Nguyen thiquynhle bai11_lop12

2,417 views

Published on

 • Be the first to comment

Nguyen thiquynhle bai11_lop12

 1. 1. GVHD: Lê Đức Long SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Lê MSSV: k33103380 Lớp: tin5 Long An-Kiên Giang kịch bản dạy học
 2. 2. Chương trình lớp 12 Mục tiêu chương trình Các kiến thức về hệ CSDL, hệ QTCSDL, kiến trúc và bảo mật Hệ CSDL Kỹ năng làm việc với một hệ QTCSDL quan hệ cụ thể Chương I Khái niệm về hệ CSDL Chương II Hệ QTCSDL M.Access Chương III Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ Chương IV Kiến trúc&bảo mật HCSDL Bài 10 Cơ sở dữ liệu quan hệ Bài 11 Các thao tác với CSDLQH (2,0,0) Mục tiêu bài day Chuẩn kiến thức-kỹ năng Biết một số khái niệm về mô hình dữ liệu quan hệ. Hiểu các khái niệm bảng, thuộc tính, khóa, liên kết và các thao tác với CSDL quan hệ Chọn được khóa cho các bảng đơn giản và xác lập được liên kết giữa một số bảng đơn giản
 3. 3. Bài 11: Các thao tác với hệ cơ sở dữ liệu quan hệ(2,0,0) Tạo lập CSDL Cập nhật CSDL Khai thác CSDL Khai báo cấu trúc Nhập dữ liệu Cập nhật cấu trúc Cập nhật dữ liệu Truy vấn Kết xuất Báo cáo Sắp xếp Tiết 1 Tiết 2
 4. 4. Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Mục tiêu bài dạy 2. Trọng tâm-điểm khó Chuẩn kiến thức: - Biết được các chức năng mà hệ quản trị CSDL quan hệ phải có. - Biết vai trò, ý nghĩa của các chức năng trên trong quá trình tạo lập, cập nhật và khai thác hệ quản trị CSDL quan hệ Chuẩn kỹ năng: - Liên hệ được với các thao tác cụ thể trình bày ở chương II(tạo bảng, biểu mẫu...) Trọng tâm: - Tạo lập, câp nhật, khai thác cơ sở dữ liệu. Điểm khó: - Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường. - Chọn khóa chính và tạo liên kết giữa các bảng. - Hiểu được các ràng buộc dữ liệu để thực hiện thao tác cập nhật dữ liệu - Truy vấn cơ sở dữ liệu.
 5. 5. 3. Kiến thức liên quan 4. Phần giả định Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Các khái niệm CSDL, hệ CSDL quan hệ. - phần mềm Microsoft Access. - Bảng và các thao tác trên bảng: tạo, cập nhật, sắp xếp và lọc dữ liệu. - Biểu mẫu. - Khóa và liên kết giữa các bảng. - Truy vấn dữ liệu. - Báo cáo và kết xuất báo cáo. - Lớp học trong phòng máy, GV chia lớp thành 6 nhóm. - Mỗi nhóm có một máy tính (có kết nối Internet) - Trong lớp có máy chiếu, máy tính của GV kết nối với máy chiếu . - HS đã nắm vững các kiến thức, làm được các bài thực hành ở chương II
 6. 6. Hoạt động 1(8’) Mở đầu bài dạy Hoạt động 2(15’) Tạo lập CSDL Hoạt động 3(12’) Cập nhật CSDL Hoạt động 4(10’) Củng cố BÀI 11 (TIẾT 1)
 7. 7. BÀI 11 (TIẾT 2) Hoạt động 5(5’) Đặt vấn đề Hoạt động 7(15’) Củng cố (kiểm tra 15’) Hoạt động 6(25’) Khai thác CSDL
 8. 8. <ul><li>ổn định lớp, phát phiếu học tập. </li></ul><ul><li>Kiểm tra bài cũ. </li></ul><ul><li>GV gọi 2 HS lên trả bài.(làm trên máy của GV để các bạn trong lớp có thể theo dõi) </li></ul><ul><li>Câu hỏi: (mỗi HS làm 1 câu) </li></ul><ul><li>1. Em hãy dùng hệ QTCSDL Access để tạo CSDL QUAN_LY_DIEM đã được học ở bài thực hành trước(SGK trang 87) bao gồm 3 bảng: THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM_THI. </li></ul><ul><li>2. Em hãy tạo liên kết giữa các bảng và nhập mỗi bảng 2 dòng dữ liệu. </li></ul><ul><li>Sau khi HS thực hiện, GV nhận xét và cho điểm. Sau đó nêu vấn đề để dẫn dắt vào bài mới. </li></ul><ul><li> Ở bài trước chúng ta đã được làm quen với mô hình CSDL quan hệ, các khái niệm khóa và liên kết giữa các bảng, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về các chức năng mà 1 hệ quản trị CSDL quan hệ phải có  vào bài mới </li></ul>1. Hoạt động1 mở đầu (8’)
