Advertisement

JADUAL WAKTU 2023.pptx

Mar. 29, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

JADUAL WAKTU 2023.pptx

  1. 1 7.30 - 7.50 2 7.50 - 8.20 3 8.20 - 8.50 4 8.50 - 9.20 5 9.20 - 9.50 6 9.40 - 10.10 7 10.10 - 10.40 8 10.40 - 11.10 9 11.10 - 11.40 10 11.40 - 12.10 11 12.10 - 12.40 12 12.40 - 1.10 I PER MT 2 AZ S RBT 4 IK RBT 5 IS R RBT 4 IS RBT 5 IK MT 1 AR K J MT 2 AZ MT 1 AR
  2. 1 7.40 - 8.10 2 8.10 - 8.40 3 8.40 - 8.50 4 8.50 - 9.10 5 9.10 - 9.40 6 9.40 - 10.10 7 10.10 - 10.30 8 10.30 - 11.00 9 11.00 - 11.30 10 11.30 - 12.00 11 12.00 - 12.30 12 12.30 - 1.00 MON PH PJ Punitha BM Punitha PM Komathy B BI Shanta BT Parames RBT Tahnam TUE BT Parames SC Amutha R PSV Tana MT Komathy PM Komathy WED PJ Punitha SC Amutha BI Shanta E SEJ Komathy BM Punitha THU BI Shanta BM Punitha A MT Komathy BT Parames PM Komathy FRI PM Komathy MT Komathy PMZ Vanitha K PK Komathy BT Parames
  3. 1 7.40 - 8.10 2 8.10 - 8.40 3 8.40 - 8.50 4 8.50 - 9.10 5 9.10 - 9.40 6 9.40 - 10.10 7 10.10 - 10.30 8 10.30 - 11.00 9 11.00 - 11.30 10 11.30 - 12.00 11 12.00 - 12.30 12 12.30 - 1.00 MON PH TUE WED THU FRI
Advertisement