Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datan vankina

1,849 views

Published on

Työ- ja elinkeinoministeriön eGovernment-seminaarissa 18.11.2015 pidetty alustus datan merkityksestä hyvälle hallinnolle.

 • Be the first to comment

Datan vankina

 1. 1. Datan vankina Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi #eGovernment 18.11.2015
 2. 2. eGovernment data Open data, myData, Big Data, …
 3. 3. Julkishallinnon datasta on moneksi  Avoin data  Vapaasti ja laillisesti uudelleenkäytettävissä  Teknisesti uudelleenkäytettävissä  Veloituksetta uudelleenkäytettävissä  MyData  Kuluttajat ja kansalaiset omistavat ja hallitsevat itse itseään koskevat tiedot  Esim. data seuraa potilasta (eikä terveysorganisaatiota)  Big Data  Suurten tietomassojen reaaliaikainen kokoaminen, hallinta ja analyysi  Analyysin hyödyntäminen toiminnan ohjaamisessa ja tiedolla johtamisessa  Dataintensiiviset palvelutuotteet kuten terveyspalvelut ja älykäs asuminen  Investointituotteet muuttuvat tietointensiivisiksi palveluiksi, esim. hissit, moottorit, tuotantojärjestelmät, sähköverkot, … @jyrkikasvi #eGovernment
 4. 4. Avoin yhteiskunta perustuu avoimeen dataan Ei riitä, että asiakirja on saatavilla, jos ei edes tiedetä sen olevan olemassa Verkossa keskeneräisistä asioista on mahdotonta olla keskustelematta!
 5. 5.  Tieto on tietoyhteiskunnan rahaa: Tieto tuottaa uutta tietoa ja hyödyttää yhteiskuntaa vain kun sitä käytetään ja investoidaan.  Rahasäiliöön kätketyllä rahalla ei ole arvoa … eikä suljettuun tieto- kantaan säilötyllä tiedolla.  Etenkin julkishallinnon tiedon- hallinnan tärkein tavoite tulisi olla tiedon käytön ja hyödyntämisen maksimointi. “The best way to get value from data is to give it away” CC2.0GenericShareAlikeAttributionWorldEconomicForum. Neelie Kroes, Former Vice-President of the European Commission and Commissioner of the Digital Agenda Avoin data @jyrkikasvi #eGovernment
 6. 6. Tieto on avointa kun se on… 1. Vapaasti ja laillisesti uudelleenkäytettävissä  Tieto on lisensioitu siten, että se on uudelleen- käytettävissä käyttötarkoituksesta tai käyttäjä- ryhmästä riippumatta 2. Teknisesti uudelleenkäytettävissä  Tieto on koneluettavassa ja avoimessa muodossa sekä ladattavissa rekisteröitymättä. 3. Veloituksetta uudelleenkäytettävissä  Tieto on maksutonta käyttäjille.  Avoin data on raaka-ainetta tiedon luomiselle ja palveluille  Parantaa julkishallinnon läpinäkyvyyttä  Mahdollistaa innovaatioita ja uutta liiketoimintaa  Lisää hallinnon tehokkuutta kun kaikilla samat tiedot käytettävissä 19.11.2015 6@jyrkikasvi #eGovernment
 7. 7. Perinteinen julkinen palveluinnovaatio Julkinen tietovara Suljettu rajapinta Yritys Palvelu Julk.sekt. Palvelu  Perinteisessä suljetussa mallissa palvelu”innovaatiot” on määriteltävä ja tietoluovutukset neuvoteltava ennakolta!  Innovaatiojärjestelmä ja rahoitus tukee ennalta määriteltyjä projekteja  Luovutettavat tiedot, rajapinnat ja maksuperusteet määriteltävä ennalta  Tietovarojen käytön seuranta ja valvonta mahdollista ja välttämätöntä  Tuloksena yksi ennalta määritelty palvelu.  Esim. Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) Suljettu rajapinta Julkinen tietovara @jyrkikasvi #eGovernment
