Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Regate Cloud Computing Forum 2011
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

301

Download to read offline

ตารางเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนธัญรัตน์

  • Be the first to like this

301

  1. 1. Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 301 (ม.3/1) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ค23102 วราภรณ 630 ท23102 จามจุรี 630 อ23102 นารีรัตน 630 พักกลางวัน สํารอง 000 ค23204 มธุรส 630 ค23204 มธุรส 630 ค23204 มธุรส 630 ก23902 พัชราภา 630 อ23102 นารีรัตน 630 ส23102 พันธนุพงษ 630 ส23104 จิรศักดิ์ 630 พักกลางวัน สํารอง 000 ส20236 สายสุนีย 630 อ23204 Mr.B 630 ประชุม สํารอง 000 ศ23104 จุฑารัตน 337 ท23102 จามจุรี 630 ส23106 สุพัตรา 630 ค23102 วราภรณ 630 ท23102 จามจุรี 630 พักกลางวัน สํารอง 000 ว23102 เกียรติศักดิ์ 630 ว23202 พัชรี 630 ว23202 พัชรี 630 ว23202 พัชรี 630 พ23102 อนงคธนางค 231 ง23242 อนัญญา 651 ง23242 อนัญญา 651 อ23204 Mr.B 630 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23102 บุญยิ่ง 201 ง23102 บุญยิ่ง 201 ศ23102 พรชัย 533 ลูกเสือ สํารอง 000 ส23102 พันธนุพงษ 630 ว23102 เกียรติศักดิ์ 630 ว23102 เกียรติศักดิ์ 630 พ23104 บรรพต 821 พักกลางวัน สํารอง 000 ค23102 วราภรณ 630 อ23102 นารีรัตน 630 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 302 (ม.3/2) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร อ23102 กนกพรรณ 591 พ21104 อนงคธนางค 231 ค23102 โรจนาพร 591 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23102 บุญยิ่ง 201 ง23102 บุญยิ่ง 201 ศ23102 พรชัย 533 พ23104 บรรพต 821 ค23102 โรจนาพร 591 ท23102 ชนาพร 591 พักกลางวัน สํารอง 000 ส23102 จรรยา 591 ส23104 เสาวภาคย 591 ประชุม สํารอง 000 ท23102 ชนาพร 591 อ23102 กนกพรรณ 591 ว23102 พีระพล 332 พักกลางวัน สํารอง 000 ก23902 พัชราภา 591 ส23106 สุพัตรา 591 ง23242 พรจันทร 656 ง23242 พรจันทร 656 ท23102 ชนาพร 591 ส20236 คําตัน 591 อ23102 กนกพรรณ 591 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23104 จุฑารัตน 337 เรียนอิสระ สํารอง 000 ค23102 โรจนาพร 591 ลูกเสือ สํารอง 000 ว23102 พีระพล 332 ว23102 พีระพล 332 ส23102 จรรยา 591 พักกลางวัน สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program
  2. 2. Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 303 (ม.3/3) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร พ21104 อนงคธนางค 231 ค23102 โรจนาพร 592 ส23106 สุพัตรา 592 พักกลางวัน สํารอง 000 เรียนอิสระ สํารอง 000 ศ23102 พรชัย 533 ศ23104 จุฑารัตน 337 อ23102 นารีรัตน 592 ค23102 โรจนาพร 592 ท23102 ชนาพร 592 ส23102 จรรยา 592 พักกลางวัน สํารอง 000 ว23204 ไพโรจน 322 ว23204 ไพโรจน 322 ประชุม สํารอง 000 ว23102 ยุทพลธ 324 ก23902 พัชราภา 592 ท23102 ชนาพร 592 ค23102 โรจนาพร 592 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23242 พรจันทร 656 ง23242 พรจันทร 656 ง23102 เชาวรินทร 722 ง23102 เชาวรินทร 722 ส20236 คําตัน 592 ค23202 มธุรส 592 ท23102 ชนาพร 592 อ23102 นารีรัตน 561 พักกลางวัน สํารอง 000 ส23102 จรรยา 592 เรียนอิสระ สํารอง 000 ส23104 เสาวภาคย 592 ลูกเสือ สํารอง 000 ว23102 ยุทพลธ 324 ว23102 ยุทพลธ 324 อ23102 นารีรัตน 561 พักกลางวัน สํารอง 000 พ23104 บรรพต 821 ค23202 มธุรส 592 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 304 (ม.3/4) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร อ23102 นารีรัตน 561 ศ23104 จุฑารัตน 337 พ21104 อนงคธนางค 231 พักกลางวัน สํารอง 000 พ23104 บรรพต 821 ค23102 ศิริพงษ 593 ง23102 บุญยิ่ง 201 ง23102 บุญยิ่ง 201 ส23102 พันธนุพงษ 593 ค23102 ศิริพงษ 593 ส23104 เสาวภาคย 593 พักกลางวัน สํารอง 000 ท23102 ชนาพร 593 ก23902 พัชราภา 593 ประชุม สํารอง 000 ส23102 พันธนุพงษ 593 ว23102 อรธนาภา 323 ว23102 อรธนาภา 323 ท23102 ชนาพร 593 พักกลางวัน สํารอง 000 เรียนอิสระ สํารอง 000 อ23102 นารีรัตน 561 ศ23102 พรชัย 533 อ23102 นารีรัตน 561 ค23102 ศิริพงษ 593 เรียนอิสระ สํารอง 000 พักกลางวัน สํารอง 000 ท23102 ชนาพร 593 ส23106 สุพัตรา 593 ส20236 คําตัน 593 ลูกเสือ สํารอง 000 ง23242 อนัญญา 651 ง23242 อนัญญา 651 ว23102 อรธนาภา 323 พักกลางวัน สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program
  3. 3. Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 305 (ม.3/5) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ท23102 วัลภา 594 อ23102 กนกพรรณ 594 ศ23104 จุฑารัตน 337 พักกลางวัน สํารอง 000 ส20236 คําตัน 594 ส23102 พันธนุพงษ 594 ค23102 ศิริพงษ 594 ศ23102 พรชัย 533 ว23204 ไพโรจน 322 ว23204 ไพโรจน 322 ว23102 อรธนาภา 323 พักกลางวัน สํารอง 000 ก23902 พัชราภา 594 ค23202 มธุรส 594 ประชุม สํารอง 000 ง23102 เชาวรินทร 722 ง23102 เชาวรินทร 722 อ23102 กนกพรรณ 594 พักกลางวัน สํารอง 000 ท23102 วัลภา 594 ค23102 ศิริพงษ 594 ค23202 มธุรส 594 พ23104 บรรพต 821 ท23102 วัลภา 594 อ23102 กนกพรรณ 594 ค23102 ศิริพงษ 594 พักกลางวัน สํารอง 000 ส23106 สุพัตรา 594 ส23104 เสาวภาคย 594 พ21104 อนงคธนางค 231 ลูกเสือ สํารอง 000 ว23102 อรธนาภา 323 ว23102 อรธนาภา 323 ส23102 พันธนุพงษ 594 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23242 ผองศรี 656 ง23242 ผองศรี 656 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 306 (ม.3/6) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ส23102 พันธนุพงษ 583 ส23106 สุพัตรา 583 อ23102 กนกพรรณ 583 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23242 พรจันทร 654 ง23242 พรจันทร 654 ส20236 สายสุนีย 583 ค23102 ศิริพงษ 583 พ21104 อนงคธนางค 231 ว23102 พีระพล 332 พักกลางวัน สํารอง 000 ท23102 วัลภา 583 เรียนอิสระ สํารอง 000 ประชุม สํารอง 000 ส23102 พันธนุพงษ 583 ก23902 พัชราภา 583 ท23102 วัลภา 583 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23104 จุฑารัตน 337 อ23102 กนกพรรณ 583 พ23104 บรรพต 821 ค23102 ศิริพงษ 583 ง23102 บุญยิ่ง 201 ง23102 บุญยิ่ง 201 ส23104 เสาวภาคย 583 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23102 พรชัย 533 ว23102 พีระพล 332 ว23102 พีระพล 332 ลูกเสือ สํารอง 000 ท23102 วัลภา 583 อ23102 กนกพรรณ 583 ค23102 ศิริพงษ 583 พักกลางวัน สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program
  4. 4. Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 307 (ม.3/7) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ว23102 ยุทพลธ 324 ท23102 วัลภา 582 ค23102 พชรภรณ 582 พักกลางวัน สํารอง 000 ส23102 พันธนุพงษ 582 ศ23104 จุฑารัตน 337 อ23102 กนกพรรณ 582 ก23902 พัชราภา 582 ท23102 วัลภา 582 พ23104 บรรพต 821 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23242 พรจันทร 655 ง23242 พรจันทร 655 ประชุม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 ค23102 พชรภรณ 582 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23102 