Kava samenwerken 09nov2011

676 views

Published on

Op 9 november nam de cyclus ‘samenwerking’ een vliegende start met de infosessie ‘Maak werk van samenwerken’. Kon u er niet bij zijn? Of loopt u de presentatie van FVIB nog graag eens door? U kan ze hier bekijken.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kava samenwerken 09nov2011

 1. 1. 18 november 2011 Omdat uw expertise verder reikt 1
 2. 2. Maak werk van samenwerken Infosessie KAVA 9 november 2011 Antwerpen
 3. 3. Starten = kiezen van organisatievorm  Soloapotheek  Samenwerken/associëren18 november 2011 3
 4. 4. Samenwerkingsvormen in cijfers (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006) Solopraktijk: 35% Losse samenwerking: 18% Verticale samenwerking: 23% Kostendeling: 3% Integrale associatie: 21%18 november 2011 4
 5. 5. Samenwerkingsvormen bij apothekers (cijfers KAVA) Totaal BVBA 108 Eenmans- 62 zaak NV 2218 november 2011 5
 6. 6. Keuze voor soloapotheek JURIDISCHE VORM Geen Wel rechtspersoon rechtspersoon Eenmans- zaak EBVBA18 november 2011 6
 7. 7. Voordelen soloapotheek  Eigen baas  Vrijheid  Onafhankelijk  Zelf beslissingen nemen – ondernemersschap  Strategie  …18 november 2011 7
 8. 8. Beperkingen soloaptheek  Economische beperkingen : dragen van risico’s, kosten, investeringen…  Beperkt antwoord op pieken en groei : geen tijd meer voor nieuwe patiënten  Beperkte vakinhoudelijke flexibiliteit : niet kunnen specialiseren  Beperkte leefwereld : geen directe sociale steun, geen permanente mogelijkheid tot advies…  !! Beperkte continuïteit : wat bij ziekte ? Eindeloopbaanplanning ?18 november 2011 8
 9. 9. Samenwerken : drempels en motieven Mentale drempels Klassieke motieven  Individualistisch beroep  Specialiseren  Conflicten en mislukken  Steun van collega  Vermenging beroep en  Sparen van kosten privé Nieuwe motieven Praktische drempels  Strategische positie  Tijdsdruk  Werkdruk  Financiële rentabiliteit  Overdracht van praktijk  Lacune aan informatie en kennis over het hoe18 november 2011 9
 10. 10. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden 1. Wil ik op een structurele manier samenwerken? 2. Wil ik samen ondernemen met collega’s? Verticale Wel structureel Integrale Samenwerking delen van werk samenwerking met zelfstandigen Niet structureel Losse Kostendelende delen van werk samenwerking samenwerking Niet delen van Wel delen van ondernemerschap ondernemerschap18 november 2011 10
 11. 11. Losse samenwerking  Kenmerk : geen structureel delen van werk, geen delen van ondernemerschap  Ad hoc  Collegiale samenwerking zonder impact (juridisch, financieel, structureel…)  O.b.v. vertrouwen – professionele kameraden  Voorbeeld:  Advies18 november 2011 11
 12. 12. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden 1. Wil ik op een structurele manier samenwerken? 2. Wil ik samen ondernemen met collega’s? Verticale Wel structureel Integrale Samenwerking delen van werk samenwerking met zelfstandigen Niet structureel Losse Kostendelende delen van werk samenwerking samenwerking Niet delen van Wel delen van ondernemerschap ondernemerschap18 november 2011 12
 13. 13. Verticale samenwerking met zelfstandigen  Omschr. :  Gevestigde apotheker  Aantrekken van collega’s als zelfstandige mdw’s  ≠ aantrekken van bedienden  Kenmerken  Vakinhoudelijke ondersteuning  Uiteenlopende carrièreperspectieven  Voordelen  Gevestigde apotheker: specialisatie, capaciteit, benutting ruimte van de apotheek…  Mdw: werkzekerheid, inkomenszekerheid, ervaring opdoen…18 november 2011 13
 14. 14. Verticale samenwerking bis  Nadelen  Verticale verhouding • Beheer apotheek  eindverantwoordelijkheid • Verwachtingen mdw  Juridische risico’s • Schijnzelfstandigheid18 november 2011 14
 15. 15. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden 1. Wil ik op een structurele manier samenwerken? 2. Wil ik samen ondernemen met collega’s? Verticale Wel structureel Integrale Samenwerking delen van werk samenwerking met zelfstandigen Niet structureel Losse Kostendelende delen van werk samenwerking samenwerking Niet delen van Wel delen van ondernemerschap ondernemerschap18 november 2011 15
