Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban day hoc

555 views

Published on

bai5 chuong 2 lop 11

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kich ban day hoc

 1. 1. Đại Học Sƣ Phạm TP. Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin GVHD: Th.S Lê Đức Long SVTH: Lƣu Ngọc Hữu MSSV: K33.103.378 Lớp Tin 5 LA–KG 1
 2. 2. Biết các khái niệm cơ Giải đƣợc một số bài bản về lập trình và toán đơn giản trên ngôn ngữ lập trình bậc máy tính cao. CHƢƠNG TRÌNH LỚP 11Chƣơng I: Chƣơng II: Chƣơng III: Chƣơng IV: Chƣơng V: Chƣơng VI:Một số khái Chƣơng Cấu trúc rẽ Kiểu dữ Tệp và thao Chƣơng niệm về trình đơn nhánh liệu có cấu tác với tệp trình con và ngôn ngữ giản trúc lập trình có lập trình cấu trúc Bài 3 Bài 4 Bài 5: Khai Báo Biến Giả định bài này Bài 6 đƣợc dạy trong phòng có máy Bài 7 chiếu 2 Bài 8
 3. 3. Bài 5: Khai Báo Biến Mục tiêu và chuẩn kiến thúc Hiểu đƣợc cách khai báo biến.  Biết khai báo biến đúng. Nhận biết đƣợc các khai báo sai. Điểm trọng tâm và điểm khó Điểm trọng tâm: Cách khai báo biến. Điểm khó: Cách khai báo. Lựa chọn kiểu dữ liệu để khai báo biến. Nhận biết khai báo sai và chỉnh sửa cho đúng. Phạm vi giá trị. 3
 4. 4. Bài 5: Khai Báo Biến Kiến thức liên quan tới bài họcẨn số trong toán học ( tìm nghiêm x, y…).Ẩn dụ trong văn học dùng để chỉ ngƣời.Các kiểu dữ liệu chuẩn dùng đê khai báo. Kiến thức có thể biếtCác kiểu dữ liệu chuẩn. 4
 5. 5. Hoạt động 1: Tiếp cận và hình thành cú pháp lệnh khai báo biến (7P). Bài 5: Khai Báo Biến Hoạt động 3: Hoạt động 2:Hoạt động nhóm làm bài Ví dụ lệnh khai báo biến và tập củng cố củng cố. phân tích danh sách biến, kiểu dữ liệu. (15P) (23P) 5
 6. 6. Bài 5 – Hoạt động 1: Tiếp cận và hình thành cú pháp lệnh khai báo biến( 7p). Đặt vấn đề dẫn dắt vào bài. Hãy nhắc lại các kiểu dữ liệu chuẩn mà em biết ? Yêu cầu học sinh đọc phần cấu trúc khai báo và cho biết dạng của khai báo biến.Sau từ khóa var có những thành phần nào ? 6
 7. 7. Bài 5 - Hoạt động 2: Ví dụ lệnh khai báo biến và phân tích danh sách biến, kiểu dữ liệu ( 23P). Chuyển ý. Có cần thiết không nếu mỗi khi khai báo 1 danh sách biến lại phải viết lại từ khóa var phía trƣớc ? Nêu VD 1 và giải thích (nhấn mạnh việc khai báo 2 hay nhiều danh sách biến mà chỉ dùng 1 từ khóa var). Chiếu đoạn khai báo của VD 2 và đặt câu hỏi. Yêu cầu hs đọc 3 chú ý trong SGK (tr 23). Nêu tóm tắt 3 chú ý. Gọi hs cho ví dụ. Giải thích(chú ý 2). 7
 8. 8. Bài 5 – Hoạt động 3: Hoạt động nhóm làm bài tập củng cố (15P)  Trình chiếu 4 bài tập và chia nhóm học sinh thảo luận đại diện trả lời.  Trình chiếu những câu trắc nghiệm để học sinh chọn câu trả lời đúng.  Dặn dò: ◦ Làm bài tập 1,2,3,4,5 sgk trang 35. ◦ Xem trƣớc bài: Phép toán, biểu thức, lệnh gán (sgk trang 24). 8
 9. 9. 9

×