Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial

6,954 views

Published on

 • Be the first to comment

2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial

 1. 1. Kapitulli I-rë <ul><li>N ë këtë ligjëratë do të njiheni me: </li></ul><ul><li>Nocionin e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Llojet e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Zanafillën e kontabilitetit si dhe lindjen e nevojës për kontabilitetin e menaxhmentit dhe të kostos </li></ul><ul><li>Dallimet në mes të kontabilitetit financiar dhe kontabilitetit të menaxhmentit </li></ul><ul><li>Ndikimin e kontabilitetit të menaxhmentit në ambientin biznesor </li></ul>NOCIONI I KONTABILITETIT I MENAXHMENTIT DHE NDIKIMI I TIJ NË AMBIENT IN BIZNESOR
 2. 2. Identifikimi i shfrytëzuesve KONTABILITETI – PROCESI INFORMATIV
 3. 3. Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve … KONTABILITETI – PROCESI INFORMATIV
 4. 4. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit … KONTABILITETI – PROCESI INFORMATIV
 5. 5. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike … KONTABILITETI – PROCESI INFORMATIV
 6. 6. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi i kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportet … KONTABILITETI – PROCESI INFORMATIV
 7. 7. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike … KONTABILITETI – PROCESI INFORMATIV Vendimet e shfrytëzuesve
 8. 8. NDIKIMI I KONTABILITETIT Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti PËR TË NDIHMUAR SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA është s i stem i cili informatat që janë
 9. 9. <ul><li>K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BESUESHME DHE TË KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA ? </li></ul><ul><ul><li>A) E saktë </li></ul></ul><ul><ul><li>B) E pasaktë </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 10. 10. FOKUSIMI I KONTABILITETIT <ul><li>Identifikimi & Matja </li></ul><ul><li>Regjistrimi </li></ul><ul><li>Raportimi & Analizimi </li></ul>
 11. 11. <ul><li>FOKUSIMI I K ONTABILITETI T ËSHTË N Ë ? </li></ul><ul><ul><li>A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifikime të kohëpaskohshme </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Ne disa raportime të pasqyrave financiare në periudha jo të përcaktuara </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Identifikim, orientim, raportim dhe marrje të vendimeve </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 12. 12. PSE NE KEMI NJË SISTEM TË KONTABILITETIT? <ul><li>Sistemet e kontabilitetit janë mjeshtri në vete. Ato janë krijuar për t’i ndihmuar njeriut për përmbushjen e qëllimeve </li></ul><ul><li>Raportet e audituara zvogëlojnë rrezikun </li></ul><ul><li>Raportet e audituara i lejojnë kompanisë të huazoj kapital nga dikush tjetër </li></ul><ul><li>Regjistrimet dhe kontrolli financiar i brendshëm siguron asetet e kompanisë </li></ul><ul><li>Bilanci i gjendjes lejon krahasimin e aseteve, detyrimeve dhe ekuitetit t ë pronar ë ve </li></ul><ul><li>Pasqyra e të ardhurave përshkruan ndryshimet n ë ekuitetin e pronarëve nga operacionet e kryera , etj. </li></ul>
