SlideShare a Scribd company logo
Kuntien tuottavuusparadoksi
Jyrki J.J. Kasvi
Mitä (työn) tuottavuus on?
Työn tuottavuus
Työn tuloksen arvo
Työn määrä
= €/tunti
 Tuottavuutta voidaan siis parantaa joko lisäämällä työn tuloksen arvoa tai
vähentämällä työn määrää
 Jos työn määrän vähentäminen laskee työn tuloksen arvoa, tuottavuus pysyy
ennallaan
 Taantumassa kansantalouden kokonaisarvo on laskenut eli suomalaisen työn
tuottavuus on laskenut
Miten tuottavuutta parannetaan?
 Investoimalla työvälineisiin, osaamiseen tai
toimintaprosesseihin
 Tuottavuuden parantaminen maksaa aina!
 Tuottavuuden nostaminen ei aina paranna kannattavuutta
 Esimerkiksi tuottavuutta nostava metsätyökone voi olla niin kallis,
ettei siihen kannata investoida, vaan jatkaa moottorisahalla.
 Työn siirtäminen paikasta toiseen ei paranna tuottavuutta
 Tuottavuusohjelmia toteutetaan usein ulkoistamalla tehtäviä
 Osaoptimointi heikentää koko organisaation tuottavuutta
 Toimintaprosessien muutos voi laskea työn laatua, vaikka
tuottavuus paranisi
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
Mitä se on?
AddozOy
 Investointi älydosetteihin vähentäisi annosteluvirheitä ja
tehohoidon tarvetta sekä parantaisi potilaiden elämänlaatua
 Ongelma:
Älydosetit
kustantaa kunta,
tehohoidosta
lähettää laskun
sairaanhoitopiiri
 Vaatii lääkkeiden
annostelun
dosetteihin
käsityönä
Suomen haaste
 Suomen vuosikymmeniä jatkuneen talouskasvun perusta, työn
määrän kasvu, on loppunut.
 Työikäisten suomalaisten laskee ainakin seuraavat 20 vuotta
 Samaan aikaan myös ns. huoltosuhde laskee eli työelämän
ulkopuolella olevien osuus väestöstä kasvaa
 Työn määrän väheneminen tarkoittaa kansantalouden
supistumista
 Kansantalouden pieneneminen tarkoittaa elintason laskua, sillä
vaikka työikäisten määrä laskee, suomalaisten määrä ei laske.
 Joko suomalaisen työn tuottavuuden on noustava tai
suomalaisen tekemän työn määrää on lisättävä
 Tästä syystä eläkeiän nostosta puhutaan niin paljon.
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5
Suomen huoltosuhde romahtaa pysyvästi
Tilastokeskus
Kun työvoimaa ei ole luvassa, myös investoinnit Suomeen tyrehtyvät.
Japani Suomea muutaman vuoden edellä:
Robottikuutit lohduttavat tsunamista selvinneitä vanhuksia
(NHK Video screenshot)
www.tieke.fi
CenterforIntelligentRoboticsKIST,Korea.
HelsinkijaVantaakokeilevat
Jovanhustenhoitorobotteja
Innohoiva
Julkisen sektorin Baumolin tauti
 Yksityisellä sektorilla työn tuottavuus on moninkertaistunut
1970-luvun jälkeen
 Investoinnit tietotekniikkaa ja työprosesseihin
 Tuottavuuden hedelmät on jaettu pääoman, työntekijöiden ja
kuluttajien kesken
 Investoitu tuotantoon, jaettu osinkoina, nostettu palkkoina,
alennettu hintoina
 Julkisella sektorilla työn tuottavuus ei ole noussut
 Palkkoja on jouduttu nostamaan, jotta työvoima ei pakenisi
 Yhdellä veroeurolla on saatu vuosi vuodelta vähemmän
 Talouskasvu on lisännyt veroeuroja, mutta nyt se on loppunut
 Veroja nostettava, palveluita leikattava tai tuottavuutta nostettava
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
Tuottavuusparadoksi
 Teollisuudessa investoitiin 1980 voimakkaasti tietotekniikkaan
 Monessa yrityksessä tuottavuus teorioiden vastaisesti laski
 Joissakin yrityksissä tuottavuus kuitenkin nousi nopeasti
 Ratkaisevaa ei ollut tietotekniikka vaan tietotekniikan avulla
toteutettu toimintaprosessien muutos
 Vanhojen prosessien tietokoneistaminen laski tuottavuutta!
 Tietotekniikka poistaa toiminnasta joustavuuden ja hidastaa
