond de eers te ac ti- v iteit va n de Jeu g dcommis s ie op het programma . D e k inderen van de K a ng oeroes tot en met de D -pu pillen waren u itg enodig d om g ezellig met elk a a r Bing o te s pelen. Het clu bhu is zat g oed vol met k inderen en de s pa nning op de g ezichten wa s zichtba a r. M et een tafel vol mooie pr ijzen kon dat ook eig enlijk niet a nders, want wa nneer zou die k a a r t nou vol zijn?! Na een a a n- ta l rondes g es peeld te hebben wa s het tijd voor wat dr inken en iets lek kers, voordat we weer de ba lletjes het wer k konden laten doen. Om 2 1 .0 0 k wam de avond ten einde en kon iedereen met een leu ke pr ijs na a r hu is.Lagendijk 99 vrijdagavond koopavondRidderkerk zondag en maandag gesloten0180 - 423500 www.plaisierinterieur.nl INTERIEUR
 6. 6. 7 Filmavond B & C oktober Op v r ijda g avond 7 oktober 2 0 1 1 s tond de eers te jeu g da c tiv iteit voor de B en C a s pira nten g epla nd. M et hen zou den we een g ezellig e filmavond hou den, waa rdoor het clu bhu is die avond zou worden omg e - toverd tot een heu s e bios coopzaa l. D e film die op het programma s tond was de animatiefilm ‘D e Smu r fen’. Vr ijwel iedereen kon zijn la ch niet bedwing en, want de film kende een hoop hilar is che momenten. O ok aa n ha pjes en dra nkjes was g edacht en g eheel in s tijl konden de k inderen g enieten van een g laa s je fr is met popcor n, m&m’s of nachochips met een dips a u s je. Oms treeks 2 1 .3 0 liep de film a f en ging en de k ids weer hu is waa r ts.D e a c c o mmo d a ti e va n Sjef de Waale en f u si e club Ac hterg ro nd : K V B ol n e s, nu b i j KC R: b a rdien s t e n on d e r h ou d ,,Allereers t heb i k g e e n k or f ba la c hte rgron d. I k ben g eboren e n g e tog e n i n R otte rd a m Weer een rond het Spa r ta sta d i on . En toe n on ze dochter erg ens i n 1 9 9 9 te g e n mi j ze i : ,Pa pa , KCR ik g a op kor fba l ’, d a c ht i k : h e b i k d at? I k bezocht de tra in i n g e n e n we d str i j d e n va n kampioen!I n de zome r va n 2011 heef t KC R d e vergu n n in g e n bi n n e n va n d e g e -accom modat ie a a n de S p o r t la a n in m eente R id d e r k e r k e n k o n d e n h e t ha a r en ook die va n h e t e e r ste. G e le i d e li j kgebruik g e nome n. I n het vo o ra f- p o r to c a b in e s g e pl a ats t wo rd e n . vera nderde mijn me n i n g. N i e t ve e l late rgaan de fusiet ra je c t zij n er a l een O o k h ier kon d e n d e v r i jw i l l i g e r s h u n werd ook onze zoon li d, e n i k wa s i n mi d -aantal voo r be re iding e n get ro ffen o m en ergie k w i j t i n h e t ve r w i jd e re n va n dels v r ijwillig er g e word e n . I k d e e d on d e r-goed va n sta r t te k unn en ga a n . d e ra m en t u s s e n h e t c l u bh u i s e n d e Ridderkerk, 8 oktober 2011, meer bardiens te n . Toe n i k luc ht k re e g va nZo is er e en inve nt a r isat ie gem a a ktvan al l e spullen, mater ia len en p o r to c a b in e s, s c h i l d e r we r k e n h e t b ij p la at sen va n ra d i ato re n . U i te ra a rd Opnieuw kan de korfbal een eventu ele fu si e me t S a gi tta d a c ht i k a ls echte Spar taa n : wat? S a me n g a a n me tdergel ijk e die a a nwe zi g wa ren o p m o esten d e k l e e d k a me r s i n d e po r to combinatie Ridderkerk een Excels ior? Dat er n og e e n d e rd e pa r tn e r zoude acco mmo dat ies va n B o ln es en ca b in es a a n g e s l o te n wo rd e n o pvan S agit