Lop12 - C2 - bai3 - Lưu Thị Hảo

1,146 views

Published on

các bạn xem rùi cho ý kiến nha

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lop12 - C2 - bai3 - Lưu Thị Hảo

 1. 1. Công nghệ dạy học• Giảng viên hướng dẫn: Lê Đức Long• Sinh viên thực hiện : Lưu Thị Hảo - MSSV : K34103014• Nhóm: 10
 2. 2. Chương trình tin học 12 Khái niệm hệ quản trị CSDL Hệ quản trị CSDL OpenOffice org BaseLớp 12 Hệ CSDL quan hệ Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL
 3. 3. Chương trình tin học 12 Hệ quản trị CSDL OpenOffice org Base Bài 3 Bài 4 Bài 5 …• Bài 3: Giới • Cấu trúc • Các thao thiệu bảng tác cơ bản OpenOffice trên bảng org Base
 4. 4. Giới thiệu Open Base• Mục tiêu: – Kiến thức: • Biết các khái niệm chính trong Base. • Hiểu chức năng chính của Base; tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin. • Biết có 4 đối tượng chính trong Base: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo. • Biết có 2 chế độ làm việc với các đối tượng: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. • Biết có các cách tạo các đối tượng: dùng thuật sĩ và thiết kế hoặc kết hợp cả 2 cách. • Biết khởi động Base, tạo một CSDL mới hoặc mở 1 CSDL đã có. Biết kết thúc làm việc với Base. – Kỹ năng : • Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi Base. tạo 1 CSDL mới và mở 1 CSDL đã có. • Liên hệ được 1 bài toán quản lý gần gũi với học sinh cùng các công cụ quản lý tương ứng trong Base.
 5. 5. Giới thiệu Open Base• Điểm trọng tâm: – 4 đối tượng trong Base:Bảng, Mẫu hỏi, Báo cáo, Biểu mẫu. – Các thao tác cơ bản: khởi động - kết thúc Base; tạo mới 1 CSDL – mở 1 CSDL đã có. – Chế độ thiết kế - Design View. – Cách tạo đối tượng bằng cách tự thiết kế - Create table in Design View.• Điểm khó: – Đây là một chương trình mà rất ít tỉ lệ học sinh biết cách sử dụng. Nên cần hướng dẫn tỉ mỉ các thao tác cho học sinh đặc biệt là các thao tác tạo mới 1 đối tượng và chế độ làm việc với Base.
 6. 6. Giới thiệu Open Base• Phương pháp : – Hướng dẫn trực quan bằng máy chiếu và có kèm các Video Clip hướng dẫn thao tác cụ thể. – Yêu cầu HS lên thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV• Phương tiện: – Máy chiếu , video clip quay các thao tác. – Sách GK, sách GV, tài liệu thao khảo• Điều kiện giả định: – Phòng học có máy chiếu, có thiết bị âm thanh – Học sinh hợp tác với giáo viên – Nhà HS có máy tính nối mạng
 7. 7. Giới thiệu Open Base• Kiến thức đã biết: – Đối tượng HS 12 – Biết khái niệm CSDL – Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống – Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL – Biết khái niệm hệ quản trị CSDL – Biết chức năng của hệ quản trị CSDL; tạo lập CSDL; cập nhật dữ liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin, kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL – Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL• Kiến thức có thể biết: – Biết cách tạo mới và mở 1 CSDL cũng như kết thúc làm việc với hệ CSDL đó – Biết 4 đối tượng làm việc của Base
 8. 8. Hoạt động 1 (5p): trả (5p): trả bài cũ Hoạt động 1 bài cũHoạt động2 (15p): tìm hiểu chức năng vàđối tượng chính của BaseHoạt động 3(10p): tìm hiểu 1 số thao táccơ bản trong Base Bài 3Hoạt động 4(10p): tìm hiểu cách làm việcvới các đối tượngHoạt động 5 (5p): giải đáp thắc mắc vàdặn dò bài tập về nhà
 9. 9. Giới thiệu Open Base Hoạt động 1 (5p): trả bài cũ HĐ 1: tìm hiểu các khả HĐ 2: tìm hiểu các đối năng của Base tượng chính của Baseo Mục tiêu: giúp HS nhớ lại chức năng của hệ quản trị CSDL, để tiện lên hệ với OpenOffice org Base.o Nội dung: Bài 3 – GV: chức năng của hệ HĐ 3: tìm hiểu 1 số thao quản trị CSDL là gì? HĐ 4: tìm hiểu 2 chế độ làm – HS: có 4 chức năng: tác cơ bản trong Base việc với các đối tượng • Cung cấp môi trường tạo lập CSDL • Cập nhật và khai thác dư liệu • Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển, truy cập vào CSDL. HĐ 5: Tìm hiểu cách tạo 1đối tượng mới và mở 1 đối tượng đã có – đồng thời ôn lại các thao tác đã học