toimintatapojen kehittämistä.
 Julkisella sektorilla ollaan nyt, 30 vuotta myöhemmin samassa
tilanteessa.
 Vrt pankkien, kansaeläkelaitoksen ja verottajan tuottavuuskehitystä
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
Teknologia ja tietotyön tuottavuus
esim. työmenetelmädokumentit
• Valokuvien ottaminen
• Ohjeiden kirjoittaminen
ja tulostaminen ja
valokuvien kehittäminen
• Tekstien ja kuvien leik-
kaaminen ja liimaaminen
paperidokumenteiksi.
• Paperidokumenttien
monistus värikopio-
koneella
• Paperidokumenttien
jakelu työpisteisiin.
• Valokuvien ottaminen
digitaalikameralla
• Ohjeiden kirjoittaminen
ja digitoitujen kuvien
sijoittaminen tekstin
lomaan
• Ohjeiden tulostaminen
• Paperidokumenttien
jakelu työpisteisiin
• Valokuvien ottaminen
digitaalikameralla
• Ohjeiden kirjoittaminen
ja digitoitujen kuvien
sijoittaminen oikeille
paikoilleen
• Multimediadokumenttien
sijoittaminen palvelin-
tietokoneelle
1990-luvun alku ~ 1995 1999
235 min. 125 min. 91 min.
Prosessien
hallintaa
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
 Tapaturma-aseman
perusprosessi
Paul Lillrank
Luutunutta sähköistä toimintaa kunnissa
 Esimerkiksi laskun sähköinen käsittely ilman prosessin uudistamista
 Sisäpostina keskushallintoon, skannataan, sähköpostina takaisin, asiatarkastus, sähköpostina
esimiehelle, hyväksytään, sähköpostina keskushallintoon, maksetaan (usein myöhässä)
– Saa viedä viisi päivää eli töitä tehdään iltaisin ja viikonloppuisin.
– Kukaan ei saa olla sairas, matkalla, tehdä oikeita töitään koko päivää
– Kun toimintaprosessi on jäykkä, ihmiset joustavat
 Case Espoon sosiaalitoimi
 Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeisessä kaaoksessa toimeentulotukipäätöksen
saaminen saattoi kestää jopa 40 päivää
– Tarvittiinkin lisää henkilökuntaa tuottavuuden paranemisen asemesta
 Rakennuslupa kaavoittamattomalle tontille kesti kahdeksan kuukautta
 Hakemusta käsitellään vain tunteja tai päiviä, joita kyllä on tehostettu tietotekniikan avulla
 Tekniikan on tuettava joustavuutta ja jatkuvaa kehitystä, ei vaikeutettava niitä
 Kehityksen pyörä ei saa pysähtyä!
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
Toiminnantuottavuusjalaatu
Jatkuva
kehittäminen
”Reengineering”
teoria
Jatkuva kehitys
ei onnistu
Käyttöönotoan
ongelmat
käytäntö
Kehityksen pyörä pysähtyy
Käyttäjän sähköinen näkökulma
 Tietojärjestelmäkeskeinen ajattelu sivuuttaa toimintaprosessit
 Tietojärjestelmä on vain väline toiminnan kehittämiseksi!
– Tietojärjestelmä toimintatapoja muuttamatta laskee työn tuottavuutta ja laatua
 Tietojärjestelmien lisäksi myös toimintatapojen ja -prosessien oltava yhteentoimivia
– Esim. videoneuvottelujen käyttäminen etäkonsultaatioissa
 (sähköisen) palvelun on palveltava käyttäjän kokemaa
palveluprosessia, ei tuottajaorganisaation rakennetta
 Esim. palkka.fi ja työnantajamaksujen maksaminen
 Käytettävyys: palvelun on vastattava käyttäjän valmiuksiin
 Kehittäjät eivät osaa asettua käyttäjän asemaan
 Esim. verkkopankkeja käytetään paljon mobiilikäyttöliittymällä, koska se on
yksinkertaisempi
 Käytettävyystestaus osaksi tietojärjestelmän hyväksyntää!
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 15
Julkisen tuottavuuden jarruja
 Julkisen sektorin tehtävien määrä kasvaa jatkuvasti
 Palveluita ja etuuksia ei kyetä uudistamaan, koska aina jokin ryhmä
kokee menettävänsä jotain
 Kuntien kaksipäinen, moniportainen johto
 Muutokset vaativat sekä poliittisen että virkamiesjohdon tuen