t a . A a n de ha n d va n d it ko u d en wa r m wate r. kampioen melden. KCR E2 komen k wa m mooi ui t. I k za g Te n D on c k a ls ver bindend elem e nt voor d e t we e a n d e re n .over z icht is be pa a ld wat er m eem oes t g ebeure n. D enk h ier b ij a a n Al in d e ee r s te ma a n d e n we rd h e t had de zware uitwedstrijd Ja mmer dat zij d a a r be slote n n i e t me e tever h uizen, herg e bruik e n , o p sla a n o f d u id elij k dat d e ba r i n h e t c l u bh u i s tegen Nikantes E1 op het g a a n. I k ben ook n og be trok k e n g e we e stweggoo ien. n iet vo ld ee d. Ee n a a nta l me n s e n bij de ver bou win g va n h e t c lubh ui s a a n h e t werd gevra a g d o m me e te d e n k e n programma staan. Eén punt begin va n het s e i zoe n . D at h e lpt om j e sn e lI n dezelfde pe r iode is er o o k geke - over een g o e d e o pl o s s i n g d i e o o k was nodig om voor concur- thu is te voelen. Al za l h e t mi ssc h i e n n ooi tken n a a r wat e r a a n de a cco m m o d a -tie aan de Spor tla a n g ed a a n m o estworden o m a a n de e ise n va n d en ieuwe club te vo ldo en . n iet a l te du u r mo c ht z i jn . N a e e n a a nt a l sess i e s wa s e r e e n d u i d e l i j k p la n en d e ce mbe r we rd d e ma a n d wa a r in d e ba r a a n g e pa k t we rd. 3 rent Vitesse E2 onbereikbaar te worden. De ploeg van het wa r me nes t va n K V B oln e s word e n . Ee n a a nta l B olnes s er s h e e f t we lli c ht h e t g e voe l g edwong en te z i j n ve r h ui sd. Ee n n i e uw a c - commodatie zou e e n mooi e, e c hte n i e uweAl s l aat ste we rd e r g ezo c ht n a a r Tij d en s d e ze i n gre e p bl e e f d e o u d e b a r gro tend e e l s i n g e br u i k te r w i jl coaches Karin Vlasblom s ta r t zijn.”een ve r huurder va n po r to c a b in es d e n ieu we ba r d a a r o mh e e n g e s ta l te en Geerke Versteeg won opom ex t ra ruimte bij he t clu b h u is en k reeg.k l eedk a me rs te ver k r ij gen . En h et overtuigende wijze met 1- 3bijb eh ore nde tra je c t va n a a nvra a gvan verg unning e n moet in d it lic ht Na a fro n d i n g va n d e ze gi g a nti s c h e k lu s zij n er n o g e e n a a nta l ta fe l s D e t a le nte npo o l va n KCR 3 . en mag zich de derde kam- Ja , u le e st he t g o e d! Wat eenn iet verg e ten wo rden. gecreëerd, d i e be i d e d e l e n va n h e t t a le nt lo o pt e r ro nd i n KCR 3 ! D it pioen in de jonge historie clu b h u is mi n o f me e r ve r bi n d e n .D e eer ste grote k lus die o p gep a kt se i zo e n vo o r a lle pr i j zen m ee - g e st re de n di e e r te w i n n en z ijn van KCR noemen. Sponsorwerd is de ver bouwing va n d e O o k b u iten z i jn e r me e rd e re a a n pa s - i n k o r f ba lm i nne nd Ned er l an d. Autoschade Alderliestenkeuken. I n de zome r ma a n d en h eef t sin gen ged a a n . H e t s co re bo rd i s ve r- H e la a s m o e st m e n t i j d ig af h ak en ,een grote groep vr ijwi lligers een va n gen . N i e u we d u g - o u ts g e pl a ats t. m a a r dat do e t ni e t s a f aan h et kwam de ploeg persoonlijkm uur weg g ebrok e n o m d e keu kengroter te ma k e n. D e fr it u u roven s en B elij n in g vo o r d e f i e ts e n s ta l l i n g gesch ild erd. E r i s e e n co nta i n e r i n - t a le nt ! Zo a ls j ulli e we l l icht h eb - be n g e le ze n i n a lle ni e u ws b l ad en feliciteren met dit fantasti-vaat wasser zijn va nuit B o ln es over- ger ic