 8. 8. Palvelu Julkinen tietovara Julkinen tietovara Avoimia palveluinnovaatioita Julkinen tietovara Yritys Palvelu Julk.sekt. Palvelu  Avoimet rajapinnat mahdollistavat ”yllättävien” palveluiden kokeilemisen ja kehittymisen  Maksutuotot ja maksukulut tietovarojen käytöstä jäävät saamatta  Potentiaali innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan (ja verotulojen) kasvuun  Innovaatioita ja suunnanmuutoksia myös palveluiden kehittelyn aikana  Tietojen käyttöä ei voi valvoa eikä kontrolloida Avoimet rajapinnat Yritys Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu @jyrkikasvi #eGovernment
 9. 9. Case Duunitori.fi (vrt. julkisina hankintoina tuotettuihin sähköisiin palveluihin) Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa. @jyrkikasvi #eGovernment
 10. 10. Kaikki julkinen data ei välttämättä ole avointa 19.11.2015 10@jyrkikasvi #eGovernment
 11. 11. Avoimella tiedolla on arvoa 19.11.2015 11 Avoin tieto on suojattava manipuloinnilta. @jyrkikasvi #eGovernment
 12. 12. Palvelun tarjoajat Palvelun tarjoajat Avoimen datan ekosysteemissä on vielä reikiä Tieto- varanto Anonymisointi Palvelun tarjoajat Devaajat Yritykset Avoinrajapinta Datakatalogi Saatavuus Eheys Yritykset Käyttäjät @jyrkikasvi #eGovernment
 13. 13. Palvelun tarjoajat Palvelun tarjoajat Avoimen datan ekosysteemissä on vielä reikiä Tieto- Varanto Anonymisointi Palvelun tarjoajat Devaajat Yritykset Avoinrajapinta Datakatalogi Yritykset Käyttäjät Aggre- gaattori Saatavuus Eheys @jyrkikasvi #eGovernment
 14. 14. MyData on ihmiskeskeistä tiedon hallintaa Perinteisesti tietoa on hallittu organisaation ja toiminnan näkökulmasta 19.11.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
 15. 15. Minä hallitsen minua koskevaa dataa  MyData on tiedonhallinnan ihmiskeskeinen periaate  Data seuraa ihmistä  Ihmisillä oikeus ja pääsy heistä kerättyyn dataan  terveystiedot, taloustiedot, teletiedot, ostostiedot, liikennetiedot, teletiedot, …  Ihminen hallitsee itseään koskevien tietojen käyttöä  Esimerkiksi potilastietojen käytön salliminen tai näkyvyyden rajoittaminen  Data saatavilla sähköisenä, uudelleenkäytettävässä muodossa  Dataa voitava hyödyntää myös muissa palveluissa  Tarvitaan datan esitysmuotojen standardointia, metadataa, ja käsitemäärittelyitä  Liiketoimintamahdollisuuksia, esim. potilastietojen yhdistäminen omaan biodataan  Toistaiseksi tiedot saatavilla vain pyynnöstä, paperilla tai muuten heikosti hyödynnettävässä muodossa 19.11.2015 15@jyrkikasvi #eGovernment
 16. 16. MyData on voitava paitsi nähdä … myös käyttää 19.11.2015 16@jyrkikasvi #eGovernment
 17. 17. Bitti löytyy Big Data -suovasta … reaaliajassa Vanhentunut tieto on päätöksenteossa ja liiketoiminnassa arvotonta 19.11.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 17
 18. 18. Dataa syntyy, entä tietoa?  Organisaatiot ja järjestelmät tuottavat yhä enemmän (big) dataa  High VVV: High Volume, high Velocity & high Variety of sources  Tekniikka mahdollistaa hyvin suurten datamassojen kokoamisen ja analysoinnin murto-osalla aiemmista kustannuksista  Vanhoja järjestelmiä ja datavarantoja ei kuitenkaan suunniteltu big datan tarpeisiin  Haasteena datavarojen pirstaloituminen ja heikko laatu (puutteelliset määrittelyt, epäyhdenmukaiset datan esitysmuodot, puuttuva metadata)  Big Data tarkoittaa suurten datavarantojen reaaliaikaista keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä  uusissa kuluttajille ja teollisuudelle tarjottavissa palvelutuotteissa  toiminnan ohjaamiseksi reaaliaikaisesti tai automaattisesti.  Tiedolla johtaminen edellyttää ajantasaista tietoa  Liiketoiminnan tai julkishallinnon reaaliaikainen ohjaus (RTE - real time economy) @jyrkikasvi #eGovernment
