Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiết bị đo gió

1,230 views

Published on

Bài trình bày 5 trong khoá huấn luyện về đo gió (TP HCM, 10-19/10/2011)

 • Be the first to comment

Thiết bị đo gió

 1. 1. THI T B ĐO GIÓ Tư v n và Đào t o cho Chương trình Đo gió t i Vi t Nam TP. H Chí Minh, 17/10/2011 German ProfEC GmbH, Mathias Hölzer (Dipl.-Phys., Dipl-Päd.), Ahornstr. 10, D-49744 Geeste, Germany www.german-profec.com, m.hoelzer@german-profec.comN i dung trình bày● Gi i thi u● Các sensor khí tư ng● C t đo gió● L p đ t các sensor theo tiêu chu n IEC 61400-12-1● Ví d minh h a 2
 2. 2. Các đ c đi m gió ● Thay đ i nhi u theo th i gian ● Trong vài giây, gió có th tăng t c đ lên 2 ho c 3 l n (nghĩa là tăng công su t tăng t 8 đ n 27 l n!) 3Đo gió● R t quan tr ng (vì Pwind ~ v3) đ – Ch n đ a đi m – Đo ho c xác minh đư ng đ c tính công su t – Theo dõi hi u qu v n hành các tuabin gió● Sai sót nh trong ư c tính t c đ gió s có nh hư ng l n đ n s n lư ng đi n ho c t i tr ng trên tuabin● Thông thư ng, các thi t b đo gió (anenometer) đư c s d ng đ đo gió và g m có các lo i sau: – Máy đo gió ki u chén – Máy đo gió ki u cánh qu t – Máy đo gió siêu âm – Máy đo gió dây nhi t – Các thi t b “k thu t cao” khác 4
 3. 3. Máy đo gió ki u chén● Bánh xe gió tr c đ ng nh● T c đ quay t l v i t c đ gió● Ph n l n có tín hi u t n s (quang đi n t )● Đư c s d ng ph bi n nh t, đ cho h u h t các nhi m v liên quan đ n công ngh gió● Nhi u c p đ ch t lư ng 5Máy đo gió ki u cánh qu t / chong chóng● Bánh xe gió tr c ngang nh● C n quay v hư ng gió● Ph c t p hơn v m t cơ h c – c n có cơ ch ch nh hư ng gió● Có th x y ra các hi u ng c ng hư ng gi a t c đ cánh qu t v i ch nh hư ng gió 6
 4. 4. Máy đo gió siêu âm● Các b th c m siêu âm x p thành nhi u c p (loa – micro)● Sóng áp l c di chuy n v i t c đ âm thanh● T c đ gió ch ng lên âm thanh, d n đ n th i gian chuy n ti p khác nhau s● Không ch đo t c đ gió mà còn đo c hư ng gió (nh x p ch ng nhi u đo n đo)● Không b nh hư ng b i b i, ch t b n và mưa● Không có các c u ki n cơ khí 7Các thi t b công ngh cao khác Thi t b đo gió d ng hình c u Thi t b đo gió d ng cánh - Laser 8
 5. 5. Hi u ch nh máy đo t c đ gió● Hi u ch nh máy đo gió là yêu c u cho vi c đo gió cho m c đích năng lư ng● C n ti n hành trong ng gió c a các phòng thí nghi m đư c công nh n 9Máy đo hư ng gió● D ng bi n tr (chính là đĩa d t màu xám) đư c n i v i 1 cánh gió luôn xoay v phía gió● M t máy đ t t i đ cao g n b ng chi u cao tr c tua-bin● Máy th hai v trí th p hơn đ đo s thay đ i hư ng gió (gió xoay chi u) 10
 6. 6. Data logger (thi t b thu th p và lưu tr d li u) – các yêu c u t i thi u● Thu th p và lưu tr d li u chu i th i gian (trung bình 10 phút ho c 1 ti ng)● Có các kênh bao g m 3 (ho c hơn) cho t c đ gió và hư ng gió, áp su t không khí, 2 (ho c hơn) cho nhi t đ và đ m● Ch y b ng đi n t pin m t tr i và pin thư ng● Là h th ng lưu tr d li u an toàntrong trư ng h p m t đi n● Kh năng lưu tr d li u t i thi u trong 2 tháng 11 Nhi t k – Áp k● Nhi t k – Thư ng là lo i PT-100 – Đi n tr thay đ i tùy theo nhi t đ – V b c ngoài đ gi m nh hư ng b c x● Áp k – Đo áp su t khí quy n – Nguyên lý đo: hi u ng áp đi n – Thư ng dùng con chip đi n t 12
 7. 7. Máy đo đ m – Tín hi u ánh sáng● Máy đo đ m – Hi u ng capacitative (đi n tr thay đ i theo đ m) – R t quan tr ng trong nh ng môi trư ng nóng VÀ m● Đèn báo không – Đ đ m b o an toàn cho các máy bay g n khu v c – Chi u cao ph thu c vào quy đ nh trong nư c 13 C t đo gió● 2 lo i c t đo gió: – C t đo gió d ng ng tr (cao đ n 60m) – C t đo gió d ng tam giác l p ghép (cao đ n 140m)● Tháp tr t đ ng ho c c t dây co● nh hư ng đ n vi c đo gió 14
 8. 8. C n l p thi t b● C n l p thi t b đo gió... – Ph i t o kho ng cách phù h p gi a thi t b và c t đo gió, nhưng – Không đư c gây nh hư ng đ n vi c đo● Tiêu chu n IEC 61400-12-1 khuy n ngh : – Kho ng cách v i c t đo tùy thu c vào lo i c t: nguyên t c ph bi n: kho ng cách b ng 8,2 l n chi u r ng c t đo – Kho ng cách t i thi u so v i c n l p thi t b g p 15 l n đư ng kính c a c n; t t nh t là g p 30 l n đư ng kính c a c n Đ m b o méo d ng lu ng gió dư i 0,5% 15 Tiêu chu n IEC (1) 16
 9. 9. Tiêu chu n IEC (2) 17Các ví d minh h a quá trình l p đ t 18
 10. 10. T ng k t● C n tuân th tiêu chu n IEC 61400-12-1 đ đ m b o đ tin c y c a k t qu đo gió● Các yêu c u t i thi u v i m t chương trình đo gió: – 2 thi t b đo gió đ t đ cao khác nhau – 1 thi t b đo hư ng gió – 1 thi t b ghi d li u (t n s quét 1 Hz, kho ng l y giá tr trung bình 10 phút)● T t nhât là: – 3 đ cao khác nhau, m i đ cao l p 2 thi t b đo gió – 2 thi t b đo hư ng gió các đ cao khác nhau – Các sensor b sung: nhi t k , áp k , đo đ m, đo lư ng mưa● C n chú ý đ n nh hư ng c a hư ng c t đo và hư ng c n● L a ch n c n và c t đo theo m c đ b t đ nh đã bi t 19

×