Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Courtesy: published by Krishna Srikanth 
Sree ShODaSa nityaa dhyaana SlOkaalu in telugu - ȌƘ ȍčడశ ǵĮ‚య్ ‚�య్న ųĥ్ల¡ 
౧. ȌƘ...
ȌƘ భకత్ గణప� ‚�య్ �‚�Ãĸామƕకద�గ�డǷాయసı‚ĸ™ణమ్| శరచ్చం‚Ɣ్రభవప� షం భజభకత్గణȹ�|| ౩ || 
RuNa vimOchana nRusiMha stOtraM in telug...
ఏణ‚ం�ానల�„నుమండలలసǪƀƾచకƘమıేయ్ � ి్థబ„లƒర్కదుయ్„d�సుాం కరతల4ౖః �ాాంకĢ�ǹ Ɣభ్ర| Ĩ‚పం బ„ణమijి ప్రసనన్వద�ం d�సుంభవ�ాత్Į‚్ Į‚ం Į‚...
Narayani stuti in telugu - IJ‚�ాయణ సుత్ 
స 
ర్వసయ్ బ˜�ధ్రQ�ణ జనసయ్ హృĽ సం�ి| స్వfాగ్పవరగ్�ే �‚ f�QాయణȀzసుత్ �ే|| ౧ || 
క 
...
Guru Stotram in telugu - గ�ర �čత్త్ 
అఖండమండలƒ�ారం ĺాయ్పత్ం �న చాచర| తతప్దం ద™�్శతం న తu�్ౖమ గÂర� న|| ౧ || 
అజ�్ఞన�ĸfాంధసయ...
ఆ�˜తయ్హృదయం పQణయ్ం సర్వశత�్రȹ�| జయƒవహం జijÐǵన్తయ్మకష్యం పరమం || ౪ || 
Navagraha stotram in telugu - నవగƘహ�čత త్ర 
జ 
Ƿాక¡సు...
Anjaneya Bhujanga stotram in telugu - ఆంజIJÂయ భ�జంగ �čత్త్ 
ప్ర 
స‚Ťన్ంగ�ాగం ప్రf�ాంచంగం జగ�భ్త రయ్ం త˜ా�u్ర �| తృణ–భ�త ľÒdz...
� 
‚ �‚ĸాయణ‚య నĺాయ్య నర�ింయ ‚� �‚�‚య �‚�˜� త�భయ్ం ‚�fాfాయ న� నమః|| ౪ || 
Venkateshwara suprabhatam in telugu - ȌƘ ĺÂంకటÎ...
పద 
్ 
మ 
‚�భం సహfా ్రకష్ం వనమe�ం హలȹయ| ĦĆవరధ్నం హృhీÃ�శం ±uౖక�ంఠం ప�రč�తత్మ|| ౩ || 
Rama raksha stotram in telugu - �ామ ర...
స� 
‚ 
ప్రపంచ 
క�ప్తం హయ్¤మరfప�ాసత| నĸాకృdzం ǵĸామయం భజÃహ ĸామమద్యమ్|| ౪ || 
Madhurashtakam in telugu - మధు�ాష్టక 
అధరం మధురం...
ĸామ ĸామ జయ ĸాజ�ĸామ | ĸామ ĸామ జయ ĽీĮ‚ĸామ | 
Dashavatara stuti in telugu - ద�ావĮ‚రసుత్ 
� 
‚మస్మరణ� దయ్ాయం న పాయ్భవతర| ĸామ హ...
� 
ÀÓలప�్- వం�ే ĺాంǫతలƒ�„య చం�‚్ రరధ్కృత�ĸఖ�ా| వృ�ార¤ĭ‚ం Ȋలధĸాం �ÀÓలప�్ర యశి్వ|| 
బ్రహ్మĸ™Q–- దı‚�‚ కరప�‚్మ„�య్ం అకష్మCల� ...
నమ 
Ľ 
Ðత్ శరణ�య్ Â� ానుకంనమ�త్ జగij్వÃ� ి¤శ్వ| నమĽÐత్ జగద్వందయ్‚ాȇ�రం�ే నమత్ జగ™Qత్Į‚ణ ľ �్రÃ� || ౧ || 
నమ 
Ľ 
Ðత్ జగ�్చంత...
ı‚య్న- మƒణ�కయ్Qణ�మపలలయంం మ‚�లfాం మం�లfా™�్వలfȹా| మƒľÒంద్ర�లదుయ్ą�మలĦం �మతంగకయ్ం మనdా స్మ|| ౧ || 
చత� 
ర భ్జ� చంద్రకలవతంC క...
Ĩేట• భవǵన్�ల ÃMట� కదంబ వనfాట� ష‚Cకపట �ąట•ర Ĩ‚ర తర �ąట•మణ– �రణ �ąట•కరంǭత ప�‚ | Ƿాట•ర గంı˜ క¡చ �ాట• కȇత్వ ప™Ƿfాట�మfా˜�పసు‚ȹ ...
లం�ాయƒం �ాంకĸœ�ే� ామƒǘ’ �ాంǩ�ాపĸà | ప్రదుయ్Ť�న్ శృంఖే‚ �మ’ం� ంచపట్|| ౧ || 
అలంప�ĸà జćగ�ంబ„ ȌƘ�ÀÓల� భ్రమfాం�fా| �óలƒ్హపĸÃ� ...
�వం ాంతం జ 
గ�‚న్థం ల�fానుగeహfారకమ| �వకపదం ǵతయ్ం �fాfాయ న� నమః|| ౪ || 
Shiva mangalashtakam in telugu - ȋవమంగňష్టక 
భ 
ĺా...
మ�
‚మƒకరం మండనం మండయంతం మȏమండలం భస్మభ�షధరంతమ| అ�‚�˜ంహయ్fారం మȀeహ�రం �వం శంకరం శంభ�fానĬ�ే|| ౩ || 
Rudra panchamukha dhyanam...
Vishvanathashtakam in telugu - ȇశ్వ‚į‚cషకం 
గంĦాతరంగరమణ–యజట„కలƒపం - Ħ�ĸœǵరంతరȇభ�ļితĺామ�„గమ్| �‚ĸాయణijి్రయమనంగమ‚�పరం- ĺాĸాణĽ...
Maheshwara pancharatna stotram in telugu - మľÒశ్వర పంచరతన్ Š�త్ 
Ƿా్రతసస్f� ాపరశ్వర వకత్� ǸాలƒǘŒ �“ల పĸ™�ļిత పంచబ„ణమ భస్మ ...
Pradoshastotra ashtakam in telugu - ప్రqోషčŠత్�c్రష 
సతయ్ 
ం 
బ్ర� పరల 
ľక� తం బ్ర్రారం బ్రǵమ�య్పషదధ్ృదయ| సం�ారమ�ల్బణమfారమ...
జ 
ćయ్�ర్మయ�య గ�ణdమసునృతయ్ �‚ĸ™ద్ర�దుఃఖదహ‚�య నమః ĺfాయ|| ౩ || 
Chandrasekharaashtakam in telugu - చంద్రÑ�ఖాష్ట 
చంద్ర 
Ñ�ఖర...
Ganapathi stava in telugu - గణపdzసత్వ 
ఋļిర ĺాచ- అజం ǵĸ™్వకలప్ం f�ాారC�కం f�ానందమనందమuై్వతపȹర| పరం ǵర గ్ణం ĸ™�్వషం œe�హం ప...
గజవకత్�ం సురÑƘ�ష్ఠం కర్ణమరభȹి| Ƿా�ాంక¡శధరం �ేవం వం�ేహం గణ�‚యకమ్|| ౪ || 
Sri Lalitha Trisati Stotram - ȌƘ లȃĮ‚ dz్రశ� čŠత్త్...
అగసత్� ఉfా- హయĦœƘవ దయƒĽింıో భగవనభ్కత్వతస| త్వతత్ƾ�తమļÐQ�ణ Ƙ�తవయ్ం యదయ్దిత|| ౧ || 
Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapee...
యసయ్ ˜�్వరదవాత్4�య్ః ా‚�షయ్ః పరః| ȇఘన్ం �ఘన్ంd సతతం �ష్వకనం తమశ|| ౨ || 
ĺాయ్సం వ�ిష్ఠనాత్రం శ4�త్ః Cత్రమక| పĸాశĸాత్మజం వం�...
ప 
®ర్వం fా్రదురభ్�ƒ మdత�సత్తః పļÐచనమ్| భంĬ‚సురవధ�ÀÓ్చవ dసత్Q�ణ త్వ4�|| ౨ || 
వ 
ĸ™్ణతం Ƙ�ప�రం ‚ij�ి మȇ�భవdసత్ర| ȌƘమతప్ంచదf...
Sri Sani ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ శǵ అȍč్టతత్రశత�మ Š�త్ 
శ� 
± 
ౖశ 
్ 
చ 
fాయ fాం‚�య సfా్వ�ష్టప్ర శరణ‚య్య వ...
బృహద్ర�ో బృహ‚�భ్నుర్బృహసప్ర4 సుĸాĨ‚రయ్ః సుfాfాధయ్ః సుర�ారయ్Cతంక|| ౪ || 
Sri Budha ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ బ...
�ోాక 
ĸĆ దుష్టదూరః పļ�ి్టమన్ Ƿష్ట4 అష్టమĸ™�త్Ɣిzనంత కష్ట‚�రCక�fారకః|| ౩ || 
స్వప్ర�ాశః ప్ర 
f 
ా 
‚ా� ్మ దుయ్చేవ క�ధరః �ాల...
Sri Saraswati ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ సరస్వ� అč�్టతత్ర శతమ త 
స 
రస్వ� మ�భ‚Ɣ్ర మƒమƒయవరప్ర‚�| ȌƘప్ర‚� పద్మలయ...
స 
ర్వ‚ĸ™�ద్రశమనం శQవణ�దుభ్త్మȹ�| ĸాజవశయ్కరం ˜�వయ్ం గ�య్దుగ్హయ్తమం|| ౩ || 
Sri Lalitha ashtottara satanamavali in telugu -...
ǵర గ్ణ� రహంfాfా సర్వగర్వ™మǶ�| సర్వలCక�ి్రయĺ Qాణd సర్వ�ı˜య్�Į‚ే|| ౩ || 
Ƿార్వ� ేవమĮ‚� చ వfా �ధయ్fా�ి| Įేజćవ� మȏమƒĮ‚ �ądzసూరయ...
యతస్�పన్జగరసుషపత్మdz� ౖతదƏ�హ్మ �ష్కళమహం న చ భdతసంఘ|| ౧ || 
Ƿా్రతరభ్జ� మనాం వచామగమ ĺాĨĆ ȇ�„ంdz ǵǣలƒ యదనుగƘľÒణ | య�Âన్�Âdz� వచ±...
Maya panchakam in telugu - మ�య� పంచకం 
ǵర పమǵతయ్�రంశÃzపయ్ఖం�ే- మ� ǩdz సర్వCకలప్�˜Ȋ�Â�| ఘటయdz జగ�›శ�వదం - త్వఘట�తఘట‚�పటయhీ మ�...
అ�Â�ాంdzకĮ‚్వత�స్షÐ�త్కి త�ే�ązవ�ష్టః �వః Ã�వలzహమ్|| ౧ || 
న వ 
ĸా్ణ న వfా్ణశƒమ‚� రధన � ı‚రణ‚ı‚య్నĦfాదij� అ�‚Į‚్మశ�యeహం మమı‚...
సుమచ్ఛకచ్ఛనక 
C 
చక 
f 
Cాకచక�శర్ త్వ›�యfాదపంకజం నమ� ేనర్మ|| ౨ || 
Dhanyashtakam in telugu - ధIJ‚య్ష్ట 
తత్ 
జ 
�
్ఞనం ప్రశ...
Kasi panchakam in telugu - ĥాȌపంచకం 
మ� 
ǵ 
వృ 
dz 
త్ః పర�పfాం4ః fా �ర్థవ�ాయ్ మణ™క�f్ణ జ�్ఞనప్రȏాȇ �మల˜�గంా feాహం �జబధరf�|...
Vishnu Shatpadi stotram in telugu - ȇష§్ణషటప్� Š�త్ 
అȇనయమపనయ ȇ�č్ణ దమయ మనః శమయ �షయమృగతృfా్ణ| భ�తదయƒం ȇ�ాత్రయ ‚�రయ సంfారfా...
Lakshmi Nrusimha karavalamba stotram in telugu - లǘ’్మనృ�ింహ కావలంబ čŠత్త 
ȌƘమతప్ǵı˜ǵ�Ãతన చకƘǷాణÇ �ĎĦœంద్రĎ�గమణĸfా�త పQణయ్...
� 
‚ĸœసత్నభర ‚�ేశం దృfా్ట� మĦ �ా ĺÂ�ȹ ఏత�‚్మంfావfా˜� fారం మన�ి ǩ�ంతయ fారం fారమ|| ౩ || 
Pandurangashtakam in telugu - Ƿాండ¦...
Govindashtakam in telugu - ĦĆȇంİ‚ష్టక 
సతయ్ 
ం 
జ�్ఞనమనంతం తయ్మf�ాశం పరమ�ȹా| ĦĆష్ఠfా్రంగణ�ంఖణల�లమƒయ�సం పరమƒయȹస| మƒయƒక�ప్త‚...
Lalitha Pancharatnam in telugu - లȃĮ‚పంచరతన్ 
Ƿా్రతః స్మ� ాల‚�వదȇర�ం ǹంబ„ధరం పృథులమ�త్క�ǻ�‚dస ఆకర్ణ›�ర్ఘనయనం మణ¡క�ండలఢ మంద...
