Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier naturals(1r eso) sistema mètric decimal

1,104 views

Published on

  • Be the first to comment

Dossier naturals(1r eso) sistema mètric decimal

  1. 1. ÍNDEX: • UNITATS DE LONGITUD • UNITATS DE MASSA • UNITATS DE CAPACITAT • UNITATS DE SUPERFÍCIE • UNITATS DE VOLUM • RELACIÓ ENTRE LES UNITATS DE VOLUM i CAPACITAT
  2. 2. UNITATS DE MASSA 1_ Ordena, de major a menor (>), les següents mesures. Presa com a referència el gram o el quilogram i pansa totes les mesures a la unitat que triïs. 27 dag - 27 dg - 56 g - 0,23 hg - 1,02 kg - 8,34 cg - 345 mg - 0,5 t - 1,1 q 2_ Completa la següent taula. Kg Hg dag g dg cg mg 0,46 6,79 234,54 45,67 56,45 0,01 4590,76 3_ Completa. 4_ Expresa las siguientes cantidades en decagramos: 5_ Expressa en grams les següents masses: 6_ Una furgoneta pot carregar 1,2 t. Ha de transportar 72 caixes que contenen 25 envasos de paquets de sabó, amb un pes de 750 g cadascun. Pot transportar-los d'un només viatge? 7_ Estima la massa de: a) el teu quadern c) la teva cartera b) el teu bolígraf d) la teva taula
  3. 3. UNITATS DE LONGITUD 1_ Associa una unitat de longitud amb cada exemple. a) L'altura d'una casa. e) La teva altura. b) El tauler del teu pupitre. f) Una finestra. c) La longitud d'una formiga. g) La distància entre dues ciutats. d) L'amplària d'un carrer. h) Una agulla. i) La teva habitació. 2_ Ordena, de menor a major, les mesures. Presa com a referència el metre, passant totes les mesures a aquesta unitat. 1.50 cm - 3,5 m - 94,7 dm - 0,15 km - 0,03 dam - 6.341 mm - 1,3 m - 2,4 km - 1.000 m 3_ Completa la següent taula. Km Hm dam m dm cm mm 0,01 0,46 734,74 34,89 12,32 5,56 0,01 0,65 4_ Expressa les següents altures en hectòmetres i quilòmetres. 5_ Completa. 6_ Ordena, de menor a major, les següents mesures. 37,4 hm - 134 cm - 1,25 m - 0,45 km
  4. 4. UNITATS DE CAPACITAT 1_ Ordena, de menor a major (<), les següents mesures. Presa com a referència el litre i pansa totes les mesures a aquesta unitat. 250 cl - 1.500 ml - 2,5 l - 0,005 kl - 0,7 dal - 19 dl - 7 hl - 30 l - 450 cl 2_ Completa la següent taula Kl Hl dal l dl cl ml 67,12 0,88 5,89 0,09 1,46 689,52 3,65 3_ Completa. 4_ Calcula les següents quantitats, expressant el resultat en litres. 5_ La capacitat d'una piscina és de 75 kl. Actualment conté 300 hl. Quants litres falten perquè s'ompli? 6_ Volem omplir de vi un tonel, que té 5 dal de capacitat, amb recipients de 10 ml. Quants recipients de 10 ml necessitarem?
  5. 5. UNITATS DE SUPERFÍCIE 1_ Si 1 m2 és la superfície d'un quadrat d'1 m de costat, expressa. 2_ Indica quina unitat de mesura utilitzaries per expressar les següents superfícies. a) Una calculadora de butxaca. c) Un camp de girasols. e) Un botó. b) La terrassa d'una casa. d) Un camp de futbol. f) El sòl de l'aula 3_ Ordena, de menor a major (<), les següents mesures. Presa com a referència el metre quadrat i pansa totes les mesures a aquesta unitat. 4_ Completa la següent taula. Km2 Hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 90,67 4,23 0,68 98,71 569,45 0,69 2,46 5_ Completa. 6_ Un camp de futbol té les següents mesures: de banda 100 m i de fons 70 m. Troba l'àrea total i expressa el resultat en m2. 7_ Ordena, de menor a major, les següents mesures. 1,34 m2, 435 dm2, 1.784 mm2 , 3.284 cm2 8_ Les mesures d'una pista de tennis són 24 m de llarg i 8 m d'ample. Quants centímetres quadrats té la pista? 9_ El sòl d'una pista de gimnàstica és un quadrat el costat del qual mesura 20 m. Determina la seva àrea.
  6. 6. UNITATS DE VOLUM 1_ Indica quina unitat de mesura utilitzaries per expressar els següents volums. a) Una piscina. b) Un dau de parchís. c) Un cartró de llet. d) Un embassament. e) La teva aula. f) El maleter d'una furgoneta. 2_ Ordena, de major a menor (>), les següents mesures. Presa com a referència el metre cúbic i pansa totes les mesures a aquesta unitat. 3_ Completa. 5_ Calcula el volum d'una piscina de dimensions: 10 m de llarg, 8 m d'ample i 2 m d'alt. RELACIÓ ENTRE LES UNITATS DE VOLUM i CAPACITAT 1_ Expressa en l. 2_ Expressa en dm3. 3_ Un embassament conté 95 hm3 d'aigua. Calcula. a) La seva capacitat en m3. b) La seva capacitat en litres. 4_ Ordena, de menor a major, les següents mesures: 0,003 m3, 3.200 dm3, 0,00002 m3

×