Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomesta datatalouden kärkimaa

259 views

Published on

DOB (Datasta oivalluksia ja bisnestä) 6aika-ohjelman hankkeen päätösseminaarin avauspuheenvuoro

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomesta datatalouden kärkimaa

 1. 1. Suomesta datatalouden kärkimaa Jyrki J.J. Kasvi Eduskunta, Tieke @jyrkikasvi
 2. 2. Datasta on moneksi  Avoin data  Vapaasti ja laillisesti uudelleenkäytettävissä  Teknisesti uudelleenkäytettävissä  Veloituksetta uudelleenkäytettävissä  MyData  Kuluttajat ja kansalaiset omistavat ja hallitsevat itse itseään koskevia tietoja  Esim. data seuraa potilasta (eikä terveysorganisaatiota)  Big Data  Suurten tietomassojen reaaliaikainen kokoaminen, hallinta ja analyysi  Analyysin hyödyntäminen toiminnan ohjaamisessa ja tiedolla johtamisessa  Datamassojen hyödyntäminen oppivien algoritmien koulutuksessa  Dataintensiiviset palvelutuotteet kuten terveyspalvelut ja älykäs asuminen  Investointituotteet muuttuvat tietointensiivisiksi palveluiksi, esim. hissit, moottorit, tuotantojärjestelmät, sähköverkot, … @jyrkikasvi #eGovernment
 3. 3. 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3 Uusissa suihkumoottoreissa tuhansia sensoreita, jotka lähettävät jatkuvasti dataa, jota analysoimalla lentotuntipalvelun tuottaja tietää, mitä huoltoja tarvitaan. CC 2.0 BY Mark Kobayashi-Hillary
 4. 4. Suomi paalupaikalla?  Suomen julkishallinnon rekisterit ovat kansainvälisesti poikkeuksellisen laadukkaat ja kattavat  Ainutlaatuinen mahdollisuus tutkimukselle ja uusien palveluiden kehittämiselle  Rekisterien dataa kerättäessä ei ole huomioitu ’toissijaista käyttöä’  Rekisterit ovat osin pirstoutuneet ja hajallaan  Esimerkiksi kuntien rekisterit ja tilikartat eivät ole yhtenäisiä  Epäyhtenäiset sanastot ja määrittelyt (esim. data sairaanhoitopiirien toiminnasta)  Heikko tai puuttuva metadata (tiedot kerätty alkujaan vain omaan käyttöön)  Osa rekistereistä ei ole ajantasaisia  Päätöksiä ei voi tehdä vanhentuneen tiedon analyysin perusteella  Suomessa on (lopulta) asenne kohdallaan  Enää kaikki mitä ei ole erikseen sallittu, ei ole kielletty  Lainsäädännöllisiä esteitä esim. toissijaiselle käytölle ollaan aktiivisesti purkamassa 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. 5. Tiedämme Suomen kansantalouden tilan vuonna 2014! 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5 Tilastokeskus13.7.2017 0,3 * ennuste Muutos tammikuusta
 6. 6. Paalupaikalta startissa kisan kärkeen  Rekistereiden datan laatua ja ajantasaisuutta on parannettava  Käsitteistön, määritelmien ja metadatan on oltava yhtenäisiä  Viranomaisrekistereiden datan keruu on sähköistettävä  Rekistereiden hyödyntämiselle tarvitaan pelisäännöt  Yksityisyyden suoja, datan omistajuus, tekijänoikeudet…  Tarvitaan informoitua julkista keskustelua päätösten pohjaksi  Oppivien algoritmien etiikka on otettava huomioon  2018 puolet liiketoiminnan eettisistä rikkeistä liittyy big datan analyysin sopimattomaan hyödyntämiseen (Gartner)  Tekoälyn päättelyketjun läpinäkyvyys ja päätöksenteon avoimuus  Tekoälyn käyttämän datan laatu ja arvoneutraalius  Datan hallinnan ja analyysin osaajia tarvitaan nopeasti lisää  On lisättävä matemaattis-luonnontieteiden osaamista  On lisättävä Suomen työmarkkkinoiden kansainvälistä houkuttelevuutta 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 7. 7. Millä datalla tekoälysi koulutat? 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