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Stotrams
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stotrams

443 views

Published on

Strotrams for gods

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stotrams

 1. 1. Courtesy: published by Krishna Srikanth Sree ShODaSa nityaa dhyaana SlOkaalu in telugu - ȌƘ ȍčడశ ǵĮ‚య్ ‚�య్న ųĥ్ల¡ ౧. ȌƘ ĥాĶÉశ్వœ� Į‚� బ„లƒర్కąMటdసంfాfాం మQణCకయ్ మ¡కĊటŘజజ్ȹల| ȏరĦ²ÓŰĺÂయ �ాంǪǻర¤ĸ™్మfానూపĸfా˜ǻ4ః|| ౧ || మంĬŒĮ‚ం రకత్వస‚�ం ర‚Ťన్భరణǻĮ‚ȹ�| షడ¦భ్జ�ం Ɣ్రకష్ణŢCనుద్కల� క�త మ|| ౨ || పంĨ‚ష్ట č�డశద్వంద్వ షట�్కణ చతĦరస్| మందĽి్మČ�లų్లసద్వŰాత్�ం దయ�మంధర ȹక|| ౩ || Ƿా�ాంక¡�Ģ చ ప�ణÇ్డȜĨ‚�పం ప�షప్�మȹఖ| Shyamala stotram in telugu - �ాయ్మల� čŠత్త జ య మƒతĸ™్వfాలǘ’� జయ సంœ�తమతృÃ�| జయ మƒతంĦ™ చంĬ‚� గృľ‹తమధుǷాత్రà || ౧ || నమ Ľ Ðత్సుత్ȏ�ేȇ నȀ భగవ�శ్వœ�| నమĽÐత్సుత్ జగ�్మతరజ్య శంకరవ || ౨ || జ య త్వం fాయ్మల�ేȉ �కాయ్�Ȁ న�సుత| మȏ� ాయ్మĸfా� జయ సర్వమeĸహ || ౩ || జ య ǶలĐతప్లప్రఖ�య్ జయ సర్వవశం| జయ త్వజ�త్వసంసుత్ేయ్ లఘ�ాయ్d� న|| ౪ || బహ¯ర¤ప గణపdz �‚య్న �ų్ల�ా ȌƘ బ„ల గణపdz ı‚య్న కరస్థకద�చూతపనÐȜCక�దకమ| బ„లసూరయ్�మం వం�ే ేవం బ�లగణı˜�పమ|| ౧ || ȌƘ తర ణ గణపdz ı‚య్న Ƿా�ాంక¡�ాప®పకijిద్థజంబ స్వదంతfాȜ� మస్వహ¿ß�త్| ధĮేత్ స‚� యసత్ర‚ణ ర‚ణ4 Ƿాయƒతస్ య�fా్మం సత్ర�ణQ గణ�|| ౨ || 1
 2. 2. ȌƘ భకత్ గణప� ‚�య్ �‚�Ãĸామƕకద�గ�డǷాయసı‚ĸ™ణమ్| శరచ్చం‚Ɣ్రభవప� షం భజభకత్గణȹ�|| ౩ || RuNa vimOchana nRusiMha stOtraM in telugu - ఋణ ȇȀచన నృĽింహ �čత్త్ � ేవĮ‚ �ారయ్ �ిదధ్�ర్థం సd� సత్ంభ సమȹద| ȌƘ నృĽింహం మȏ�రం నమƒ� ఋణ మ�కత్Ê�|| ౧ || లǘ‰్మ�ం™�త fామ�ంగం భfాత్�ం వరCయక| ȌƘ నృĽింహం మȏ�రం నమƒ� ఋణ మ�కత్Ê�|| ౨ || ఆంత్ర మ�లధరం శంఖ చfా�బŘయ�ధ ı‚ĸ™ణం | ȌƘ నృĽింహం మȏ�రం నమƒ� ఋణ మ�కత్Ê�|| ౩ || స ్మరణȰత్ సర్వ�ాపఘన్ం కదూ్రజష| ȌƘ నృĽింహం మȏ�రం నమƒ� ఋణ మ�కత్Ê�|| ౪ || Bhagavan mAnasa poojA in telugu - భగవIJ‚్మనప®జ‡ హృదం� Ďజà కృష్ణః సజలజలదfాయ్మలతన సĸĆజ�కష్ః స్ర్వ మCక�టకటాQయ్భర| శర�‚్రfా‚Sథప్ర�మవదనః మరf� వహన్ �ేయ్Ħ ijh�ీగణపవృతః కCంకǩమ4త|| ౧ || ప� ఽ ◌ం�Ďıేĸœద్Ƿfాన్మమ హృదయమƒయŠ� భగ మణ�ĺా్రత„Ɣ్రజత్కనకవర�ీఠం భజ హ| సుǩహౌన్ �ే fా�ౌ యదుకల �Â�Âǭ్మ సుజలuౖ గృȏణÇదం దూĸా్వఫలజలవదర్ఘ�ం మĸరǷč�|| ౨ || Mantra matruka puShpa mAlA stava in telugu - మంత్రమ�తృాపcషప్మ�లŠసత క లĐ్ లల�ల్లĮి�మృǹ�ధ్లహı�మేయ్ ాజ- �›్వÐ� కలప్కMాటf�ాపవృే ాదంబMాట�య్జజ్| రతన్సత్ంభసహǵĸ™్మతస„�మేయ్ ƒమ�తత ǩంĮ‚రతన్ǵĸ™�్మతం జనĮ �ే ింసనం �వ|| ౧ || 2
 3. 3. ఏణ‚ం�ానల�„నుమండలలసǪƀƾచకƘమıేయ్ � ి్థబ„లƒర్కదుయ్„d�సుాం కరతల4ౖః �ాాంకĢ�ǹ Ɣభ్ర| Ĩ‚పం బ„ణమijి ప్రసనన్వద�ం d�సుంభవ�ాత్Į‚్ Į‚ం Į‚్వం చంద్రక�వతంసమక„ట�ం  ర�ి్మ �„వ�Ê || ౨ || Sri Devi Chathuhshasti Upachara Puja Stotram in telugu - ȌƘ İేȈచత§ఃషష§్ట�ప‚�రపజčŠత్త ఉషĽి మƒగధమంగలĦాయ�±ౖరఝ్టdz� జ�గృŠ� జ�గృŠ� జ�గృŠ�| అdzకృǷారద్Cకట�కష్Q¶కష్ణ�ౖరజ్గదం జగదంబ సు|| ౧ || కనకమ య ȇతĸ™ద్�భమనం ˜� ˜� పర్ణసువర్ణక�ంభయȹక| మణ�మయమంటపమధయ్�ľŠ� మ�తర్మC కృపయ�d సమర్చనం గ�ȹత|| ౨ || కనకక ల శ�భమ ƒనȌరష్ం జలధరలం� సమల్లసతప్ȹ�| భగవdz తవ సంǵĺాసľÒĮČర్మణ�మయమం˜�రతదరప్య|| ౩ || SivaliMga darSanaaMtargata nandeeSvara SlOkaM in telugu - ȋవȃంగ దర్శ‚�ంతరగ్త నం�శ్వర C� �వం గ ద ర ్శ‚�ంతరగ్త నం�శ్వర C� వృ ష సయ్ వృషణ ం సప్ృ� ా్టశృంగమేయ్ ȹా| దృ�ా్ట� కష్ణం నƒ య�² �ƒĽల� dవ సȹన|| Mantra pushpamu in Telugu - మంత్రపcషప్ ఓం ı‚Į‚ ప�ర�ాత్దయ్మ‚�ȏజ శకƘః ప్ర�‚�్వన్ ప్రశశ్చత| త�వం ȇ�‚్వనమృత ఇహ భవ �‚నయ్ః పం‚� అయ‚�య దయ్|| సహస్ర�రష్ం ేవం f �ా్వకష్ం శ ్వశ| ȇశ్వం ‚ĸfాయణం �ేవం అకష్రం పరమం ప|| ȇశ్వతః పరమǵŤన్తయ్ం � �‚ĸాయణగ్ం హ™ȹమ| ȇశ్వ�వ ఇదం ప�రషః త˜�్వశ్వమ�ప|| 3
 4. 4. Narayani stuti in telugu - IJ‚�ాయణ సుత్ స ర్వసయ్ బ˜�ధ్రQ�ణ జనసయ్ హృĽ సం�ి| స్వfాగ్పవరగ్�ే �‚ f�QాయణȀzసుత్ �ే|| ౧ || క లƒ�ాా్ఠ˜�రijÐQణ ప™Qణ�మప్రǵ�| ȇశ్వč�య్పరౌ శత్ f�QాయణȀzసుత్ �ే|| ౨ || స ర్వమంగళమ�ంగÍ�య్ Â�d స�ా్వర్థ�ా| శరణÇయ్ త్ర�ంబĦ ĸ™� ĸf� ాయణzసుత్ �ే|| ౩ || సృ ļ ి్ట�ి్థ‚�f�ాం శ�త్భdే సǵ�| గ�ణ‚శƘ�Ê గ�ణమÊ �‚ĸాయణ� నȀzసుత్ �ే|| ౪ || శ రణ‚గత�›�‚రత్ప™Į‚Ɣ్రణప�ాయణ| సర్వfాయ్�eత్హ� ే‚ f�QాయణȀzసుత్ �ే|| ౫ || Totakashtakam in telugu - ĮČటĥాష్టక ȇ�˜Į‚ǣల�ాసత్dసు‚�జలే మŠĮČ�పషత్ కĮ‚�ǵıే | హృద�Ê కల�Ê ȇమలం చరణం భవ శంకర �ే� క శరణమ్|| ౧ || క ర ణ‚వర ణ‚లయ Ƿాలయ మƒం భవ�ాగరదుఃఖȇదూనహృదమ్| రచయƒǣలదర్శనతతత్� దం భవ శంకర ేక శరణ|| ౨ || భవ Į ‚ జనĮ‚ సుľŠĮ‚ భȇĮ‚ ǵజబďధȇĨ‚రణ Ĩ‚ర మĮే | కల�Êశ్వర�వĺÂCక�దం భవ శంకర �ేCక � శరణమ|| ౩ || Ganga stotram in telugu - గంĦా�čత్త్ � ేȇ సుĸÃశ్వ™� భగవ గంĦà dz్రభ�వన‚ĸ™Qణ� తరళతరంÃ�| శంకరమ�ȅȇȏĸ™ణ� ȇమల� మమ మdzĸా�ాత్ం తవ పదకమల�|| ౧ || � „Ħœర�˜సుఖ�‚�ǵ మƒతసత్వ జలమŠ� మగఖయ్త| �‚హం జ� తవ మľŠమƒనం ǷాľŠ కృǷామ� మƒమజ�్ఞనమ|| ౨ || హ ĸ™పదǷాదయ్తరం™Qణ� గంÃ� Š�మధుమfాత్ధవళతరం�| దూĸœక¡ర  మమ దుష్కృ�„రం క¡ర  కృపయƒ భవ�ాగరǷారమ్|| ౩ || 4
 5. 5. Guru Stotram in telugu - గ�ర �čత్త్ అఖండమండలƒ�ారం ĺాయ్పత్ం �న చాచర| తతప్దం ద™�్శతం న తu�్ౖమ గÂర� న|| ౧ || అజ�్ఞన�ĸfాంధసయ్ జ�్ఞంజనశలƒక| చȜర Ƕ్మ�తం Ê�న త¿u్ౖమ �గĺర� నమ|| ౨ || గ�ర రƏɖȏ్మ గ�రĸ™�్వష4్ణః గĸరŢĺĕద్ľÒ మ�4శ| గ�ర ĸÃవ పరం బ్రహ్మ తu�్ౖమ గÂర� న|| ౩ || �ా ్ థవర ం జంగమం fాయ్పత్ం యǩ్కంĸతస్చ�| తతప్దం ద™�్శతం న తu�్ౖమ గÂర� న|| ౪ || Surya Ashtakam in telugu - సూ�ాయ్ష్ట ఆ�˜�ేవ నమసుత్భయ్ం ప్ర�ీద మమ స| �˜ĺాకర నమసుత్భయ్ం ప్ర�కరzసుత్�ే|| ౧ || స Ƿాత్శ్వరథమ¤ర�ఢం ప్రచండం కశయ్�ాత| �Ñ్వతపద్మధరం �ేవం తం సూర ప్రణమ�మయ్హ|| ౨ || లĐľŠతం రథమƒర¤ఢం సర్వలCక�ి‚�మహమ| మȏǷాపహరం �ేవం తం సూరయ్ం ప్రణమ�మయ్|| ౩ || Įై�గ�ణయ్ం చ మȊ�రం బ్రȇ్మ�షľ్ణమ�ȹశ| మȏǷాపహరం �ేవం తం సూరయ్ం ప్రణమ�మయ్|| ౪ || Aditya Hrudayam in telugu - ఆݘతయ్హృదయ త ĮČ య�దధ్ప™�fా�ంతం సమÃ� ంతయి్థత| ĸావణం Ĩ‚గƘĮČ దృ�ా్ట� య‚�ధ్య సమĽప�ి్థ|| ౧ || � ైవĮైశ్చ సమ�గమయ్ ద్రష్టమĮČయ్గȹ�| ఉǷాగమƒయ్బ్ర‚Ɣ�్రమమగత్ĺ భగļానృ|| ౨ || ĸామ ĸామ మȏబ„హē శృణ� గ�హయ్ం స‚�తనమ| �Êన సĸా్వనœ�న్వతస్ సమȇ� జĽషయ|| ౩ || 5
 6. 6. ఆ�˜తయ్హృదయం పQణయ్ం సర్వశత�్రȹ�| జయƒవహం జijÐǵన్తయ్మకష్యం పరమం || ౪ || Navagraha stotram in telugu - నవగƘహ�čత త్ర జ Ƿాక¡సుమసం�ాశం ాశయ్Ð�యం మహదుయ్�| తȀzĸ™ం సర్వfాపఘన్ం ప్రzĽి్మ ˜ĺfాకరమ|| ౧ || ద ı˜శంఖత�ాĸాభం ǘ’ĸĆ�‚ర్ణవసంభవమ| నమƒ� శనం čమం శం�Ďర ్మకMటభ�షణమ|| ౨ || ధ రణ–గరభ్సంభ�తం �దుయ్్కంసమప్| క¡మƒరం శ�త్హసత్ం చ మంగళం ప్రణమeమయ|| ౩ || ijి్రయంగCక�fాfాయ్మం రÐQ‚ణƔప్ర�మం బ| �ĝమయ్ం ĝ�మయ్గĊణÐ�తం బ�ధం ప్రణమeమయ|| ౪ || Hanuman namaskara in telugu - హనుమనన్మ�ా్క ĦĆషప్›Cకృతfాœ�శం మశ“Cకృతfాకష్| ĸామƒయణమȏమƒలƒరతన్ం వం�zǵలƒత్మజమ|| ౧ || అంజ�‚నందనం�రం జ�న“�క‚శనమ్| కijీశమకష్హం�రం వంే లంాభయంకర|| ౨ || మ ȏĺాయ్కరణ�ంĎı˜�మంథమనసమందరమ| కవయంతం ĸామ�“ĸాత్� హనుమంతమǷfాస్మ�|| ౩ || ఉల్లంఘయ్ �ిం4ోః స�లం యః C�కవŤ�న్ం జనాత్మజ| ఆ�‚య Įే�±ౖవ ద�‚హ లం�ాం నమƒ� తం Ƿా్రంజĸfాంజÂ�యమ|| ౪ || Hanuman chalisa in telugu - హనుమ�న్ ‚Ȅ� �ో ȏ - ȌƘగ�ర చరణసĸĆజరజ ǵజమన మ�క¡ర సుı‚ĸ™ వరణ ఉం రఘ�వర ȇమలయశ జć �‚యక ఫలĨ‚ĸ™ | బ�˜ధ్‹�న తను జǵ�Ã� సుĸ�ం పవనక� మబల బ�˜ధ్ �‚�య్ eేహȀ Š�e హరహC కల�స f�ా| 6