 Päätöksenteon ja päätösten toimeenpanon hitaus
 Lain säätäminen tarpeen havaitsemisesta voimaantuloon vie vuosia
 Lain implementointi tietojärjestelmiin voi viedä vuosia
 Kuntien budjetoinnin lyhytjänteisyys
 Budjetointi ei huomioi elinkaarikustannuksia, vain välittömät menot
 Investoinnit ja käyttömenot irrotetaan toisistaan, kustannus-
vaikuttavuu tta (ROI) ei huomioida
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 16
Kuntalaiset
Operatiivinen
Johto
Johto arvioi, että muutosta
tarvitaan, mutta ei tunne
konkreettista toimintaa
riittävän hyvin.
Konkreettiset
ongelmat ja
mahdollisuudet
(tuotteet, toiminta
ja asiakkaat)
tunnetaan
kentällä parhaiten
Johdon tehtävänä on
hahmottaa kokonaisuus
ja tukea toiminnan
muutosta toiminnan
omista lähtökohdista.
Mitä korkeampi organisaatio, sitä vaikeampaa
Poliittinen
johto
Osallistava toiminnan kehittäminen
 Tuotteiden, asiakkaiden ja avainprosessien paras asiantuntemus
on suorittavalla portaalla!
1. Vanhojen toimintaprosessien ja organisaation tilanteen arviointi
2. Tavoitteiden ja niiden toteutumista arvioivien mittareiden ja muutosta tukevien
kannustinten määrittely
– Eli miksi uusi tietojärjestelmä ylipäätään hankitaan?
3. Tavoitteen toteutumista palvelevien uusien toimintaprosessien ja
organisaatiorakenteen määrittely
4. TiVi-järjestelmän määrittely
– Uudet lelut eli tietotekniikka itse ei saa olla kehittämisen tavoite vaan väline
 Myös henkilöstöllä on kehittämistarpeita, jotka hyödyttävät koko
organisaatiota.
 Myös johto on altis muutosvastarinnalle
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 18
Mitenjärjestelmääkäytetään
Kenenjamihintätäpitäisikäyttää
Hei,tämähommaeikuulutänne!
Käyttöliittymänongelmat
Materiaalinhallinnanongelmat
Ei hajuakaan todellisuudesta.
Valtava määrä marmatusta ja kurinaa.
X
X
Kun johto hankkii tietojärjestelmän…
Case Duunitori.fi
(vrt. virkatyönä tuotettuihin sähköisiin palveluihin)
Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin
päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
Suomen osaamishaasteita
 Suomi on heikko Tivi-teknologian
hyödyntäjä
 Meillä on paljon tivi-tekniikkaa mutta me käytämme
sitä lähinnä vanhojen prosessien pyörittämiseen
 Olemme erityisen huonoja verkostoitujia
ja kansainvälistyjiä
 Suomalaisnuorten halukkuus opiskella ulkomailla heikko
 Suomalaiset tottuneet elämään suljetussa monokulttuurissa
 Suomalaisten tivi-tekninen ja tieteellis-teknologinen osaaminen
heikkoa
 Suomen erinomaisuus tieteessä ja teknologiassa on vaarallinen myytti
22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 21
CCSAAttributionSugree
30.9.2010 www.kasvi.org 22
Sukupuolten välinen digikuilu?
Keskustelua
U.S. Army Photo
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 TIEKE on v. 1981 perustettu tietoyhteiskunnan puolueeton ja
riippumaton vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja.
 TIEKEn toiminnan painopisteet ovat
1. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen
2. Sähköisten toimintaprosessien edistäminen
3. Tietoyhteiskunnan tietopalvelut
 TIEKEn toimintatapoja ovat hankkeet, foorumit, palvelut,
seminaarit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
 TIEKEn jäsenenä on yli 80 julkista ja yksityistä organisaatiota
 Jäsenmaksu liikevaihdon perusteella 3 500 €, 1 700 € tai 800 €
 TIEKEn liikevaihto on n. 1,3 milj. € vuodessa
 TIEKEssä työskentelee 12 henkilöä
2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 23

