Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k

2,514 views

Published on

Kontabiliteti financiar

 • Be the first to comment

48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k

 1. 1. SCAAK/FAII /0506-EXAM. SHOQATA E KONTABILISTËVE TË CERTIFIKUAR & AUDITORËVE TË KOSOVËS Society Of Certified Accountants and Auditors Of Kosovo KONTABILITETI FINANCIAR II Financial Accounting II FLETË PROVIMI Exam PaperNo.: _______________________________1. MOS E HAPNI DERISA T’IU LEJOHET PREJ MBIKËQYRËSIT Do Not Open Until Your Invigilator Allows You to Do So.2. ËSHTË E DETYRUESHME PËRGJIGJA E GJITHA PYETJEVE All Questions Are Mandatory3. KOHA E LEJUAR ËSHTË 4 ORË Time Allowed is 4 Hours4. EMRI JUAJ NUK DUHET TË PARAQITET NË ASNJË FLETË TË KËTIJ PROVIMI. Your name should appear nowhere in this test. Pristina, 18/06/2005SCAAK/FA2/0506-EXAM 1
 2. 2. Pjesa A - Pyetje me zgjedhje të shumfishta - pa kalkulime: (2 pikë secila)1. Shlyerja e një llogarije e cila është gjykuar që të mbetet e paarkëtuar nuk do të ketë efekt në salldon e netollogarive të arkëtueshme për derisa të mos përdoret cila nga metoda në vijim? a. Shpenzimet e borxheve të këqija të njihen si përqindje e shitjeve b. Shpenzimet e borxheve të këqija të njihen si përqindje e llogarive të arkëtueshme c. Shpenzimet e borxheve të këqija të njihen kur një llogari të shlyhet d. Kur përdorët metoda e lejimeve2. Koeficienti i cili matë se sa herë gjatë vitit janë arkëtuar llogaritë e arkëtueshme është a. Koha mesatare e llogarive të arkëtueshme b. Koeficienti i qarkullimit të llogarive të arkëtueshme c. Koeficienti i qarkullimit të pasurive d. Asnjëra nga të mësipërmet3. Cili nga zërat në vijim NUK do të klasifikohet në pjesën “të hyrat dhe shpenzimet tjera” të pasqyrë së tëardhurave? a. Të hyrat nga interesi b. Shpenzimet e interesit c. Shpenzimet e rrogave administrative d. Shpenzimet e tatimit4. Shpenzimi i cili e tejkalon jetën e përdorimit të pasurisë a. Menjëherë shpenzohet b. Shpenzohet sipas dëshirës së manaxhmentit c. Shpërndahet përgjatë viteve paraprake në të cilat është zhvlerësuar pasuria d. Kapitalizohet5. Cili nga aktivitetet në vijim NUK është lloj i akrivitetit që paraqitet në Pasqyrën e rrjedhjës së parasë sëgatshme? a. Aktivitetet finansuese b. Aktivitetet operative c. Aktivitetet investuese d. Aktivitete të të hyrave6. Shitja e pajisjeve do të klasifikohet sikuse cili aktivitet në vijim? a. Aktivitet finansues b. Aktivitet operativ c. Aktivitet investues d. Aktivitet i të hyrave7. Cili nga aktivitetet në vijim do të klasifikohet si një aktivitet finansues në pasqyrë të rrjedhjës së parasë sëgatshme? a. Paraja e gatshme e pranuar nga shitja e akcioneve b. Paraja e gatshme e pranuar nga shitje e një pjese (segmenti) të biznesit c. Paraja e gatshme e paguar në emër të interesit për kredi d. Paraja e gatshme e përdorur për të paguar llogaritë e pagueshmeSCAAK/FA2/0506-EXAM 2