 7. 7. Anjaneya Bhujanga stotram in telugu - ఆంజIJÂయ భ�జంగ �čత్త్ ప్ర స‚Ťన్ంగ�ాగం ప్రf�ాంచంగం జగ�భ్త రయ్ం త˜ా�u్ర �| తృణ–భ�త ľÒdzం రణĊదయ్˜�్వభం భజĺ �ాయపƔత్రం పƔ�్రపత్ || ౧ || భజ à Ƿావనం �„వ�‚ ǵతయ్fాసం భజ� బల„�నుప్రĨ‚� ర„dȹస| భజà చం�˜్రfా క�ంద మం‚�ర dసం భజ� సంతతం fామభǷfాల ‚dసమ|| ౨ || భజ à లకష్్మణQా్రణర�దకష్ం భజĮ �ÂCిœĸf�కȹా| భజà Ǧర సంĦాƘమ ĽీమƒహĮ‚కష భజà ĸామ�‚మƒdz సంǷా్రపత్ రక|| ౩ || • Read more about Anjaneya Bhujanga stotram in telugu - ఆంజ�Âయ భ�జంగ �čత్త్ Sudarshana shatkam in telugu - సుదర్శనషట్ సహ�ా్ర ˜ �తయ్ �ాశం సహస్రవదన ం పరమ| సహస్ర�ోసస్హƔా్రరం ప్రzహం సుదర్శనమ|| ౧ || హసంతం ȏ ర�Ãయ�ర మక¡ట„ంగదభ�షణ¶ౖః | �భ±ౖర¤భ్�ితతనుం ప్రప�zహం సుదర్శనమ|| ౨ || �ా్ర f ారస Š�తం మంత్రం వదనం శతǵ్రeగ�| సర్వĆ�గప్రశమనం ప్రపzహం సుదర్శనమ|| ౩ || రణdz్కం�Qణ�జ�లన fాసఘన్ం మ�దుభ్త| వ�య్పత్శం ¤రf�ాకష్ం ప్zహం సుదర్శనమ|| ౪ || Narayana ashtakshari stuti in telugu - ȌƘమIJ‚న్�ాయణȍ�ా్టకష్�Š ఓం ఓం నమః ప్రణfాfా్థర్థ సూ్థలసూకష్్ వయ్fాత్వయ్కత్ క�త ఓంాȀ నమః || ౧ || న Ȁ �ేĺా�˜�ేĺాయ �ేహసంĨ‚రľÒతĺ �ైతయ్సంఘ�‚�fాయ నfాfాయ న� నమః|| ౨ || Ȁ Ȁహనం ȇశ్వర�పం చ �fా్ట�dరసుļ�ి Ȁహȇధ్వంసకం వం�ే fాfాయ న� నమః|| ౩ || 7
 8. 8. � ‚ �‚ĸాయణ‚య నĺాయ్య నర�ింయ ‚� �‚�‚య �‚�˜� త�భయ్ం ‚�fాfాయ న� నమః|| ౪ || Venkateshwara suprabhatam in telugu - ȌƘ ĺÂంకటÎశ్వర సుప్ర� �స లƒయ్ సుప్రజĸ �ామ పf�ా్వ సంయ్ ప్రవ| ఉdzత్ష్ఠ నర�ారద్ల కరత్వయ్ం ƒైవమȹ�|| ౧ || ఉdzత్č�్ఠత్ష్ఠ ంద ఉ గర డధ్వజ| ఉdzత్ష్ఠ కమలf�ాంత uైĐల�కయ్ం మంగళం క|| ౨ || మ ƒతసస్మసత్జగ�ం మధుÓM�టĸÃ4 వǘĔȇȏĸ™ణ� మహర�˜వయ్మĸÃ�త| ȌƘ�ా్వǵ� Ƙ�తజని్రయȌన� ȌƘĺÂంకటÎశద�Įే తవ సుప్ర„�తమ|| ౩ || Vishnu Shodasa nama stotram in telugu - ȇష§్ణః č�డశ‚�మčŠత్త ఔషıే ǩంత�Ê�˜్వష� ్ణం జచ Ţరద్| శయ� పద్మ‚�భం చ ĺfాÒ� చ ప్రజdzప�|| ౧ || య�ేధ్ చక�ధరం �ేవం ప్రĽా� చ ȇ్ర�క| �‚ĸాయణం తనుĮ‚య్Ã� Ƙ�ధరం �ి్రయసంగ|| ౨ || దుఃస్వ Ð Ťన్ స్మర �ందం సం మధుసూదనమ్| �ాన �‚రĽింహం చ Ƿావ�à జల�ానమ్|| ౩ || జ లమıేయ్ వfాహం చ పర్వ�ే రఘనందన| గమ� ĺామనం Ĩైవ సర్వfాÃ� య్షమధవ|| ౪ || Vishnu ashtavimshati nama stotram in telugu - ȇష§్ణః అ�ా్టంశ‚�మ Š�త్ అర జ్న ఉfా- �ం ను ‚మ సహ�ా్రణ� జపే చ ప�నః ప�నః| యƒǵ �‚మƒǵ �˜ĺాయ్� ‚ǵ� ‚�చకష్్వ || ౧ || ȌƘ భగĺానుĺాచ- మతస్�ం క�ర్మం వeాహం చ �ామనం చ జ�Ţరద్| ĦĆȇందం ప�ండĸœ�ాకష్ం మధవం మధుసూదన|| ౨ || 8
 9. 9. పద ్ మ ‚�భం సహfా ్రకష్ం వనమe�ం హలȹయ| ĦĆవరధ్నం హృhీÃ�శం ±uౖక�ంఠం ప�రč�తత్మ|| ౩ || Rama raksha stotram in telugu - �ామ రǘ‰ �čత్త్ అసయ్ Ƙĸfామర‰�č�త్త్రమంత్| బ�ధక ఋļిః | ȌƘĽీĮ‚ĸామచం�ో్ర ేవ‚�| అనుష�్ప్ ఛందః| ĽీĮ‚ శ�త్ః| ȌƘమద్ హనుమ�న �“లకమ్| ȌƘĸామచంద్రhీ్రతయ్�ĸ్థ ǘామర�Ɣ�త్త్రజ4 || ı‚య్న- ı‚య్Ê�‚�జ�నుబeహ�ం ధృతశరధనుషం బదధ్ప�d్మసన ijీతం ĺా�č వ�ానం నవకమలదళసప్™�ధ్Ɣత్రం ప్రస| ĺామƒం�ార¤ఢ ĽీĮ‚మ�ఖకమల�లలĐ్లచనం �ర‚�భ �‚�‚లం�ార�›పత్ం దధతమ�రజటమండలం fామచంద్ర|| Rama Apaduddharaka Stotram in telugu - �ామ ఆపదుİ‚ధ్రక čŠత్త ఆప�‚మపహĸాత్రం ‚Į‚�రం సర్వసంపȹ�| లĐ�ాǻĸామం ȌƘĸామం భ� నమƒమయ్హమ|| నమః � ąదండహ�ాత్య సం›Cకృతశfాయ చ| దంĬŒĮ‚ǣల�ైĮ‚య్య fామ�యపŤన్ĸాQÇణ|| ౧ || ఆపనన్జనర²îCక›ǘ‰�యతేజÐ�| నȀసుత్ �ష్ణతభయ్ం ƒామ�యŤపfన్Qా�|| ౨ || ప� ‚ ం� Ď జ రజసస్�ర్శ పƔత్రమļ�Į�ి| నȀసుత్ hీ‚�పతÊ� fామ�యపŤన్ĸాQÇణ|| ౩ || Ramaashtakam in telugu - �ామష్టక భజ à ȇ�Ñషసుందరం సమసత్fాపఖండనమ| స్వభకత్�తత్రంజనం సైవ �ామమద్|| ౧ || జట „ క లƒప�ǻతం సమసత్fాప‚�శకమ| స్వభకత్�భంజనం భజహ ామమద్వ|| ౨ || ǵజస్వర�పబధకం కృfాకరం భfzపహమ్| సమం �వం ǵరంజనం భజÃహ ĸామమద్వయమ|| ౩ || 9
 10. 10. స� ‚ ప్రపంచ క�ప్తం హయ్¤మరfప�ాసత| నĸాకృdzం ǵĸామయం భజÃహ ĸామమద్యమ్|| ౪ || Madhurashtakam in telugu - మధు�ాష్టక అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హĽితం మధురమ్| హృదయం మధురం గమనం మధురం మధుĸాı˜పĮేరǣలం మధురమ్|| ౧ || వచనం మధు ర ం చ ĸ™తం మధురం వసనం మధురం వ�తం మధురమ్| చ�తం మధురం భ్ర�తం మధురం మధుfా˜�పేరలం మధురమ|| ౨ || ĺÂణ�ర్మధుĆ� ÃQణ�ర్మధురః Qాణ�ర్మధురః ాౌ మధు| నృతయ్ం మధురం సఖయ్ం మధురం మĸాı˜పĮేరǣలం మధురమ్|| ౩ || Bala mukundashtakam in telugu - బ�లమ�క¡ంİ‚ష్టక క ĸారȇం�ేన ప�‚రȇందం మ�ఖƒరȇం�ే ȇǵĺÂశయంతమ్| వటసయ్ పత్రసయ్ ప� టశయనం బలం మకందం మనdా స్మ|| ౧ || సంహృతయ్ ల� f ాన్వటపత్రమ�ేయ్ శయ�నమదయ్ంత¤�ȹన| సĸÃ్వశ్వరం సర్వ‚�Į‚వ�రం బలం మకందం మనdా స్మ|| ౨ || ఇం� ›వర�ాయ్మలą�మలంగం ఇం‚Ɣ్ర�ĺేĸా�్చతాదపద| సంĮ‚నకలప్దు్రమమƘĮ‚�‚�ం బలం మ¡క�ందం మనా స్మ|| ౩ || Narayana stotram in telugu - IJ‚�ాయణ�čత్త్ dz్రభ�వనభవ‚ǻĸfామą�శం సకలకళంకహరం పరం ప్ర�ాశ| అశరణశరణం శరణయ్�శం హ™�మజమచుయ్త�రం ప్రప�ేయ|| ౧ || క ¡వలయదలǶలసంǵ�ాశం శరదమలƒమ్బరąMటĆ�పమనమ| భ్రమర�రకజజ్లŘఞజ్�భం సరిజచక‚గ�ధరం ప్రప|| ౨ || ȇమలమ�కలƒప�ąమలƒఙగ్ం �ితజలపఙ్కజకడ్మలభశ ȉƘdzరణ�తȇరఞŽ్చచఞ్చC�కం స్వహృదయపద్మదలశయం ప్ర|| ౩ || Nama ramayanam in telugu - IJ‚మ�ామయణం 10
 11. 11. ĸామ ĸామ జయ ĸాజ�ĸామ | ĸామ ĸామ జయ ĽీĮ‚ĸామ | Dashavatara stuti in telugu - ద�ావĮ‚రసుత్ � ‚మస్మరణ� దయ్ాయం న పాయ్భవతర| ĸామ హĸà కృష్ణ హÃ� తవ ‚�మ వ‚� స‚� నృహÃ�|| ĺÂ�ో‚ధ్రĨ‚�రమే č�మక‚�నవసంహరణ �‚�ారశĸœర నȀ హĸ™ భకత్ం �ే ప™Ƿfాలయ మȹమ|| ౧ || మం� ‚�‚చలı‚రణľÒĮČ �ేĺాసుర పĸ™Ƿాల ȇ�Ď క�ĸా్మfారశœ� ర నహ™� భకత్ం ే పǷf�ాలయ మ|| ౨ || భ� Ĩ Ćరకహర ప�ణయ్మే “Ƙĭ�ోదధ్ృతభ�ేశహ �ąƘĭ‚�ార శĸœర నȀ హĸ™ భకత్ం �ే ప™Ƿfాలయ మȹమ|| ౩ || Krishnashtakam in telugu - కృȍా్ణష్ట వసు� ే వసుతం � ేవం కంసĨ‚ణ�రమరద్నమ| �ేవ�“పరమƒనందం కృష్ణం వం�ే జగదుగ్ర|| ౧ || ఆతĽీప�షప్సంfాశం �రనూప�రǻ�తమ| రతన్కంకణÃ�యరం కృష్ణం వం�ే జగదుగ్ర|| ౨ || క ¡ట�లƒలకసంయ�కత్ం ప�ర్ణచంద్ర�ȹన| ȇలసత�్కండలధరం కృష్ణం వం�ే జగదుగ్ర|| ౩ || మం� ‚రగంధసంయ�కత్ం ‚�రȏdసం చత�రభ్జ| బĸ™్హ�ిం‚�వచూ‚�ంగం కృష్ణం వం�ే జగదుగ్ర|| ౪ || Ela sloki ramayanam in telugu - ఏక �్ల“� ామయణ ఆ�ౌ ĸామ తǷčవ�‚�˜గమనం హĮ‚్వ మృగం fాంచనమ| ĺ±ౖ�ేľ‹ హరణం జట„య� మరణం సుĦœƘవ సం�„షణమ్|| ĺా� ǵగƘహణం సమ�ద్రతరణం లంfాపĸœ�‚eహనమ| ప�ా్చ‚Ɣ్రవణక�ంభకర్ణహననం ేతĸధ్ �ామ|| Navadurga stotram in telugu - నవదు�ాగ్čŠత్త 11
 12. 12. � ÀÓలప�్- వం�ే ĺాంǫతలƒ�„య చం�‚్ రరధ్కృత�ĸఖ�ా| వృ�ార¤ĭ‚ం Ȋలధĸాం �ÀÓలప�్ర యశి్వ|| బ్రహ్మĸ™Q–- దı‚�‚ కరప�‚్మ„�య్ం అకష్మCల� కమం| �ే� ప్రhీదత� మ� బ్రహ్మ™Q�ణయ్నుత|| చంద్రఘంట - ijిండజప్రవfారĭ‚� చందąǷfాసత్²Ó� రĮయ్| ప్రfాదం తను�ే మహయ్ం చంద్రఘంటȇȉ Į‚�|| Durga sapta sloki in telugu - దు�ాగ్సపత్ųĥ్ �వ ఉĺాచ- �ే� త్వం భకత్సుల�d సర్వ�ారయ్ǵ�| కలġ ľŠ �ారయ్�ిదధ్�ర్థమాయం బŠ్ర�Ť యత|| � ేవ�య్fా- శృణ� ేవ ప్రవ‰�య్C కలd స�్వష్టȹా| మయƒ తĺ±ౖవ ĽÐన్Ò�‚�పయ్ంబసుత్ప్రfాశయ్�|| Durga Dvatimshannamavali in telugu - దు�ాగ్‚�్వ్రంశన్ దు ĸ ాగ్ దు f ాగ్� త్శమదుా గ్ప ĺf్వQ–ా| దురగ్మ�ే్ఛǶ� దురగ్˜ా� దురగ్|| ౧ || దు ర గ్ Č � ‚�ధ్Q–ణ� దుǵహం�్ర దురగ్మȏప| దురగ్మజ� ్ఞనదురగ్ైతయ్లfకదƒా|| ౨ || దు ర గ్మ�దు ర గ్మ Đలf�ా దురగ్మdత్మస్వర�| దురగ్మ�రగ్ప్ర� దురగ్మయ్ దురగ్మ|| ౩ || దు ర గ్మ జ� ్ఞనసంా్థదురగ్మ„య్న�| దురగ్ȏ� దురగ్మ�ా దురగ్మdర్థస్వర�|| ౪ || Durga Apaduddharaka ashtakam in telugu - దు�ాగ్ ఆపదు‚�ధ్cాష్ 12
