Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thông tin về Năng lượng gió ở Việt Nam

3,718 views

Published on

Thông tin về Năng lượng gió ở Việt Nam
www.devi-renewable.com

 • Be the first to comment

Thông tin về Năng lượng gió ở Việt Nam

 1. 1. THÔNG TIN V NĂNG LƯ NG GIÓ VI T NAM Hà n i, 3 tháng 6 năm 2011 D án Năng lư ng Gió GIZ/MoIT 15.06.2011 Page 1 Seite
 2. 2. N I DUNGKhung pháp lý cho năng lư ng tái t oPhát tri n đi n gió Vi t NamK t lu n 15.06.2011 Page 2 Seite
 3. 3. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTTCơ c u qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c đi n và NLTT Chính ph và Th tư ng Chính ph B Công thương (MoIT) C c i u ti t i n l c S công thương các VN (ERAV) t nh (DoIT) EVN ơn v ngoài EVN 15.06.2011 Page 3 Seite
 4. 4. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các m c tiêu chính sách cho phát tri n NLTT Chi n lư c phát tri n năng lư ng qu c gia c a Vi tNam đ n năm 2020, t m nhìn đ n năm 2050 đã đư cTh tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s1855/QD-TTg ngày 27/12/2007 Quy ho ch phát tri n đi n l c Vi t Nam giai đo n2006-2015 có xét đ n năm 2025, đã đư c Th tư ngChính ph phê duy t t i Quy t đ nh s 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007 D th o Chi n lư c và Qui ho ch Phát tri n Nănglư ng Tái t o t i Vi t Nam đ n năm 2015 t m nhìn 2025 15.06.2011 Page 4 Seite
 5. 5. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các m c tiêu chính sách cho phát tri n NLTT Chi n lư c phát tri n năng lư ng qu c gia c a Vi t Nam đ n năm 2020,t m nhìn đ n năm 2050 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy tđ nh s 1855/QD-TTg ngày 27/12/2007 M c tiêu phát tri n NLTT: 3% NL thương m i sơ c p năm 2010, 5% năm 2020 và 11% năm 2050 Các công ngh ưu tiên: Th y đi n, đi n gió và s d ng các ph ph m ho c u ph ph m nông nghi p 15.06.2011 Page 5 Seite
 6. 6. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các m c tiêu chính sách cho phát tri n NLTT Quy ho ch phát tri n đi n l c Vi t Nam giai đo n 2006-2015 có xét đ nnăm 2025, đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007 2006 2010 2015 2020 2025 Th y i n nh (b ng ho c 275 GWh 1.657 GWh 3.528 GWh 5.242 GWh 5.905 GWh dư i 30 MW) 83 MW 467 MW 1.067 MW 1.467 MW 1.767 MW Gió và các d ng khác 0 GWh 0 GWh 647 GWh 895 GWh 1.776 GWh 0 MW 0 MW 200 MW 250 MW 500 MW T ng c ng 275 GWh 1.657 GWh 4.175 GWh 6.137 GWh 7.681 GWh 83 MW 467 MW 1.267 MW 1.717 MW 2.267 MW 15.06.2011 Page 6 Seite
 7. 7. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các m c tiêu chính sách cho phát tri n NLTT D th o Chi n lư c và Qui ho ch Phát tri n Năng lư ng Tái t o t i Vi tNam đ n năm 2015 t m nhìn 2025Công su t các ngu n năng lư ng tái t o giai đo n 2009 – 2025 (KB cơ s ) STT NLTT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 1 Th y i n nh 1.140 1.166 1.256 1.349 1.476 1.584 1.642 1.988 2.454 2 NL sinh kh i 157,7 165,7 207,7 229,7 234,7 247,7 316,2 380,7 395,7 3 Khí sinh h c 0 0.5 1 2 3,5 7 8 11 12 4 i n m t tr i 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 2,65 3,25 3,25 5 i n gió 9 89,5 89,5 89,5 109,5 109,5 217 443 493 6 a nhi t 0 0 0 0 18 36 51 214,1 239,1 7 Nhiên li u SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Th y tri u 0 0 0 0 0 0 0 5 15 9 Rác th i SH 7,4 11,9 11,9 15,4 15,9 15,9 20,4 47,4 97,4 T ng c ng (MW) 1.315 1.435 1.568 1.687 1.859 2.002 2.257 3.093 3.709 15.06.2011 Page 7 Seite