 13. 13. LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT <ul><ul><ul><li>KONTABILITETI FINANCIAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rregullat dhe procedurat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sistemi informativ i kontabilitetit dhe kontrolli i brendshëm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Auditimi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI I MENAXHMENTIT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përkrahje në marrje të vendimeve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kontroll organizacional </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhment i kostos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i profitit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i investimeve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI I KOSTOS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përllogaritja e produktit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përllogaritja sipas ABC metodës </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI I TAKSAVE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>I bizneseve individuale </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ortakërive dhe korporatave </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trusteve dhe karteleve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tatimimi ndërkombëtar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Çështje speciale në lidhje me tatimet </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ? </li></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regjistrimit dhe raportimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, i financave, i buxhetit dhe tatimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, i menaxhmentit, i kostos dhe taksave </li></ul></ul><ul><ul><li>A dhe D </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 15. 15. ÇKA ËSHTË KONTABILITETI I MENAXHMENTIT ? <ul><li>Kontabilitet për: </li></ul><ul><li>Planifikim </li></ul><ul><li>Kontroll </li></ul><ul><li>Vlerësim </li></ul>
 16. 16. <ul><li>KONTABILITETI I MENAXH MENTIT ËSHTË KONTABILITET PËR? </li></ul><ul><ul><li>Raportim, vëzhgim dhe kontroll </li></ul></ul><ul><ul><li>Planifikim, kontroll dhe vlerësim </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerësim, buxhetim dhe motivim </li></ul></ul><ul><ul><li>Të gjitha të mësipërmet </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 17. 17. FUNKSIONET E MENAXHMENTIT <ul><li>Pyetjet janë: </li></ul><ul><ul><li>Çfarë dua unë të bëj? </li></ul></ul><ul><ul><li>Si do ta bëj atë? </li></ul></ul><ul><ul><li>A jam duke e bërë? </li></ul></ul><ul><ul><li>A jam duke e bërë mirë? </li></ul></ul><ul><li>Funksionet e menaxhmentit: </li></ul><ul><ul><li>Planifikimi për të ardhmen (strategjik ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Planifikimi për të ardhmen (operacional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitorimi dhe kontrolli i gjendjes prezente </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerësimi i gjendjes së kaluar </li></ul></ul>
 18. 18. ...FUNKSIONET E MENAXHMENTIT Planifikimi Veprimi Prapaveprimi Kontrolli
 19. 19. PUNA E MENAXHMENTIT Planifikimi Kontrolli Drejtimi dhe motivimi
 20. 20. PLANIFIKIMI DHE CIKLI I KONTROLLIT Vendim marrja Formulimi i planeve afatshkurtër a dhe afatgjata (PLANIFIKIMI) Matja e performancave (KONTROLLIMI) Implementimi i planeve (DREJTIMI DHE MOTIVIMI) Krahasimi i performancave aktuale me ato të arriturat (KONTROLLIMI) Fillon
 21. 21. MENAXHIMI I BURIMEVE, AKTIVITETEVE DHE NJERËZVE <ul><li>Një NDËRMARRJE ... </li></ul>Burimet e siguruara Punësimi Aktivitetet e organizimit Vendim marrja Plan ifikimi D rejtimi Kontrolli
 22. 22. SI E SHTON VLERËN E ORGANIZATËS KONTABILITETI I MENAXHMENTIT? <ul><li>Duke ofruar informata për vendimmarrje dhe planifikim </li></ul><ul><li>Asistimi për menaxherët në drejtimin dhe kontrollimin e aktiviteteve </li></ul><ul><li>Motivimi i menaxherëve dhe të punësuarve të tjerëve drejt qëllimeve të kompanisë </li></ul><ul><li>Matja e performancave të aktiviteteve, menaxherëve dhe të punësuarve tjerë </li></ul><ul><li>Përcaktimi i pozitës konkurruese të organizatës </li></ul>