 16. 16. Kostendelende samenwerking  Omschrijving : op duurzame wijze financiële voordelen boeken door ≥ 2 apothekers  Bv: 2 apothekers doen gezamenlijke aankopen van cosmetica • Niet voor medicijnen!  Groothandel  Bv: 2 apothekers verdelen de personeelskosten  Kenmerken  Instrumentele verhouding  Ondersteunende activiteiten  Onafhankelijk werken  Nadelen  Beperkte schaalvoordelen  Geen deling ondernemersrisico’s  Management en engagement18 november 2011 16
 17. 17. Methoden voor kostendeling 17
 18. 18. Kostendeling in andere beroepsgroepen  Multidisciplinaire groepspraktijk met kinesitherapeut, psycholoog, diëtiste en logopediste  Gemeenschappelijke kosten worden gedeeld (huur, nutsvoorzieningen, marketing, …)  Inkomsten worden door de individuen geïnd  Meerwaarde door het doorverwijzen van patiënten  Overleg • Inhoudelijke toetsing • Praktijkgerichte afspraken18 november 2011 18
 19. 19. Kostendeling in andere beroepsgroepen  Architectenbureau (3 architecten)  Erelonen van alle architecten worden centraal geïnd  Kosten worden door 3 gedeeld  Urenlonen worden gefactureerd obv prestaties  Meerwaarde door samenwerking voor grote bouwprojecten, wedstrijden, specialisatie  Vennootschap: CVBA18 november 2011 19
 20. 20. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden 1. Wil ik op een structurele manier samenwerken? 2. Wil ik samen ondernemen met collega’s? Verticale Wel structureel Integrale Samenwerking delen van werk samenwerking met zelfstandigen Niet structureel Losse Kostendelende delen van werk samenwerking samenwerking Niet delen van Wel delen van ondernemerschap ondernemerschap18 november 2011 20
 21. 21. Integrale samenwerking  Meest intense vorm van samenwerken => 1+1 = 3  Omschrijving : ≥ 2 titularis-eigenaars innen samen inkomsten en verdelen kosten/baten  Kenmerken  Collegiale omgeving  Ondersteunend en inhoudelijk  Naar buiten treden als één apotheek  Voordelen  Centrale meerwaarde  Specialisatie  Beschikbaarheid  Karakterieel  Risico’s delen18 november 2011 21
 22. 22. Integrale samenwerking bis  Nadelen  Vertrouwenskwestie  Wat als het niet lukt?18 november 2011 22
 23. 23. Integrale samenwerking in andere beroepsgroepen  Associatie van advocaten  Inkomsten komen allemaal in dezelfde pot  Kosten worden afgetrokken  Inkomsten worden verdeeld via verdeelsleutel  Meerwaarde van samenwerking: specialisatie over de verschillende rechtsdomeinen, continuïteit van de dossiers  Vroeger 1 praktijkhouder met 2 zelfstandige medewerkers, nu 3 vennoten (ZM zijn ingestapt in de vennootschap)18 november 2011 23
 24. 24. Integrale samenwerking in andere beroepsgroepen  Associatie van notarissen  Samenvoeging van 2 notariskantoren  Waardering volgens wettelijke formule  Nieuwe vennootschap opgericht, gezamenlijke locatie  Gelijk aantal aandelen, gelijk aantal inkomsten  Meerwaarde samenwerking: werkprivébalans, organisatorisch beter notariaat, groei in aantal aktes18 november 2011 24
 25. 25. Een voorbeeld uit de praktijk (Bollen)18 november 2011 25
 26. 26. KOSTENDELEND INTEGRAAL Samen beroep Kosten delen uitoefenen VENNOOTSCHAP ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv18 november 2011 26
 27. 27. Vennootschapsvormen : keuze  Welke is voor u meest geschikt ?  Persoonlijke keuze  Inbreng van kapitaal  Aantal vennoten  …  Keuzevormen algemeen:  Zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap  Met onvolkomen rechtspersoonlijkheid: VOF, Comm. V, Comm. VA, CVOA  Volkomen rechtspersoonlijkheid : NV, BVBA, CVBA  Begeleiding via economisch of juridisch adviseur is noodzakelijk18 november 2011 27
 28. 28. Vennoten Prestaties en verplichtingen van vennoten Aanpak van intrede / uittrede in de associatie
 29. 29. Prestaties en verplichtingen van vennoten Prestaties  Richtlijn over aantal werkuren & wacht  Richtlijn over omzet Recht op afwezigheden  Aantal dagen per jaar  Wat bij uitzonderlijke vakanties (de wereldreis) Activiteiten buiten de praktijk  Wat: Lesopdracht aan universiteit, mandaten voor het beroep…  Financiële gevolgen (ook pensioenrechten) Permanente vorming  Inspanningen  Congressen: onder vakantieregeling? Onkosten?