 3. 3. 8. BB Company bëri blerjën e një ndërtese me para të gatshme gjatë vitit në vijim. Ky transakcion do tërezultoj me zvoglimin e parasë së gatshme nga a. Aktivitetet operative b. Aktivitetet finansuese c. Aktivitetet investuese d. Asnjëra nga të mësipërmet9. Me 01 Tetor, 2004, Kompanisë BB i ishin paguar €14,000 për një punë e cila nuk do të kompletohet derime 01 Mars, 2005. Në ditën kur i ishte bërë pagesa Kompania BB kreditoi llogarinë e të hyrave dhe debitoillogarinë paraja e gatshme. Nëse Kompania BB nuk bënë hyrjet korrigjuese me 31 Dhjetor, 2004, kjo do tëefektoi a. Nënvlerëson të hyrat dhe mbivlerëson pasuritë b. Nënvlerëson të hyrat dhe mbivlerëson detyrimet c. Mbivlerëson të hyrat dhe mbivlerëson detyrimet d. Mbivlerëson të hyrat dhe nënvlerëson detyrimet10. Një nga katër karakteristikat kualitative (cilësore) të informatave të kontabilitetit thotë se për të qenë njëinformatë e kontabilitetit e dobishme, rregullat e njejta duhet të aplikohen prej një periudhe në tjetrën. Kjokarakteristikë është e njohur si: a. Konsistencë. b. Krahasueshmëri. c. Rëndësi. d. Siguri.SCAAK/FA2/0506-EXAM 3
 4. 4. Pjesa IIPjesa B – Lejimet 10 pikë1).Kompania Digjital filloi vitin 2004 me llogari të arkëtueshme në vlerë €1,240,000 dhe salldo kreditore të llogarisë lejimet për llogaritë e paarkëtuara në vlerë €36,000. Gjatë vitit 2004, shitjet e përgjithshme me afat pagese ishin €5,190,000 dhe gjithsej arkëtimet nga blerësit në vlerë €5,380,000. Gjithashtu shlyerjet aktuale të llogative të arkëtueshme në vitin 2004 ishin €33,000. Në fund të vitit, sipas pasqyrës së llogarive të arkëtueshme në bazë të moshimit, paraqitej kërkesa për lejime në vlerë €32,300. Nuk kishte arkëtime nga shuma e llogarive të arkëtuara të shlyera në vitet paraprake. (10 pikë)Kërkohet:1. Të përcaktohet salldoja e llogrive të arkëtueshme në fund të vitit 2004.2. Të bëhet hyrjet për të regjistruar shlyerjën e llogarive të arkëtueshme gjatë vitit si dhe hyrjet korrigjuese të fund vitit për të regjistruar shpenzimet e borxheve të këqija.Fletë për ushtrimeZgjidhja1. Salldo Fillestare €1,240,000 Shitjet me kredi 5,190,000 1 pikë Inkasimet nga Blersit (5,380,000) 1 pikë Shlyrjet (33,000) 1 pikë Salldo Perfundimtare €1,017,000 1 pikë2. Kerkesat për lejime €32,300 Kontoja e lejimeve: Salldo fillestare €36,000 1 pikë Shlyrjet (33,000) 1 pikë Salldo para përfundimit të vitit (3,000) 1 pikë Rregullimet e fundëvitit €29,300 1 pikë Regjistrimi i shlyerjeve për Llogarit e Arkëtueshme: Lejimet për borgjet e këqija ............................... 33,000 Llogarija e Arkëtueshem ................................. 33,000 1 pikë Regjistrimi i borgjeve të këqija:SCAAK/FA2/0506-EXAM 4
 5. 5. Shpenzimet e Borgjeve të këqija ........................... 29,300 Lejimet për borgjet e këqija ............................ 29,300 1 pikëSCAAK/FA2/0506-EXAM 5