 10. 10. Giới thiệu Open Base Hoạt động2 (15p): tìm hiểu chức năng và đối tượng chính của Base HĐ 1: tìm hiểu các khả HĐ 2: tìm hiểu các đốio Mục tiêu: học sinh hiểu được các khả năng chính của base cũng như các đối năng của Base tượng chính của Base tượng của Baseo Nội dung: Bài 3 – Chức năng chính của Base: khởi tạo, lưu trữ, xử lý dữ liệu – Đối tượng 1 số Base: HĐ 3: tìm hiểutrong thao HĐ 4: tìm hiểu 2 chế độ làm tác cơ bản trong Base • Bảng(Table ): dùng để lưu trữ dữ liệu việc với các đối tượng • Mẫu hỏi(Query): sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định cho 1 hoặc nhiều bảng • Biểu mẫu(Form): giúp tạo thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin • HĐ 5: Tìm hiểu cách tạo 1đối tượng mới và mở 1 đối Báo cáo(Report): được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra có – đồng thời ôn lại các thao tác đã học tượng đã
 11. 11. Giới thiệu Open Base Hoạt động2 (15p): tìm hiểu chức năng và đối tượng chính của Base HĐ 1: tìm hiểu các khả HĐ 2: tìm hiểu các đối năng của Base tượng chính của Baseo Một số điểm lưu ý: – Để giới thiệu kiến thức này, phải có máy tính, máy chiếu Projector để cho HS xem Bài 3 video giới thiệu và các đối tượng chính trong Base( cũng có thể thực hiện trong phòng máy). HĐ 3: tìmquá trình chiếu video nên ghi lại các ý chính trên bảng để HS tiện theo dõi. – Trong hiểu 1 số thao HĐ 4: tìm hiểu 2 chế độ làm tác cơ bản trong Base việc với các đối tượngo Hình thức thực hiện: – Cho xem 1 video clip chuẩn bị sẵn giới thiệu về Base sau đó là các đối tượng chính trong Base. – Trong quá trình xem, dừng ở những ý chính và hỏi ý kiến HS và sau đó kết luận và HĐ 5: Tìm hiểu cách tạo 1đối tượng mới và mở 1 đối tiếp tục cho HS xem tiếp cho đến hết. tượng đã có – đồng thời ôn lại các thao tác đã học
 12. 12. Giới thiệu Open Base Hoạt động 3(10p): tìm hiểu 1 số thao tác cơ bản trong Baseo Mục tiêu: học sinh biết 4 thao tác cơ bản trong Base là: – khởi động Base, tạo CSDL mới, mở CSDL đã có và kết thúc phiên làm việc với Base;. – Bước đầu thực hiện được việc khởi động Base, tạo được CSDL mới, mở một CSLD và kết thúc làm việc với Base.o Nội dung: – Khởi động: Start  All programs  Open … hoặc bấm đúp vào biểu tượng Base trên màn hình nền. – Tạo CSDL mới: File  Chọn vị trí lưu tập tin và gõ tên tập tin mới. bấm chuột vào nút lệnh Create để xác nhận tạo tập tin. – Mở CSDL đã có: File  Open … bấm đúp chuột vào tên CSDL cần mở. – Kết thúc phiên làm việc với Base: File  Exit
 13. 13. Giới thiệu Open Base Hoạt động 3(10p): tìm hiểu 1 số thao tác cơ bản trong Baseo Một số điểm lưu ý: – Để giới thiệu kiến thức này, giáo viên phải có máy tính, máy chiếu Projector để minh họa, cũng có thể thực hiện trong phòng máy. – Giáo viên nên giới thiệu một cách, các cách còn lại để học sinh phát hiện. – Để tất cả học sinh đều tiện theo dõi, giáo viên nên yêu cầu những học sinh được chọn để thực hiện chậm, vừa thực hiện, vừa thuyết minh thao tác. – Đối với 1 số phiên bản khác của Open, có thể có các bước khởi động hơi khác so với các bước trình bày trong sách.o Hình thức thực hiện: – Yêu cầu học sinh tạo thành 4 nhóm, cho xem 1 video clip quay hướng dẫn các thao tác như: cách khởi động Base, tạo CSDL mới, mở CSDL đã có và kết thúc làm việc với Base. Yêu cầu quan sát kỹ từng thao tác. – Sau đó cho 4 nhóm lên ghi lại các thao tác vừa được xem. Chỉnh sửa và cho HS ghi bài.
 14. 14. Giới thiệu Open BaseHoạt động 4(10p): tìm hiểu cách làm việc với các đối tượngo Mục tiêu: tìm hiểu cách tạo một đối tượng mới và mở một đối tượng đã cóo Nội dung: – 4 đối tượng, mỗi đối tượng có các chế độ làm việc khác nhau. – Để tạo đối tượng mới: • Cả 4 đối tượng đều có cách tạo mới bằng chế độ thuật sĩ Wizard • Đối với chế độ tạo mời bẳng cách thiết kế, chỉ có 3 đối tượng : Table, Query, Form. – Trong cửa sổ loại đối tượng tương ứng, bấm đúp chuột lên tên của một đối tượng để mở nó.o Một số điểm lưu ý: – Nên cho thực hiện theo 2 cách sau đó yêu cầu các em nhận xét ưu khuyết điểm của từng cách. – Nên gọi HS lên thực hiện lại thao tác mà bạn vừa trình bày.o Hình thức thực hiện: – Yêu cầu 1 HS lên thực hiện theo sự hướng dẫn của GV, sau đó yêu cầu thêm 1 HS nữa lên thực hiện lại.
 15. 15. Giới thiệu Open BaseHoạt động 5 (5p): giải đáp thắc mắc và dặn dò bài tập về nhào Mục tiêu: giúp HS giải đáp thắc mắc đồng thời, giúp HS ôn lại bài họco Nội dung: – Ôn lại chức năng, các đối tượng chính của Base – Các thao tác cơ bản trên Base – Thao tác làm việc trên các đối tượng.o Một số điểm lưu ý: – khi thực hiện, phải cung cấp cho HS 1 password, để HS thấy được yêu cầu của mình.o Hình thức thực hiện: – Yêu cầu HS lên trang web: edmodo.com ,tạo tài khoản sau đó down phiếu học tập về làm và nộp lại theo yêu cầu.

×