 13. 13. నమ Ľ Ðత్ శరణ�య్ Â� ానుకంనమ�త్ జగij్వÃ� ి¤శ్వ| నమĽÐత్ జగద్వందయ్‚ాȇ�రం�ే నమత్ జగ™Qత్Į‚ణ ľ �్రÃ� || ౧ || నమ Ľ Ðత్ జగ�్చంతయ్మనస్వ నమĽÐత్ మ�Ħ™ȇ�జ�్ఞనరÐ�| నమĽÐత్ నమÐ�త్ సనందరÐ� నమ�త్ జగĸ™త్�ĮణƔ Š�్రĸà ద|| ౨ || అ�‚థసయ్ ›�నసయ్ తృా్ణతరసయ్ భయ�రత్సయ్ �తసయ్ బదధ్స| త్వ�fా గĸÃŢద్ǵ f�ాత్రకŰ�త్Ľ నమ�త్ జగQ�త్‚ƔణŠ �్ర|| ౩ || Argala stotram in telugu - అరగ్ల�čŠత్త మ ƒర్కం�ేయ ఉfా- ఓం జయ త్వ �ేȇ Ĩ‚మ�ంĬే జయ భ�Į‚పȏĸ™ణ� | జయ సర్వగ� ే fాళfాƔ్ర zసుత్ �ే|| ౧ || జ యం� మంగ� ాȆ భద్రfా� కfాǶ�| దుĸాగ్ ĺfా కష్మ‚ Ɣ�్ర ా్వ‚ స్zసుత్ �ే|| ౨ || మధు� ² Óటభȇధ్వం�ి ı‚�తృవర�ే నమః| ర¤పం �ేľŠ జయం �ేľŠ య� ేľŠ �˜్వč� జŠ�|| ౩ || మ ľŠ�ాసురǵĸాన్� భfాత్�ం సుఖే నమ| ర¤పం �ేľŠ జయం �ేľŠ య� ేľŠ �˜్వč� జŠ�|| ౪ || Sarasvati stotram in telugu - సరస్వ�čŠత్త యƒ క¡ం�ేందు త�ారȏరధవ� యƒ ȉభ్రవfాత్�వృ యƒ �ణ‚వరదండమంĬŒతకĸా యƒ �Ñ్వతప‚�్మస| యƒ బ్ర�్మచుయ్తశంకరప్రభృŢĺ±uద్�‚ౖసస్Į‚ �ా మƒం Ƿాత� సరస్వ� భగవÑ�్శషజ‚�య్|| ౧ || �ో ĸ ™భ్ర�య్ాత్ చత4�భ్ః స్ఫటǵకమణ�ౖ రకష్మల హĽÐత్±uౖÃ�న పద్మం ితమిచ కం పసత్కం ĸÃప�| �„�ా క¡ం�ేందుశంఖస్ఫటCకమణǵ�„� „dసమ�‚zసమƒ�‚ � ా ĺాĦÃద్వ�ేయ ǵవసత� వద సర్వ‚� సుప్రసŤ�|| ౨ || Shyamala dandakam in telugu - �ాయ్మల� దండక 13
 14. 14. ı‚య్న- మƒణ�కయ్Qణ�మపలలయంం మ‚�లfాం మం�లfా™�్వలfȹా| మƒľÒంద్ర�లదుయ్ą�మలĦం �మతంగకయ్ం మనdా స్మ|| ౧ || చత� ర భ్జ� చంద్రకలవతంC కĆ�Ťనన్Cే క¡ంకfమ�ాగÇ�| ప�ంĬే్రǷfాfాంక�శప�షప్బeణహ�త్ నమజగƒేకమ|| ౨ || ȇǵ�గః- మƒĮ‚ మరకత� ాయ్మమ�తంœ� మదfాǶ�| క¡ĸాయ్త్కట�కష్ం క–� య్ణకదంబవన|| ౩ || Mahishasuramardini stotram in telugu - మľŠȍాసురమ�™ద్�čŠత్త అ� Ħ™ĸ™నం�˜ǵ నం�˜త�˜ǵ ȇశ్వ�˜ǵ� నం˜� నుĦ™ĸ™వరȇంధయ్ĸĆı˜ǵĺfా� ిష్ణƒల�ǵిǭ �ష్ణన భగవdz ľÒ �dzకంఠక¡ట�ంǹǵ భ�ĸ™క¡ట�ంǹǵ భ�ĸ™కృĮే జయ జయ ľÒ మľŠ�ాసురమĸ™ద్� రమయ్కపŢǵద్À �d�లసు|| ౧ || సు ర వ రవĸ™ష్ణ� దురధ్రధQష్ణ� దుర్మఖమహ dz్రభ�వనčļ�ిణ� శంకరČļ�ిణ� ్బషQిణǦ �షర దనుజǵĸĆļిణ� ˜dzసుతĸĆļిణ� దుర్మద�ļ�ిణ� ింధుసుజయ జయ ľÒ మľŠ�ాసురమĸ™ద్� రమయ్కపŢǵద్À �d�లసు|| ౨ || Mahalakshmi ashtakam in telugu - మȏలకష్్మCష నమ Ľ Ðతzసుత్ మ�Ê� ƘijhీÃ� సురపǭĮ�ే| శంఖచకƘగ�‚హĽÐత్ మ�లŒ�్మ zసుత్�ే|| ౧ || నమ Ľ Ðత్ గరĬ‚�రĭ�ే ą�లdసురభయంక™�| సర్వfాపహÃ� ేమ�లŒ�్మ zసుత్�ే|| ౨ || స ర్వజ�్ఞ సర్వవరdే సర్వదుష్టభయ| సర్వదుఃఖహÃ� ేమ�లŒ�్మ zసుత్�ే|| ౩ || Ľి�˜ధ్బ�˜�ధ్ప్రే � భత్మƔ�త్ప్| మంత్రమĸÃ� త్ సȇే� మǘల�్మzసుత్�ే|| ౪ || Devi Pranava sloki stuti in telugu - İేȈ ప్రణవ�ų్ల� సు 14
 15. 15. Ĩేట• భవǵన్�ల ÃMట� కదంబ వనfాట� ష‚Cకపట �ąట•ర Ĩ‚ర తర �ąట•మణ– �రణ �ąట•కరంǭత ప�‚ | Ƿాట•ర గంı˜ క¡చ �ాట• కȇత్వ ప™Ƿfాట�మfా˜�పసు‚ȹ Ǧట•క¡లƒదı˜క ı‚ట• మ�‚రమ�ఖ ట•ర ĽÐనతనుĮ‚మ్|| ౧ || � ై్వfాయన ప్రభృ� Ƿా�ాయ�ధ ్రčవf�ానధూQచ ǷాǷాప హస్వ మను జǷfాను�న జన ‚Ƿfాప �ద పQణ�| ǶǷాలయƒ సురǻ ధూǷాల�ా దుĸ™త క�Ƿాదుదంచయత�మƒమ ర¤Ƿాı˜�ా ఖĸ™ భ�Ƿాల వంశమణ� ›Ƿా�Į‚ భగవ� || ౨ || Devi Khadgamala stotram in telugu - İేȈ ఖడగ్మ�ల� čŠత్త ȌƘ �ే� Ƿా్రర్- ľ‹Ɠం�ాĸాసనగĸ™భ్‚�నలఖం ĝ4ః “ų్లం క�ం Ɣభ్ �ĝవĸా్ణంబర‚ĸ™Qణ�ం వరసు‚ı�ౌ‚�ం Ɣ్రĮČƔ�్రజజ్| వం�ే ప�సత్కfాశమంక�శధfాం స్రగļభ్‚ి�మజజ్ Į‚్వ Ħ�ĸœం dz్రపĸfాం పfాతప్రక�ం Cచక�సంĸ™Q–ణ�|| Gayatri stotram in telugu - Ħాయ�్రčŠత్త నమ Ľ Ðత్ � ేfాయƔ్ర ȇాƔ�్ర ్zకష్�| అజĸÃzమĸà మƒĮ‚ Į‚్రŠ� మ�ం భవfాగfాత|| ౧ || నమ Ľ Ðత్ సూరయ్సం�ాd సూరయ్dzా�Ãzమల� | బ్రహ్మ�ేయ్ మƒ�దమȀzసుత్ �ే|| ౨ || అనంత�ąట�బ్ర�్మండాయ్ిƔ బ్రహ్మ–�| ǵĮ‚య్నం�ే మ�Ê� పÃ�fా� నzసుత్ �ే|| ౩ || త్వ ం బ్ర�్మ త్వం హfః �ాƔ�దు్రద్రసత్Įంద| �త్రసత్ం వరdణసత్�ం చ త్వమ�న్ర�్వ|| ౪ || Ashtadasa sakthi peeta stotram - అȍా్టదశశŠత్NీఠŠ�త్ 15
 16. 16. లం�ాయƒం �ాంకĸœ�ే� ామƒǘ’ �ాంǩ�ాపĸà | ప్రదుయ్Ť�న్ శృంఖే‚ �మ’ం� ంచపట్|| ౧ || అలంప�ĸà జćగ�ంబ„ ȌƘ�ÀÓల� భ్రమfాం�fా| �óలƒ్హపĸÃ� మ�ల’� మ�హĸÃయ్ ఏకĸfా|| ౨ || ఉజజ్�‚�య్ం మfȆాij �ీf�ాయం ప ర°హ�f�| ఓĭ‚య్య�ం ™ĸ™�జ� ేమQణ�fాయ్ దకష్�ాట|| ౩ || హ ĸ™ǘÃĮే్ర fామరijhీ ప్రయÃ� మĺధ�శ్వ| జ�్వలయం ±uౖష్ణ� ేగయమంగళయ్™�f�|| ౪ || Ashtalakshmi stotram in telugu - అష్టల’�čత్త్ || ఆ�˜లǘ’్మ|| సుమనసవం�˜త సుందĸ™ మƒధȇ చంద్రసహ�ద™� Ò�మమÊ�| మ�ǵగణమంĬŒత Ȁకష్ప్రǵ� మం„ళ�Q�ిణ �దను|| పంకజĺాĽిǵ �ేవసుప®ǭత సదుగ్ణవ™� ష్ణాంయ| జయజయ ľÒ మధుసూదన�ాǵ ఆ�˜లǘŒ్మ స‚� fాలయ మȹమ|| ౧ || || ı‚నయ్ల’�్|| అľŠక�కల్ష�‚�ǵ �ాǵ ĺ±ౖ�˜కర¤ijిణ� ĺÂదమ�Ê | ǘ’రసమ�దభ్వ మంగళరij�ిణ� మంత్రfĽాǵి� మంత్రను|| మంగళ�‚�ǵ అంబ�జĺాĽిǵ �ేవగణ‚�Ƙత Ƿాదయ�Įే | జయజయ ľÒ మధుసూదన�ాǵ ı‚నయ్లŒ�్మ సǷ �ాలయ మ|| ౨ || Shiva shadakshara stotram in telugu - ȋవషడకష్రŠ�త్ ఓం�ారం ǹందుసంయ�కత్ం �తయ్ం య్యంĦ �4�| �ామదం Ȁకష్దం uైవ ఓంĸా� ాయ ననమ|| ౧ || నమం dz ఋష� ేĺా నమంతయ్పస్ర�ాం గణ| నĸా నమంdz �ేĺÂశం న�ాĸాయ నȀ నమః || ౨ || మ ȏ�ేవం మȏĮ‚్మనం మı‚�య్నం పాయణ| మȏǷాపహరం �ేవం మ�ాĸాయ నȀ నమః || ౩ || 16
 17. 17. �వం ాంతం జ గ�‚న్థం ల�fానుగeహfారకమ| �వకపదం ǵతయ్ం �fాfాయ న� నమః|| ౪ || Shiva mangalashtakam in telugu - ȋవమంగňష్టక భ ĺాయ చంద్రచూ‚�యǵర గ్ణ�య గQణ�త్మ| �ాల�ాలƒయ ర �‚్రయ �లœƘĺfాయ మంగళమ|| ౧ || వృ�ా ర ¤ĭ‚య �మƒయ ĺాయ్ఘ�చfా్మంబ�ాయ | పȊ�‚ంపత�Ê త�భయ్ం �ĸœ�fాం‚�య మంగళమ|| ౨ || భ� č ్మదూధ్�తȏే�య గయజ్ఞపÂ�| ర �‚్రకష్మ�లభాయ య్మమం|| ౩ || సూ ర య ్చం‚Ɣ్రŤ�న్‚Ɣ�్రయ నమఃలƒసĺాĽి� | సǩ్చ‚�నందరǷfాయ ప్రమ�ేమంగళ|| ౪ || Shiva tandava stotram in telugu - ȋవĮ‚ండవ�čత్త్ జట „ ట� గ లజజ్లప్రeాహȇాdతస్ గల�వలంబయ్ లంĮ‚�ం భ�జంగతంగమfామ| డమడ్డమడ్డమడ్డమ‚న్�దవడ్డ చ�ార చండĮ‚ండవం త� నః వః వమ్|| ౧ || జట „ కట „ హసంభ్రమభ్రమ�న్ ǵ ంప ĸ ర - -ȇలĐల�ǩవల్లœȇĸfాజమ�నమరధ్| ధగదధ్గదధ్గజలల్లలMటపట్ట�ావ �రచంద్రÑ�ఖÃ� ర4ః ప్రQకష్ణం|| ౨ || Sivashtakam in telugu - ȋĺాష్టక ప్రభ� ం fా్రణS�థం భం శ్వజగS�న్థdథం స�నందȹ�| భవదభ్వయ్భ�ేశ్వరం భ‚త�థం వం శంకరం శంభf�ాన|| ౧ || గ�Í ర ండమƒలం త� సరప్జ�లం మ�fాలfాలం గణ�fా˜Ƿfాలమ| జట„ǰటభంĦĆతత్రం²Óĸ™�్వాలం వం శంకరం శంభf�ాన|| ౨ || 17
 18. 18. మ� ‚మƒకరం మండనం మండయంతం మȏమండలం భస్మభ�షధరంతమ| అ�‚�˜ంహయ్fారం మȀeహ�రం �వం శంకరం శంభ�fానĬ�ే|| ౩ || Rudra panchamukha dhyanam in telugu - ర ద్ర పంచమ�ఖ ‚�య్ సంవ ĸాత్™Ťన్తటƍత�›�పత్కనక ప్రసప్ćధ్�ే| గ�భ్రధ్వ�ƘĮČ�Ƙగeదహన Ɣ�్రĽ�భ్ిƕ�మȹ�|| అĸÃధ్నుదుయ్�లిఙగ్ళజట„�రప్రబోధ్| వం�ే Ľిదధ్సుfాసుÃ�ంద్రనతం పర్వం మఖః 4�|| ౧ || �ా ల భ్రభ్రమ� ాంజనదుయ్భం ాయ్వృతత్ిం| కĸĆ్ణ‚�భ్ితĦ™�dమసత్కమణč �˜్రŤ�భ్నన్దం¡ా్ట|| సరప్čƔ్రతక�ాలత్శకల ాయ్d�ర్ణసం| వం�ే దǘŒణ�శ్వరసయ్ కటల భ్రభంగƔ�ద్రం మ|| ౨ || Rudrashtakam in telugu - ర İ‚్రష్ట నమ ƒ �శాన ǵĸా్వణర�పం �భం fాయ్పకం బ్రహ్మ�దస్వ| అజం ǵర గ్ణం ĸ™�్వకలప్ం e�హం f�ారమĺాశ�ాసం zహమ్|| ౧ || ǵĸా�ారȀం�ారమ�లం త�ĸœయం Ħ™ĸా జ�్ఞన Ć�తశం ™ĸœ�శమ| కĸాలం మȏ�ాల �ాలం కృǷాలం గ�ణ‚Ħార సం�ారǷారం నĮČzహమ్|| ౨ || త�ా ĸ ా� ˜ ్ర సంfాశ �రం గ�రం మ�భత ąMట�ప్రȌ � శȹర| సు్ఫర�్మC కల�్లĨ‚  � రగం� ా లసభ్లబలందు కంభfజ|| ౩ || Vaidyanathashtakam in telugu - ĺ±ౖదయ్‚į‚cష్ట ȌƘĸామ�ĝ�dz్రజట�యĺÂ�ద ష‚�న‚�˜�తయ్ కజ™�Į్చ�| ȌƘǶలకం�ాయ దయƒమయƒయ ȌƘĺ±ౖదయ్‚�‚�య నమః ĺfాయ|| ౧ || గంĦాప్రfాÒ�ందు జటధĸాయ dz్రల�చ‚�య స్మర ాలహంƔే| సమసత్ �ే±uౖర�పǭĮ‚�య Ƙĺ±uౖదయ్�‚�య నమః f�ా|| ౨ || భక త ్ః�ి్ర య �య ్రపాంతాయ ‚ ి� Â� దుష్టహǵాయ �| ప్రతయ్కష్�లయ మనుషయ్లƘĺ± �‚ౖదయ్�4�య నమః|| ౩ || 18
 19. 19. Vishvanathashtakam in telugu - ȇశ్వ‚į‚cషకం గంĦాతరంగరమణ–యజట„కలƒపం - Ħ�ĸœǵరంతరȇభ�ļితĺామ�„గమ్| �‚ĸాయణijి్రయమనంగమ‚�పరం- ĺాĸాణĽీప�రపdzం భజ ȇశ్వ‚Sథమ|| ౧ || ĺాĨ‚మĦĆచరమ�Âకగ�ణస్వరపం- ĺాĦœశȇష�్ణసురÐȇ�తfాదhీఠమ| ĺా�న ȇగƘహవĸÃణ కలత్రవంతం- ĺాĸాణĽీప�రపdzం భజ ȇశ్వ‚Sథమ|| ౨ || భ� Į ‚ı˜పం భ�జగభ�షణభ�ļిĮ‚ంగం - ĺాయ్ఘƕǭ�‚�ంబరధరం జట�లం Ɣ్ర�Ɣత్| Ƿా�ాంక¡�ాభయవరప్రద�లfాణ�ం- ĺాĸాణĽీప�రపdzం భజ ȇశ్వ‚Sథమ|| ౩ || Lingashtakam in telugu - ȃంĦాష్టక బ్రహ్మమfĸాd�సుĸా�్చతంగం �ర్మల�ితత| జన్మజదుఃఖ�‚�శక�ంగం తత�Qణమ� స‚�వంగం|| ౧ || � ేవమ�ǵప్రవfా™�్చతంగం ామదహన కర‚ణ�కర ంగ| ĸావణదరప్�‚�శక�ంగం తత�Qణమ� స�‚�వ ంగం || ౨ || స ర్వసుగం˜dసులij�ితంగం బ�˜�ధ్�వరధ్నQారణ�ం| Ľిదధ్సుfాసురవం˜�తంగం తత�Qణమ� స‚�వ ంగం|| ౩ || Mritasanjeevani stotram - మృతసంǮవన �čత్త్ ఏవమƒĸాధయ్ �ĸœ�శం �ేవం మృత�య్ంజశ్వ| మృతసం�వనం ‚మƒన్ కవచం ప్రజ�తస్|| ౧ || �ా ĸ ా Į‚స్రతరం పQణయ్ం గ�య్దుగ్హయ్తరం| మȏ�ేవసయ్ కవచం మృతసం�వ‚�మకం|| ౨ || సమ ƒ ľŠతమ�‚ భ�Į‚్వ శృణ�ష్వ కవచం ȹభ| శృĮై్వత˜Ţద్వయ్ కవచం రహసయ్ం కdర� సర|| ౩ || వ ĸాభయకĸĆ యజ�్వ సర్వేవÐȇ�4త| మృత� య్ంజమ�ేవః fా్ర�య్ం మǷం � ాతసర్|| ౪ || 19