 9. 9. <ul><li>GV yêu cầu HS nhắc lại các bước tạo bảng và liên kết giữa các bảng đã được học. </li></ul><ul><li>Dự kiến câu trả lời: </li></ul><ul><li>- khai báo cấu trúc bảng: đặt tên trường, kiểu dữ liệu và kích thước của trường. </li></ul><ul><li>- Chỉ định khóa chính </li></ul><ul><li>- Đặt tên và lưu cấu trúc bảng </li></ul><ul><li>- Tạo liên kết giữa các bảng bằng cách xác định các trường chung trong các bảng. </li></ul><ul><li> từ đó dẫn dắt HS vào hoạt động tạo CSDL. </li></ul><ul><li> Trong hệ CSDL quan hệ thì việc đầu tiên để tạo một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. </li></ul><ul><li>Cho mỗi nhóm tạo cơ sở dữ liệu HOC_TAP như trong bài thực hành ở chương II bao gồm 3 bảng: BANG_DIEM, HOC_SINH, MON_HOC đồng thời tạo liên kết giữa các bảng. </li></ul><ul><li>GV quan sát từng nhóm, nhóm nào quên bước làm thì GV hướng dẫn. </li></ul>2. Hoạt động 2 tạo lập CSDL (12’)
 10. 10. <ul><li>GV chuyển ý bằng cách đặt câu hỏi: sau khi thực hiên xong thao tác tạo bảng ta có thể làm viêc(cập nhật, khai thác) được CSDL chưa? </li></ul><ul><li>Dự kiến trả lời: chưa phải nhập liệu thì mới thao tác được. </li></ul><ul><li>GV nhận xét về 2 cách nhập liệu: nhập trực tiếp từ bảng và nhập từ biểu mẫu </li></ul><ul><li>Cho HS xem clip về thao tác cập nhật CSDL  Sau đó yêu cầu HS thực hiện: </li></ul><ul><li>Mỗi nhóm hãy nhập dữ liệu là tên của các thành viên trong nhóm. </li></ul><ul><li>Sau khi nhập dữ liệu, mỗi nhóm sẽ thực hiện các thao tác thêm, xóa sửa các thành viên của nhóm mình với nhóm bạn. </li></ul><ul><li>GV có thể gợi ý cho các nhóm như sau: </li></ul><ul><li>- Mỗi nhóm sẽ xóa 1 thành viên bất kì của nhóm mình. </li></ul><ul><li>- Thêm 1 thành viên bất kì của nhóm khác vào nhóm mình. </li></ul><ul><li>- Sửa một vài thông tin( tên môn hoc, điểm số…) của thành viên mới thêm vào. </li></ul><ul><li>GV quan sát và góp ý cho mỗi nhóm. </li></ul>3.Hoạt động3 cập nhật CSDL (15’)
 11. 11. <ul><li>GV tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài, giải đáp thắc mắc của HS. </li></ul><ul><li>Sau đó cho các nhóm làm trắc nghiệm nhanh để củng cố bài, nhóm nào làm tốt thì cộng điểm. </li></ul><ul><li>Đưa toàn bộ thao tác tạo lập và cập nhật CSDL HOC_TAP đã được GV thực hiện hoàn chỉnh. HS có thể lên blog của GV download về xem. Nếu có thắc mắc thì gửi comment phản hồi GV sẽ giải đáp. </li></ul><ul><li>Giao bài tập về nhà, dặn HS ôn bài để tiết sau làm kiểm tra 15’. </li></ul>4. Hoạt động 4 củng cố (10p) the end !
 12. 12. CSDL HOC_TAP CSDL QUAN_LY_DIEM MaHS Text(20) MaMH Text(20) Diem Number MaMH Text(20) TenMH Text(30) MaHS Text(20) HoDem Text(30) Ten Text(20) NgaySinh Date/Time GioiTinh Yes/No nhóm Number BANG_DIEM MON_HOC HOC_SINH STT Autonumber Phach Text(5) Diem Number STT Autonumber SBD Text(10) Phach Text(5) STT Autonumber SBD Text(10) HoTenTS Text(20) NgaySinh Date/Time(Short Date) Trường Text(50) DIEM_THI DACH_PHACH THI_SINH

×