Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tính toán phân tích tài chính và kinh t cho các         tr m đi n gió       Tư v n và Đào t o cho Chương t...
Doanh thu● Bán đi n● Bán tín ch các-bon                          3Bán đi n● Chi phí s n xu t có t...
Bán tín ch các-bon theo Ngh đ nh thư Kyoto – Đ ng l cthúc đ y Cơ ch Phát tri n s ch (CDM)                 ...
Chu trình d án CDM – Các y u t chính Xây d ng và Thi t k     d án                  Phê duy t    ...
Đ u tưChi phí       Tua-bin gió          Tr m bi n th cho tua-bin gió          Thi t b ki m soát...
Các m c chi phí – Chi phí v n hành●  B o dư ng: ~7’000 EUR cho 1 tua-bin m i năm. Vì nhà s n xu t b o hành trong th i h n...
Giá tr hi n t i ròngGiá tr hi n t i ròng (NPV) là m t ch s kinh t ch y u cho cácho t đ ng đ u tư v n c ph n.NPV th hi n t ...
Giá tr hi n t i ròngM i m t dòng ti n vào/ra đư c chi t kh u đ quay v giá tr hi nt i c a nó (PV).Trong đó: PV=giá tr hi n ...
Giá tr hi n t i ròng N u ….  Có nghĩa là ……          Thì ….. NPV > 0  Đ u tư s làm tăng giá tr cho   Có th...
H s n i hoàn● Có th d dàng so sánh các cơ h i đ u tư khác nhau d a trên tính kh thi vm t tài chính c a chúng b ng cách so ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tính toán phân tích tài chính và kinh tế cho các trạm điện gió

1,463 views

Published on

Bài trình bày 1 trong khoá huấn luyện về đo gió (TP HCM, 10-19/10/2011)

