Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Company LOGO      Hoạt động dạy họcGVHD: Ths Lê Đức LongCô : Nguyễn Thị Ngọc HoaSVTH: Nguyễn Quỳnh Trang       ...
CHƢƠNG TRÌNH LỚP 12Company name     CHƯƠNG   CHƯƠNG     CHƯƠNG     CHƯƠNG      I      II    ...
Company name                      Mục tiêu:                            -...
Company name          Điểm      Kiến          trọng    thức đã           tâm    ...
Company name                Nhớ lại           Hoạt   những kiến           động   ...
Hoạt động 1Company name     Kiểm tra bài cũ:10p     1. Nêu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL       - toàn vẹn ...
Hoạt động 2Company name  Giáo viên                 Học sinh  1. Trong Pascal để khai báo biến I,j là  1...
Hoạt động 3Company name  Câu 1: Chức  năng của hệ QTCSDL  a.    Cung cấp cách tạo lập CSDL  b.    Cung cấp...
CompanyLOGO     www.themegallery.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

tiết 1 bài 2 tin học 12. Nguyễn Quỳnh Trang

6,315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

tiết 1 bài 2 tin học 12. Nguyễn Quỳnh Trang

 1. 1. Company LOGO Hoạt động dạy họcGVHD: Ths Lê Đức LongCô : Nguyễn Thị Ngọc HoaSVTH: Nguyễn Quỳnh Trang www.themegallery.com
 2. 2. CHƢƠNG TRÌNH LỚP 12Company name CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG I II III IVKhái niệm về Kiến trúc và Hệ quản trị CSDL Hệ cơ sở dữHệ cơ sở dữ liệu Microsoft Access liệu quan hệ bảo mật các hệ CSDLBài 1: khái niệm Bài 2:về Hệ CSDL Hệ quản trị CSDL
 3. 3. Company name Mục tiêu: -Biết khái niệm hệ QTCSDL Bài 2: hệ quản trị - Biết các chức năng của cơ sở dữ liệu hệ QTCSDL: tạo lập CSDL, cập nhật dữ liệu,tìm kiếm kết xuất thông tin - Biết được các hoạt Tiết 2 động tương tác của các Tiết 1 2. Hoạt động của thành phần trong 1 hệ 1. Các chức hệ quản trị CSDL QTCSDL năng của hệ 3. Vai trò của con - Biết vai trò của người quản trị cơ sở người khi làm khi làm việc với hệ dữ liệu việc với HCSDL CSDL - Biết các bước xây 4. Các bước xây dựng CSDL dựng cơ sỏ dự liệu
 4. 4. Company name Điểm Kiến trọng thức đã tâm biết Biết các chức năng của hệ Biết khái QTCSDL: tạo niệm hệ lập CSDL, cập CSDL và hệ nhật dữ QTCSDL liệu,tìm kiếm,kết xuất thông tin
 5. 5. Company name Nhớ lại Hoạt những kiến động thức đã 1 học ở bài 1 Củng cố Biết các chức kiến năng của hệ thức QTCSDL đã Tiết 1 học Hoạt Hoạt động Động 4 2
 6. 6. Hoạt động 1Company name Kiểm tra bài cũ:10p 1. Nêu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL - toàn vẹn - an toàn và bảo mật thông tin - không dư thừa - độc lập - chia sẻ thông tin 2. Nêu ví dụ minh họa cho 1 trong các tính chất a) Không dư thừa, tính bảo mật. b) Cấu trúc, chia sẻ thông tin c) Toàn vẹn, an toàn và bảo mật thông tin d) Không dư thừa, độc lập 3. Nêu các điểm giống nhau và khác nhau giữa CSDL và hệ QTCSDL
 7. 7. Hoạt động 2Company name Giáo viên Học sinh 1. Trong Pascal để khai báo biến I,j là 1. Var kiểu số nguyên, k là kiểu số thực để i,j:integer; dùng trong chƣơng trình em làm thế k:real; nào? Thực chất là khai báo kiểu dữ liệu 2. Cũng trong Pascal để khai báo cấu 2. Type trúc bản ghi Học sinh có 9 trƣờng: Hocsinh=record; hoten,ngaysinh, gioitinh, doanvien Hoten:string[30]; toan,ly,hoa,van,tin: Ngaysinh:string[10]; ..... Gioitinh:Boolean; Thực chất là khai báo kiểu dữ liệu, Doanvien:Boolean; cấu trúc, ràng buộc dữ liệu Toan,ly,hoa,van,tin:real; 3. cho ví dụ về chức năng duy trì tính End; nhất quán dữ liệu
 8. 8. Hoạt động 3Company name Câu 1: Chức năng của hệ QTCSDL a. Cung cấp cách tạo lập CSDL b. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin c. Cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL d. Các câu trên đều đúng Câu 2:Thành phần chính của hệ QTCSDL: a. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn b. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin c. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu d. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu Câu 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép a. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL b. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu c. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL d. Ngăn chận sự truy cập bất hợp pháp Câu 4: Em hiểu thế nào về thao tác cập nhật . Câu 5: Hãy phân nhóm các thao tác trên CSDL, nói rõ chi tiết các thao tác đó là gì?
 9. 9. CompanyLOGO www.themegallery.com

×