More Related Content

What's hot

Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaKimmo Haapea
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliSuomen Ekonomit
 
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusPete Nieminen
 
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Vapaa_Jakelu
 
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016Markus Meurman
 
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukenaKestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukenaPäivi Hietanen
 
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessaCxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessaCxO Professional Oy
 
Tuottava IT -julkistus
Tuottava IT -julkistusTuottava IT -julkistus
Tuottava IT -julkistusMartti Kouhi
 
Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...
Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...
Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...THL
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaPauli Forma
 
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia Työterveyslaitos
 
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...Työterveyslaitos
 
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6Työterveyslaitos
 

What's hot (17)

Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaali
 
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
 
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
 
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaVaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
 
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
 
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukenaKestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
 
Kiertotalous Suomen työnantajayrityksissä
Kiertotalous Suomen työnantajayrityksissäKiertotalous Suomen työnantajayrityksissä
Kiertotalous Suomen työnantajayrityksissä
 
Kasvukipuja
KasvukipujaKasvukipuja
Kasvukipuja
 
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessaCxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
 
Tuottava IT -julkistus
Tuottava IT -julkistusTuottava IT -julkistus
Tuottava IT -julkistus
 
Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...
Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...
Itseohjautuvat tiimit kotihoidossa - Ideoita ja käytäntöjä Buurtzorgilta, jok...
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
 
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia
 
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...
 
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6
 

Viewers also liked

Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusSovelto
 
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissäHyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissäMaiju Vuolle
 
Tilat ja tietotyön arjen sujuvuus
Tilat ja tietotyön arjen sujuvuusTilat ja tietotyön arjen sujuvuus
Tilat ja tietotyön arjen sujuvuusMaiju Vuolle
 
Tietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittausTietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittausMaiju Vuolle
 
Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai taruaTunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai taruaMaiju Vuolle
 
Suorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminenSuorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminenMaiju Vuolle
 

Viewers also liked (6)

Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
 
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissäHyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
 
Tilat ja tietotyön arjen sujuvuus
Tilat ja tietotyön arjen sujuvuusTilat ja tietotyön arjen sujuvuus
Tilat ja tietotyön arjen sujuvuus
 
Tietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittausTietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittaus
 
Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai taruaTunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai tarua
 
Suorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminenSuorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminen
 

Similar to Kuntien tuottavuusparadoksi

Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläKuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläJyrki Kasvi
 
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?Sovelto
 
Gapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ case
Gapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ caseGapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ case
Gapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ caseJoakim Back
 
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon malliaTyö 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon malliaSenaatti-kiinteistöt
 
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015Nordnet Suomi
 
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointiTalent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointiLoihde Advisory
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Kwork Innovaatiot
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaNordnet Suomi
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiJukka-Pekka Sorvisto
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiJukka-Pekka Sorvisto
 
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015Kimmo Haapea
 
Tivin tietohallintomalli 021112
Tivin tietohallintomalli 021112Tivin tietohallintomalli 021112
Tivin tietohallintomalli 021112velijula
 
Orientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminenOrientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminenJoni_H
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinPaivi Sutinen
 
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTekes
 
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.Pörssisäätiö
 

Similar to Kuntien tuottavuusparadoksi (20)

Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläKuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
 
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
Data Governance - Hypeä vai tie parempaan johtamiseen?
 
Gapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ case
Gapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ caseGapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ case
Gapps Solutions event - Rainmaker datawarehouse keynote/ case
 
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon malliaTyö 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
 
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
 
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukanaTALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
 
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointiTalent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
 
Jari Kallela: Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin
Jari Kallela: Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiinJari Kallela: Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin
Jari Kallela: Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmasta
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
 
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästiLcty vaasa miten investoin järkevästi
Lcty vaasa miten investoin järkevästi
 
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
 
Tivin tietohallintomalli 021112
Tivin tietohallintomalli 021112Tivin tietohallintomalli 021112
Tivin tietohallintomalli 021112
 
Orientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminenOrientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminen
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
 
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
 
Sairanen Liideri
Sairanen LiideriSairanen Liideri
Sairanen Liideri
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
 
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.
 