 23. 23. DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
 24. 24. KONTABILITETI FINANCIAR është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve KONTABILITETI I MENAXHMENTIT është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave KONTABILITETI I MENAXHMENTIT & KONTABILITETI FINANCIAR
 25. 25. RAPORTI I KONTABILITETIT TË MENAXHMENTIT DHE KONTABILITETIT FINANCIAR SISTEMI I KONTABILITETIT ( akumulimi i të dhënave financiare dhe I MENAXHMENTITe ) KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Informacioni për marrjen e vendimeve dhe kontrollin e operacioneve të ndërmarrjes KONTABILITETI FINANCIAR Publikimi i pasqyrave financiare dhe raporteve tjera financiare Shfrytëzuesit e brendshëm Shfrytëzuesit e jashtëm
 26. 26. SHFRYTËZUESIT E INFORMATAVE TË KONTABILITETIT Kontabiliteti i menaxhmentit është i drejtuar kah shfrytëzuesit e brendshëm Kontabiliteti financiar është i drejtuar kah shfrytëzuesit e jashtëm <ul><li>Menaxherët </li></ul><ul><li>Zyrtarët </li></ul><ul><li>Auditorët e brendshëm </li></ul><ul><li>Stafi </li></ul><ul><li>Zyrtarë të buxhetit </li></ul><ul><li>Kontrollorët </li></ul><ul><li>Kreditorët </li></ul><ul><li>Aksionarët </li></ul><ul><li>Qeveria </li></ul><ul><li>Sindikatat </li></ul><ul><li>Auditor ët e jashtëm </li></ul><ul><li>Konsumatorët </li></ul>
 27. 27. KONTABILITETI FINANCIAR KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit KONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT Aksionarët Kreditorët Qeveria Publiku i përgjithshëm Menaxhmenti Menaxhmenti
 28. 28. ... K ONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT KM: Menaxherët e brendshëm të biznesit KF: Investitorët, kreditorët, q everia , etj . SHFRYTËZUESIT PRIMAR
 29. 29. Informacioni kontabël ndihmon investitorët të vlerësojnë rrezikun dhe kthimin që ata mund të presin nga investimet e tyre Ai po ashtu ndihmon që të përcaktojnë nëse drejtuesit e kompanive ku ata investojnë të i përmbushin kushtet e kontratave të tyre INVESTITOR ËT DHE KREDITORËT
 30. 30. Informacioni kontabël ndihmon menaxherët të masin ecurinë e punonjësve Informacioni kontabël ndihmon të punësuarit të masin rrezikun dhe kthimin e kontratave të tyre të punës TË PUNËSUARIT
 31. 31. Informacioni kontabël ndihmon kompanitë të vlerësojnë aftësitë e furnizuesve të tyre për të përmbushur burimet që i nevojiten Furnizuesit shpesh përdorin informacionin kontabël për klientët e tyre për të vlerësuar rrezikun për një blerës që nuk është në gjendje të paguajë për mallrat dhe shërbimet e marra FURNIZUESIT
 32. 32. Informacioni kontabël përdoret për të vlerësuar rrezikun kur blen nga kompani specifike dhe kur u shet konsumatorëve specifik KONSUMATORËT
 33. 33. Qeveritë u kërkojnë bizneseve të blejnë licenca për shitjen e mallrave dhe shërbimeve dhe të paguajnë detyrimet dhe taksat për shërbimet e ndryshme për qeverinë Agjencitë qeveritare shfrytëzojnë informacionin kontabël të bëjnë rregullore mbi taksat dhe vendime të ngjashme QEVERIA
 34. 34. Informacioni kontabël po ashtu ofron një mënyrë për pronarët dhe menaxherët për të përcaktuar shumën e kompensimit që do të marrin MENAXHER ËT
 35. 35. Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILITETI FINANCIAR Raportet financiare Të jashtëm dhe menaxhmenti
 36. 36. <ul><li>RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË? </li></ul><ul><ul><li>Objektive dhe të dedikuara për shfrytëzuesit e jashtëm dhe menaxhmentin </li></ul></ul><ul><ul><li>Të përgatitura sipas GAAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Të përgatitura periodikisht dhe për entitete biznesore </li></ul></ul><ul><ul><li>Të gjitha të mësipërmet </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 37. 37. Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo sipas nevojës Për entitetin biznesor apo një segment të tij Karakteristikat KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Raportet e menaxhmentit Menaxhmenti