ht vo or d e o ps l a g va n d e k o r f - zi j n zowe l de G ui de t t i- award sche resultaat!gebracht na a r de Spor t la a n en d a a r b a lp a len , ma n d e n e n ba l l e n . H e t d a k (m e e st g e va a r li j k e spi ts ) al s d egeïn s talleerd. D e e le k tr isc h e in st a l- va n d e co nta i n e r vo o r d e o ps l a g va n Vur no n Ani t a -awa rd ( waar s taatl atie werd a a ng e pa st om a lles a a n te d e j eu - d e - bo u l e s s pu l l e n i s g e re pa - de ze pr i j s vo o r ? : ) ui tg ereik t aansl uiten. Als la atste is e r een co m - reerd en er i s e e n te r ra s a a n g e l e g d. de spe le r s va n di t te a m ! N a d ezepl eet nie uw k e uk e nblo k gep la at st. I n a p r il is b e g o n n e n me t h e t ma k e n gi g a nt i sc he i nspa nni n g en was erK or tom, een wa re met a m o r fo se. va n een t as s e n re k . ui te ra a rd t i j d vo o r o nts p an n in g. H i e r na a st e e n fo to va n n iet n ad erI n dezelfde pe r iode is h et c lu b h u is Ko r to m er i s i n e e n re l ati e f k o r te pe - te no e m e n ‘i nco gni to’ team g en o -zel f aa ng epa k t, de els g est r ip t, ge - r io d e en o r m ve e l we r k ve r ze t o m va n te n…ver fd en va n het be k e n d e KC R lo go d e t wee a cco mmo d ati e s va n B o l n e svoor z ie n. en S a git t a e r e e n te ma k e n wa a r we a ls KC R t ro ts o p k u n n e n z i j n .I n septembe r wa ren a lle b en o d igd e
 7. 7. 4 H e t e e r ste j a a r KC R be te k en d e vo o r he t 4 e e e n g o e de ba l an s tu s - se n spo r t i vi te i t e n g e ze ll ig h eid. Ee n k a m pi o e nsc ha p zat er h el aas ni e t i n, m a a r de co a c he s, train er s, i nva lle r s e n t ro uwe supp o r ter s d ie a lle m a a l o p hun e i g e n man ier een po si t i e ve bi j dra g e he bben g el everdSylvia Slikboer a a n di t se i zo e n w i lle n we wel h eel e rg ha r te li j k be da nk e n!Ach te rgron d: S a g itta , nu b ij KCR :b a rdi e n s t, Kor fb a lFit,,I k wa s e i ge nl i j k he l e m a a l g e e n vo o rs ta n -der. Zou ni e t m i j n k e u ze z i jn g e we e s t. Va n a fmij 1 1 e kor f b a l d e i k e n to e n i k 1 5 wa s k wa mik in he t e e r ste. D a a r h e b i k m e t tu s s e n p o - J eu d e B oul e s he t a f g el o p enzen ( z wa nge r sc ha p p e n , re d. ) zo’n 1 5 ja a r i ngespe e l d. S a gi t t a zi t d u s e rg i n h e t b l o e d.Kor tom, i k wa s k r i t i s ch . M a a r n u bi jn a e e n s e iz o en g o e d o p d re e fj aar ve rd e r v i nd i k e e r l i jk g e ze g d s u pe r. Echtboven ve r wa c ht i ng. E r i s e e n h e e l n i e u we,grote groe p b i j ge ko m e n , e n d at i s d e g e -zellighe i d te n goe de g e k o m e n . Le u k e cl u bsuppo r te r s ook . E n e r g a at o o k zo’n gro tegroep sup p or te r s m e e n a a r u i t we d s tr i jd e n .Voor h e t kor f b a l i s h e t s a m e n g a a n tro u we n s Het afg elopen j aar beg on g oed voor S agi tta/KC R waar D an onze ei g en toer nooi en het “ Wim van Pel t ” toer nooi b ijh elema a l goe d nat u u r l i jk , d at z i e je h e e l Cor r i e en Joop G oed eg ebuur g eli j k met toer nooi wi nst bi j prac hti g weer en 56 deelnem ende teams met een goed re -duidel i j k . U i te i nd e l i jk i s d i e fu s i e to ch g o e d Ac ti ef van star t z i j n g eg aan. sultaat; Cor r i e en B en 2e, Cor r ie en Joop 8e, Johan en R inu s O ver het alg emeen i s er g oed g epresteerd