More from Jyrki Kasvi

Onnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulmaOnnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulmaJyrki Kasvi
 
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseenTiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseenJyrki Kasvi
 
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotilleTekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotilleJyrki Kasvi
 
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?Jyrki Kasvi
 
Vakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikkaVakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikkaJyrki Kasvi
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRJyrki Kasvi
 
Tekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikkaTekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikkaJyrki Kasvi
 
Tiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedusteluaTiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedusteluaJyrki Kasvi
 
Suomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaaSuomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaaJyrki Kasvi
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRJyrki Kasvi
 
Digiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikkiDigiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikkiJyrki Kasvi
 
Suomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikallaSuomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikallaJyrki Kasvi
 
Tulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensäTulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensäJyrki Kasvi
 
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?Jyrki Kasvi
 
Maa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettavaMaa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettavaJyrki Kasvi
 
Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!Jyrki Kasvi
 
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassaAlgoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassaJyrki Kasvi
 
Urkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettavaUrkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettavaJyrki Kasvi
 

More from Jyrki Kasvi (20)

Onnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulmaOnnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulma
 
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseenTiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
 
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotilleTekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
 
Henkilokuva
HenkilokuvaHenkilokuva
Henkilokuva
 
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
 
Vakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikkaVakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikka
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
 
Tekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikkaTekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikka
 
Tiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedusteluaTiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedustelua
 
Suomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaaSuomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaa
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
 
Digiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikkiDigiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikki
 
Suomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikallaSuomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikalla
 
Tulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensäTulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensä
 
Green ICT
Green ICTGreen ICT
Green ICT
 
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
 
Maa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettavaMaa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettava
 
Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!
 
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassaAlgoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
 
Urkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettavaUrkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettava
 