 38. 38. <ul><li>KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATIT RAPORTET FINANCIARE? </li></ul><ul><ul><li>Në mënyrë objektive dhe subjektive për menaxhmentin </li></ul></ul><ul><ul><li>Në mënyrë strikte dhe të rregullt periodike </li></ul></ul><ul><ul><li>Në pajtim dhe për nevoja të menaxhmentit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetëm për entitete biznesore si tërësi </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 39. 39. KONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT KM: Të ndihmojë planet e menaxherit dhe kontrollin e operacioneve në biznes KF: Të ndihmojë investitorët, kreditorët dhe të tjerët, të bëjnë investime, të japin kredi dhe të marrin vendime tjera QËLLIMI I INFORMATËS
 40. 40. ...KONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT KM: Relevanca KF: Saktësia, objektiviteti dhe fokusimi në të kaluarën FOKUSIMI DHE DIMENSIONI KOHOR
 41. 41. ...KONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT KM: Raportet interne jo të kufizuara nga GAAP KF: Raportet financiare të kufizuara nga GAAP LLOJI I RAPORTEVE
 42. 42. ...KONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT KM: Auditor jo i pavarur KF: Auditim vjetor i pavarur VERIFIKIMI
 43. 43. … KONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT KM: Raportim detal për pjesë të kompanisë KF: Raporte të përgjithshme kryesisht për kompaninë në tërësi FUSHA E INFORMATAVE
 44. 44. KONTABILITETI FINANCIAR DHE I MENAXHMENTIT: PËRMBLEDHJE # FUSHA E KRAHASIMIT KONTABILITETI FINANCIAR KONTABILITETI I MENAXHMENTIT DHE I KOSTOS 1 PËRDORUESIT KRYESORË TË INFORMACIONIT Personat dhe organizatat jashtë njësisë së biznesit Nivele të ndryshme të menaxhimit të brendshëm 2 LLOJET E SISTEMEVE KONTABËL Sistemet e regjistrimit të dyfishtë Jo i kufizuar nga sistemi i regjistrimit të dyfishtë. Çdo sistem që është i dobishëm 3 RREGULLAT E VEPRIMIT Respektimi i parimeve të përgjithshme të pranuara të kontabilitetit Nuk ka udhëzime ose kushtëzime. I vetmi k riter është dobishmëria 4 NJËSIA E MATJES Njësia monetare (vlera historike) Çdo njësi monetare ose fizike që është e dobishme: orët e punës së punëtorit, orët e punës së makinerisë, etj. Në rast të përdorimit të vlerës monetare-mund të jetë historike ose e ardhshme 5 KËNDVËSHTRIMI PËR ANALIZË Njësia e biznesit si një e tërë Segmente të ndryshme të njësisë së biznesit 6 SHPESHTËSIA E RAPORTIMIT Në mënyrë të rregullt , periodikisht Kur është e nevojshme, bile jo në mënyrë të rregullt 7 SHKALLA E BESUESHMËRISË Kërkohet objektivitet, është historik nga pikëpamja e natyrës Mjaft subjektiv për qëllimet e planifikimit, por kur është e nevojshme përdoren edhe të dhënat objektive ; nga pik ë pamj a e natyrës është me drejtim nga e ardhmja
 45. 45. TË DHËNA KARAKTERISTIKE MBI KONTABILITETIN FINANCIAR DHE TË MENAXHMENTIT <ul><li>Rregullat e kontabilitetit financiar janë përcaktuar nga shfrytëzuesit të cilat janë pajtuar midis vete në lidhje me këto rregulla (GAAP). Këto të dhëna janë të fuqishme, objektivisht të verifikuara, që duhet të plotësojnë kriteret e pranueshme të auditimit </li></ul><ul><li>Rregullat e kontabilitetit të menaxhmentit përcaktohen brenda kompanisë për të kënaqur objektivat e menaxhmentit në lidhje me shtimin e vlerës së kompanisë. Këto të dhëna mund të jenë më të buta apo të përafërta, që duhet të vërtetojnë vlerën e vendimit të marra më tepër se informacioni mbi koston. Të dhënat e kontabilitetit të menaxhmentit duhet të jenë relevante vetëm për vendim marrje menaxheriale. </li></ul>
