Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa unitat l'aparell digestiu

3,081 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fitxa unitat l'aparell digestiu

  1. 1. FITXA_TASQUES: L'APARELL DIGESTIU 1_ És el mateix el tub digestiu que l'aparell digestiu? 2_ Indica la funció dels òrgans següents de l'aparell digestiu. 3_ Què és la ingestió? A través de quin òrgan es duu a terme? 4_ Què és l'absorció? I l'egestió? 5_ En què es diferencien la digestió mecànica i la digestió química? 6_Per què creus que els aliments s'han de mastegar molt bé abans d'empassar-los? 7_ Per què creus que la superfície de l'intestí prim és tan gran? 8_ Què és la femta?. De quins materials està constituïda? 9_ Què és el bol alimentari? 10_ Com es desplaça el bol alimentari per l'esòfag? 11_ Com es diu la digestió que es produeix en l'estómac? 12_ Explica les dues accions que comprèn la digestió que es produeix en l'estómac? 13_ Què és el quim? 14_ Quines substàncies s'aboquen a l'intestí prim per realitzar-se la digestió?. D'on provenen? 15_ Què és el quil?
  2. 2. 16_ On i com es recullen els nutrients que s'obtenen de la digestió? 17_ Quines substàncies són absorbides en l'intestí gros? 18_ Respon les preguntes següents sobre les funcions digestives. a) En qué consisteix la digestió mecànica? b) Quins moviments dels òrgans del tub digestiu estan associats a la digestió mecànica? Explica’ls. c) En què consisteix la digestió química i en quins òrgans es duu a terme? 19_ Respon les preguntes següents sobre l’absorció dels nutrients. a) Quines substàncies són les que s’absorbeixen? b) On es produeix l’absorció? c) Qué succeeix amb el que no s’absorbeix? d) On s’acumula la femta? 20_ Explica el procés de la digestió química complet i menciona els òrgans i les parts de l’aparell digestiu que hi intervenen. 21_ Defineix els quatre processos bàsics que duu a terme l’aparell digestiu. Especifica en qué consisteixen aquests processos, i quin òrgan o òrgans s’encarreguen de cadascun. 22_ Descriu els processos següents. a) La funció digestiva de la boca. b) El transport d’aliments per l’esòfag cap a l’estòmac. c) L’acció química i mecànica a l’estòmac. 23_ Defineix els conceptes següents. a) Sucs intestinals. b) Sucs gàstrics. c) Bilis. d) Saliva. 24_ Respon les preguntes següents sobre la digestió química. a) Quin òrgan produeix els sucs gàstrics? b) En quina zona de l’intestí es produeixen els sucs intestinals? c) Quin òrgan produeix la bilis?

×