Kuntien tuottavuusparadoksi

 • 2. Mitä (työn) tuottavuus on? Työn tuottavuus Työn tuloksen arvo Työn määrä = €/tunti  Tuottavuutta voidaan siis parantaa joko lisäämällä työn tuloksen arvoa tai vähentämällä työn määrää  Jos työn määrän vähentäminen laskee työn tuloksen arvoa, tuottavuus pysyy ennallaan  Taantumassa kansantalouden kokonaisarvo on laskenut eli suomalaisen työn tuottavuus on laskenut
 • 3. Miten tuottavuutta parannetaan?  Investoimalla työvälineisiin, osaamiseen tai toimintaprosesseihin  Tuottavuuden parantaminen maksaa aina!  Tuottavuuden nostaminen ei aina paranna kannattavuutta  Esimerkiksi tuottavuutta nostava metsätyökone voi olla niin kallis, ettei siihen kannata investoida, vaan jatkaa moottorisahalla.  Työn siirtäminen paikasta toiseen ei paranna tuottavuutta  Tuottavuusohjelmia toteutetaan usein ulkoistamalla tehtäviä  Osaoptimointi heikentää koko organisaation tuottavuutta  Toimintaprosessien muutos voi laskea työn laatua, vaikka tuottavuus paranisi 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
 • 4. Mitä se on? AddozOy  Investointi älydosetteihin vähentäisi annosteluvirheitä ja tehohoidon tarvetta sekä parantaisi potilaiden elämänlaatua  Ongelma: Älydosetit kustantaa kunta, tehohoidosta lähettää laskun sairaanhoitopiiri  Vaatii lääkkeiden annostelun dosetteihin käsityönä
 • 5. Suomen haaste  Suomen vuosikymmeniä jatkuneen talouskasvun perusta, työn määrän kasvu, on loppunut.  Työikäisten suomalaisten laskee ainakin seuraavat 20 vuotta  Samaan aikaan myös ns. huoltosuhde laskee eli työelämän ulkopuolella olevien osuus väestöstä kasvaa  Työn määrän väheneminen tarkoittaa kansantalouden supistumista  Kansantalouden pieneneminen tarkoittaa elintason laskua, sillä vaikka työikäisten määrä laskee, suomalaisten määrä ei laske.  Joko suomalaisen työn tuottavuuden on noustava tai suomalaisen tekemän työn määrää on lisättävä  Tästä syystä eläkeiän nostosta puhutaan niin paljon. 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5
 • 6. Suomen huoltosuhde romahtaa pysyvästi Tilastokeskus Kun työvoimaa ei ole luvassa, myös investoinnit Suomeen tyrehtyvät.
 • 7. Japani Suomea muutaman vuoden edellä: Robottikuutit lohduttavat tsunamista selvinneitä vanhuksia (NHK Video screenshot)
 • 9. Julkisen sektorin Baumolin tauti  Yksityisellä sektorilla työn tuottavuus on moninkertaistunut 1970-luvun jälkeen  Investoinnit tietotekniikkaa ja työprosesseihin  Tuottavuuden hedelmät on jaettu pääoman, työntekijöiden ja kuluttajien kesken  Investoitu tuotantoon, jaettu osinkoina, nostettu palkkoina, alennettu hintoina  Julkisella sektorilla työn tuottavuus ei ole noussut  Palkkoja on jouduttu nostamaan, jotta työvoima ei pakenisi  Yhdellä veroeurolla on saatu vuosi vuodelta vähemmän  Talouskasvu on lisännyt veroeuroja, mutta nyt se on loppunut  Veroja nostettava, palveluita leikattava tai tuottavuutta nostettava 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
 • 10. Tuottavuusparadoksi  Teollisuudessa investoitiin 1980 voimakkaasti tietotekniikkaan  Monessa yrityksessä tuottavuus teorioiden vastaisesti laski  Joissakin yrityksissä tuottavuus kuitenkin nousi nopeasti  Ratkaisevaa ei ollut tietotekniikka vaan tietotekniikan avulla toteutettu toimintaprosessien muutos  Vanhojen prosessien tietokoneistaminen laski tuottavuutta!  Tietotekniikka poistaa toiminnasta joustavuuden ja hidastaa toimintatapojen kehittämistä.  Julkisella sektorilla ollaan nyt, 30 vuotta myöhemmin samassa tilanteessa.  Vrt pankkien, kansaeläkelaitoksen ja verottajan tuottavuuskehitystä 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 • 11. Teknologia ja tietotyön tuottavuus esim. työmenetelmädokumentit • Valokuvien ottaminen • Ohjeiden kirjoittaminen ja tulostaminen ja valokuvien kehittäminen • Tekstien ja kuvien leik- kaaminen ja liimaaminen paperidokumenteiksi. • Paperidokumenttien monistus värikopio- koneella • Paperidokumenttien jakelu työpisteisiin. • Valokuvien ottaminen digitaalikameralla • Ohjeiden kirjoittaminen ja digitoitujen kuvien sijoittaminen tekstin lomaan • Ohjeiden tulostaminen • Paperidokumenttien jakelu työpisteisiin • Valokuvien ottaminen digitaalikameralla • Ohjeiden kirjoittaminen ja digitoitujen kuvien sijoittaminen oikeille paikoilleen • Multimediadokumenttien sijoittaminen palvelin- tietokoneelle 1990-luvun alku ~ 1995 1999 235 min. 125 min. 91 min.
 • 12. Prosessien hallintaa 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12  Tapaturma-aseman perusprosessi Paul Lillrank