 46. 46. RËNDËSIA E ETIKËS PROFESIONALE <ul><li>Praktikat e kontabilitetit etik ndërtojnë raporte të besueshme, produktive dhe të sinqerta me shfrytëzuesit e informatave kontabël </li></ul><ul><li>Shumë kompani dhe organizata profesionale, siç është Instituti i Kontabilistëve menaxherial (IMA), ka shkruar kodin e etikës i cili u shërben të punësuarve si udhërrëfyes </li></ul><ul><li>Kodi i mirësjelljes për </li></ul><ul><li>kontabilistët menaxherial </li></ul>
 47. 47. … RËNDËSIA E ETIKËS PROFESIONALE <ul><li>Kompetenca </li></ul><ul><li>Konfidencialiteti </li></ul><ul><li>Integriteti </li></ul><ul><li>Objektiviteti </li></ul><ul><li>Zbërthim i konfliktit etik </li></ul>
 48. 48. KODI I ETIKËS PËR KONTABILISTËT MENAXHERIAL KOMPETENCA Përcjellja e ligjeve aplikative, rregulloreve dhe standardeve Ruajtja e kompetencës profesionale Përgatitja komplete dhe e qartë e raporteve pas analizave të duhura
 49. 49. … KODI I ETIKËS PËR KONTABILISTËT MENAXHERIAL KONFIDENCIALITETI Të mos zbuloj informata konfidenciale derisa legalisht të mos obligohet Të sigurohet se vartësia nuk i zbulon informatat Të mos shfrytëzohen informatat konfidenciale për avantazhe personale
 50. 50. … KODI I ETIKËS PËR KONTABILISTËT MENAXHERIAL Shmangia nga konflikti i interesave dhe konsultimi i të tjerëve në konflikt potencial Njohja dhe komunikimi i kufizimeve personale dhe profesionale Të mos shkatërroj objektivat legjitime të kompanisë INTEGRITETI
 51. 51. … KODI I ETIKËS PËR KONTABILISTËT MENAXHERIAL INTEGRITETI Shmangia e aktiviteteve që mund ndikojnë në përmbushjen e detyrave Komunikimi i informatave jo të favorshme si dhe atyre të favorshme Përmbajta ndaj aktiviteteve që mund të diskreditojnë profesionin Refuzimi i dhuratave në favor të ndikimit të mundshëm
 52. 52. … KODI I ETIKËS PËR KONTABILISTËT MENAXHERIAL Komunikimi i informatave të drejta dhe objektive Paraqitja e të gjitha informatave që mund të jenë të dobishme për me n axhmentin OBJEKTIVITETI
 53. 53. KONTABILISTI PROFESIONAL MENAXHERIAL <ul><li>CERTIFIKATAT PROFESIONALE </li></ul><ul><ul><li>Kontabilistët publik të certifikuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabilistët menaxherial të certifikuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditorët intern të certifikuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditorët e certifikuar të sistemit informativ </li></ul></ul><ul><ul><li>Të certifikuarit në menaxhmentin financiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabilistët me diplomë </li></ul></ul>
 54. 54. KARAKTERISTIKAT PROFESIONALE TË KONTABILISTIT MENAXHERIAL <ul><li>SHUMË E RËNDËSISHME : </li></ul><ul><ul><li>Etika në punë </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftësi analitike për zgjidhje të problemeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftësi interpersonale </li></ul></ul><ul><ul><li>Dëgjueshmëria </li></ul></ul><ul><ul><li>Njohja e biznesit </li></ul></ul><ul><ul><li>Të kuptuarit e linjës së sipërme të implikimit në vendim marrjen menaxheriale </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftësi për të shkruar </li></ul></ul><ul><ul><li>I afërt me procesin e biznesit </li></ul></ul><ul><li>MË PAK TË RËNDËSISHME </li></ul><ul><ul><li>Interpretimi i pasqyrave financiare </li></ul></ul><ul><ul><li>Matja dhe raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Regjistrimet akruale, të shtyra, rregullimi i regjistrimeve etj. </li></ul></ul>
 55. 55. PËRFUNDIMI I KAPITULLIT TË I-rë

×