 6. 6. Pjesa C – Bilanci i Gjendjes 26 pikë2. Me 02 Korrik, 2004 një ndërmarrës startoi një kompani e cila merrej me menaxhimin e patundëshmërive. Transakcionet në vijin janë shenuar gjatë muaji Korrik 2004. (10 pikë) 1. Pronari investoi para të gatshme në vlerë €1,300 në biznes. 2. Bëri pagesën e sigurimit për tre muaj në vlerë €300. 3. Bëri blerjën e tokës për €1,200 dhe ndërtesë për €1,300 duke paguar €1,000 në të gatshme dhe për pjesën tjetër bëri lëshimin e një notë/dëftesë të pagueshme. 4. Biznesi pati €400 shpenzime të qerasë të pagueshme në muajin Gusht. 5. Bisnesi fitoi €800 nga qeraja në të gatshme. 6. Në fund të muait biznesi regjistroi këto hyrje korrigjuese: a) Zbritje në paradhënjën për sigurim për €100, b) Zhvlerësim €130, dhe c) interes në vlerë €10 për notën/dëftesën e pagueshme.Kërkohet:a. Të llogaritën gjithsej pasuritë me 31 Korrik, 2004.b. Të llogaritet gjithsej ekuiteti me 31 Korrik, 2004.c. Të llogaritën gjithsej detyrimet me 31 Korrik, 2004.d. Të llogaritet neto fitimi/humbja për muajin që përfundon me 31 Korrik, 2004.Zgjidhjaa. €3,370. 2.5 pikëb. €1,460. 2.5 pikëc. €1,910. 2.5 pikëd. € 160. 2.5 pikëSCAAK/FA2/0506-EXAM 6
 7. 7. 3. Në hapsirën e zbraztë pranë zërave të paranumruar, shenoni shkronjën përkatëse nga lista e klasifikimittë zërave të bilansit të gjendjës. Nëse ndonjë nga zërat e paranumruar, nuk është zë i bilansit të gjendjësatëherë shenoni X në hapsirën e zbraztë. (16x1 pikë)A. Pasuritë qarkullueseB. InvestimetC. Ndërtesatdhe pajisjetD. Pasuritë e patrupëzuaraE. Detyrimet afat-shkurtaF. Detyrimet afat-gjataG. Kapitali i pronaritH. Ekuitet i akcionarëve_____ 1. Ndërtesat (të përdorura në aktivitetet operative)_____ 2. Të hyrat e pafituara nga shërbimet e konsaltingut_____ 3. Të hyrat nga shërbimet e konsaltingut_____ 4. Investimet në akcionet e zakonshme të Kompanisë Behari (pronësi afat-gjate)_____ 5. Akcione preferenciale_____ 6. Z. Limani, Kapitali i pronarit_____ 7. Llogaritë e arkëtueshme_____ 8. Rrogat e pagueshme_____ 9. Furnizimet_____ 10. Shpenzimet e zhvlerësimit - ndërtesa_____ 11. Patenta në software_____ 12. Kredia afat-gjate_____ 13. Z. Limani, tërheqjet e pronarit_____ 14. Paradhënje për qera_____ 15. Shpenzimet e reprezentaciont_____ 16. Pjesa qarkulluese e kredisë afat-gjateZgjidhja1. C2. E3. X4. BSCAAK/FA2/0506-EXAM 7
 8. 8. 5. H6. G7. A8. E9. A10. X11. D12. F13. X14. A15. X16. ESCAAK/FA2/0506-EXAM 8
 9. 9. Pjesa D – Rrjedha e Arkës 17 pikë4..Kompania Beki raportoi (7 pikë) Pasqyra e të ardhurave (ekstrakt) Për vitin që përfunoi më 31 Dhjetor, 2004 Të hyrat nga shitja €7,300,000 Kostoja e mallit të shitur €4,300,000 Bilansi i gjendjës (ekstrakt) I datës 31 Dhjetor 2003 2004 Stoqet 500,000 700,000. Llogaritë e arkëtueshme 1,000,000 1,100,000 Lloagaritë e pagueshme 800,000 950,000Kërkohet: a. Sa është shuma e parave të gatshme të arkëtuara nga blerësit? b. Sa është shuma e parave të gatshme të paguara furnitorëve për matrialin e blerë (stoqe)? Zgjidhja: a. €7,200,000 (3 pikë) 7,300,000 + (1,000,000 – 1,100,000) = 7,300,000 – 100,000 = 7,200,000 b. €4,350,000. (4 marks) 4,300,000 – [(500,000 – 700,000) - (800,000 – 950,000)] = 4,300,000 + 50,000 = 4,350,000SCAAK/FA2/0506-EXAM 9