 8. 8. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các m c tiêu chính sách cho phát tri n NLTT D th o Chi n lư c và Qui ho ch Phát tri n Năng lư ng Tái t o t i Vi tNam đ n năm 2015 t m nhìn 2025Công su t các ngu n năng lư ng tái t o giai đo n 2009 – 2025 (KB cao) STT NLTT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 1 Th y i n nh 1.195 1.222 1.402 1.594 1.721 1.930 1.988 2.684 3.249 2 NL sinh kh i 157,7 170,7 197,7 219,7 234,7 247,7 316,2 400,7 462,7 3 Khí sinh h c 0 0,5 1 2 3.5 7 8 11 12 4 i n m t tr i 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 2,65 3,25 3,25 5 i n gió 9 89,5 89,5 89,5 109,5 109,5 217 484 556 6 a nhi t 0 0 0 0 18 36 51 214,1 259,1 7 Nhiên li u SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Th y tri u 0 0 0 0 0 0 0 5 15 9 Rác th i SH 7,4 11,9 11,9 15,4 15,9 15,9 20,4 57,4 232,4 T ng c ng (MW) 1.371 1.496 1.703 1.922 2.104 2.348 2.603 3.859 4.790 15.06.2011 Page 8 Seite
 9. 9. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các ưu đãi và h tr cho phát tri n NLTT hi n hànhCác quy t đ nh và qui đ nh v ưu đãi và h tr cho phát tri n NLTT Lu t đi n l c Quy t đ nh s 1855/QD-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 Quy t đ nh s 130/2007/QD-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2007 Ngh đ nh s 151/2006/ND-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 và Ngh đ nh s 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 Lu t Đ u tư s 59/2005/QH11 và Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Ngh đ nh 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 Ngh đ nh s 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Quy t đ nh s 18/2008/QD BCT do B trư ng B Công Thương ban hành ngày 18 tháng 07 năm 2008 Thông tư s 97/2008/TT-BTC do B Tài chính ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2008 Lu t B o v Môi trư ng s 52/2005/QH11 Ngh đ nh s 04/2009/ND-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 15.06.2011 Page 9 Seite
 10. 10. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các ưu đãi và h tr cho phát tri n NLTT hi n hànhTóm lư c các ưu đãi, h trGiai đo n phát tri n d án:• Thu nh p kh u: Hàng hóa dùng đ hình thành tài s n c đ nh cho các d án NLTT s đư cmi n thu nh p kh u• Ưu đãi v v n đ u tư: ch đ u tư d án NLTT có th vay đ n 70% t ng m c v n đ u tư t Ngânhàng Phát tri n Vi t Nam (VDB) v i lãi su t cho vay b ng lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n 5năm c ng thêm 1%/nămGiai đo n v n hành:• Thu thu nh p doanh nghi p: a. Thu su t: 10% trong th i h n 15 năm, có th kéo dài đ n 30 năm b. Mi n thu 4 năm đ u tiên, gi m 50% trong 9 năm ti p theo• M c kh u hao nhanh• Giá mua đi n: áp d ng bi u giá chi phí tránh đư c• Phí s d ng, thuê đ t: mi n phí• Phí b o v môi trư ng: mi n phí 15.06.2011 Page 10 Seite
 11. 11. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Các ưu đãi và h tr cho phát tri n NLTT hi n hànhChi phí s n xu t đi n trung bình theo công ngh so v i m c chi phí tránh đư c US cent/kWh M c chi phí ư c tính toán t 14 các h s công su t có th M c có th 12 M c c a CP tránh ư c 10 8 6 4 2 0 Gió Th y i n Sinh kh i a nhi t nh 15.06.2011 Page 11 Seite
 12. 12. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Tri n v ng phát tri n năng lư ng tái t oT ng sơ đ 7 M c tiêu phát tri n NLTT: 4900 MW năm 2030 trong đó th y đi n nh 2400 MW, đi n gió 2100 MW, sinh kh i 400 MW 15.06.2011 Page 12 Seite