 20. 20. Maheshwara pancharatna stotram in telugu - మľÒశ్వర పంచరతన్ Š�త్ Ƿా్రతసస్f� ాపరశ్వర వకత్� ǸాలƒǘŒ �“ల పĸ™�ļిత పంచబ„ణమ భస్మ Ɣ్రప� ండ్ర రతం ఫణకండలక¡ం�ేందు చందన సుı‚రస మందȏసం || ౧ || Ƿా్రతరభ్జ� పరశ్వర బహĬదం ఖట„్వంగ �ల హ™Qణ4ః �ి‚Cకయ�fాత Ħ�ĸœ కǷčల క¡చరంǭత పత్రÃ� ఖ�ĝవర్ణ కంకణ మణ� దుయ్d�సమ‚ȹ�|| ౨ || Maha mrityunjaya stotram in telugu - మȏమృత§య్ంజయčŠత్త ర ద్రం ప�ం fా్థణ�ం Cలకంఠమƒమdzప�| నమƒ� ర�ా ేవం � ం మృతయ్ః క™�షయ్|| ౧ || Ƕలకంఠం �ాలమ�ĸ™త్ం fాలజ్ఞం �ాలశన| నమƒ� ర�ా ేవం � ం మృతయ్ః క™�షయ్|| ౨ || Ƕలకంఠం ȇర¤Ƿాకష్ం �ర్మలం లయప్| నమƒ� ర�ా ేవం � ం మృతయ్ః క™�షయ్|| ౩ || ĺామ�ేవం మȏ�ేవం లĐక�‚థం జగదుగ్రȹమ| నమƒ� ర�ా ేవం � ం మృతయ్ః క™�షయ్|| ౪ || Bilvashtakam in telugu - ǹల�్వష్ట dz్రదళం Ɣ్రగ‚ణf�ారం ్రƔ�త్రం యƒయ�ధం | dz్రజన్మ�ాపసంరం ఏకల్వం ారప|| ౧ || dz్రfాఖ×ĸ™�్బల్వపైశ్చ హయ్్ఛః ȉ�మలuౖ�| �వప®జ�ం కĸ™� ాయ్ఏకల్వం f�ారప్|| ౨ || అఖండǹల్వప�ే్రణ పĮ�ే నంÃ�శ్వ| ȉదధ్� ంసర్వijా�భయ్ః ఏకల్వం Qార|| ౩ || �ా ల ĦాƘమ�లƒ� ాం జతȇǷా్రయ �ఽరప్Ȱ�| �čమయజ్ఞమ�పQణయ్ం ఏక�ల్వం ారప|| ౪ || 20
 21. 21. Pradoshastotra ashtakam in telugu - ప్రqోషčŠత్�c్రష సతయ్ ం బ్ర� పరల ľక� తం బ్ర్రారం బ్రǵమ�య్పషదధ్ృదయ| సం�ారమ�ల్బణమfారమfాపయ్ జం4�ః ĸాzయ�శ్వప�‚ంబ�ర హసయ్ Ðĺfా|| ౧ || � Ê �‚ర్చయం� ™ĸ™�శం సమÊ� ప్రļో� ĸ™�్చతం ijవమ� ి ప్రణమం| ఏతత్క‚�ం Ƙdz�పMటuౖరన్ �ిబం� మ‚ĽÐ�త్ జన్మజన్మసు భవం� న™ా ద4�|| ౨ || � Ê ĺ±ౖ ప్ర�ోషసమÊ� పరశ్వరసయ్ కర్వంతయ్ననయzħŠƕసĸĆజప®జ�మ్| ǵతయ్ం ప్రవృదధ్ధనయ్కళత్రపƔత్ర„�dగయ్సంపదd�ాసత్ ఇ�Đ�వ || ౩ || Dvadasa Jyothirlingani in telugu - İ‚్వదశ జ�య్™ų�్లం � ĝĸాļÐ్ట� č�మ‚Sథం చ Ƙ�ÀÓ� లమų్ల�ారజ్| ఉజజ్�‚�య్ం మf�ాలంారమమల�శ్వ|| ౧ || ప రలƒయ్ం ±uౖదయ్S�థం చ ‚�య్ం మశంక| ĽÐత�బంıే త� ĸా�శం ‚ĦÃశం �‚ర �ావ || ౨ || ĺాĸాణ�ాయ్ం త� Ñ�్వశం త్రCంబకం �తÎత| ľŠమƒల�Ê త� Ã�‚రం ఘ�Ñ్మశం చ ĺfాలÊ�|| ౩ || ఏĮ‚ǵ జćయ్ĸ™ų్లంǵా� ాయం Ɣా్రతః పŤ�నన| సపత్జన్మకృతం �ాపం స్మరణȇన �నశ|| ౪ || Daridrya Dahana Siva stotram - İ‚�™ద్ర�దహన వčŠత్త ȇ�Ñ్వశ్వ�ాయ నరార్ణవ Q‚ర కĸా్ణమృ‚�య శÑ�ఖర‚�రణయ| కర¤ప్రfాం�ధవయ జటధfా �‚ĸ™ద్ర�దుఃఖదహ‚�య నమః ĺfాయ|| ౧ || Ħ�ĸœijి్రయ�య రజశకధfా �ాలƒంత�ాయ భ�జĦాı˜పకంకణ‚య | గంĦాధĸాయ గజĸాజȇమరద్‚� �‚ĸ™ద్ర�దుఃఖదహ‚�య నమః ĺfాయ|| ౨ || భ� త్�ి్రయ�య భవగభయȏప ఉĦాƘయ దురగ్భవfాగర‚�రణయ| 21
 22. 22. జ ćయ్�ర్మయ�య గ�ణdమసునృతయ్ �‚ĸ™ద్ర�దుఃఖదహ‚�య నమః ĺfాయ|| ౩ || Chandrasekharaashtakam in telugu - చంద్రÑ�ఖాష్ట చంద్ర Ñ�ఖర చంద్రŠాƒȹమ| చంద్రÑ�ఖర చంద్రరకష|| ౧ || రతన్fానుశfాసనం రజ‚�˜Ɣ్రశృంగÃ�త �ంǭǶకృతపనన్Ã�శ్వరమచుయ్నలCాయ| ǘŒప్రదగధ్ప�రత్రయం ˜్ర�¹ాలǻ�ర˜వం చంద్రÑ�ఖరమశÊ� మమ �ం క™�షయ ĺ±ౖ యమః || ౨ || పంచ Ƿాదపప�షప్గంధప‚�ంబజద్వయǻ� ǸాలలĐచనజ�తǷావకదగధ్మన్మథƘగȹహ| భస్మ˜�గధ్కబరం భవశనం భవమవయ చంద్రÑ�ఖరమశÊ� మమ �ం క™�షయ్ĺ u�ౖ యమ|| ౩ || Subrahmanya Pancharatnam in telugu - సుబ్రహ్మణయ్ పంచర షĬ‚ననం చందనల�ijిĮ‚ంగం మహēరసం �˜వయ్మయ�రfాహనమ| ర ద్రసయ్సూనుం సురల�కS�థం బ్రహ్మణయ్�ేవం శరణం ప్|| ౧ || జ�జ్వలయ్మనం సురవృందవందయ్ం క�మ ıర f�Mాతట మంd�రస| కందరప్ర�పం కమ�యfాత్రం బ్రహ్మణయ్�ేవం శరణం ప్|| ౨ || � ˜్వషడ�భ్జం ్వదశవయ్త్రం త్రȊతనుం �లమీ | �Ñ�ావĮ‚రం కమǶయర¤పం బ్రహ్మణయ్�ేవం శరణం ప్రప|| ౩ || Subrahmanya Ashtakam in telugu - సుబ్రహ్మణcయ్ష ľÒ �ా్వ‚Sథ కరQణCకర ›�నబంో- ȌƘǷార్వ�శమఖపంకజ పద్మబం�| ȌƘ�ా˜�ేవగణప®ǭతǷాదపద్మ- వ�్లస‚Sథ మమ �ేŠ� కfావలంబమ|| ౧ || � ేĺా�˜�ేవనుత �ేవగణ‚ı˜�‚థ - �ేĺÂంద్రవందయ్ మృదుపంకజమంf�ా| �ేవĸ™ష్‚�రదమǶ�ంద్రసుతĸÃ�- వ�్లస‚Sథ మమ �ేŠ� కfావలంబమ|| ౨ || ǵĮ‚య్నన్�న Įరǣ�ల ȏగ™�- త�ా్మత�‚�న ప™�పĸ™�తభకత్ా| శృĮ‚య్గమప్రణవ�ాచయ్జస్వ- వ�్లస‚Sథ మమ �ేŠ� కfావలంబమ|| ౩ || 22
 23. 23. Ganapathi stava in telugu - గణపdzసత్వ ఋļిర ĺాచ- అజం ǵĸ™్వకలప్ం f�ాారC�కం f�ానందమనందమuై్వతపȹర| పరం ǵర గ్ణం ĸ™�్వషం œe�హం పరబ్రహ్మర�పం గణశం భ|| ౧ || గ�ణ‚�తమƒనం ǩ�‚నందర¤పం ǩ�‚�„సకం సర్వగం జ�్ఞనగమయ| మ�ǵıేయ్యమ�fాశర�పం పÃ�శం పరబ్రహ్మర�పం శం భజÃమ || ౨ || జ గĮ‚్కరణం fారణజ�్ఞనరపం సుాం సుఖ˜�ం గÇణ�శం గణȹశ| జగద్వయij�ినం �శ్వవందయ్ం సు�శం పరబ్రహ్మరQపం గణ�శం || ౩ || Sankata nasana ganesha stotram in telugu - సంకష్ట‚�శన గణ�శ čŠత్త � ‚రద ఉĺాచ - ప్రణమయ్ �రా �ేవం ĸœ�పƔత్రం �Cȹయ| భ�ాత్fాసం స్మǵ�తయ్ం ఆయ�ా్కమర్థÊి|| ౧ || ప్రథమ ం వక�తండం చ ఏకదంతం ˜�్వCయక| తృ�యం కృష్ణ�ింfాకష్ం గజవకత్�ం చతȹర|| ౨ || లంబďదరం పంచమం చ షష్ఠం Cకట�వ చ| సపత్మం �ఘన్ాజంద్రం ధవర్ణం త‚�ష్టమ|| ౩ || నవమం � „ లచంద్రం చ దశమం త� ‚�యకమ| ఏ�ాదశం గణపdzం �‚్వదశం త� గజ�ననమ|| ౪ || Gananayakashtakam in telugu - గణIJ‚యĥాష్టక ఏకదంతం మȏ�ాయం తపత్fాంచనసŤన్భ| లంబďదరం ȇ�ాలƒకష్ం వంeేహం గణ�Cయక|| ౧ || మ� ంకృా ్ణ�నధరం ‚�గయజ్ఞపȹన| బ„ల�ందుశకలం మ�Ġ వం�ేహం గణ�‚యకమ్|| ౨ || ǩత్రరతన్ Į‚Ɣ�్రంగం �త్రమలļ�భȹ�| �ామర¤పధరం �ేవం వం�ేహం గణ�‚యకమ్|| ౩ || 23
 24. 24. గజవకత్�ం సురÑƘ�ష్ఠం కర్ణమరభȹి| Ƿా�ాంక¡శధరం �ేవం వం�ేహం గణ�‚యకమ్|| ౪ || Sri Lalitha Trisati Stotram - ȌƘ లȃĮ‚ dz్రశ� čŠత్త్రర ȌƘల�Į‚dz్రశ�č�త్త సూత ఉ ĺాచ- అసయ్ Ƙ�లĮ‚dzƔ్రశč�త్త్రమƔమంత- భగĺాన్ హయœƘ�వఋిః- అనుష�్టప్ ఛందః �ల‚�ȏమƔ�్రప� రసుందĮేవ- ఐం Ǻజం - �ĝః శ�త్ః- �“్లం “�లకం- మమ చత�ĸ™్వధ ప�రfార్థఫల�ిదధ్్థ జǵ� 4�| ఐ�Į‚య్˜ǻ�రంగ‚�య్సకరయ్ాః fా4ా| ı‚య్న- అdzమధురĨ‚పహ�ాత్మ్ అప�Į‚Ȁ�దబణ„Ħf�ాయ| అర ణ‚మdzశయకర ణ‚మ్ అ�నవకలసుందœ�ం వం�ే| Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika - ȌƘ లȃĮ‚ dz్రశ� čŠత్త్రరతన్ం ఫలశృ� (ఉతత్ర ̞ ȌƘ ల�Į‚ dz్రశ� č�త్త్రరతన్ం ఫలశృ� (ఉతత్ర ̞ సూత ఉ ĺాచ- ఇdz హయమ�ఖĦœతం �čత్త్ర�ాజం శ ప్రగ�తకలč�భǩ�్ఛతత్పijాయ్�ిత్ | ǵజగ�ర మథ నĮ‚్వ క�ంభజ‚�్మ తదు4 ప�నరı˜కరహసయ్ం జ�్ఞతవం ా|| ౬౪ || అగసత్� ఉfా- అ�ా్వనన మ�„� గ రహసయ్మి వ| �వవĸా్ణ� fానయ్త్ర శ�ĸత్వ� ా్ణŠా|| ౬౫ || Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika - ȌƘ లȃĮ‚ dz్రశ� čŠత్త్రరత- ప®ర్వ�ీ™C ȌƘ ల�Į‚ dz్రశ� č�త్త్రరత- ప®ర్వhీ™C సక ¡ ంక ¡ మ ȇల�ప‚-మȅక చుంǹకసూత్™�fా సమందహĽిĮేకష్ణ-సశరĨ‚పǷా�ాంక¡�ామ్| అ�ÑషజనȀľŠǶ-మర ణమƒలయ్భ�fామ్బ� జǷాక¡సుమ�„సుĸాం-జపȇıౌ స్మÃ�ద్బȹా|| 24
 25. 25. అగసత్� ఉfా- హయĦœƘవ దయƒĽింıో భగవనభ్కత్వతస| త్వతత్ƾ�తమļÐQ�ణ Ƙ�తవయ్ం యదయ్దిత|| ౧ || Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapeetika - ȌƘȇష§్ణసహస్ర�మŠ�త్త- ఉతత్ర�ీ™C ȌƘȇష�్ణసహస్ర�మత్త- ఉతత్రhీ™C || ఉతత్ర‚�య్స|| ȌƘ �ష్మ ఉfా- ఇ�దం “రత్�యసయ్ శవసయ్ మత్| �‚మƒన్ం సహస్రం ĺf�ాయ్ÑమÐQ�ణ ప్రȹ�|| ౧ || య ఇదం శృణ�యƒǵన్తయ్ం య�ా్చి ప“�రత్| �‚ȉభం Ƿా్రపŤన్య�్కంzమ�Įే్రహ చ మ�నవః|| ౨ || ĺÂ�‚ంతĦĆ బ„్రహ్మణః � ాయ్త్కష్్రÂజ�| ĺ±ౖ�య్ ధనసమృదధ్ః �ాయ్చూ్ఛద్రః సుఖమాప|| ౩ || Sri Vishnu Sahasranama Stotram - ȌƘ ȇష§్ణసహస్ర�మŠ�త్ ȌƘ ȇష�్ణ సహస్ర�మ త్ ఓం ȇశ్వం �ష్ణర్వషటĆ్క� భతభవయ్భవత| భ�తకృదూభ్తభృ‚� భ్భ‚Į‚�్మ భ„త�4వ|| ౧ || ప ®Į‚Į‚్మ పరమĮ‚�్మ చ మf�ాత్ంపరమ4గ| అవయ్యః ప�రష �ాǘ’ ǘÃత్రజ�zకష్ర ఏవ || ౨ || � ĦĆ �గȇ�‚ం �ÂĮ‚ ప్ర‚�నప�రļÐ�శ్వర| �‚రĽింహవప�ః ȌƘమƒన్ Ã�శవః ప�రč�తత్మ|| ౩ || Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorvapeetika - ȌƘ ȇష§్ణసహస్ర�మŠ�త్త- ప®ర్వ�ీ™C ȌƘ ȇష�్ణసహస్ర�మత్త- ప®ర్వhీ™C ȉ�ా్లంబరధరం �ష్ణం శవర్ణం చతరȹభ| ప్రసనన్వదనం �య్dత్ Ǧన్పfాంతÊ�|| ౧ || 25
