Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trần Thị Thanh Trúc - Lớp 10 - C3 - Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

5,344 views

Published on

Trần Thị Thanh Trúc - Lớp 10 - C3 - Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

 1. 1. Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh GVHD: ThS Lê Đức Long SVTH: Trần Thị Thanh Trúc Lớp: Tin 5 LA - KG
 2. 2. BÀI 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Các khái niệm cơ bản của tin học Một số kỹ năng ban đầu về sử dụng máy tính Chương IV: Mạng máy tính và internet Chương III: Soạn thảo văn bản Chương II: Hệ điều hành Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 10 BÀI 15: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN BÀI 17: MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC BÀI 14: KN VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG (1,2,1)
 3. 3. Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng <ul><li>Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng </li></ul><ul><li>Nắm được nội dung các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng </li></ul><ul><li>Thực hiện được việc tạo bảng, và nhập dữ liệu cho bảng; thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rộng hàng, cột, tách gộp ô của bảng </li></ul><ul><li>Biết sử dụng bảng trong soạn thảo </li></ul>Trọng tâm, điểm khó <ul><li>Trọng tâm : các cách tạo bảng và các thao tác cơ bản làm việc với bảng </li></ul><ul><li>Điểm khó : </li></ul><ul><li>+ Các thao tác tạo và làm việc với bảng. </li></ul><ul><li>+ Cách chèn một dòng văn bản ở phía trên của bảng </li></ul><ul><li>+ Sự khác nhau giữa hai cách chọn các thành phần của bảng. </li></ul><ul><li>+ Sự khác nhau giữa hai cách căn chỉnh độ rộng của cột không phải là cột giới hạn của bảng. </li></ul><ul><li>+ Các thao tác với bảng khi sử dụng sự kiện Click phải chuột </li></ul><ul><li>+ Phân biệt được công dụng của phím Backspace và delete khi thực hiện các thao tác xóa với bảng. </li></ul>Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
 4. 4. Kiến thức liên quan tới bài học <ul><li>Các dạng của thông tin. </li></ul><ul><li>Cách định dạng văn bản sử dụng Microsoft Word. </li></ul><ul><li>Các thông tin, kiến thức được tổ chức ở dạng bảng. </li></ul>Kiến thức có thể biết <ul><li>Tạo và sử dụng bảng trong Microsoft Power Point </li></ul><ul><li>Thực hiện các thao tác nhập liệu và làm việc với Microsoft Excel </li></ul>Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
 5. 5. Bài 19: Tạo và làm việc với bảng <ul><li>Giả định </li></ul><ul><li>Giáo viên đã cung cấp phim thực hiện các thao tác cho học sinh trên youtube. Link down về http://www.youtube.com/watch?v=uJC3Gx3jf1Y. </li></ul><ul><li>Học sinh trong lớp được chia thành ba nhóm ( Nội dung phân nhóm ) </li></ul><ul><li>Phòng học có trang bị máy chiếu </li></ul><ul><li>Giáo viên có laptop được nối với máy chiếu và học sinh thao tác trên máy của giáo viên. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>- Giáo viên chiếu cho học sinh xem hình ảnh một số mẫu văn bản về thông tin tổ chức ở dạng bảng đã chuẩn bị trước. </li></ul><ul><li>Cho học sinh nhận xét các điểm chung của các văn bản vừa xem </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét câu trả lời và cho đáp án hoàn thiện. </li></ul><ul><li>Giáo viên giới thiệu bài mới. </li></ul>Bài 19 – Hoạt động 1 (8 phút) Mở đầu bài dạy Mẫu văn bản