 19. 19. Kun Hitachi korvasi logistiikan esimiehet Big Dataa hyödyntävällä tekoälyllä, varastomiehet työskentelivät 8% tehokkaammin. Ken Teegardin, CC BY-SA 2.0
 20. 20. Real Time Economy → Real Time Policy  Data yritysten ja julkishallinnon toiminnasta kerätään edelleen suurelta osin paperilla tai sähköpostilla  Epäyhtenäiset sanastot ja määrittelyt (esim. data sairaanhoitopiirien toiminnasta)  Heikko tai puuttuva metadata (tiedot kerätty alkujaan vain omaan käyttöön)  Harva datan keruutaajuus ja epäyhtenäisten aineistojen työläs analysointi  PRH:n, Verohallinnon, Tilastokeskuksen, THL:n ym. resursseja kuluu työlääseen tiedon keruuseen ja yhtenäistämiseen  Tulokset jo valmistuessaan auttamattomasti vanhentuneita  Resurssit eivät riitä kaiken tarvittavan tiedon kokoamiseen ja analyysiin  Talouspolitiikkaa tehdään vuosia vanhan tiedon varassa  Ministeriöistä soitetaan satamiin ja kysytään, miten vienti vetää!  Politiikan perustaksi ei ole vertailukelpoista tietoa  Esim. kuntien kirjanpito ei ole yhtenäistä vaan tilikartat kuntakohtaisia 19.11.2015 20@jyrkikasvi #eGovernment
 21. 21. 19.11.2015 21 Suomeajohdetaansokkona @jyrkikasvi #eGovernment +0,2 -0,3
 22. 22. Nostetaan jalka digijarrulta Meidän on uskallettava loikata tuntemattomaan tulevaisuuteen 19.11.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 22
 23. 23. Suomen digitalisaation jarruja  ”Päätöksentekolama”  Omistajuuden, sitoutumisen ja johtajuuden puute  Strategioita ja ohjelmia riittää, mutta tekemistä vähemmän  Rohkeuden puute  Työn tuottavuutta nostetaan investoimalla, ei leikkaamalla  Teknologiaa on helpompi ostaa kuin muuttaa rakenteita ja toimintaprosesseja radikaalisti (kuten Verohallinto teki kauan sitten)  Keskittyminen teknologiaan  Palvelut, prosessit, toiminnallisuus ja vaikuttavuus ovat jääneet sivuosaan  Vanhojen järjestelmien taakka  Suljetut rajapinnat ja toimittajaloukut hidastavat toimintatapojen uudistamista  Siiloutuminen ja omalle reviirille keskittyminen  Hallintorajat ylittävät palvelut jäävät muiden tehtäväksi (esim suoratyo.fi) 19.11.2015 23 Emme uskalla kääntää Suomea päälaelleen. @jyrkikasvi #eGovernment
 24. 24. Rohkeutta tarvitaan  Poliittisen tahtotilan luominen ja käyttö  Pelkät hallitusohjelmakirjaukset ja ICT-strategiat eivät riitä  Virossa Toomas Ilves nosti digitalisoinnin poliittisten tavoitteidensa kärkeen  Esim. XBRL-raportointikielen käyttöön velvoittaminen viranomaisraportoinnissa  Hallintosiilojen koskemattomuuden purkaminen  VM:n JulkICT-toiminto on jo 10 vuotta yrittänyt edistää julkishallinnon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan yhteentoimivuutta  Tarvitaan ”natsat” päättää, käskyttää ja panna toimeen datan keruun ja analysoinnin sähköistäminen yli hallintorajojen  Raportoinnin integrointi toimintaprosesseihin  Datan keräämisen ja välittämisen ei tule olla erillinen hallintotaakka  Ketterä säädösten ja päätösten valmisteluprosessi  Iteratiivinen kokeileva ja korjaava toimintatapa sopii ympäristöön, jossa tavoitteet eivät ole työn alkaessa vielä selvillä, koska maailma muuttuu valmistelutyön aikana 19.11.2015 24@jyrkikasvi #eGovernment
 25. 25. Suomen haaste, miksi kehityksemme pysähtyi? Esim mobiilimaksut – ylivoimaista suomalaisille! 19.11.2015 25 TimoSImell @jyrkikasvi #eGovernment
 26. 26. 30.9.2010 www.kasvi.org 26 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×