 10. 10. 5.Pasqyrat krahasuese financiare të kompanisë Gazi Com. për vitet që përfundojnë me 31 Dhjetor janë sivijojnë: (10 pikë) 2004 2003 Shitjet 990,000 Kostoja e mallit të shitur (710,000) Fitimi bruto 280,000 Fitimi në shitjën e pasurive themelore 7,000 Shpenzimet e zhvlerësimit (29,000) Shpenzimet operative (179,000) Shpenzimet e interesit (13,000) Shpenzimet e tatimit në fitim (20,000) Neto Fitimi 46,000 Paraja e gatshme 91,000 78,000 Llogaritë e arkëtueshme 77,000 83,000 Stoqet 288,000 265,000 Pasuritë themelore 1,120,000 1,030,000 Zhvlerësimi i akumuluar (530,000) (463,000) 1,046,000 993,000 Llogaritë e pagueshme € 63,000 54,000 Interesi i pagueshëm 33,000 43,000 Tatimi në fitim i pagueshëm 23,000 18,000 Detyrimet afat-gjata 200,000 250,000 Kapitali i pronarit 465,000 405,000 Fitimet e mbajtura 262,000 223,000 1,046,000 993,000Kërkohet:Të përgaditet rrjedhja e parasë së gatshme në aktivitetet operative sipas metodës direkte për vitin i cilipërfundon më 1 Dhjetor, 2004. Të mos përgaditet e tërë pasqyra e rrjedhjës së parasë së gatshme. (10pikë)Zgjidhja: Gazi Com. Pasqyra e Rrjedhes së Arkës Më 31.12.2004 Operating activities1.Paraja e Inkasuar nga Klientet [990,000 shitjet + 6,000 zvogëlimi në Llog. Arkëtushme] 996,000 2 pikë2. Paraja e paguar për mallrat dhe sherbimet [710,000 K.M.SH. + 179,000 Shpenzimet operative + 23,000 rritja e (903,000) 3 pikë stoqeve – 9,000 rritja e Llog. Pagueshme]3. Paraja e Paguar për interes [13,000 + 10,000 zvogëlimi i interesit të pagueshëm] (23,000) 2 pikëSCAAK/FA2/0506-EXAM 10
 11. 11. 4. Paraja e paguar për tatimet [20,000 – 5,000 rritja e detyrimeve të tatimit] (15,000) 2 pikë 55,000 1 pikëRrjedha e Paras nga Aktivitetet OperativeSCAAK/FA2/0506-EXAM 11
 12. 12. Pjesa E – Bilanci Vertetues 15 pikë6.Arben Lisi përgaditi bilansin vërtetues në vijin nga libri kryesor i kompanisë AL computer. Bilansivërtetues nuk është barazuar. (15 pikë) Kompania AL Computer Bilansi vërtetues 31 Dhjetor, 2004 Llogaria Debi KrediParaja e gatshme............................................................. 29,600Llogaritë e arkëtueshme ................................................ 30,400Furnizimet ....................................................................... 24,000Pajisjet .............................................................................. 60,000Llogaritë e pagueshme................................................... 11,200Arben Lisi, Kapitali i pronarit ...................................... 130,000Arben Lisi, tërheqjet e pronarit .................................... 14,400Të hyrat............................................................................ 180,000Shpenzimet e rrogave .................................................... 140,000Shpenzimet e qerasë....................................................... 20,000Shpenzimet për shëbime komunale............................. 3,600 _______ Gjithsej ........................................................................ 322,000 321,200Në përpjekjet për të barazimin e bilansit vërtetues, Arben Lisi zbuloi gabimet në vijim:1. Një hyrje e cila përfshinte €4,000 debi të parasë së gatshme dhe €4,000 kredi të Llogarive të arkëtueshme nuk janë postuar fare.2. Gjatë kalkukimit të salldos të Llogarive të pagueshme, një kredi prej €1,600 ishte harruar që të llogaritet.3. Gjatë përgaditjës të bilancit vërtetues, llogaria e Kapitalit të pronarit është shenuar €130,000. Salldoja e saktë e kësaj llogarije në librin kryesor është në €131,600.4. Një debi prej €1,200 në llogarinë e tërheqjeve të pronarit është postuar në anën kredi të asaj llogarie.5. Kur janë blerë pajisjet në vlerë €6,000 janë debituar në llogarinë Furnizimet.KërkohetTë përgaditet bilansi vërtetues i saktë për kompaninë AL Computer me 31 Dhjator, 2004.(15 pikë)SCAAK/FA2/0506-EXAM 12