เชาวรินทร 722 ง23102 เชาวรินทร 722 ส23106 สุพัตรา 582 ส23104 เสาวภาคย 582 ท23102 วัลภา 582 ศ23102 พรชัย 533 พักกลางวัน สํารอง 000 อ23102 กนกพรรณ 582 พ21104 อนงคธนางค 231 ค23102 พชรภรณ 582 ลูกเสือ สํารอง 000 ส23102 พันธนุพงษ 582 ส20236 คําตัน 582 อ23102 กนกพรรณ 582 พักกลางวัน สํารอง 000 ว23102 ยุทพลธ 324 ว23102 ยุทพลธ 324 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 308 (ม.3/8) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ว23102 อรธนาภา 323 ว23102 อรธนาภา 323 ก23902 พัชราภา 581 พักกลางวัน สํารอง 000 ค23102 โรจนาพร 581 ส20236 คําตัน 581 อ23102 นารีรัตน 561 ส23104 จิรศักดิ์ 581 ท23102 วัลภา 581 ส23106 สุพัตรา 581 ค23102 โรจนาพร 581 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23242 ผองศรี 656 ง23242 ผองศรี 656 ประชุม สํารอง 000 อ23102 นารีรัตน 561 ส23102 พันธนุพงษ 581 พ21104 อนงคธนางค 231 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23102 พรชัย 533 ค23202 มธุรส 581 ง23102 บุญยิ่ง 201 ง23102 บุญยิ่ง 201 ว23102 อรธนาภา 323 อ23102 นารีรัตน 561 ท23102 วัลภา 581 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23103 มติพัฒน 532 ค23202 มธุรส 581 ส23102 พันธนุพงษ 581 ลูกเสือ สํารอง 000 ว23204 พัชรี 315 ว23204 พัชรี 315 ค23102 โรจนาพร 581 พักกลางวัน สํารอง 000 ท23102 วัลภา 581 พ23104 บรรพต 821 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program
  5. 5. Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 309 (ม.3/9) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ศ23102 พรชัย 533 ส20236 คําตัน 584 ส23102 จรรยา 584 พักกลางวัน สํารอง 000 ท23102 วัลภา 584 ว23102 อรธนาภา 323 ง23242 พรจันทร 651 ง23242 พรจันทร 651 ส23106 สุพัตรา 584 ส23102 จรรยา 584 ท23102 วัลภา 584 พักกลางวัน สํารอง 000 ว23102 อรธนาภา 323 ว23102 อรธนาภา 323 ประชุม สํารอง 000 อ23102 นารีรัตน 561 เพิ่มเติม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 เรียนอิสระ สํารอง 000 พักกลางวัน สํารอง 000 พ23104 บรรพต 821 ค23102 วราภรณ 584 ศ23103 มติพัฒน 532 ง23102 เชาวรินทร 722 ง23102 เชาวรินทร 722 พ21104 อนงคธนางค 231 พักกลางวัน สํารอง 000 ท23102 วัลภา 584 อ23102 นารีรัตน 561 ค23102 วราภรณ 584 ลูกเสือ สํารอง 000 อ23102 นารีรัตน 561 ค23102 วราภรณ 584 ก23902 พัชราภา 584 พักกลางวัน สํารอง 000 ส23104 จิรศักดิ์ 584 เรียนอิสระ สํารอง 000 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 310 (ม.3/10) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ส23106 สุพัตรา 571 ส23104 จิรศักดิ์ 571 พ23104 บรรพต 821 พักกลางวัน สํารอง 000 เรียนอิสระ สํารอง 000 ท23102 วัลภา 571 พ21104 อนงคธนางค 231 ส23102 พันธนุพงษ 571 ง23102 บุญยิ่ง 201 ง23102 บุญยิ่ง 201 ค23102 ศิริพงษ 571 พักกลางวัน สํารอง 000 ค23202 มธุรส 571 ท23102 วัลภา 571 ประชุม สํารอง 000 ส20236 คําตัน 571 ค23102 ศิริพงษ 571 ท23102 วัลภา 571 ส23102 พันธนุพงษ 571 พักกลางวัน สํารอง 000 อ23102 กนกพรรณ 571 ศ23102 พรชัย 533 ว23102 ยุทพลธ 324 ว23102 ยุทพลธ 324 อ23102 กนกพรรณ 571 ก23902 พัชราภา 571 ว23102 ยุทพลธ 324 พักกลางวัน สํารอง 000 ค23202 มธุรส 571 ค23102 ศิริพงษ 571 ศ23103 มติพัฒน 532 ลูกเสือ สํารอง 000 อ23102 กนกพรรณ 571 ง23242 ผองศรี 656 ง23242 ผองศรี 656 พักกลางวัน สํารอง 000 ว23204 พัชรี 315 ว23204 พัชรี 315 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program