 8. 8. “Datalla ei ole moraalia – ei hyvää eikä pahaa, data vain on. Dataetiikassa on kyse siitä, millaisia valintoja me dataa hyödyntävät ihmiset teemme.” – Alan Duncan, Gartner 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. 9. Datatalous ja EU:n tietosuoja-asetus GDPR  GDPR on EU:n asetus eli sitova ja tulee voimaan sellaisenaan välittömästi ilman kansallista soveltamista  Siirtymäaikaa on ollut kaksi vuotta, ei tule yllätyksenä kenellekään  Säätelee kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n jäsenvaltioissa  Oikeuksia rekisteröidyille henkilöille  Velvoitteita rekisterinpitäjille  Tuntuvat sanktiot velvoitteiden laiminlyönnistä  ei koske kansallista turvallisuutta koskevaa henkilötietojen käsittelyä  Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja  Tunnistettavissa olevan henkilön henkilöllisyys voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tietojen perusteella (esim. sijaintitiedot, teletunnisteet, geenitiedot, valokuvat, potilastiedot, …) 27.11.2017 @jyrkikasvi @tiekery 9
 10. 10. Miksi EU tarttunut tietoturvassa asetus-lekaan? 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 11. 11. Henkilötietojen käsittelyn rajat  Henkilötietojen kerääminen sidonnainen käyttötarkoitukseen  Kerättyä tietoa ei saa käyttää myöhemmin tarkoitukseen, jolla ei ole sidonnaisuutta niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.  Henkilötietoja saa käsitellä vain kun  Rekisteröity henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten tai se perustuu rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen  välttämätöntä rekisteröidyn tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi  tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi  tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja –vapaudet huomioiden) 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
 12. 12. GDPR:n haaste datataloudelle  Datan toissijainen käyttö  Tietosuoja-asetus kieltää henkilötietojen käytön muuhun, kuin mihin kerätty  Julkishallinnon rekistereitä haluttaisiin hyödyntää tutkimuksessa ja alustatalouden palveluiden kehityksessä  Käyttöehtosopimukset eli EULAt  Tietosuoja-asetuksen ehdot huomioidaan sähköisten palveluiden käyttöehdoissa, mutta käyttöehtoja ei lueta eikä niiden tekstiä ymmärretä  Suomalaisten rekisterinpitäjien hidas herääminen  Suuri osa henkilörekistereitä pitävistä julkisista ja yksityisistä yhteisöistä on hukanneet kahden vuoden valmistautumisaikansa  Odotettavissa ainakin näyttövelvollisuuden laiminlyöntejä ja mahdollisia hallinnollisia sakkoja  Työmarkkinoilla jatkuvasti paheneva tietosuojaosaajapula  Huonosti valmistautuneita yhteisöjä rahastetaan 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
 13. 13. Nostetaan jalka digijarrulta Meidän on uskallettava tehdä päätöksiä ja toteuttaa ne 27.11.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 14. 14. Päätöksentekijät ristipaineessa @jyrkikasvi 14 Turvallisuus Kansalais- oikeudet vapaudet Lainsäädännön hitaus Ristiriitaiset intressit Resurssien riittämättömyys Tekniikan kehitys Tulevaisuuden ennakointi
 15. 15. Suomen digitalisaation jarruja  ”Päätöksentekolama”  Omistajuuden, sitoutumisen ja johtajuuden puute  Strategioita ja ohjelmia riittää, mutta toimeenpanoa vähemmän  Rohkeuden puute  Tuottavuutta nostetaan investoimalla, ei leikkaamalla  Keskittyminen teknologiaan  Palvelut, prosessit, toiminnallisuus ja vaikuttavuus ovat jääneet sivuosaan  Teknologiaa on helpompi ostaa kuin muuttaa rakenteita ja toimintaprosesseja radikaalisti (kuten Verohallinto teki kauan sitten)  Vanhojen järjestelmien taakka  Suljetut rajapinnat ja toimittajaloukut hidastavat toimintatapojen uudistamista  Siiloutuminen ja omalle reviirille keskittyminen  Hallintorajat ylittävät palvelut jäävät muiden tehtäväksi (esim suoratyo.fi) 27.11.2017 15 Emme uskalla kääntää Suomea päälaelleen. @jyrkikasvi #eGovernment
 16. 16. Suomen haaste, miksi kehityksemme pysähtyi? Esim mobiilimaksut – ylivoimaista suomalaisille! 27.11.2017 16 TimoSImell @jyrkikasvi #eGovernment
 17. 17. 30.9.2010 www.kasvi.org 17 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×