 26. 26. యసయ్ ˜�్వరదవాత్4�య్ః ా‚�షయ్ః పరః| ȇఘన్ం �ఘన్ంd సతతం �ష్వకనం తమశ|| ౨ || ĺాయ్సం వ�ిష్ఠనాత్రం శ4�త్ః Cత్రమక| పĸాశĸాత్మజం వం�ే Cక‚�తం తčǵı˜ȹమ|| ౩ || Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika - ȌƘ లȃĮ‚ సహస్ర ‚�మ čŠత్త్- ఉతత్ర�ీ™C ȌƘ ల�Į‚ సహస్ర‚�మ č�త్త్- ఉతత్రhీ™C || అ�ోతత్ర„ĦÃ� ఫలƘdz4ః|| ఇ Įేయ్త‚Ťన్మeాహస్రం క� తం ే ఘటరహ�ాయ్‚�ం రహసయ్ం చ ల‚ijhƔీ్ర�Cȹయ|| ౧ || అ�Âన సదృశం �čత్త్రం న భ�తం న భ�ష సర్వĆ�గప్రశమనం సర్వసంపతవరధ|| ౨ || స ĸా్వపమృత�య్శమనం ాలమృతǵయ్�Qా సĸా్వజ్వĸా�త్శమనం f�ా్ఘయƔషయ్ప్ర|| ౩ || Sri Lalitha Sahasranama Stotram - ȌƘ లȃĮ‚ సహస్ర ‚�మ čŠత్త ȌƘ ల�Į‚ సహస్ర ‚�మ č�త్త || �‚య్సః|| అసయ్ Ƙ�లĮ‚dసహస్ర�మత్రమ�మంత్రస| వ�‚య్˜ĺfాÃŢద్వ� ఋషయ| అనుష�్టప్ ఛంద| ȌƘల�Į‚పర�శ్వœ� ేవ‚�| ȌƘమ�‚్వగభ్వకÎట�Ǻ ȹజ| మధయ్కMటdz� శత్| శ�త్కMటdz� “�లకమ| మ�లప్రకృĸ™dz� ‚�య్న| మ�లమంĮే్రణ�ంగ‚�య్సం కరdయ్సం చ క�Ȱా| మమ ȌƘల�Į‚మȏdz్రప�రసుందœ�ప�ాదĽి�˜ధ్‚�్వ ǩంdzతఫలƒĺాపత్ĸÃ�్థ జȇ �4గ| Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika - ȌƘ లȃĮ‚ సహస్ర‚�మ čŠత్త్రరత- ప®ర్వ�ీ™ĥ� అగసత్� ఉfాచ- అ�ా్వనన మ�బేధ్ సర్వాసత్| క�˜తం ల�Į‚�ేĺాయ్శ్చ�తం పరమదుభ్|| ౧ || 26
 27. 27. ప ®ర్వం fా్రదురభ్�ƒ మdత�సత్తః పļÐచనమ్| భంĬ‚సురవధ�ÀÓ్చవ dసత్Q�ణ త్వ4�|| ౨ || వ ĸ™్ణతం Ƙ�ప�రం ‚ij�ి మȇ�భవdసత్ర| ȌƘమతప్ంచదfాకష్4ాయ్ః మ�™ వ�d్ణత || ౩ || � čĭ‚�‚య్fాద� ‚�య్4ాః �dయ్సఖంdే సĮ‚4�| అంతĸాయ్గక�మÀÓ�్చవ బĸf�ాయ్గకమసత|| ౪ || Sri Ketu ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ ĥÃత§ అȍč్టతత్రశత�మ Š�త్ శృణ� ‚ మ ƒǵ జǷాయ్� ÃĮČ� రథ మ� �Ãత�ః సూ్థలĸfాÀÓ�్చవ Ć�ƒమČƔ�్ర ధ్వజ4క|| ౧ || నవ గ Ƙహయ�తః ĽింľŠ�ాసుĸœగరభ్సంభవ మȏ�dzకర�్చత్రవ�్ణ ijౖ �ింగC4క|| ౨ || స ఫ లĐధూమƕసం�ాశః కష్్ణదం్టē మహ రకత్Â�త్ర్చత్రాƔ ąవ్ర�ȏd� మ|| ౩ || క� Ƙ రకంఠః �ąƘధǵı˜�ా్ఛయగeహ�Ñ�షక అంతయ్గeహ� మȌĸĆ�ష్ సూాయ్ః పషప్వదగ|| ౪ || Sri Rahu ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ �ాహ¯ అȍč్టతత్రశత�మ Š�త్ శృణ� ‚ మ ƒǵ ĸాహēశ్చ ¿uౖంŠ�Ã� ధుంతద సురశత�్రసత్మÓ�్చవ Qా్రణĸ �ాాగ్యణ|| ౧ || సు ĸ ా గ�ĸœన్ల�మతసంfాశశ్చ చత ర�భ ఖడగ్ఖMటక‚ĸœ� చ వర‚�యకహసత్క|| ౨ || Ȋలƒయ�ıో �ఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపfĺfా దǘŒణ‚�ామఖరథః �కష్్ణదంధĸాయ చ || ౩ || Ȋĸాప్fాfాసనస్థశ్చ �‚�Qభరణ�ి మƒషijి్రయః కశయ్ప� ష్నందభÃజ�శ్|| ౪ || 27
 28. 28. Sri Sani ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ శǵ అȍč్టతత్రశత�మ Š�త్ శ� ± ౖశ ్ చ fాయ fాం‚�య సfా్వ�ష్టప్ర శరణ‚య్య వÃQణ�య్య స�్వాయ న� న|| ౧ || � ĝమƒయ్య సురవం‚�య్య సురలȇకĸ™QÇ సుఖƒస�పȇ�ా్టయ సుందfాయ న� నమః|| ౨ || ఘ� ‚ య ఘనర¤Ƿాయ ఘ�‚భరణı‚ĸ™ణÇ ఘన�ారȇల�Ƿాయ ఖ�ోయ్‚� య ననమః|| ౩ || మం� ‚య మందĨే�ా్టయ మహ�యగQణ�త్మ మరత్Ƿfావనfా‚�య మÒ�fాయ న� నమః|| ౪ || Sri Sukra ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ ȉకƘ అȍč్టతత్రశత�మ Š�త్ ȉకƘః ȉǩః ȉభగ�ణః ȉభదః ȉభలకష్ �భ‚కష్ః Ɣభ్రర�పః dదధ్స్ఫట�క4�|| ౧ || � ›�‚ĸ™త్�రą� ైతయ్గ ర�ః ĺేǻా�వం4 �ాĺాయ్సకత్ః �ామాలః కః క�Qయ్ణC4య|| ౨ || భద్రమ ĸ™� త్రభ్ద్రగణĺĕరగ్�Ƿ భకత �Ďగ�ో భవ‚ధయ్Ĕ� భత్మత్ఫలప్|| ౩ || Ĩ‚ర Ȍల�ా్చర�రపfా్చర�చంద్ర4 ǵı˜ĸ™న్�లfాసత్ćజ�్ఞ ‚�య్ధురం|| ౪ || Sri Guru ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ గ�ర  అȍč్టతత్రశత�మ Š�త్ గ�ర ర గ్ణవĆ� ĆǷfాత్ �ĸచ�Ħ �dzప�Ɣి్ గ�ణ– గ�ణవĮ‚ం�ÑƘ�č్ఠ గ�రQణ�ంగరరవయ్య|| ౧ || జ ÃĮ‚ జయంĮČ జయ�ో ĺĕzనంĮČ జయƒవహః ఆంĦœర�čzధ్వfాసą�త్ ą� zధ్వరకృతప్ర|| ౨ || ĺాచసప్Ȼర్ వ� య్ č�ĺ్ఠ �ాQ్ ǩతత్�˜�ధ్కరః ƒమ�న్ ైత్రః త్రఖం|| ౩ || 28
 29. 29. బృహద్ర�ో బృహ‚�భ్నుర్బృహసప్ర4 సుĸాĨ‚రయ్ః సుfాfాధయ్ః సుర�ారయ్Cతంక|| ౪ || Sri Budha ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ బ�ధ అȍč్టతత్రశత�మ Š�త్ బ�ıో బ�ı‚ĸ™్చతః ĝ�మయ్ః మయ్4తత్ః �భ దృఢవ్రČ� దృఢబల Ƙdz�జ�లప్రబCధక|| ౧ || సతయ్ f ాసః సతయ్వ� Ƙ �యాంపరవయ �čమజః సుఖదః ȌƘమƒన్ č�మవంశప్రCపక|| ౨ || ĺÂదȇ�ే్వదతతత్ćజ�్ఞ ‚�ంతజ్ఞన4 ȇ�‚య్�చణ ȇదుర్ �ద్వƾdzCĸక� ఋజ|| ౩ || ȇ�ా్వనుక�లసం‚ĸœ� Ñ�షనయǵ�్వ ȇȇı‚గమ�ారజć్ఞ �రయ్ాన్ గతజ్|| ౪ || Sri Angaraka ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ అంĦారక అȍč్టతత్ర శత�మ Š�త్ మ ľ‹సుĮČ మȏ�„ĦĆ మంగ�đ మంగళప్రద మȏ�ĸĆ మȏȊĸĆ మȏబలపĸాకƘమః || ౧ || మ ȏĸ�ో్ర మ�భో్ర Ƕన� దయక మƒనజćzమరష్ణః కƘ�రః ‚�పfాప�వ™Řజ్త|| ౨ || సుప్ర�పః సు ‚�మƕ�కష్ః సుబ్రహ్మణయ్ః స వకƘసత్ం„�˜� గమవÃQణ�య్ వరదః సు|| ౩ || � రభ�ో్ర రǷfాĔ� దూరč�్థ „�dవస నకష్త్రచకĨసంœ� కష్త్రపః ™Řత్ర|| ౪ || Sri Chandra ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ చంద్ర అč�్టతత్రశతమ త ȌƘమƒన్ శశధరశ్చంƔో్ర fı›ా�ǵ� C�ా సుı‚ǵı˜ః స�‚ĸాధయ్ః సతప్�ః ాధుప4త|| ౧ || ǭĮేం�˜్ర�జగ�ోయ్4ః జ�య్శ్చకప్రవ ȇకరత్‚� నుజĸĆ� Ñ�్వȇ �దుాంప|| ౨ || 29
 30. 30. �ోాక ĸĆ దుష్టదూరః పļ�ి్టమన్ Ƿష్ట4 అష్టమĸ™�త్Ɣిzనంత కష్ట‚�రCక�fారకః|| ౩ || స్వప్ర�ాశః ప్ర f ా ‚ా� ్మ దుయ్చేవ క�ధరః �ాలľÒత�ః ామకృĮ‚్కమ‚�యకః|| ౪ || Sri Surya ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ సూరయ్ అč�్టతత్రశతమ త అర ణ‚య శరణ‚య్య కరQణ�రసింధ అసమƒనబలƒయƒzరతరకష్� ాయ ననమ|| ౧ || ఆ�˜Į‚య్యz�˜భ�Į‚య అǣలƒగమĺÂ�˜� అచుయ్‚�యzǣలజ�్ఞయ అనం‚� య ననమః|| ౨ || ఇ� ‚ య ȇశ్వరǷfాయ ఇజ�య్ంƔ�్రయ ĺ ఇం�˜ĸామం�˜ĸాǷాత్య వంద�య ే నమః|| ౩ || ఈ�ాయ సుప్రస‚Ťన్య సుƒల�య సువర్ వసుప్ర‚�య వసÂ� fాసు�ేfాయ �ే నమః|| ౪ || Sri Subrahmanya ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ సుబ్రహ్మణయ్ అ�Š్టతత్రశతčŠమ � స ్కం�ో గeహః షణ�్మఖశ్చ ాలƔdత్రసుతః ప్| ijింగళః కృdzత్fాసూనుః ǣĺfాహ� ˜�్వషడభ్|| ౧ || � ˜్వషణ�్ణత్రశ్శ�4త్ధరః �ిƔ�ాప్ర| Į‚ర�ాసురసంȏĸ™ రǘĔబలȇమరద్నః|| ౨ || మత త ్ః ప్రమ�త్న్మతత్శ్చ సురౖనయ్ | �ేవĽÐ�‚పdzః Ƿా్రజ్ఞః కృ� ాలభకత్వతస|| ౩ || ఉమƒసుతశ్శ�త్ధరః కƒమ4రః Ƙ�ంచQరణ| ĽÐ�‚ǶరĦ™న్జ‚�్మ చ f�ాఖశ్శంకాత్|| ౪ || 30
 31. 31. Sri Saraswati ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ సరస్వ� అč�్టతత్ర శతమ త స రస్వ� మ�భ‚Ɣ్ర మƒమƒయవరప్ర‚�| ȌƘప్ర‚� పద్మలయపǘ్మ� పద్మవకత|| ౧ || � ĺానుజ� పసత్కధృత్ జ�్ఞనమƔ�్ర రమf | �ామర¤Ƿా మȏȇ�‚య్ మǷfాతక‚�Ƕ�|| ౨ || మ ȏశƘయƒ మƒ�Ƕ చ మȏ�ĎĦా మȏభ� జ| మȏ�„Ħా మహēĮ‚స్� ˜ĺfాయ్ం�ా సురవంĮ‚�|| ౩ || మ ȏ�ాȆ మȏǷా �మȏ�ాĸా మȏంక¡�ా | ĽీĮ‚ చ ȇమలƒ ȇ� ా్వ దుయ్్మలచ ౖష|| ౪ || Sri Shiva ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ ȋĺాȍč్టతత్ర శత�మ Š�త్ � ĺĕ మľÒశ్వరశ్శంభ�ః ి“� శÑ�ఖ ĺామ�ేĺĕ ȇర¤Ƿాకష్ః కపŢ�ద్ Đలల�4�|| ౧ || శంక రȊ్శలfాణ�శ్చ ఖట్వంȇ� ష్ణవ �ijిȇ�č్టం�fా‚Sథః ƘCకంĆ� భకత్వతస్|| ౨ || భవశ ్శర్వ�ిత్లశC్శ�కంఠ్శవ ఉగƘః కǷా� ామƒĸœ అంధ�ాసురసూదనః || ౩ || గంĦాధĸĆ లలƒట„కష్ః �ాలాలః కృǵా˜4 �మః పరȉహసత్శ్చ మృగQాణŘరజ్ట4ధ|| ౪ || Sri Lakshmi ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ లǘ’్మ అč�్టతత్రశతమ త � ేవ�య్fా- �ేవ�ేవ మȏ�ేవ dz్రfాలజ్ఞ మ�శ్| కర ణ‚కర �ేĺÂశ భ�ాత్నుగeహfారక|| ౧ || అ�č్టతత్రశతం ల�్మః త‚� ్ఛతతత| ఈశ్వర ఉfా- �ేȇ �ాధు మȏ�„Ħà మȏ�„గయ్ప్ర�Cయక| సĸ²Ó్వశ్వరయ్కరం ప�ణయ్ం సర్వQాపప్ర|| ౨ || 31
