Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ex project

433 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ex project

  1. 1. -รูปแบบการเขียนโครงการ- กฝศ๐๗ หน่วยงาน ………………………………… ชื่อโครงการ ……………………………….... หน่วยงานที่รับผิดชอบ .............................................. ระยะเวลาดำาเนินงาน .............................................. ๑. หลักการและเหตุผล ระบุความสำาคัญของโครงการตามหลักการและทฤษฎี และ เหตุผล ความจำาเป็นที่ต้องดำาเนินการตามโครงการนี้ โดยชี้ให้ เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่ คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความสำาเร็จของโครงการ ๒. วัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อดำาเนินการตามโครงการนี้ แล้ว โดยตอบคำาถามว่า “ ”จะทำาเพื่ออะไร หรือ “ ”ทำาแล้วได้อะไร โดยต้องสอดคล้องกับหลักการและ เหตุผล………………………………... ๓. เป้าหมาย ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพในแต่ละช่วงเวลาจากการดำาเนินการ ตาม โครงการนี้แล้ว โดยตอบคำาถามว่า “ ”จะทำาเท่าใด …………………………………………………….. ๔. วิธีดำาเนินการ บอกรายละเอียดวิธีดำาเนินการ /วิธีจัดการกับปัญหา โดยระบุ เวลาและกิจกรรมการดำาเนินโครงการ (ควรมีราย ละเอียดหัวข้อกิจกรรม/หัวข้อบรรยายในแต่ละช่วง หรือในแต่ละ วัน)……………………. ๕. ระยะเวลาดำาเนินงาน ตอบคำาถามว่า “ทำาเมื่อใด “และนานเท่าใด (ระบุเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการอย่างชัดเจน) ๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม …ระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรม ..จากที่ใด.….. ……จำานวน คน ถ้าจำาเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ชั้นยศ, ………………………………………………………………อายุ ……
  2. 2. ๗. งบประมาณ - ๒ - ๗. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ………….บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ค่าสมนาคุณ ………….บาท ( …บรรยาย ..ชม.×อัตรา ค่าสมนาคุณ ) ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ………….บาท (คนละ …..บาทจำานวน คน  จำานวนวัน) ๓. ค่าอาหาร ………….บาท (คนละ …..บาทจำานวนคน ) ๔. ค่าเครื่องดื่ม ………….บาท (คนละ …..บาทจำานวน คน ) ๕. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ………….บาท (ถ้ามี) ๘. หน่วยที่รับผิดชอบ ……หน่วยที่เสนอโครงการ ๙. การประเมินโครงการ บอกรายละเอียดการให้ได้มาซึ่งคำาตอบว่าโครงการที่จัดนี้มี ประโยชน์และคุ้มค่าอย่างไร โดยบอกประเด็น การประเมิน/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ บอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยระบุว่า ใครจะได้รับประโยชน์อย่างไร มากน้อยเพียงใด มีผลเชิงบวกอย่างไรบ้าง ……………………………..ผู้ เสนอโครงการ (…………………………) ตำาแหน่ง ……………………………..ผู้ อนุมัติโครงการ (………………………….) ตำาแหน่ง หมายเหตุ ผู้เสนอโครงการ คือ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง
  3. 3. ผู้อนุมัติโครงการ คือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย -ตัวอย่าง- กฝศ๐๗ หน่วยงาน บศอ. ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำาและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กฝศ.บศอ. ระยะเวลาดำาเนินการ ๑ วัน (ต.ค.๔๗) --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ๑. หลักการและเหตุผล กองฝึกและศึกษา กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ( กฝศ.บศอ.) มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ ประสานงาน ควบคุม กำากับการ พิจารณาเสนอแนะ วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษา ต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งดำาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทั้ง ในประเทศ ต่างประเทศ และการฝึกงานในหน้าที่ของส่วนราชการ ในกองทัพอากาศการบริหารเกี่ยวกับการศึกษาของ ทอ.ในปัจจุบัน อันได้แก่ การวางแผนและจัดทำาโครงการศึกษา ให้ถูกต้องตามหลัก การและระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาต่าง ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการ ดำาเนินการตลอดจนควบคุม กำากับ ดูแล การศึกษาของหน่วยให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งปัจจุบันการบริหารการศึกษาของหน่วย มักไม่เป็นไปตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาที่กำาหนด ไว้ และยังพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำาโครงการศึกษา เนื่องจากผู้จัดทำาโครงการศึกษาของหน่วยยังไม่เข้าใจในการ วางแผน และดำาเนินการจัดทำาโครงการศึกษาเท่าที่ควรเพื่อให้การ บริหารโครงการศึกษาของ ทอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุวัตถุประสงค์ กฝศ.