  6. 6. Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 311 (ม.3/11) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ส23102 จรรยา 572 พ23104 บรรพต 821 ท23102 จามจุรี 572 พักกลางวัน สํารอง 000 ว23102 อรธนาภา 323 อ23102 เพ็ญนภา 572 ง23102 เชาวรินทร 722 ง23102 เชาวรินทร 722 ว23102 อรธนาภา 323 ว23102 อรธนาภา 323 อ23102 เพ็ญนภา 572 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23102 พรชัย 533 ส20236 คําตัน 572 ประชุม สํารอง 000 ท23102 จามจุรี 572 เพิ่มเติม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 ก23902 พัชราภา 572 พักกลางวัน สํารอง 000 เรียนอิสระ สํารอง 000 ส23102 จรรยา 572 ค23102 พชรภรณ 572 ง22242 พรจันทร 658 ง22242 พรจันทร 658 เรียนอิสระ สํารอง 000 พักกลางวัน สํารอง 000 พ21104 อนงคธนางค 231 ค23102 พชรภรณ 572 อ23102 เพ็ญนภา 572 ลูกเสือ สํารอง 000 ศ23103 มติพัฒน 532 ส23104 จิรศักดิ์ 572 ท23102 จามจุรี 572 พักกลางวัน สํารอง 000 ส23106 สุพัตรา 572 ค23102 พชรภรณ 572 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 312 (ม.3/12) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร พ23104 บรรพต 821 ส23102 จรรยา 573 ค23102 ศิริพงษ 573 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23103 มติพัฒน 532 อ23102 กนกพรรณ 573 ว23102 พีระพล 323 ว23102 พีระพล 323 พ21104 อนงคธนางค 231 ท23102 จามจุรี 573 ส20236 คําตัน 573 พักกลางวัน สํารอง 000 พ23206 เล็ก 821 พ23206 เล็ก 821 ประชุม สํารอง 000 พ23204 บรรพต 821 พ23204 บรรพต 821 เพิ่มเติม สํารอง 000 เพิ่มเติม สํารอง 000 ค23102 ศิริพงษ 573 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23102 บุญยิ่ง 201 ง23102 บุญยิ่ง 201 อ23102 กนกพรรณ 573 ท23102 จามจุรี 573 ส23106 สุพัตรา 573 ส23104 จิรศักดิ์ 573 ก23902 พัชราภา 573 พักกลางวัน สํารอง 000 ค23102 ศิริพงษ 573 ส23102 จรรยา 573 ท23102 จามจุรี 573 ลูกเสือ สํารอง 000 ง22242 พรจันทร 658 ง22242 พรจันทร 658 ว23102 พีระพล 332 พักกลางวัน สํารอง 000 ศ23102 พรชัย 533 อ23102 กนกพรรณ 573 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program
  7. 7. Students'2551 Version IV [Schedule 2005 Module] by Amporn Chomdej 27/10/2558 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตารางสอนชั้นเรียน 313 (ม.3/13) คาบที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ค23102 พชรภรณ 442 อ23102 นารีรัตน 561 ศ23102 พรชัย 533 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23102 เชาวรินทร 722 ง23102 เชาวรินทร 722 ส23102 จรรยา 442 ท23102 จามจุรี 442 ค23102 พชรภรณ 442 อ23102 นารีรัตน 561 ก23902 พัชราภา 442 พักกลางวัน สํารอง 000 ส20236 คําตัน 442 ส23106 สุพัตรา 442 ประชุม สํารอง 000 ศ23103 มติพัฒน 532 ท23102 จามจุรี 442 อ23102 นารีรัตน 442 พ23104 บรรพต 821 พักกลางวัน สํารอง 000 ค23102 พชรภรณ 442 ว23102 ยุทพลธ 324 ส23102 จรรยา 442 พ21104 อนงคธนางค 231 ว23102 ยุทพลธ 324 ว23102 ยุทพลธ 324 ท23102 จามจุรี 442 พักกลางวัน สํารอง 000 เรียนอิสระ สํารอง 000 จ23204 Xian Fei 442 จ23204 Xian Fei 442 ลูกเสือ สํารอง 000 จ23202 สุวรรณี 442 จ23202 สุวรรณี 442 ส23104 จิรศักดิ์ 442 พักกลางวัน สํารอง 000 ง23242 อนัญญา 651 ง23242 อนัญญา 651 ชุมนุม สํารอง 000 Module Report From Schedule'2005 Program

ตารางเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนธัญรัตน์

Views

Total views

196

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×