 32. 32. స ర్వ‚ĸ™�ద్రశమనం శQవణ�దుభ్త్మȹ�| ĸాజవశయ్కరం ˜�వయ్ం గ�య్దుగ్హయ్తమం|| ౩ || Sri Lalitha ashtottara satanamavali in telugu - ȌƘ లȃత అȍč్టతత్ర శత� మరజĮ‚చలశృంĦాగƘమధయ్fా ్థ� ననమ| ľŠమƒచలమȏవంశǷావ�‚�¹� నȀ నమః || ౧ || శంక ĸాĸాధ్గ�ĝందరయ్ల�వణయ్య న� నమ| లసన్మరకతస్వచ్ఛȏగ¹�Ȁ న� న|| ౨ || మ ȏdzశయ�ĝందరయ్ల� వణయ్ననమ| శ�ాంకÑఖరǷా్రణవల్ల�¹� ననమ|| ౩ || స� ‚ పంచద�ా Į ై్మకయ్స్వర�¹ా�Ȁ న� న| వజ్రమQణCకయ్కటకĸœM„ట¹� ననమ|| ౪ || Sri Rama ashtottara satanama stotram in telugu - ȌƘ �ామ అȍč్టతత్ర�మ Š�త్ ȌƘĸాȀ ĸామభద్రశ్చ �ామచంద్రశ్చ �ాశ| ĸా�వలĐచనః ȌƘమƒ�‚్రజ�ంో్ర రఘ�పంగవ|| ౧ || జ� న“ వ ల్లĎ� జuĮČ్ర Į‚�ĮČƔ్ర జ�Ţరద్| ȇ�ా్వత్రƔి్ర‚ �4ంతః శరణQ�్రణతత|| ౨ || ĺా� ప్రమథfాœ�్మ సతయ్ాకస్తయ్�| సతయ్వ్ర� వ్రతధరః స�హనుమƘ�4�|| ౩ || �స ల�యః ఖరధ్వంhీ ĸfాధవధపంŒ�తః| ȇ�షణపĸ™Į‚్ర‚� హరą�దండఖండనః|| ౪ || Sree Durga ashtottara satanama stotram in telugu - ȌƘ దు�ాగ్č�్టతత్ర శతčమ�త దు ĸ ాగ్ ĺ fా మ�ల’�-ర్ȏĦ�ĸœచ చంĬŒ�ా | సర్వజ�్ఞ సర్వలȌ�d� సర్వకర్మఫల|| ౧ || స ర్వ� ర్థమప‚ణ�య్ ేవǵర�| భ� జǵర గ్ణı‚�రశత్ా్చĸశ్వ�‚ || ౨ || 32
 33. 33. ǵర గ్ణ� రహంfాfా సర్వగర్వ™మǶ�| సర్వలCక�ి్రయĺ Qాణd సర్వ�ı˜య్�Į‚ే|| ౩ || Ƿార్వ� ేవమĮ‚� చ వfా �ధయ్fా�ి| Įేజćవ� మȏమƒĮ‚ �ądzసూరయ్సమప్ర�|| ౪ || Sree krishna ashtottara satanama stotram in telugu - ȌƘ కృȍా్ణč�్టతత్రశతčమ�త ȌƘకృష్ణః కమల�‚�ో fాసు�ేవః స‚�తనః| ĺాసు�ేĺాత్మజః పQణ�య్ ƒలƒమ�నుషƘగ4హ|| ౧ || ȌƘవతస్�dసుత్భధ� య‚�వతస్లĸ హ�| చత�ర భ్జ�తత్చƘా�ిగశంఖంబజయ4ధ|| ౨ || � ేవ�“నందనః ȌƘ� నందĦĆపijి్రయ�త్మజ| యమ�‚ĺÂగసంȏĸœ బలభద్ijి్రయ�నుజః|| ౩ || ప ®త�‚�ȇతహరః శకట„సురభంజనః | నందవ్రజజ‚�నం›� స్చనందƘగ4హ|| ౪ || Vighneshwara ashtottara satanama stotram in telugu - ȌƘ ȇħÏన్శ�ాȍč్టతత్ర శత�మŠ�త్ ȇ�‚య�ą ȇఘన్fాజ� ĸœ�పĮČƔ్ర గణ�శ్వ| స్కం‚�గజవయ్యః పČ� దzధయ్Ĕ� ˜�్వజƔి్ర|| ౧ || అĦ™న్గర్వ�్ఛƔంద్ర�ప్రQో Ɣాణzవయ్య సర్వ�ి˜�ధ్ప్రదశ్శర్వతనయః శర్వ4�|| ౨ || స ĸా్వత్మకః సృ�ి్టకాత్ �ేfĸ™�ా్చత| ȉ�ోధ్ బ˜�ధ్Ɣి్రయ�ా్శంƔe బ్రహ్మ� గ|| ౩ || � ై్వమĮ� ే్రమd�సుత్య్ భకత్‚ఘన్�| ఏకదంతశ్చతĸfా్బహ�శ్చతరశ్శ�త్సం|| ౪ || Pratasmarana stotram in telugu - Ƿా్రతఃస్మరణŠ�త్ Ƿా్రతఃస్మfా� హృ˜� సంసు్ఫర�త్మతత సǩ్చత�స్ఖం పరమహంసగం తœ�ȹయ| 33
 34. 34. యతస్�పన్జగరసుషపత్మdz� ౖతదƏ�హ్మ �ష్కళమహం న చ భdతసంఘ|| ౧ || Ƿా్రతరభ్జ� మనాం వచామగమ ĺాĨĆ ȇ�„ంdz ǵǣలƒ యదనుగƘľÒణ | య�Âన్�Âdz� వచ±uౖ™Ťన్గమ� అచ తం �ేవ�ేవమజమచుయ్తమeహ�రగమ్|| ౨ || Yamunashtakam in telugu - యమ�IJ‚ష్టకం- 2 కృ Ƿ ా Ƿాĸాĺాĸాం తపనతనయƒం Į‚పశమǶం మ�ĸాĸ™ijÐ్రయfాయ్ం భవభయద�ాం భత్వర| ȇయజ�జ్లను్మాత్ం ijయమdి సుఖ�4� త్ః పస�‚ ı›ĸĆ నూనం భజdz యమ�‚ం ǵతయ్ఫల‚ȹమ|| ౧ || మధువన Ĩ‚ĸ™ణ� „స్కరfాŠǵ� జeహన్�సంǵ�Ľ �ింధుసు మధుĸ™ప�భషణ� మƒధవĮČļిణ� ĦĆక¡ల�dzȇ�‚శకృĮే | జగదఘȀǩǵ మƒనస�‚�ǵ �Ãశవ�Ã�ǵ�‚నగĮే జయ యమ� జయ �dzǵĺాĸ™ణ� సంకట‚�ǵ Ƿావయ మƒమ్|| ౨ || Yamunashtakam in telugu - యమ�IJ‚ష్టక మ� ĸ ా ĸ™�ాయ�ామƒలలƒమĺాĸ™ı‚ĸ™ణ– - తృణ–కృతdz్ర�ష్టా ్రలకȏĸకQ–�| మ�నుకలక�లక¡ంజప�ంజధూతదుర్మ‚�- ధు� తమమలం క�ందనం˜Ƕ స�‚ || ౧ || మ లƒపȏĸ™ĺాĸ™ప®ĸ™భ�ĸ™మంĬŒĮ‚మృĮ‚ - భృశం ప్రfాతకప్రపంచdz�పంĮ‚ǵ�f�| సునందనం�˜�‚ంగసంగĸాగరంǭĮ‚ ľŠĮ‚ - ధు� తమమలం క�ందనం˜Ƕ స�‚ || ౨ || లసతత్రంగసంగధూతభ�తజ�తfాతfా- న�నమధుĸœధుĸœణభ�త్జ�త‚�తfా| తట„ంతĺాస�‚సహంససంవృĮ‚ľŠƓ�ామ‚ - ధు� తమమలం క�ందనం�˜Ƕ స�‚ || ౩ || 34
 35. 35. Maya panchakam in telugu - మ�య� పంచకం ǵర పమǵతయ్�రంశÃzపయ్ఖం�ే- మ� ǩdz సర్వCకలప్�˜Ȋ�Â�| ఘటయdz జగ�›శ�వదం - త్వఘట�తఘట‚�పటయhీ మ�య|| ౧ || ȉƘdzశతǵగమƒంత�ధాన-పయ్హహ ధ‚�˜ǵ�దర్శన సదయ| కల¡షయdz చత�షప్‚�దయ్‚Ť-నఘట�తఘట‚పట•యĽీ మƒయƒ || ౨ || సుఖ ǩదఖండȇబďధమ�˜్వ�యం- ȇయదనలƒ�˜ȇǵĸ™్మ�ే జయ| భ్రమయ� భవfాగÃ� Į‚�ంతం- త్వఘట�తఘట‚�పటయhీ మ�య|| ౩ || Manikarnika ashtakam in telugu - మణక�™్ణ�ాష్ట త్వ� త్మణ ĸక�్ణeĸ హĸ�హf �ాయజయ్మƔ�త ĺాదంĮౌ క¡ర తః పరసప్రమ�Ğ� జంČ4ః ప్రయĊణ�తస్| మదూ్రč� మనుజzయమసుత్ హ™Qణ� čƔ్రకత్ః �వసత్- తత్న్మ�య్దభ్ృగలంఛ�  గర�డగĮ‚ంబĸĆ ǵరగ్తః|| ౧ || ఇం� ‚్ర‚�య్ిత్fద� ాః పతంయతం గకష్- ĸాజ్యం�ే మనుజdసత్ij�ి పశవః M„ట�ః పతంాదయ| �Ê మƒతర్మణCక™� ్ణతవ జలమజజ్ంష్కల �ాయ�జÃయzijి �ĸœట�సుత్భధfా ‚ĸfాయణ4ః సుయ్రన్�|| ౨ || Nirvana Shatkam in telugu - ǵ�ా్వణషట్ మ� బ�దధ్eహంfారĮ‚� ǵ �‚హం - న చ �Ƙత్రľÒ�్వ న చ ఘQ�ణĮ�Ɣ న చ ĺĕయ్మభ�4ః న � ేజfాయ4ః- ǩ�‚నందర¤పః �ĺĕzహం �ĺĕzహమ్|| ౧ || న చ Ƿ ా్రణ స ంజ�్ఞ న u � ౖ పంచాయ- న ĺ ా సప త ్ ‚�తరన్ ా పంచ4 న ĺాక్ fాణǷfా�ౌ న Ć�పస్థాయ- ǩ�‚నందర¤పః �ĺĕzహం �ĺĕzహమ్|| ౨ || న � ే ్వష fా� న � లĐభȀహౌ - మ�ో ±ౖవ � ±ౖవ మƒతస్రయ్�4 న ధĸĆ్మ న ‚ĸĆ�్థ న Ȁా� న 4క- ǩ�‚నందర¤పః �ĺĕzహం �ĺĕzహమ్|| ౩ || Nirvana Dasakam in telugu - ǵ�ా్వణ దశకం (దశ�ų్ల̞ న భ� రన్ Č�యం న � ేజfాయ4 న ఖం �Âం�˜్రయం fా న �ేfాం సమeహ 35
 36. 36. అ�Â�ాంdzకĮ‚్వత�స్షÐ�త్కి త�ే�ązవ�ష్టః �వః Ã�వలzహమ్|| ౧ || న వ ĸా్ణ న వfా్ణశƒమ‚� రధన � ı‚రణ‚ı‚య్నĦfాదij� అ�‚Į‚్మశ�యeహం మమı‚�య్స‚- తత్�ేązవ�ష్టః �వః Ã�వలzహమ్|| ౨ || న మ ƒĮ‚ ijిĮ‚ ĺా న �ేĺా న లĐ�ా న ĺÂ�‚ న యజ�్ఞ న �ర్థ బ�్ర సుష�Ƿĝత్ǵర�ాత్Ȋ�‚�య్త్మక- తత్�ేązవ�ష్టః �వః Ã�వలzహమ్|| ౩ || Nirguna manasa puja in telugu - ǵర గ్ణమ�నసప�జ � షయ్ ఉfాచ- అఖంĬే సǩ్చ‚�నంే ĸ™�్వకలౖప్కరQ�ి| Ľి్థ�z�˜్వ�య„ĺÂzijి కథం ప®జ� ȇı›యĮే || ౧ || ప ®ర్ణfాయ్eాహనం కƔత్ర సıా్వ�రసయ్ | స్వచ్ఛసయ్ �ాదయ్మర్ఘȉం �ాయ్చమనం క�తః|| ౨ || ǵర్మలసయ్ క4తః Ťాన్నం čాȇ� ్వదరస| అĦĆత్రసయ్ త్వవర్ణసయ్ కčతసత్Cȹయ|| ౩ || ǵĸÃ్లపసయ్ కČ� గంధః పషప్ం dా్వసనస| ǵĸ™్వÑ�షసయ్ ా భf�ా zలం�ాĸĆ ǵĸాకృĮేః || ౪ || Narmadashtakam in telugu - నర్మ‚cష్ట స ǹందుĽింధుసుస్ఖలతత్రంగభంగరం� �˜్వషత�స్ ాపజతజతాĺfĸాd�సంయȹత| కృĮ‚ంతదూత�ాలభ�తdzȏĸ™వర్మ� త్వ›�యfాదపంకజం నమ� ేనర్మ|| ౧ || త్వదంబ�న ›�న˜�వయ్సంప్రC� కలġ మలġఘ�„రȏĸ™సర్వ�ర్థCయక| 36
 37. 37. సుమచ్ఛకచ్ఛనక C చక f Cాకచక�శర్ త్వ›�యfాదపంకజం నమ� ేనర్మ|| ౨ || Dhanyashtakam in telugu - ధIJ‚య్ష్ట తత్ జ � ్ఞనం ప్రశమకరం య˜ం�ƒ్రయ తత్ జ�్ఞయం యదుపషతǵ�్చ‚�ర్థ| Įే ధ�‚య్ భȇ� పరమర్థĮ్చ4 �Ñ�ాసుత్ భ్రమ� లపƔభ్రమం|| ౧ || ఆ�ౌ ȇǭతయ్ �షయన్మదĸహ�- �ే్వfా˜�శతƔ్రగణమ�హృతĸగ�ాజ4య| జ�్ఞ‚�్వ మతం సమనుభ�యపాత్మ- �ాంĮ‚సుఖం వనగృľÒ ȇచరంdz ధ�‚య్ః|| ౨ || Gurvashtakam in telugu - గ�ర్వష్ట శ ĸœరం సుర¤పం త�‚ ĺా కళత్రం- యశ�ా్చర� త్రం ధనం  ర�తలయ| మన�Ñ్చనన్ లగ గ�ĸĆరంħŠƕప�ే్మ- తతః �ం మ్|| ౧ || కళత్ర ం ధనం ప�త్రĮ‚Ɣ�్రd� సర- గృహం బ„ంధĺాః సర్వ�త˜�ధ్ జȹత| మన�Ñ్చనన్ లగన్ం గ�ħరం�ప- తతః �ం మ్|| ౨ || షడంĦా�˜ĺÂ�ో మఖà �ాసత్ȇ�‚�య- కȇĮ‚్వ˜� గదయ్ం సుపదయ్ం క| మన�Ñ్చనన్ లగన్ం గ�ħరం�ప- తతః �ం మ్|| ౩ || Gangashtakam in telugu - గంĦాష్టక భ గవdz తవ �ĸà Ƕరమత్రస�eహ ȇగతȇషయతృష్ణ కృష్ణమıర�య| సకలకల¡షభంĦà స్వరగ్�పనసం తరలతరతరంĦà �ేȇ గంĦà ప్రhీద|| ౧ || భ గవdz భవ�లƒమ�ƒల� తĺాంభః కణమణ�పĸ™మƒణం Ƿా్రణ��Ê సప్ృశం�| అమరనగర�‚ĸœĨ‚మరĦాƘľŠణ–�‚ం ȇగతక�కలం�ాతంకమంà ల¡ఠంdz || ౨ || 37