 7. 7. <ul><li>Tạo bảng và định dạng văn bản trong ô </li></ul><ul><li>Nhóm 1: Trình bày các cách tạo bảng và định dạng văn bản trong ô ( nội dung dự kiến ). </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và bổ sung. </li></ul><ul><li>Giáo viên cho một mẫu văn bản yêu cầu học sinh thao tác trên máy của giáo viên. </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và sửa chữa. </li></ul><ul><li>II) Chọn các thành phần của bảng và thay đổi kích thước của cột (hay hàng). </li></ul><ul><li>Nhóm 2: Trình bày và thực hiện trực tiếp các thao tác chọn các thành phần của bảng và thay đổi kích thước của cột hay hàng ( nội dung dự kiến ) . </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét. </li></ul><ul><li>Giáo viên đặt câu hỏi ( nội dung câu hỏi ). </li></ul><ul><li>Nhóm trả lời ( câu trả lời dự kiến ). </li></ul><ul><li>Giáo viên gọi học sinh còn lại nhận xét câu trả lời của nhóm 2. </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và cho câu trả lời ( nội dung câu trả lời ). </li></ul>Bài 19 – Hoạt động 2 (30 phút) Tạo và làm việc với bảng
 8. 8. <ul><li>III) Các thao tác cập nhật cho bảng (chèn thêm hoặc xóa ô hàng và cột; tách một ô thành nhiều ô; gộp nhiều ô thành một ô). </li></ul><ul><li>Giáo viên đưa ra yêu cầu thực hiện các thao tác. </li></ul><ul><li>Nhóm 3 vừa thao tác vừa trình bày lý thuyết ( nội dung dự kiến ). </li></ul><ul><li>Sau mỗi thao tác giáo viên nhận xét và bổ sung . </li></ul><ul><li>Giáo viên hỏi: “ có thể dùng phím nào trên bàn phím để thực hiện thao tác các thành phần của bảng” </li></ul><ul><li>Học sinh trả lời ( câu trả lời ). </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và phân biệt cho học sinh cách sử dụng phím Backspace và Delete để thực hiện các thao tác xóa với bảng ( nội dung phân biệt ). </li></ul>Bài 19 – Hoạt động 2 (30 phút) Tạo và làm việc với bảng
 9. 9. <ul><li>Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách tạo bảng và các thao tác với bảng. Giáo viên nhận xét và nhắc lại cho học sinh nghe. </li></ul><ul><li>Học sinh lắng nghe và ghi note hoặc highlight vào sách giáo khoa. </li></ul><ul><li>Giáo viên cho học sinh bài tập về nhà </li></ul>Bài 19 – Hoạt động 3 (8 phút) Củng cố bài học
 10. 10.
 11. 11. www.themegallery.com TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Công nghệ Anh Vật lý 2 Công nghệ Toán Lịch sử Anh Thể dục Hóa học 3 Toán Hóa Thể dục Ngữ văn Toán Ngữ văn 4 Toán Lịch sử GDCD Tin học Toán Địa lí 5 Anh Vật lý Ngữ văn Tin học Sinh học SHL
 12. 12. Nội dung phân nhóm
 13. 13. <ul><li>- Có 4 cách tạo bảng </li></ul><ul><li>Cách 1: dùng lệnh Draw Table </li></ul><ul><li>Cách 2: dùng lệnh Insert Table </li></ul><ul><li>Cách 3: dùng nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ Tables and Borders </li></ul><ul><li>Cách 4: sử dụng nút lệnh Draw Table trên thanh công cụ chuẩn. </li></ul><ul><li>- Định dạng văn bản trong ô giống như định dạng văn bản thông thường và căn chỉnh nội dung bằng lệnh Cell Alignment. </li></ul>13 Dự kiến phần trình bày của nhóm 1
 14. 14. Mẫu văn bản cho nhóm 1
 15. 15. <ul><li>- Có 2 cách chọn các thành phần của bảng </li></ul><ul><li>Cách 1: dùng lệnh Table / Select / chọn thành phần tương ứng. </li></ul><ul><li>Cách 2: chọn trực tiếp các thành phần </li></ul><ul><li>- Có 2 cách thay đổi kích thước của cột (hàng) </li></ul><ul><li>Cách 1: sử dụng con trỏ chuột </li></ul><ul><li>Cáh 2 : kéo thả các nút lệnh trên thước ngang và thước dọc. </li></ul>Dự kiến phần trình bày của nhóm 2