en hebben 11e en Els en Peter 12e.gewee st.” di ver se k oppels van ons ver sc hi llend e pr i j zen i n de wac ht g esleept. O ok ons 50+ toer nooi met 42 teams l everde nog een 3e p r ijs op voor Cor r i e en Joop. Zo was er een 3e plaats voor Cor r i e van Pelt en B en van B ee - D an spelen we ui teraard ook nog onze 3 inter ne comp et it ie’s k om bi j B erg ambac ht. waar van de tussenstanden op de s ite van de cl u b te zien Har r y Wi tte, B en van B eek om en Joop G oedeg ebuur v i elen i n z i j n. de pr i j zen bi j d e B ei j er se Wor p mi x toer nooi . H i er na op weg naar Hellevoetslui s waar opni euw 2 k oppels D an hebben we nog een i nter n gevecht gevoerd over onze i n d e pr i j zen v i elen, Cor r i e en Joop 3e en Cor r i e en B en 5e. ni euwe vesten wat met veel inzet onze k ant en vooral ook H i er na naar Vi tesse i n Barendrec ht waar Wi m IJsselsti j n voor van Leo na veel praten toc h u iteindel ijk voor al l e p ar t ijen de laatste maal de v lag van S agi tta ui thi ng. g oed i s afg esloten. 28 Griezelfeest Ver volg ens naar S c hoonhoven voor het z i lver stad toer nooi waar Cor r i e en B en mooi 3e werden. D an naar Putter shoek O ok hebben we 3 ni euwe leden wel kom geheten en wel : An- bi j d e IJsboeler s op d e baan van Kees Ver k er k waar Cor r i e en nek e en Hen d e K lui j ver voor de mees te al b ekende gezich- oktober B en 2e en Cor r i e en Joop de 5e plaats veroverd en. ten en B er t Altmüller, wi j hopen dat zij een l eu ke en s p or- Opni euw naar S c hoonhoven voor het 55+ plus toer nooi , ook ti eve ti j d teg emoet g aan. hi er weer een mooi resultaat Els en Peter Phi li ps werd en 2eOmdat e l k j a a r op 31 o k to be r H a l l owe e n g e v i e rd wo rdt en Cor r i e en B en 4e. Helaas ook mi nder leuk e ber ichten. E nkel e l eden heb b en de c lub ver laten, maar vooral he t ver l ies van Thijs de N ob el, dieen de m e e ste k i nde re n we l va n e e n gr i e ze l fe e s tj e ho u- Ja en dan naar S c heveni ng en bi j B3 voor het j aar li j k se strand veel te v roeg i s over leden en waar w ij nog l ang aan zu l l enden , we rd e r op 28 o k to be r vo o r d e je u g d va n KCR een toer nooi waar wi j het alti j d g oed d oen en ook deze k eer was ter ug d enk en. We z ullen hem ongel ofel ijk mis s en. H et wasgr ieze l i g fe e st j e ge o rg a n i s e e rd. D e e e rs te h e l f t van de het zo, prac hti g e toer nooi wi nst voor R enny en Henk Nees- een grote sc hok voor ons.avon d wa re n d e j ong s te k i n d e re n u i tg e n o d i g d. I n de k ens en een even mooi e 2e plaats voor Els en Peter. O ok heel j ammer d at het 1e R egio Tr ip l et Toer nooi wat opmeest p ra c ht i ge, m a a r o o k s o m s h e e l e n g e k o s tuums D an nog het sner t toer nooi bi j B erg ambac ht waar er op - 2e Paasd ag bi j KC R g ehouden had moeten worden, doorbegon ne n d e k i nde re n d e avo n d m e t e e n s o o r t ‘ hek- ni euw een mooi e 2e plaats was voor Johan Wei nans en R i nus omstandi g heden i s afg elast en gel u k k ig nog b ij N ik antes insen beze m d a nst i k ke tje’, wa a r bi j o p m u z i e k d e bezem zo S ni ppe. Nog even een toer nooi i n Str i j en bi j Ventura waar Hoog v li et g espeeld k on worden.sn el m oge l i j k m oe st wo rd e n d o o rg e g e ve n . D a a r na was Cor r i e en Joop mooi 3e werden. H i er na een mi x toer nooi bi j de B ei j er se Wor p i n O ud B ei j er land