Werk maken van de morele competentie 2014

1,292 views

Published on

De commissie identiteit van het Dr.-Knippenbergcollege heeft het stuk “Zingeving en goed onderwijs – Samen goed op weg”, van de werkgroep identiteit (OMO) , als uitgangspunt genomen om tot concrete handvatten te komen, met betrekking tot zichtbaar moreel gedrag en de hierbij behorende professionele (zelf)reflectie en communicatie .

De zichtbaarheid van de identiteit wordt bewust gelegd bij het getoonde gedrag en de onderlinge verantwoording hierover. De werkgroep identiteit van OMO gaat er vanuit dat het gedrag door diverse bronnen geïnspireerd mag zijn, als dat gedrag bijdraagt aan ‘goed onderwijs’, ‘een goed mens’ en ‘goed leven’. Goed onderwijs is niet alleen leerlingen voorbereiden op het eindexamen, maar is ook vormend levensbeschouwelijk onderwijs. De vraag mag gesteld worden wat je als docent (personeelslid), naast je vakkennis, bijdraagt aan de volwassenwording van leerlingen in moreel perspectief. De school, daar gaat de werkgroep identiteit (OMO) namelijk van uit, is een wegwijzer naar een humane samenleving: in hoeverre werk jij als professional de leerling, en daarmee de samenleving, hierin tegemoet?

De centrale vraag van de werkgroep identiteit (OMO) is: Hoe komen we met elkaar betekenisvol in gesprek over dieperliggende opvattingen over ‘goed onderwijs’? Niet iedereen gaat uit van traditioneel gedeelde visies. Hoe kunnen we met andere woorden identiteit een proces laten zijn van luisteren, in gesprek zijn en verstaan?

De commissie identiteit van het Dr.-Knippenbergcollege te Helmond wil een model aanbieden om concreet werk te maken van de morele competentie binnen het onderwijs. Een instrument om vanuit ieders individuele principes of bronnen in gesprek te geraken over goed onderwijs en om te zoeken naar gemeenschappelijke doelen die ons kunnen verbinden. We focussen ons op getoond gedrag: hoe laten we zelf zien wat een goed mens is en hoe we goed leven vorm geven?

Opvattingen over ‘een goed mens’ en ‘goed leven’ kunnen en mogen verschillen en vanuit diverse bronnen komen. Een doorgaande gedachte-wisseling zal nodig blijven. We zijn, volgens de werkgroep identiteit (OMO) op koers als uit ons gedrag blijkt dat we werk maken van een goed mens en goed leven.

Drs. J.L.C. Marechal

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werk maken van de morele competentie 2014

 1. 1. Werk maken van de morele competentie Jurgen Marechal
 2. 2. Reflectief gereedschap Zeven competenties InterpersoonlijkInterpersoonlijk PedagogischPedagogisch Vakinhoudelijk/didactischVakinhoudelijk/didactisch OrganisatorischOrganisatorisch Samenwerken met collegaSamenwerken met collega’s’s Samenwerken met deSamenwerken met de omgevingomgeving Reflectie en ontwikkelingReflectie en ontwikkeling
 3. 3. SSituatieituatie TTaakaak AActiectie RResultaatesultaat RReflectieeflectie TTransferransfer Reflectief gereedschap STARRT = reflecteren over een concrete situatie, binnen één van de zeven competenties, volgens het volgende stappenplan:
 4. 4. Morele competentie “Morele competentie begint met het herkennen van de morele dimensie van een situatie.”
 5. 5. "De bekwaamheid én bereidheid om taken adequaat en zorgvuldig uit te oefenen, rekening houdend met alle in het geding zijnde belangen, gebaseerd op een redelijke beoordeling van de relevante feiten. Een competentie is een samenspel van houding, kennis en vaardigheden, dat een beroepsbeoefenaar in staat stelt om bepaalde taken te verrichten." Morele competentie volgens Karssing
 6. 6. Morele competentie In het gesprek aan de hand van STARRT, n.a.v. de zeven onderwijsgerichte competenties, wordt duidelijk dat elke onderwijsgerichte competentie een morele dimensie in zich heeft.
 7. 7. STARRT-Plus Met STARRT dienen we niet enkel te reflecteren op de zeven competenties, maar ook op de waarden en normen die we telkens meebrengen in elke situatie = STARRT-Plus.
 8. 8. Identiteit Het STARRT-plusmodel is ‘identiteit in werking’, die aansluit bij de praktijk van alledag. Met STARRT-plus reflecteer je over je eigen handelen in concrete situaties. Je gaat daarmee op zoek naar de opvattingen, waarden en houdingen die bij jezelf en in de schoolorganisatie als geheel tot uitdrukking komen.
 9. 9. Identiteit Identiteit heeft te maken met de schoolcultuur, de onderliggende mens- en maatschappijvisies bij de vorming van onze leerlingen.
 10. 10. De katholieke grondslag van OMO Identiteit is geen statisch gegeven, het is een continu zoekontwerp. Los hiervan staat het ideaal, het perspectief, de levensbeschouwelijke grondslag van de school, die als inspiratie aan de school (en OMO) is meegegeven.
 11. 11. Voor de volgende sectievergadering: Inventariseer wie binnen uw sectie na de 360 graden feedback, de biomonitor en de functioneringsgesprekken nog geen idee heeft wat de zeven competenties voor hem of haar inhoudt; Inventariseer in hoeverre docenten binnen uw sectie weten hoe zij kunnen reflecteren op de zeven competenties met STARRT, dit kan een onderdeel gaan uitmaken van het functioneringsgesprek;
 12. 12. Voor de volgende sectievergadering: Naast dit alles zal in de functioneringsgesprekken, conform het schoolplan, de morele competentie een belangrijke plaats gaan innemen. Het zou fijn zijn als U uw sectieleden het idee achter de morele competentie en STARRT-Plus wilt uitleggen in de volgende sectievergadering, opdat U sectieleden straks niet verrast worden met vragen als:
 13. 13. Wat heeft U als professional de leerling meer te bieden dan enkel uw vakkennis? In hoeverre bent U aanspreekbaar op uw gedrag en kunt U hier constructief over van gedachten wisselen? In hoeverre bent U een wegwijzer naar een humane samenleving, in zowel woord als daad? Hoe laten we zelf zien wat een goed mens zijn is en hoe we goed leven vorm geven? In hoeverre neemt U uw verantwoordelijkheid overeenkomstig uw functie?

×