 16. 16. <ul><li>- Nội dung câu hỏi 1: “Sự khác nhau của hai cách chọn các thành phần của bảng ?” </li></ul><ul><li>+ Câu trả lời dự kiến của nhóm 2: “Khi dùng lệnh Table / Select thì con trỏ phải nằm ở vị trí cần chọn trong bảng”. </li></ul><ul><li>+ Nhận xét của học sinh khác nhóm: đúng. </li></ul><ul><li>+ Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh đúng nhưng chưa đủ. Câu trả lời đầy đủ : “Khi dùng lệnh Table / Select thì con trỏ phải nằm ở vị trí cần chọn trong bảng. Khi chọn trực tiếp thì có thể chọn bảng và các thành phần của bảng không phụ thuộc vào vị trí con trỏ”. </li></ul><ul><li>- Nội dung câu hỏi 2: “Em có nhận xét gì về kích thước của toàn bảng khi sử dụng hai cách thay đổi kích thước của cột không phải là cột giới hạn của bảng ?” </li></ul><ul><li>+ Câu trả lời dự kiến của nhóm 2: “Khi dùng con trỏ chuột để thay đổi kích thước của bảng không thay đổi. Còn khi sử dụng các nút lệnh trên thước thì kích thước ban đầu của bảng bị thay đổi”. </li></ul><ul><li>+ Nhận xét của học sinh khác nhóm: đúng. </li></ul><ul><li>+ Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh đúng . Câu trả lời đầy đủ : “Khi dùng con trỏ chuột để thay đổi kích thước của bảng không thay đổi. Còn khi sử dụng các nút lệnh trên thước thì kích thước ban đầu của bảng bị thay đổi </li></ul>Câu hỏi của giáo viên
 17. 17. <ul><li>Chèn thêm ô, hàng, cột gồm 2 bước </li></ul><ul><li>B1: Chọn ô, hàng, cột nằm bên cạnh đối tượng cần chèn. </li></ul><ul><li>B2: Dùng lệnh Table / Insert rồi chỉ rõ vị trí cần chèn </li></ul><ul><li>Xóa ô, hàng, cột </li></ul><ul><li>B1: Chọn ô, hàng, cột sẽ xóa </li></ul><ul><li>B2: Dùng lệnh Table / Delete </li></ul><ul><li>Tách một ô thành nhiều ô: gồm 2 bước </li></ul><ul><li>B1: Chọn ô cần tách </li></ul><ul><li>B2: dùng lệnh Table / Split Cells hoặc nút lệnh trên thanh công cụ Tables and Borders. </li></ul><ul><li>B3: nhập số hàng, cột cần tách trong hộp thoại. </li></ul><ul><li>Gộp nhiều ô thành một ô: chọn các ô liền kề cần gộp sử dụng lệnh Table / Merge Cells hoặc nút lệnh trên thanh công cụ Tables and Borders. </li></ul>Dự kiến phần trình bày của nhóm 3
 18. 18. Các thao tác yêu cầu cho nhóm 3 + Chèn thêm cột bên trái và bên phải của cột thứ 4 của bảng. + Chèn thêm hàng vào phía trên và phía dưới hàng đầu tiên. + Xóa cột thứ 4 cuối cùng của bảng. + Xóa hàng thứ 3 của bảng. + Tách ô thứ 2 hàng thứ 2 thành 1 hàng 3 cột + Gộp các ô của hàng thứ nhất lại. Hình ban đầu Hình khi thao tác xong
 19. 19. <ul><li>Chèn thêm hàng, cột khi click phải chuột: </li></ul><ul><li>B1: Chọn hàng, cột nằm bên cạnh hàng, cột cần chèn. </li></ul><ul><li>B2: Click chuột phải và chọn Insert Columns hoặc Insert Rows. </li></ul><ul><li>Xóa ô, hàng, cột khi click phải chuột: </li></ul><ul><li>B1: Chọn đối tượng cần xóa </li></ul><ul><li>B2: Click phải chuột chọn Delete Cells ; Delete Columns hoặc Delete Rows </li></ul><ul><li>Tách một ô thành nhiều ô chọn ô cần tách Click phải chuột chọn Split Cells. </li></ul><ul><li>Gộp một ô thành nhiều ô: </li></ul><ul><li>B1: chọn các ô liền kề cần gộp </li></ul><ul><li>B2: Click phải chuột chọn Merge Cells </li></ul>Nội dung bổ sung của giáo viên
 20. 20. <ul><li>Câu trả lời dự kiến của học sinh: có thể sử dụng phím Backspace và phím Delete. </li></ul><ul><li>Câu trả lời hoàn chỉnh của giáo viên: </li></ul><ul><li>+ Khi sử dụng phím Backspace để xóa một thành phần đã được chọn của bảng thì nó sẽ xóa cả thành phần đó và văn bản chứa trong thành phần đã chọn đó. </li></ul><ul><li>+ Khi sử dụng phím Delete để xóa một thành phần đã được chọn của bảng thì nó chỉ xóa văn bản chứ trong thành phần đã chọn đó </li></ul>Phân biệt phím Backspace và phím Deletc

×