 • Be the first to comment

Tính toán phân tích tài chính và kinh tế cho các trạm điện gió

 1. 1. Tính toán phân tích tài chính và kinh t cho các tr m đi n gió Tư v n và Đào t o cho Chương trình Đo gió t i Vi t Nam TP. H Chí Minh, 17/10/2011 German ProfEC GmbH, Andreas Jansen (MSc. Dipl.-Ing(FH), Ing.), Ahornstr. 2, D-49744 Geeste, Germany www.german-profec.com, a.jansen@german-profec.comN i dung trình bày● Doanh thu● Chi phí● Các thông s tài chính ch y u 2
 2. 2. Doanh thu● Bán đi n● Bán tín ch các-bon 3Bán đi n● Chi phí s n xu t có th x p x 5 xu Euro/kWh● H s Hoàn v n n i b (IRR) c a tr m đi n gió ph iđ t kho ng 12-15% đ i v i m t đ a đi m thông thư ng● Do có nhi u y u t b t đ nh và nhi u chi phí đ u tư cơb n, m t h p đ ng bán đi n (PPA) ph i thu đư c ít nh tlà 10 xu Euro/kWh đ đ t đư c h s n i hoàn nêu trên 4
 3. 3. Bán tín ch các-bon theo Ngh đ nh thư Kyoto – Đ ng l cthúc đ y Cơ ch Phát tri n s ch (CDM) Các qu c gia thu c Ph l c 1 áp d ng quy n gi m phát th i trong ph m vi các th trư ng b t bu c $ Lư ng gi m phát $ th i khí CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, đư c bán cho các qu c gia thu c Ph l c 1 dư i d ng Ch ng ch gi m phát th i (CER) Các qu c gia thu c Ph l c I (OECD) – B t 5 Các qu c gia không thu c Ph l c 1 (các qu c gia đang ngư ng bu c ph i gi m 5,2% phát th i (1990) trong c a thay đ i) – ph i gi m phát th i, dù không xác đ nh c th giai đo n 2008 - 2012 lư ng c n gi m, nh các kho n thu t CDM.Các cơ h i và l i ích c a CDM Tỷ lệ tăng thêm bình quân của Hệ số nội hoàn Công nghệ/các dự án IRR (%) Bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh 5.5 - 50 Thu hồi khí mê-tan 7 - 12 (các nguồn vô cơ) Sinh khối 2-8 Tiết kiệm năng lượng 0.5 - 7 Năng lượng tái tạo 0.2 - 3 Ngu n: Tài chính các-bon Ngân hàng Th gi i, 2006. IRR tính theo giá CER là 6,5 USD / t n CO2 tương đương. N u xét theo m c giá th c trong các năm trư c và kỳ v ng giá trong tương lai thì IRR s còn cao hơn nhi u! 6
 4. 4. Chu trình d án CDM – Các y u t chính Xây d ng và Thi t k d án Phê duy t c p qu c gia ● Các d án có phát th i khí nhà Văn ki n kính (CO2, CH4, N2O, HFC, Thi t k D án (PDD) PFC y SF6) Phát hành các CER* Xác nh n ● Các d án có tính b sung, Chu trình d án CDM nghĩa là vư t kh i khuôn kh phát tri n “thông thư ng” trong nư c Th m tra và Đăng kýC p ch ng ch i n ● D án góp ph n vào s Phát ch Th tri n b n v ng c a đ t nư c Giám sát n ib 7 K ho ch ho t đ ng Khó có th ch c ch n v kho ng th i gian c a các giai đo n xác nh n và phê duy t m t Ho t đ ng d án CDM, vì đi u này ph thu c nhi u vào s linh ho t c a DOE (Cơ quan Tác nghi p đư c ch đ nh th m đ nh d án CDM) và Ban Đi u hành UNFCCC cũng như th i gian c n thi t cho các cơ quan này đánh giá và th m tra Văn ki n Thi t k D án. Giai đo n th c hi n CDM c a m t ho t đ ng d án có th kéo dài đ n 18 tháng và chia thành ba giai đo n nh : c th hóa Văn ki n Thi t k D án, Xác nh n, và Đăng ký 8
 5. 5. Đ u tưChi phí Tua-bin gió Tr m bi n th cho tua-bin gió Thi t b ki m soát đi n bên ngoàiĐ u tư tr m đi n Chi phí n n móng cho tua-bin (2,5% chi phí cho tua-bin)gió, ví d cho Thuê c n c u V n chuy n c n c utr m 50 MW Tr m bi n áp V n chuy n tua-bin t nư c ngoài v V n chuy n tua-bin Honduras R i s i v t bánh c n c u R i s i đư ng N i lư i cho tr m đi n gió Ch ng nh n kh o sát đ t/n n Ch ng nh n kh o sát và l p b n đ Báo cáo nghi m thu tua-bin gió (báo cáo l p đ t và ch y th ) Tham gia CDM C ng K thu t xây d ng và qu n lý thi công M c đ b t đ nh 9Chi phíCác chi phí c th cho tua-bin gióChi phí l p đ t đang tăng sau m tth i gian đi xu ng 10
 6. 6. Các m c chi phí – Chi phí v n hành● B o dư ng: ~7’000 EUR cho 1 tua-bin m i năm. Vì nhà s n xu t b o hành trong th i h n 2 năm nên không c n chi phí b o dư ng trong 2 năm đ u. Công tác b o dư ng do nhà s n xu t t th c hi n, do đó có th ch c ch n r ng h th ng b o dư ng s đư c tri n khai đúng cách đ đ m b o tính s n sàng cũng như tu i th lâu dài c a các tua-bin.● S a ch a: ~0,5% chi phí đ u tư cho tua-bin gió s đư c s d ng hàng năm cho m c đích s a ch a, b t đ u t năm th 3 sau khi đi vào ho t đ ng. Sau đó, t l này s tăng theo m c l m phát, và s tăng g p đôi vào năm th 12 và năm th 17.● Qu n lý k thu t: ~ 5’000 EUR cho 1 tua-bin m i năm.● Chi phí thông tin liên l c đ ki m soát t xa: ~ 500 EUR/1 tua-bin/năm.● Không c n dành riêng m t kho n đ tháo d khu v c tr m đi n gió sau khi k t thúc vòng đ i d án, th nh t là vì nh ng tua-bin này có th chưa d ng ho t đ ng sau 20 năm, và th hai là giá tr t n d ng đư c s đ đ chi tr các chi phí tháo d .● B o hi m cho trư ng h p máy móc h ng hóc, d ch v b gián đo n và trách nhi m bên th ba: ~ of 7’000 EUR m i năm cho 1 tua-bin.● Chi phí qu n lý và k toán cho tr m đi n gió: ~ lương cán b /nhân viên đ a phương 13’000 EUR/năm.● Th m tra CDM đ nh kỳ: ~ 3% CER/năm.● Chi phí qu n lý hành chính cho giao d ch mua bán CER s đư c tính là phí môi gi i tương đương v i 2% giá tr giao ngay c a CER● Trông nom?● Chi phí thuê đ t?. 11Các thông s tài chính ch y u● Giá tr hi n t i ròng (NPV)● H s n i hoàn (IRR)● Th i gian hoàn v n 12