 30. 30. Intrede Voorwaarden om associé te kunnen worden  Ook kapitaalvennoten of managervennoten?  Quid familieleden?   Waarden en competenties (professional & ondernemer)   Leeftijdsgrenzen (min aantal jaar ervaring, max leeftijd…) Welke procedures moet men respecteren?  Proefperiode?  Welke meerderheid beslist over nieuwkomer? (unanimiteit) Wijze van prijsbepaling en betalingsmethode  Waardebepaling van de apotheek  Gespreide betaling en systeem voor inkomensverdeling
 31. 31. Uittrede: aan elke vennootschap komt een eind  Uitkopen van aandelen van pensioengerechtigde  Overlijden: voortzettingsbeding  Volledige overname  Verkoop aandelen obv waardebepaling  Huis  Vestiging  Exploitatie (meubilair, voorraad, personeel,…)18 november 2011 31
 32. 32. Doemscenarios= problemen die de continuïteit van de associatie ernstig in gevaar kunnen brengen => maken van afspraken Uitstoten van vennoten Overdrachtsbeperking van aandelen (tijdelijke) Arbeidsongeschiktheid: inkomensgarantie Onbekwaamheid van de vennoot en ernstige deontologische sancties t.o.v. een vennoot Concurrentieverbod van (ex-)vennoten t.o.v. de associatie Geschillenregeling (afkoeling, mediatie, arbitrage…)
 33. 33. Doemscenario’s Maken van afspraken ~ wettelijke beperkingen (aard vennootschapsvorm) Inschrijven in overeenkomst van de associatie/huishoudelijk reglement (kan al opgenomen zijn in statuten)
 34. 34. Financiële aspecten samenwerken (kort)  Verdeling van kosten en inkomsten goed organiseren  Vergoedingssystemen + delen winsten  Vast bedrag  Variabel (per uur/percentage/…)  Bonussen  Kostendeling  Verdeelsleutels  Volgens bruto-marge  In het geval van intrede:  Haalbaar maken voor beide partijen  Waardebepaling : combinatie materiële en immateriële • Huis/vestiging/exploitatie18 november 2011 34
 35. 35. Organisatorische aspecten samenwerken  Inhoudelijk organisatiemodel  Kwaliteitshandboek My Quality Assistent (MQA)  Management en beheer  Inventariseren managementtaken (personeel, communicatie…) cf. MQA  Organisatieprincipes : taken verdelen ? Centralisatie?  Bestuur en beleid  Structuur (RvB, AV…)  Vergadercultuur  Beleidsplanning18 november 2011 35
 36. 36. Organisatorische aspecten samenwerken bis  Relatie en cultuur  Menselijke problemen  Communicatiestijlen  Goed klimaat opbouwen18 november 2011 36
 37. 37. Een voorbeeld uit de praktijk (Opsomer)18 november 2011 37
 38. 38. Stappenplan voor duurzame samenwerking 1. ORIËNTATIE Assessment 2. VOORBEREIDING 3. FORMALISATIE Code voor 4. START duurzame samenwerking 5. EVALUATIE18 november 2011 38
 39. 39. Assessment in oriëntatiefase 1. Eigen persoonlijkheid: teamplayer  Rekening houden met anderen  Rekenschap geven aan anderen 2. Gezamenlijke waarden en beroepsfilosofie  Verenigbaarheid van doelen en karakters? 3. Meerwaarde van samenwerking  Haalbaarheid: praktisch en economisch  Complementariteit: kennisgebieden, patiënten, management18 november 2011 39
 40. 40. Code voor duurzame samenwerking 1. Visie en strategisch plan van de associatie  expliciteren van beroepswaarden en filosofie  ‘reisroute’ voor middellange termijn 2. Competentieprofiel van de associé  concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (organisatorisch, sociaal, inhoudelijk)  gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling18 november 2011 40
 41. 41. Code voor duurzame samenwerking (vervolg) 3. Reglement van Interne Orde  kwantitatieve prestatienormen  systeem om kosten en inkomsten te delen  methode van waardebepaling aandelen  taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg  Uitstap  doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…) 4. Jaarvergadering  evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking18 november 2011 41
 42. 42. Apotheker(s) nemen apotheek over  Waardebepaling van apotheek  Aandelen worden overgekocht door vennoten/apothekers  Statuten worden aangepast  Huishoudelijk reglement met afspraken  Familiale overname18 november 2011 42
 43. 43. Een voorbeeld uit de praktijk (Peeters)18 november 2011 43
 44. 44. Fusie van apotheken  Allen op dezelfde lijn?  Qua toekomst beroep apotheker?  Qua werkuitoefening?  Qua inkomsten/kostenverdeling?  Nieuwe structuur18 november 2011 44
 45. 45. Instap in een apotheek  Waardebepaling apotheek  Overgedragen aandelen worden doorverkocht18 november 2011 45
 46. 46. Associëren om te innoveren18 november 2011 46

×