บศอ.ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการจัดทำา โครงการศึกษาและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ. ให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำาเนินการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารโครงการ ศึกษาของ ทอ.ขึ้น โดยเชิญผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาโครงการศึกษาและ
  4. 4. ดูแลการศึกษาของหน่วยมาประชุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกี่ยวกับการวางแผน และการปฏิบัติในการบริหารโครงการศึกษา ของ ทอ. ๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้จัดทำาโครงการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ของหน่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารการศึกษาของ ทอ. ไปในทางเดียวกัน และถูกต้อง ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษา เป้าหมาย … - ๒ - ๓. เป้าหมาย กำาหนดให้ข้าราชการที่รับผิดชอบจัดทำาโครงการ ศึกษาและดูแลการศึกษาของหน่วยเป็นผู้เข้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำานวน ๗๐ คน เพื่อให้สามารถดำาเนิน การ เกี่ยวกับการจัดทำาโครงการศึกษาและบริหาร การศึกษาของหน่วยได้ถูกต้องตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย การศึกษา ๔. วิธีดำาเนินการ การดำาเนินการประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารการศึกษาการจัดทำา โครงการศึกษา และฝึกปฏิบัติการจัดทำาโครงการศึกษาของหน่วย ดังนี้ ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ หน.ผศตท.กฝศ.บศอ. ชี้แจงเรื่องการศึกษา ต่างประเทศ หน.ผศน.กฝศ.บศอ.ชี้แจงเรื่องการศึกษา ภายในประเทศ นฝศ.กฝศ.บศอ. ชี้แจงเรื่องการจัดทำาโครงการ ศึกษา ๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ ฝึกปฏิบัติการจัดทำาโครงการศึกษาของ หน่วย ๑๔๓๐ - ๑๖๐๐ ตอบข้อซักถาม และสรุปผลการฝึกปฏิบัติ ๕. ระยะเวลาการดำาเนินการ จำานวน ๑ วัน (ต.ค.๔๗) ๖. ผู้เข้าร่วมประชุม
  5. 5. ผู้รับผิดชอบจัดทำำโครงกำรศึกษำและผู้บริหำรกำร ศึกษำของ นขต.ทอ., นขต.กองบัญชำกำร จำำนวน ๗๐ คน รำย ละเอียดตำมผนวก ๗. งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย ๕,๙๕๐ บำท ดังนี้ ๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๕๐ บำท (คนละ ๑๕ บำทจำำนวน ๗๐ คน) ๒. ค่ำอำหำร ๔,๒๐๐ บำท (คนละ ๖๐ บำทจำำนวน ๗๐ คน) ๓. ค่ำเครื่องดื่ม ๗๐๐ บำท (คนละ ๑๐ บำทจำำนวน ๗๐ คน) ๘. หน่วยที่รับผิดชอบ กฝศ.บศอ. - ๓ – ๙. กำรประเมินผลโครงกำร ๙.๑ สังเกตพฤติกรรม ควำมตั้งใจฟังกำรบรรยำย กำร ซักถำมข้อมูล และกำรเข้ำร่วมประชุมตรงเวลำ ของผู้เข้ำร่วมประชุม โดยใช้แบบสังเกต ๙.๒ สังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วม ประชุมในกำรฝึกปฏิบัติกำร โดยใช้แบบสังเกต ๙.๓ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อยในกำรฝึกปฏิบัติกำรของ ผู้เข้ำร่วมประชุม โดยใช้แบบประเมิน ๙.๔ ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำ ร่วมประชุม เกี่ยวกับ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำำโครงกำร ศึกษำของหน่วย และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติ กำร ๙.๕ ผลกำรดำำเนินกำรจัดทำำโครงกำรศึกษำของ แต่ละหน่วยที่เสนอ กฝศ.บศอ. โดยใช้แบบประเมิน ๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ๑๐.๑ ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร ปฏิบัติกำรจัดทำำโครงกำรศึกษำ และสำมำรถชี้แจง และแนะนำำ กำรปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง ๑๐.๒ ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถจัดทำำโครงกำรศึกษำ ของหน่วยได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำร ทำำให้ กำำลังพลของหน่วยและของ ทอ.โดยรวม ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด
  6. 6. น.อ. ผู้เสนอโครงกำร (วิริยะ มีศิริ) ผอ.กฝศ.บศอ. พล.อ.ต. ผู้อนุมัติโครงกำร (พรชัย ธรรมพิทักษ์) เสธ.บศอ.ทำำกำรแทน ผบ.บศอ.
  7. 7. น.อ. ผู้เสนอโครงการ (วิริยะ มีศิริ) ผอ.กฝศ.บศอ. พล.อ.ต. ผู้อนุมัติโครงการ (พรชัย ธรรมพิทักษ์) เสธ.บศอ.ทำาการแทน ผบ.บศอ.

×