 7. 7. Giá tr hi n t i ròngGiá tr hi n t i ròng (NPV) là m t ch s kinh t ch y u cho cácho t đ ng đ u tư v n c ph n.NPV th hi n t ng t t c các dòng ti n chi t kh u hàng năm(dòng ti n vào ho c ra) trong su t vòng đ i c a d án.L y t ng t t c các kho n lãi đã chi t kh u tr đi kho n đ u tưban đ u. N u k t qu > 0 thì quy t đ nh đ u tư là có lãi và l inhu n thu đư c s l n hơn so v i khi đ ti n trong tài kho nngân hàng đ nh n lãi su t ngân hàng thông thư ng. 13Tính lãi trên s ti n lãi do ti n g c sinh ra (lãi kép)N u ta g i ti n vào ngân hàng, s ti n s tăng lên, bao g m ckho n lãi kép.Lãi kép: khi c ng ti n lãi v i ti n g c, b n thân s ti n lãi nàycũng s t o ra m t kho n ti n lãi m i – g i là lãi kép.Trong đó: FV=giá tr tương lai, PV=giá tr hi n t i, i=lãi su t đư c nh n, n=nămĐ so sánh đư c các giá tr này, đôi khi chúng ta c n bi t giá trhi n t i c a m t kho n thanh toán, m t hóa đơn hay m t dòngti n trong tương lai. 14
 8. 8. Giá tr hi n t i ròngM i m t dòng ti n vào/ra đư c chi t kh u đ quay v giá tr hi nt i c a nó (PV).Trong đó: PV=giá tr hi n t i, n=năm, i=t su t chi t kh u (t l hoàn v n c a m t kho nđ u tư trên các th trư ng tài chính v i r i ro tương t / lãi su t ti n g i ngân hàng),FV=giá tr tương lai, hay nói cách khác là dòng ti n th c trong tương lai (lư ng ti n,dòng ti n vào tr dòng ti n ra) t i th i đi m n. 15Giá tr hi n t i ròngNPV là t ng t t c các dòng ti n tương lai đã chi t kh u tr đi giátr đ u tư ban đ u: - PVTrong đó: PV=giá tr hi n t i c a kho n đ u tư trong năm 0, n=năm, i=t su t chi t kh u(t l hoàn v n c a kho n đ u tư trên các th trư ng tài chính có r i ro tương t / lãisu t ti n g i ngân hàng / lãi su t vay), FV=giá tr tương lai, hay nói cách khác là dòngti n th c trong tương lai (lư ng ti n, dòng ti n vào tr dòng ti n ra) t i th i đi m n. 16
 9. 9. Giá tr hi n t i ròng N u …. Có nghĩa là …… Thì ….. NPV > 0 Đ u tư s làm tăng giá tr cho Có th ch p nh n d án doanh nghi p NPV < 0 Đ u tư s làm gi m giá tr c a Không nên ch p nh n d án doanh nghi p NPV = 0 Đ u tư không làm tăng cũng Chúng ta nên trung l p khi quy t đ nh nên ch p nh n không làm gi m giá tr c a doanh hay lo i b d án. D án không đem l i giá tr gia tăng nghi p nào v m t dòng ti n. Do đó, c n quy t đ nh d a trên nh ng tiêu chí khác, ví d như xác đ nh v trí chi n lư c hay các y u t khác không đư c nêu rõ trong tính toán.Như c đi m:Phương pháp này không cho bi t khi nào d án thu đư c cácdòng ti n dương hay dòng ti n l n 17H s n i hoàn IRRIRR cho m t d án đ u tư chính là t su t chi t kh u mà t i đógiá tr hi n t i ròng chính b ng chi phí đ u tư ban đ u. Đó chính làt su t chi t kh u t o ra NPV = 0. Như v y, t su t chi t kh u phùh p cho gi đ nh này chính là t su t chi t kh u mà t i đó d ánkhông đem l i l i nhu n nhưng cũng không gây l cho nhà đ utư.IRR = i trong đi u ki n sau: 18
 10. 10. H s n i hoàn● Có th d dàng so sánh các cơ h i đ u tư khác nhau d a trên tính kh thi vm t tài chính c a chúng b ng cách so sánh IRR, đây IRR là m t ch s chobi t v n đ u tư s tăng trư ng như th nào.● N u IRR > chi phí v n (chính là lãi su t đi vay) ⇒ nên ti n hành đ u tư; vìđ u tư này kh thi v m t tài chính● N u IRR < chi phí v n (chính là lãi su t đi vay) ⇒ không nên đ u tư; vì đ utư này không kh thi v m t tài chính● V i hai d án A và B lo i tr nhau:●IRR_A > IRR_B ⇒ nên ch n đ u tư d án A, vì d án A kh thi hơn d án Bv m t tài chính.Như c đi m:Phương pháp này không cho bi t khi nào d án thu đư c các dòng ti n dương ho cdòng ti n l n 19Th i gian hoàn v n Th i gian hoàn v n quy t đ nh đi m hòa v n. Kho n đ u tư liên t c đư c bù đ p b i cán cân dòng ti n tích lũy (bao g m c các chi phí v n) trên cơ s hàng năm. Khi phép tính dư i n Investment0 = ∑ Cash 1 flow balance đây tr thành hi n th c (đ u tư ban đ u b ng cán cân dòng ti n tích lũy), chính là lúc đ t đi m hòa v n, đư c th hi n b ng th i gian hoàn v n n. Như c đi m: Phương pháp này không cho bi t v kho ng th i gian sau khi đ t đi m hòa v n, và cũng không xét đ n các giá tr chi t kh u. 20

×