 38. 38. Kasi panchakam in telugu - ĥాȌపంచకం మ� ǵ వృ dz త్ః పర�పfాం4ః fా �ర్థవ�ాయ్ మణ™క�f్ణ జ�్ఞనప్రȏాȇ �మల˜�గంా feాహం �జబధరf�|| ౧ || య�ాయ్దం క�ప్తంద్రజలం చాచరం � మƒdల సǩ్చత�స్ఖf�ా పరమర¤Ƿా �ాహం ǵజబďధర¤Ƿా || ౨ || � ą�Ñష� పంచస్వ˜ĸfాజమ�‚� బ˜�ధ్రభ్ాƔ ప్రĦÃేహ �ాǘ’ �వః సర్వగČ�ంతfా‚�్మ ా feాహం �జబధరf�|| ౩ || Hanumatpancharatnam in telugu - హనుమతప్ంచరతన � Į‚ǣలȇష�Êచ్ఛం జĮ‚�నం‚ȉƘ�ప�లకమతయ్చ ĽీĮ‚పdz దూĮ‚దయ్ం fా‚�త్మజమదయ్ Êవe� హృద|| ౧ || త ర ణ‚ర ణమ�ఖకమలం కర ణ‚రసప®రప®ĸ™Į‚Ƿాంగమ సం�వనమƒ�ాĽÐ మం�లమľŠమƒనమంజ�‚�„గయ్మ|| ౨ || శం బ రĺ±ౖĸ™శĸాdzగమంబ�జదల ȇప�లలĐచ�‚రమ కంబ�గళమǵల�˜ష్టం �ంబజ్వČ�ష్ఠకమవలం|| ౩ || దూ ĸ œకృతĽీĮ‚ĸ™త్ః ప్రకట�కృతామu�ౖభవసూ్ఫ4 �‚ĸ™తదశమ�ఖ“ĸ™త్ః ప�రČ� మమ „� తహనుమČ� మĸ™�త || ౪ || Vishnu Bhujanga prayata stotram in telugu - ȇష§్ణభ�జంగప్రయతŠ�త్ ǩదంశం ȇభ�ం ǵర్మలం ĸ™�్వకలప- ǵĸœహం ǵĸా�ారȀం�ారగమయ్మ| గ�ణ‚�తమవయ్కత్C�కం తœ�య- పరం బ్రహ్మ యం �ద తu�్ౖమ నమ|| ౧ || ȇȉదధ్ం �వం fాంతమ�దయ్ంతనయ- జగ�జ్వనం జ�య్f�ానందరȹప| అ�˜ĦÃద్శfాలవయ్వ�ే్ఛద- త్ర� వత్ యం ద తu�్ౖమ నమ|| ౨ || మ ȏ�గijీ�à పĸ™�„్రజమ�Â�- ధరణ‚య్˜�త‚� త్త్మశత్య| గ�ణ‚హస్కÃ� వŠŤన్�ంబరధ్మ - సమƒĽీనȀంకĸ™్ణÃz�ా్టకష్�ాబ|| ౩ || 38
 39. 39. Vishnu Shatpadi stotram in telugu - ȇష§్ణషటప్� Š�త్ అȇనయమపనయ ȇ�č్ణ దమయ మనః శమయ �షయమృగతృfా్ణ| భ�తదయƒం ȇ�ాత్రయ ‚�రయ సంfారfాగరతః|| ౧ || � ˜వయ్ధు�మకరంే ప™�మళప™�Ď�గస్చనం| ȌƘపdzప�‚రȇం�ే భవభయఖÃదǩ్ఛ�ే వంే|| ౨ || సతయ్� ి ‚� పగ‚Sథ తfzహం న మƒమ�“నసత్�ం| �ామో్ర Š� తరంగః క్వచన సమ�Ɣో్ర న �రం|| ౩ || ఉదధ్ృతనగ నగ�దనుజ దనుజకలత్ర Ɣత్రశļదృ�| దృļÐ్ట భవ� ప్రభవన భవ� ం రా్క|| ౪ || Vishnu padadi kesantha varnana stotram in telugu - ȇష§్ణ�ా‚ݘĥÃ�ాంతవర్ణనŠ�త్ లǘ’్మభర�త్రభ్జƘ�C� కృతవసితం యసయ్ రȇపం � Ƕలƒ�ే్రసుత్ంగశృంగ�ి్థతవ రజSǹ�థంȇ�„dz | Ƿాయƒనన్ః fాంచజనయ్ః స dzd�సుతకĮలƔd్రస4�ౖః పరయ- ĸ™న్‚�్వuĸౖŤ�న్రౌఘధ్వపభవైరంబరం కంబ4�|| ౧ || ఆహ�రయ్సయ్ స్వర�పం కష్ణమ�ఖమలం సూరయః ా ı‚్వంత¿uౖయ్�ాంతమంతం యది చ పరమం సర్వƒŤమ�న్ం చ | చకƘం తచ్చకǷfాణĸ™Ţద్�జతనుగలద్రకత్C�ıాకత శశ్వ�Ťన్ � శ్వవందయ్ం తరతపలం శర్మ ధా్మం|| ౨ || Lakshmi Nrusimha pancharatnam in telugu - లǘ’్మనృ�ింహ పంచరతన త్వత�భవి్రయచ్ఛ Ĩి Ťేనన్రహ�పజ¡ం కdర� ప్రǹ�ంబలంకృధృCక� శలంబలంకdzమƒతనుĮే | ĨేĮČభృంగ భ్రమ�ి వృ‚� భవమరభమరfాయ� భజ లǘ’్మనర�ింనఘపదసరిజమకరందమ|| ౧ || ȉ�త్ రజతప్ర„� జ‚�C కట�ాదయ్ర్థసమĨా- దుద్ఃఖమ� ే సంసృĸÃ�fా �ర్వృ‚�Â�ǵ �ప‚ణ� ాయ| ĨేĮČభృంగ భ్రమ�ి వృ‚� భవమరభమరfాయ� భజ లǘ’్మనర�ింనఘపదసరిజమకరందమ|| ౨ || 39
 40. 40. Lakshmi Nrusimha karavalamba stotram in telugu - లǘ’్మనృ�ింహ కావలంబ čŠత్త ȌƘమతప్ǵı˜ǵ�Ãతన చకƘǷాణÇ �ĎĦœంద్రĎ�గమణĸfా�త పQణయ్మÃ�| �Ħœశ �ాశ్వత శరణయ్ భǹాǷధ్�త ల్మనృింహ మమ ేĸf క�ావల|| ౧ || బ్రÒ�్మంద్రరద్రమరదర్కąM�టd�టM సంఘటħ్టC�ంƒ�కమలdzమల�ాం| లǘ’్మలసత�్కచస� రĸహ�ాజహంస ల�్మనృeింహ మమ ŠేCĸ క�ావలం|| ౨ || సం�ా ర�‚వదహ�‚కర�కĸĆర -జ�్వలవǻ�రదగధ్తనూరdహస| త్వ‚�ప్దపద్మసర ీరƒహమdగతసయ్ ల�Ľ్మనృ�ింహ మమ Cేf� కావ|| ౩ || Rama bhujanga prayata stotram in telugu - �ామభ�జంగప్రయ�త čŠత్త ȇȉదధ్ం పరం స�్చదర¤పం - గ�ణ‚ı‚రమƒı‚రľ‹నం వĸÃణయ్మ| మȏంతం ȇ�„ంతం గ�ȏంతం గ�ణ‚ంతం - సుఖƒంతం స్వయం ‚�మ fామం ప్రవ�ే|| ౧ || �వం ǵ తయ్� C క ం �భం ‚�రfాఖయ్- సుఖƒ�ారమƒ�ారȊనయ్ం సుమ�నయ్| మľÒశం కల�శం సుĸÃశం పĸÃశం - నĸÃశం ǵĸœశం మľ‹శం ప్రవ�ేయ|| ౨ || య�‚వర్ణయత్కర్ణమz◌ంత�ాల� - �ĺĕ ĸామ ĸా�dz ĸా�dz �ాాయ్మ| త�ేకం పరం Į‚రకబ్రహ్మర�ప- భజÃzహం భజÃzహం భజÃzహం భజÃzహమ్|| ౩ || Ranganathashtakam in telugu - రంగIJ‚į‚ష్టక ఆనందర¤ijÐ ǵజబďధర¤ijÐ బ్రహ్మస్వర�ȉƘ �ĸమ�¤త్ర| శ�ాంకర¤ijÐ రమణ–యర¤ijÐ ȌƘరంగర¤ijÐ రమĮ‚ం మ� || ౧ || �ా ĺ Âĸ™�ĸà కర ణ‚ ȇలĐల� మం‚రమ�ల� ధృత Ĩ‚ర �Ãల� | �ైĮ‚య్ంతfాలzǣలలĐక�ల� ȌƘరంగ�ల� రమĮ‚ం మ� || ౨ || లǘ’్మĺfాÐ� జగ‚�ం ĺfాÐ� హృతప్ద్మÐా�ȇ ర�ĺంబÐా| కృǷాǵĺాĽÐ గ�ణవృందĺాĽÐ ȌƘరంగĺాĽÐ రమĮ‚ం మ� || ౩ || Mohamudgara (Bhaja govindam) in telugu - Ȁహమ�దగ్రః (భజ Ćȇ�ందం భజ Ħ Ćȇందం భజĦĆȇందం ĦĆȇందం భజ మ�ఢమĮే సంǷా్రÐ�త్ సľన్�ే ాలľ న�ľ న� రకష్డకృఙ|| ౧ || మ�ఢ జ ľ ‹ľŠ ధ�‚గమతృ�ా్ణం క� రసదు్బధ్ం మనȇి �తృȹ యల్లభÐ� జకĆ�్మాతత్ం తత్ం ȇేన �ǩదయ �|| ౨ || 40
 41. 41. � ‚ĸœసత్నభర ‚�ేశం దృfా్ట� మĦ �ా ĺÂ�ȹ ఏత�‚్మంfావfా˜� fారం మన�ి ǩ�ంతయ fారం fారమ|| ౩ || Pandurangashtakam in telugu - Ƿాండ¦రంĦాష్టక మ ȏ�గijీ�à తటÎ �మర�‚య్- వరం ప�ండĸœ�ాయ �‚త�ం మǶం�ై�ః | సమƒగతయ్ �ష్ఠంతమనందకంద- పరబ్రహ్మ�ంగం భజǷ �ాండరంగ|| ౧ || తట� ‚ ్వస సం �లఘవ„dసం- రమƒమం�˜రం సుందరం ǩతƍ�ాశమ్| వరం dz్వష్ట�ాయం సమనయ్సత్�- పరబ్రహ�ంగం భజà Ƿాండ¦రంగమ్|| ౨ || ప్రమ Q ణ ం భfాబ�ధ్దం మా- ǵతంబః కĸా�„య్ం ధృČ� Ê�న తfా్మ| ȇı‚త�ర్వస� ైయ్ ధృǻ�ą�4శ- పరబ్రహ్మ�ంగం భజǷ �ాండరంగ|| ౩ || Narayana stotram by Sankaracharya in telugu - IJ‚�ాయణ�čత్త్ � ‚ĸాయణ �‚ĸాయణ జయ ĦĆȇంద హĸà || �‚ĸాయణ �‚ĸాయణ జయ ĦĆǷాల హĸà || క ర ణ‚Ƿాĸాĺార వర ణ‚లయగం�ర �‚ĸాయణ || ౧ || ఘనǶరదసం�ాశ కృతకకల్మష‚�శన ‚ĸfాయణ|| ౨ || యమ�‚�రȇȏర ధృత�సుత్భమణȏ�ర ‚ĸfాయణ|| ౩ || ijీĮ‚ంబరపĸ™ı‚న సురక�య్ణı‚�న ‚ĸfాయణ|| ౪ || మం� లగ�ంజభష మƒయƒమƒనుషĺÂష �‚ĸాయణ || ౫ || ĸాı‚ధరమధురĽిక రజǶకరక¡లdzలక �‚ĸాయణ || ౬ || Jagannathashtakam in telugu - జగIJ‚న్‚cష్ట క� ‚ ǩĮ‚్క�ం›� తటij�ినసంœ�తకవĆ మ�‚ ĦĆijీ�‚ĸœవదనకమలƒ�ా్వదమధుప రమƒశంభ�బ్ర�్మమరపQగణfĸా�్చత జగ�‚న్థః fా్వ� నయనపథాభవత|| ౧ || భ�జ à సĺÂయ్ ÂQణ�ం �రి ǣij�ింఛం కట�తట దుక�లం �ÂĮ‚్రం�ే సహచరకటకష్ం Ȱ స�‚ ȌƘమద్బృం‚వనవసdz�లƒపĸ™చ� జగ�‚న్థః fా్వ� నయనపథాభవత|| ౨ || 41
 42. 42. Govindashtakam in telugu - ĦĆȇంİ‚ష్టక సతయ్ ం జ�్ఞనమనంతం తయ్మf�ాశం పరమ�ȹా| ĦĆష్ఠfా్రంగణ�ంఖణల�లమƒయ�సం పరమƒయȹస| మƒయƒక�ప్త‚�‚�fారమ‚�fారం భ�వ‚�fారమ| ǘ‰్మమ�‚Sథమ‚Sథం ప్రణమత ȇ�ందం పరమనంద|| ౧ || మృ Į ‚స్�మస్dz� య‚Į‚�డనÓ�శవ సంƔd్ర| ĺాయ్˜�తవfాత్Đల�తలf�ాలకచతŢరద్శల�ȹా| లĐకత్రయప�రమలసత్ంభం లf�ాలకమĐలȹక| లĐ�Ãశం పర�శం ప్రణమత Ćȇ�ందం పరమ�నందమ|| ౨ || Krishnashtakam in telugu - కృȍా్ణష్ట � Ƙయƒ�్లč�్ట ష4్ణః �ి్థరచరగÃర�ȇ�్ ı˜యƒం �ాǘ’ ȉ�ోధ్ హ™�రసురహం‚�బజ్నయన| గ�› శం� చ“Ƙ ȇమలవనమƒ� Ľి్థరరǩ4 శరణĊయ్ ల�Ã�మమ భవత� కృč్zǘŒȇషయః || ౧ || యతః సర్వం జ�తం �యదలమఖయ్ం జగȹ Ľి్థ�ౌ 4ఃÑ�షం zవdz ǵజసుఖƒం�Ñన మధుȏ | ల�Ê సర్వం స్వ�ి్మన్హర� కలయయసుత్ స శరణĊయ్ ల�Ã� మమ భవత� కృč� zǘŒȇషయః || ౨ || Achyutashtakam in telugu - అచుయ్‚cష్ట అచుయ్తం Ã�శవం fామ ‚ĸfాయణం కృష్ణ Ȁ�దరం dాసు�ేవం హȹ�| ȌƘధరం మƒధవం ĦĆijి�ావల్లభం జ�న“�‚�యకం fామచంద్రం భజ|| ౧ || అచుయ్తం Ã�శవం సతయ్�ƒమ�ధవం ధరం ıా�fzĸాı˜తమ్| ఇం�˜ĸామం�˜రం Ĩేత�ా సుందరం �ేవ�“నందనం నందజం సందıే || ౨ || ȇష్ణÂ� ష్ణశంÂ� చƘQÇణ� రQ్మణĦ™ాÇ� ణజ“న�జÊన| వల్ల�వల్లƒzĸ™్చ‚�యత్మC కంస�ధ్వంÂి� వంĮ� ే న|| ౩ || 42
 43. 43. Lalitha Pancharatnam in telugu - లȃĮ‚పంచరతన్ Ƿా్రతః స్మ� ాల‚�వదȇర�ం ǹంబ„ధరం పృథులమ�త్క�ǻ�‚dస ఆకర్ణ›�ర్ఘనయనం మణ¡క�ండలఢ మందĽి్మతం మృగమ�ోజజ్Ǹల�ాల�ేశ|| ౧ || Ƿా్రతరభ్జ� ల‚�భCజకలప్వ ర�ాత్ంగȆ�యలసదంగȅ�పల్లĭా�ȹ మƒణ�కయ్Ò�మవలయంగదభమ‚� ప�ంĬే్రĨ‚�పకdసు�షdసృణ�రద్‚ȹ || ౨ || Ƿా్రతరన్మ� ల‚�చరణȇర�ం భ�Ãత్ష్ట�ǵన�రతం భవింధుȹ ప�‚్మస‚�˜dసుర‚�యకపజయ ప�‚్మంక�శధ్వజసుదర్శనలంఛȹఢ|| ౩ || Saundaryalahari in telugu - �ĝందరయ్లహœ �వః శా త ్� యą� త్ యభవశకత్ః ప్రభ న Ĩే�ేవం �ేĺĕ న ఖల¡ క¡శలః సప్ం˜� తమఅత�ాత్�మĸfా‚�య్ం హe�హర™�Ĩం�˜ǻ�ijర ప్రణంత�ం č�త్తం ా కథమకృతపణ ప్రభవ�|| ౧ || త Ƕయƒంసం Ƿాంసుం తవ చరణపం�Ãర హభవం ȇĸ™ంǩః సంǩన్వ� ్వరచయలf�ానక బహĮేయ్నం Ģĸ™4ః కథమ�ి సహÐƔ్రణ � రహరః సంȜ�ైయ్నం భజ� భిČ�దూధ్లన˜ȹ�|| ౨ || Sharada bhujanga prayata ashtakam in telugu - �ారİ‚ భ�జంగప్రయĮ‚cష్ట సువ ǘĔజక¡ం�„ం సుı‚ప®ర్ణక�ం„�ం- ప్రfా‚�వలంబం ప్రప‚ణ�య్వలంబ| స�‚ĽÐయ్ందు�ంబం స‚�ష్ఠంబ- భజà �ార�‚ంబ„మజస్రం మదంబȹమ|| ౧ || కట „ ǘà దయƒĸాద్�ం కÃ� జ�్ఞనమ‚Ɣ�్- కలƒǻĸ™్వ�‚Ɣ్రం కల¿u4ౖః సుభƔȹ్| ప�రĽీత్�ం ǵ�‚Ɣ్రం పdరసుత్ంగభ�- భజà �ార�‚ంబ„మజస్రం మదంబȹమ|| ౨ || 43

×