Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Καβάφης

383 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Καβάφης

 1. 1. Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ
 2. 2. Όπνηνο ελζνπζηάδεηαη πάξα πνιύ,δελ κπνξεί λα θάκεη θαιή εξγαζία·όπνηνο δελ ελζνπζηάδεηαη πνηέ, κήηε. (Σημειώμαηα ποιηηικήρ και ηθικήρ) Χριζηίνα
 3. 3. ...Aπόγεπκα ε ώξα ηέζζεξεο, είρακε ρσξηζζείγηα κηα εβδνκάδα κόλν ... Aιινίκνλνλ,ε εβδνκάο εθείλε έγηλε παληνηηλή. (Ο ήλιορ ηος απογεύμαηορ) Σπσριδούλα
 4. 4. Σε κεξηθνύο αλζξώπνπο έξρεηαη κηα κέξαπνπ πξέπεη ην κεγάιν Ναη ή ην κεγάιν ην Όρηλα πνύλε. Φαλεξώλεηαη ακέζσο όπνηνο ηόρεηέηνηκν κέζα ηνπ ην Ναη, θαη ιέγνληάο ην πέξαπεγαίλεη ζηελ ηηκή θαη ζηελ πεπνίζεζί ηνπ.Ο αξλεζείο δελ κεηαλνηώλεη. Aλ ξσηηνύληαλπάιη,όρη ζα μαλαέιεγε. Κη όκσο ηνλ θαηαβάιιεηεθείλν η’ όρη — ην ζσζηό — εηο όιελ ηελ δσή ηνπ. (Che fece .... il gran rifiuto) Διονύζης
 5. 5. Σα βγεηο ζηνλ πεγαηκό γηα ηελ Ιζάθε,λα εύρεζαη λάλαη καθξύο ν δξόκνο,γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο.Τνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο,ηνλ ζπκσκέλν Πνζεηδώλα κε θνβάζαη,ηέηνηα ζηνλ δξόκν ζνπ πνηέ ζνπ δελ ζα βξεηο,αλ κέλ’ ε ζθέςηο ζνπ πςειή, αλ εθιεθηήζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη ην ζώκα ζνπ αγγίδεη. (Ιθάκη) Σπύρος
 6. 6. Η Ιθάκη ζ’ έδωζε η’ ωπαίο ηαξείδι.Χωπίρ αςηήν δεν θά βγαινερ ζηον δπόμο.Άλλα δεν έσει να ζε δώζει πια.Κι αν πηωσική ηην βπειρ, η Ιθάκη δεν ζε γέλαζε.Έηζι ζοθόρ πος έγινερ, με ηόζη πείπα,ήδη θα ηο καηάλαβερ η Ιθάκερ ηι ζημαίνοςν. (Ιθάκη) Αληηγόλε-Αξρνληία
 7. 7. Τπραίσο ηα βιέκκαηά ησλ ζπλαληήζεθαλ,θαη ηελ παξάλνκελ επηζπκία ηεο ζαξθόο ησλεμέθξαζαλ δεηιά, δηζηαθηηθά.Έπεηηα, νιίγα βήκαηα ζην πεδνδξόκην αλήζπρα —σο πνπ εκεηδίαζαλ, θ’ έλεπζαλ ειαθξώο. (Η Προθήκη ηου Kαπνοπωλείου) Γηνύιε
 8. 8. Τα ρξόληα ηεο λεόηεηόο κνπ, ν εδνληθόο κνπ βίνοπώο βιέπσ ηώξα θαζαξά ην λόεκά ησλ.Τη κεηακέιεηεο πεξηηηέο, ηη κάηαηεο ....Aιιά δελ έβιεπα ην λόεκα ηόηε. (Νόηζιρ) Γσγώ Κ.
 9. 9. Τελ κηα κνλόηνλελ εκέξαλ άιιεκνλόηνλε, απαξάιιαθηε αθνινπζεί. Θα γίλνπληα ίδηα πξάγκαηα, ζα μαλαγίλνπλ πάιη —ε όκνηεο ζηηγκέο καο βξίζθνπλε θαη καο αθίλνπλ. (Μονοηονία) Γωγὠ Α.