 • 13. Luutunutta sähköistä toimintaa kunnissa  Esimerkiksi laskun sähköinen käsittely ilman prosessin uudistamista  Sisäpostina keskushallintoon, skannataan, sähköpostina takaisin, asiatarkastus, sähköpostina esimiehelle, hyväksytään, sähköpostina keskushallintoon, maksetaan (usein myöhässä) – Saa viedä viisi päivää eli töitä tehdään iltaisin ja viikonloppuisin. – Kukaan ei saa olla sairas, matkalla, tehdä oikeita töitään koko päivää – Kun toimintaprosessi on jäykkä, ihmiset joustavat  Case Espoon sosiaalitoimi  Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeisessä kaaoksessa toimeentulotukipäätöksen saaminen saattoi kestää jopa 40 päivää – Tarvittiinkin lisää henkilökuntaa tuottavuuden paranemisen asemesta  Rakennuslupa kaavoittamattomalle tontille kesti kahdeksan kuukautta  Hakemusta käsitellään vain tunteja tai päiviä, joita kyllä on tehostettu tietotekniikan avulla  Tekniikan on tuettava joustavuutta ja jatkuvaa kehitystä, ei vaikeutettava niitä  Kehityksen pyörä ei saa pysähtyä! 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 • 15. Käyttäjän sähköinen näkökulma  Tietojärjestelmäkeskeinen ajattelu sivuuttaa toimintaprosessit  Tietojärjestelmä on vain väline toiminnan kehittämiseksi! – Tietojärjestelmä toimintatapoja muuttamatta laskee työn tuottavuutta ja laatua  Tietojärjestelmien lisäksi myös toimintatapojen ja -prosessien oltava yhteentoimivia – Esim. videoneuvottelujen käyttäminen etäkonsultaatioissa  (sähköisen) palvelun on palveltava käyttäjän kokemaa palveluprosessia, ei tuottajaorganisaation rakennetta  Esim. palkka.fi ja työnantajamaksujen maksaminen  Käytettävyys: palvelun on vastattava käyttäjän valmiuksiin  Kehittäjät eivät osaa asettua käyttäjän asemaan  Esim. verkkopankkeja käytetään paljon mobiilikäyttöliittymällä, koska se on yksinkertaisempi  Käytettävyystestaus osaksi tietojärjestelmän hyväksyntää! 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 15
 • 16. Julkisen tuottavuuden jarruja  Julkisen sektorin tehtävien määrä kasvaa jatkuvasti  Palveluita ja etuuksia ei kyetä uudistamaan, koska aina jokin ryhmä kokee menettävänsä jotain  Kuntien kaksipäinen, moniportainen johto  Muutokset vaativat sekä poliittisen että virkamiesjohdon tuen  Päätöksenteon ja päätösten toimeenpanon hitaus  Lain säätäminen tarpeen havaitsemisesta voimaantuloon vie vuosia  Lain implementointi tietojärjestelmiin voi viedä vuosia  Kuntien budjetoinnin lyhytjänteisyys  Budjetointi ei huomioi elinkaarikustannuksia, vain välittömät menot  Investoinnit ja käyttömenot irrotetaan toisistaan, kustannus- vaikuttavuu tta (ROI) ei huomioida 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 16
 • 17. Kuntalaiset Operatiivinen Johto Johto arvioi, että muutosta tarvitaan, mutta ei tunne konkreettista toimintaa riittävän hyvin. Konkreettiset ongelmat ja mahdollisuudet (tuotteet, toiminta ja asiakkaat) tunnetaan kentällä parhaiten Johdon tehtävänä on hahmottaa kokonaisuus ja tukea toiminnan muutosta toiminnan omista lähtökohdista. Mitä korkeampi organisaatio, sitä vaikeampaa Poliittinen johto
 • 18. Osallistava toiminnan kehittäminen  Tuotteiden, asiakkaiden ja avainprosessien paras asiantuntemus on suorittavalla portaalla! 1. Vanhojen toimintaprosessien ja organisaation tilanteen arviointi 2. Tavoitteiden ja niiden toteutumista arvioivien mittareiden ja muutosta tukevien kannustinten määrittely – Eli miksi uusi tietojärjestelmä ylipäätään hankitaan? 3. Tavoitteen toteutumista palvelevien uusien toimintaprosessien ja organisaatiorakenteen määrittely 4. TiVi-järjestelmän määrittely – Uudet lelut eli tietotekniikka itse ei saa olla kehittämisen tavoite vaan väline  Myös henkilöstöllä on kehittämistarpeita, jotka hyödyttävät koko organisaatiota.  Myös johto on altis muutosvastarinnalle 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 18
 • 20. Case Duunitori.fi (vrt. virkatyönä tuotettuihin sähköisiin palveluihin) Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
 • 21. Suomen osaamishaasteita  Suomi on heikko Tivi-teknologian hyödyntäjä  Meillä on paljon tivi-tekniikkaa mutta me käytämme sitä lähinnä vanhojen prosessien pyörittämiseen  Olemme erityisen huonoja verkostoitujia ja kansainvälistyjiä  Suomalaisnuorten halukkuus opiskella ulkomailla heikko  Suomalaiset tottuneet elämään suljetussa monokulttuurissa  Suomalaisten tivi-tekninen ja tieteellis-teknologinen osaaminen heikkoa  Suomen erinomaisuus tieteessä ja teknologiassa on vaarallinen myytti 22.8.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 21 CCSAAttributionSugree
 • 22. 30.9.2010 www.kasvi.org 22 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo
 • 23. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  TIEKE on v. 1981 perustettu tietoyhteiskunnan puolueeton ja riippumaton vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja.  TIEKEn toiminnan painopisteet ovat 1. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen 2. Sähköisten toimintaprosessien edistäminen 3. Tietoyhteiskunnan tietopalvelut  TIEKEn toimintatapoja ovat hankkeet, foorumit, palvelut, seminaarit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  TIEKEn jäsenenä on yli 80 julkista ja yksityistä organisaatiota  Jäsenmaksu liikevaihdon perusteella 3 500 €, 1 700 € tai 800 €  TIEKEn liikevaihto on n. 1,3 milj. € vuodessa  TIEKEssä työskentelee 12 henkilöä 2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 23