Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke hoach bai day_NguyenThiThaoHuyen

1,011 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ke hoach bai day_NguyenThiThaoHuyen

 1. 1. GVHD: Thầy Lê Đức LongCô Nguyễn Thị Ngọc HoaSVTH: Nguyễn Thị Thảo Huyên.
 2. 2. Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình. Chương 2: Chương trình đơn giản. Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp. Chƣơng 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 4: Kiểu dữ cấu trúc Chương 5: Tệp và các thao tác với tệp Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc
 3. 3. Kiểu mảng Chương 4:Kiểu bản Kiểu xâu ghi
 4. 4. Bài 11: Kiểu mảng • Củng cố và làm HS hiểu sâu sắc hơn các thuật toán tráo đổi. Kiến • Minh họa, củng cố và nâng cao những hiểu biết của thức HS trong tiết 1 về mảng 1 chiều. • Hình thành kỹ năng cơ bản về sử dụng kiểu mảng Kỹ trong cài đặt chương trình. năng • Rèn luyện tinh thần học tập tích cực.Thái độ
 5. 5. Bài 11: Kiểu mảng • Trong thuật toán có: khái niệm lượt, mỗi lượt bao gồm việc thực hiện 1 số thao tác.Điểmkhó • Sử dụng kiểu mảng vào thuật toán tráo đổi. Điểm trọng tâm • Các em có thể liên tưởng tới cách xếp hàng từ nhỏ đến lớn, cách xếp số nguyên.KT liên quan • Thuật toán tráo đổi đã được học ở lớp 10. KT đã biết
 6. 6. Bài 11: Kiểu mảngPHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC:• Giáo viên: Chuẩn bị máy vi tính, máy chiếu, SGK, SBT.• Học sinh: Đã nắm kiến thức bài lý thuyết 11(tiết 1, 2), SGK, SBT.PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC:• Sử dụng phương pháp giảng giải, tích hợp công nghệ giúp học sinh tham gia tích cực vào giờ học.
 7. 7. Bài 11: Kiểu mảngGiả định: Lớp học có 40 HS, chia làm 4 tổ. Phòng học có máy chiếu. Học sinh biết cách truy cập website. GV đưa một đoạn phim lên website cho HS xem trước sau khi dạy xong tiết 2 bài kiểu mảng. Yêu cầu HS lên xem và làm theo hướng dẫn trước 1 tuần.
 8. 8. Bài 11: Kiểu mảngHoạt động 1: Ôn lại kiến thức cũ và kết hợp sửdụng mảng 1 chiều vào các thuật toán đã học (35’). Hoạt động 2: Củng cố kiến thức (7’).Hoạt động 3: Cho bài tập về nhà (3’).
 9. 9. Bài 11: Kiểu mảng_Hoạt động 1_1: Mục tiêu: HS nhớ lại thuật toán tráo đổi. Tiến hành: Giáo viên: Giới thiệu thuật toán bằng cách cho HS làm lại video đã cho trên website. Học sinh: Xem trước ở nhà, theo dõi và làm theo yêu cầu. Cho hoạt động nhóm. Làm theo yêu cầu. https://sites.google.com/site/nguyenhuyenbmt/tai-lieu-hoc- tap
 10. 10. Bài 11: Kiểu mảng_Hoạt động 1_2: Mục tiêu: Học sinh sử dụng được biến kiểu mảng một chiều để giải quyết một bài toán sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổi. Tiến hành: Giáo viên: đặt câu hỏi. Từ cách làm ví dụ trên nêu ra ý tưởng của thuật toán. Yêu cầu khai báo biến mảng. Học sinh: Quan sát và áp dụng thuật toán trên để xây dựng chương trình. Theo dõi sự hướng dẫn của GV. Thảo luận theo nhóm, quan sát và ghi nhớ.
 11. 11. Bài 11: Kiểu mảng HOẠT ĐỘNG 2 Củng cố lại kiến thức. Nhấn mạnh lại những chỗ HS chưa hiểu. HOẠT ĐỘNG 3 Cho bài tập về nhà: Cho HS sắp xếp dãy số nguyên giảm dần.

×