 13. 13. Zgjidhja AL Computer Company Bilanci Vërtetues Më 31.12.2004 Emertimi i Llogaris Debi Credi KalkulimetArka €33,600 (29,600 + 4,000) 2 pikëLlogarit e Arkëtueshme 26,400 (30,400 - 4,000) 2 pikëFurnizimet 18,000 (24,000 - 6,000) 2 pikëPaisjet 66,000 (60,000 + 6,000) 2 pikëLlogarit e pagueshem €12,800 (11,200 + 1,600) 2 pikëArben Lisi, Kapitali 131,600 Correct amount givenArben Lisi, Tërheqjet 16,800 (14,400 + 1,200 + 1,200) 2 pikëTë hyrat 180,000Shpenzimet e Pagave 140,000Shpenzimet e Qiras 20,000Shp.për sherb. Komunale 3,600 _______ Gjithsejt €324,400 €324,400 3 pikëFletë për ushtrimeSCAAK/FA2/0506-EXAM 13
 14. 14. Pjesa F – Fitimi neto 12 pikë7.Gjatë rrjedhjës së ekzaminitmit të pasqyrave financiare të Kompanisë Sporti për vitin që përfundon me 31 Dhjeor, 2004, ju zbuluat si vijon: (12 pikë)a. Neto e ardhura e raportuar në pasqyrën e të ardhurave të vitit 2004 është €42,000 para reflektimit të çështjeve në vazhdim.b. Me 01 Nëntor, 2004, ishin paguar €6,000 në emër të qerasë për ndërtesën administrative. Pagesa mbulon periudhën tre mujore që përfondon me 31 Janar, 2005. E gjihtë shuma kishte debituar shpanzimet e qerasë dhe nuk ishte bërë asnjë regjistrim korrigues për këtë çështje.c. Gjatë vitit 2004, kompania ka pranuar €5,000 para të gatshme në avans nga një klient në emër të mallrave që do të prodhohen dhe dërgohen në vitin 2005. Vlera prej €5,000 kishte kredituar llogarinë të hyrat nga shitja. Asnjë hyrje nuk është bërë në lidhje me kostot e mallrave.d. Sporti Corporation huazoi €30,000 nga një bankë lokale me 01 Shtator, 2004. Kryegjëja dhe interesi (me normë 10% vjetore) do të paguhen me 31 Gusht, 2005. Nuk është regjistruar asgjë si akruale në lidhje me interesin.e. Pasuritë në bilansin e gjendjës nuk ishin të listuara furnizimet e materialit t ë zyrës. Megjithatë, ju zbuluat se furnizimet e materialit të zyrës me kosto €1,200 ishin të pashpenzuara me 31 Dhjetor, 2004.Kërkohet:Të përcaktohet vlera reale (e vërtetë) e neto të ardhurës për vitin 2004.Zgjidhja Zgjidhja Fitimi i raportuar neto €42,000 Rregullimet: Vetem €4,000 për qira të tjerat do të jen shpenzime + 2,000 2.5 pikë Të hyrat nga shitja të mbivlersuara - 5,000 2.5 pikë Shpenzimet e interesit të pa kalkuluara (€30,000 x 10% x 4/12) - 1,000 2.5 pikë Supplies expense overstated + 1,200 2.5 pikë Adjusted net income €39,200 2 pikëSCAAK/FA2/0506-EXAM 14
 15. 15. SCAAK/FA2/0506-EXAM 15
 16. 16. Fletë ushtrimesh – mos i paraqitni zgjedhjet këtuSCAAK/FA2/0506-EXAM 16
 17. 17. Fletë ushtrimesh – mos i paraqitni zgjedhjet këtuSCAAK/FA2/0506-EXAM 17
 18. 18. Fletë ushtrimesh – mos i paraqitni zgjedhjet këtuSCAAK/FA2/0506-EXAM 18

×