waar Peter 3e werd enh et aan d e k i nde re n d e ta a k o m i n e e n gro e p je een zo Hans Stadz z i j n g oed e spel beloond z ag worden en voor d emooi m oge l i j ke m umm i e te m a k e n . eer ste k eer een pr i j s (8e) mee naar hui s moc ht nemen. Cor-D e avond we rd a fge s l o te n m e t e e n ve r k i e z i n g, waar b i j r i e en B en behaalde nog prac hti g e toer nooi wi nst bi j Jeu dede best ve r k l e d e j on g e n s e n m e i s je s e e n p r i js je k regen. Woeles i n Hellevoetslui s.Daar n a wa s he t d e be u r t a a n d e o u d s te je u g d, waar b i j Als afslui ter bi j alle ui ttoer nooi en nog een mi x toer nooi bi jver k le e d ge ha l te b e d u i d e n d e e n s tu k l a g e r l a g, maar er Vi tesse i n Barend rec ht waar opni euw toer nooi wi nst wastoch e e n a a nt a l ze e r e n g e m a s k e rs vo o r bi j k wa men. voor Joop G oed eg ebuur.N a de ‘ b e ze m ste e l -l i m b o d a n s k u n s te n’ te h e b b e n getestk on de n d e voe t j e s va n d e v l o e r e n k wa m e r ze l fs no gver borge n za ngt a l e nt b ove n . O m s tre e k s 2 3 . 0 0 k wamdeze gr i e ze l i ge avon d te n e i n d e.
 8. 8. chintz mode c men & women 2 Sinterklaasfeest decemb er I n de week voor Pa kjes avond werd g elu k k ig ons clu b - hu is niet overg es la g en. Vr ijdag 2 december s tond het KCR- clu bhu is in het teken va n een Pietenbing o voor de K ang oeroes t/m D. G es pa nnen werd er een ronde bing o g es peeld en het du u rde en du u rde maa r voor- dat er iema nd eindelijk bing o ha d. Ter wijl de t weede ronde net op g ang k wam werd er ineens wild op de ramen g ek lopt en s tor mde er een paa r Pieten het clu b - hu is binnen, g evolg d door de g oedheiligma n zelf. Het s trooig oed v loog iedereen om de oren en de ru s t in het 5 clu bhu is wa s nu helemaa l verdwenen. G elu k k ig wil- den Sint en zijn Pieten ons wel helpen met de bing o. M a a r niet voordat a lle k inderen even bij Sinter k laa s la ng s waren g ewees t. Na nog een aa nta l rondes bing o 2 p u nten in een seizoen, is ook een s eizo en : ) ver trok ken de Sint en zijn Pieten weer om elders in het www.dejongbandenservicebv.nl la nd pakjes door de s choors tenen te g ooien. G elu k k ig hadden ze wel wat ca dea u tjes a chterg elaten die aa n de k inderen werden u itg edeeld. Om 2 0 .3 0 was de g ezel- lig e avond ten einde, ma a r helaa s niet voor de leiding, want a lle peper noten moes ten nog van de v loer. Wat een rommeltje ma ken die Pieten ook a ltijd! chintz mode c men & women www.chintz-mode.nlDillenburgplein 27-29  2983 CB  Ridderkerk  T 0180-414844 6 KCR 6 wist d it seizoen in compet i- tied u els nog geen punt te ver- s p el en. Tegenst and ers word en tot wan h oop ged reven, omd at ied ereen in d it team d e kor f weet te vind en. A anvoerd er D anny S cholt s kent d e in gred iënten van het succes- vo l l e recept : “ Trainingsweekend en, g een t ac t ische voor besprek ingen, m aar vooral lange nabesprek ingen, aard b eien en snoepj es in d e rust, m in imaal één blok per wed st r ij d, l ief voor invallers en een blaask apel b ij je t itelfeest.” Haarwens 7 Amaliastraat 21c O n d an ks een mix van j ong en oud 2983 EA Ridderkerk tal ent slaagd e d e capt ain Ar nout d e J o n g van KC R 7 er niet in om zij n k am p ioensambit ies waar te maken. Emmy Boon 06-24813008 Addy Statz 06-51722233 w w w. f y s i o t h e r a p i e b o l n e s . c o m

×