 10. 10. Χαξά θαη κύξν ηεο δσήο κνπ ε κλήκε ησλ σξώλπνπ εύξα θαη πνπ θξάηεμα ηελ εδνλή σο ηελ ήζεια.Χαξά θαη κύξν ηεο δσήο κνπ εκέλα, πνπ απνζηξάθεθαηελ θάζε απόιαπζηλ εξώησλ ηεο ξνπηίλαο. (Ηδονή) Άπηεμη
 11. 11. Δελ ζέισ λα γπξίζσ λα κε δησ θαη θξίμσηη γξήγνξα πνπ ε ζθνηεηλή γξακκή καθξαίλεη,ηη γξήγνξα πνπ ηα ζβπζηά θεξηά πιεζαίλνπλ. (Κεπιά) Νικολίηζα
 12. 12. Ήιζε γηα λα δηαβάζεη. Είλ’ αλνηρηάδπν, ηξία βηβιία· ηζηνξηθνί θαη πνηεηαί.Μα κόιηο δηάβαζε δέθα ιεπηά,θαη ηα παξαίηεζε. Σηνλ θαλαπέκηζνθνηκάηαη. Aλήθεη πιήξσο ζηα βηβιία —αιι’ είλαη είθνζη ηξηώ εηώλ, θ’ είλ’ έκνξθνο πνιύ· (Ήλθε για να διαβάζει ) Χάρης Χ.
 13. 13. Σ’ αςηέρ ηερ ζκοηεινέρ κάμαπερ,πος πεπνώ μέπερ βαπςέρ,επάνω κάηω ηπιγςπνώγια νάβπω ηα παπάθςπα.— Όηαν ανοίξει ένα παπάθςπο θάναι παπηγοπία.—Μα ηα παπάθςπα δεν βπίζκονηαι,ή δεν μποπώ να ηάβπω.Και καλλίηεπα ίζωρ να μην ηα βπω.Ίζωρ ηο θωρ θάναι μια νέα ηςπαννία.Ποιορ ξέπει ηι καινούπια ππάγμαηα θα δείξει. (Παπάθςπα) Φάνης
 14. 14. Η θάκαξα ήηαλ πησρηθή θαη πξόζηπρε,θξπκέλε επάλσ από ηελ ύπνπηε ηαβέξλα.Aπ’ ην παξάζπξν θαίλνληαλ ην ζνθάθη,ην αθάζαξην θαη ην ζηελό. Aπό θάησήξρνληαλ ε θσλέο θάηη εξγαηώλπνπ έπαηδαλ ραξηηά θαη πνπ γιεληνύζαλ. Γιώργος Ση.
 15. 15. Μέζα ζηνλ έθιπην ηεο λεόηεηόο κνπ βίνκνξθώλνληαλ βνπιέο ηεο πνηήζεώο κνπ,ζρεδηάδνληαλ ηεο ηέρλεο κνπ ε πεξηνρή. (Νόηζιρ) Ελεάννα
 16. 16. Είλ’ ε πξνζπάζεηέο καο, ησλ ζπθνξηαζκέλσλ·είλ’ ε πξνζπάζεηέο καο ζαλ ησλ Τξώσλ.Κνκκάηη θαηνξζώλνπκε· θνκκάηηπαίξλνπκ’ επάλσ καο· θη αξρίδνπκελάρνπκε ζάξξνο θαη θαιέο ειπίδεο.Μα πάληα θάηη βγαίλεη θαη καο ζηακαηά.Ο Aρηιιεύο ζηελ ηάθξνλ εκπξνζηά καοβγαίλεη θαη κε θσλέο κεγάιεο κάο ηξνκάδεη.—Είλ’ ε πξνζπάζεηέο καο ζαλ ησλ Τξώσλ.Θαξξνύκε πσο κε απόθαζη θαη ηόικεζ’ αιιάμνπκε ηεο ηύρεο ηελ θαηαθνξά,θ’ έμσ ζηεθόκεζα λ’ αγσληζζνύκε.
 17. 17. Aιι’ όηαλ ε κεγάιε θξίζηο έιζεη,ε ηόικε θη ε απόθαζίο καο ράλνληαη·ηαξάηηεηαη ε ςπρή καο, παξαιύεη·θη νιόγπξα απ’ ηα ηείρε ηξέρνπκεδεηώληαο λα γιπηώζνπκε κε ηελ θπγή.Όκσο ε πηώζηο καο είλαη βεβαία. Επάλσ,ζηα ηείρε, άξρηζελ ήδε ν ζξήλνο.Τσλ εκεξώλ καο αλακλήζεηο θιαηλ θ’ αηζζήκαηα.Πηθξά γηα καο ν Πξίακνο θ’ ε Εθάβε θιαίλε. (Τπώερ) Παναγιώηης
 18. 18. 6ο ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΠΑΣΡΑ΢΢ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2012 -2013ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

×