 13. 13. KHUNG PHÁP LÝ CHO NLTT Tri n v ng phát tri n năng lư ng tái t oD th o ngh đ nh qu n lý ho t đ ng đ u tư phát tri n đi n gió Ưu đãi v giá: đi n s n xu t t gió s đư c T p đoàn Đi n l c Vi t nam mua v i giá c đ nh là 1.317 VND/kWh (∼ 6,8 US cent/kWh). Bên c nh đó các nhà đ u tư s nh n thêm 185 VND/kWh (∼1 US cent/kWh) tr giá t Ngân sách nhà nư c. Th i gian h tr là 20 năm tính t ngày công trình đi vào v n hành phát đi n Ưu đãi đ u tư: dư i hình th c v n vay ưu đãi v i m c vay lên đ n 80% v n đ u tư c a d án. H tr v thu : + Thu nh p kh u: Hàng hóa dùng đ hình thành tài s n c đ nh cho các d án NLTT s đư c mi n thu nh p kh u + Thu thu nh p doanh nghi p: Thu su t: 10% trong th i h n 15 năm, có th kéo dài đ n 30 năm. Mi n thu 4 năm đ u tiên, gi m 50% trong 9 năm ti p theo. Các h tr khác: + Phí b o v môi trư ng: mi n phí + Ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t: mi n ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t trong toàn b đ i d án. + N i lư i: EVN ch u trách nhi m đ u tư đư ng dây d n t tr m bi n áp c a các nhà s n xu t đi n gió t i lư i đi n qu c gia. 15.06.2011 Page 13 Seite
 14. 14. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Ti m năngNghiên c u c a EVN: 1785 MWƯ c lư ng chuyên gia: 10,000-20,000 MWChương trình đo gió c a d án GIZ/MoIT 15.06.2011 Page 14 Seite
 15. 15. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Hi n tr ng phát tri n ng d ng Công su t S lư ng Th i gian ưa Khu v c l p t (Wp) vào v n hànhTua bin gió lo i gia ình 100-200 Kho ng K t năm 1999 Khu v c ven bi n mi n 1.000 TrungH lai ghép tua bin gió 30.000 1 1999 Xã H i Th nh, Huy n H i– máy phát diesel H u, T nh Nam nhH lai ghép tua bin gió 2.000 1 2000 Huy n c Hà, T nh Kon– pin m t tr i TumTua bin gió lo i l n cho 800.000 1 2004 o B ch Long Vĩh i oTua bin gió n i lư i 1.500.000 12 5 tua bin năm Tuy Phong, Bình Thu n 2009; 7 tua bin u năm 2011 15.06.2011 Page 15 Seite
 16. 16. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Các d án đang tri n khai T nh S lư ng S D Công su t Hi n tr ng nhà u án l p t tư (MW) IR IP TD UC IO Bình nh 2 2 51 2 Phú Yên 1 1 50 1 Lâm ng 2 2 70 2 Ninh Thu n 9 13 1.068 8 4 1 Bình Thu n 10 12 1.541 6 4 1 1 Bà R a-Vũng T u 1 1 6 1 Ti n Giang 1 1 100 1 B n Tre 2 2 280 2 Trà Vinh 1 1 93 1 Sóc Trăng 4 4 350 4 B c Liêu 1 1 99 1 Cà Mau 2 2 300 2 T ng c ng 36 42 3.906 27 12 2 0 1IR= Báo cáo đ u tư; IP= d án đ u tư; TD= thi t k k thu t; UC= Đang xây d ng; IO= đang v n hànhNgu n: PECC3 15.06.2011 Page 16 Seite
 17. 17. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Qui ho ch đi n gióChưa có qui ho ch đi n gió c p qu c giaQui ho ch đi n gió cho T nh Bình Thu nS tay hư ng d n qui ho ch đi n gió c a D ánnăng lư ng gió GIZ/MoIT 15.06.2011 Page 17 Seite
 18. 18. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Qui trình đ u tư d án đi n gió L ánh L p L p Ký Th a giá báo d án h p c ch ti m cáo u tư ng hi n năng u tư mua n-Nghiên c u các d - L p d ng m t - L p báo cáo đ u - Ch đ u tư t - Ch đ u tư đàm - Ch đ u tư l p, a gió bán dli u đã có ho c nhi u c t đo tư ch c l p, th m phán và ký H p t ch c th m i gió v i các c m đ nh và phê duy t i n đ ng mua bán đ nh, phê án t duy- Kh o sát thm đ a c - Xin b xung d bi n v t c đ gió, d án đ u tư xây đi n v i EVN thi t k k thu t, án vào qui ho ch-Đăng ký v trí v i hư ng gió, nhi t d ng công trình thi t k b n v thi phát tri n đi n l c - Đ i v i d án cóUBND t nh đ , áp su t ….. công và t ng d - B Công Thương CS l p đ t nh - B Công Thương toán trên cơ s d- Nh n thư ch p có ý ki n v thi t hơn 30 MW, giá có th m quy n án đ u tư đư cthu n đ a đi m k cơ s c a các d đi n và h p đ ng phê duy t và cho phê duy t án nhóm A, S mua bán đi n s phép đ u tư các d Công Thương có ý th c hi n theo - Ch đ u tư ch án ki n v thi t k cơ quy t đ nh s đư c phép kh i - Th tư ng phê s c a các d án 18/2008/QD- công khi đã có ít duy t và cho phép nhóm B và C BCT nh t thi t k k đ u tư các d án thu t h ng m c - Ch đ u tư s thu c nhóm A kh i công đư c quy t đ nh đ u tư duy t và đã thu trên cơ s k t qu x p v n cho công th m đ nh thi t k trình cơ s 15.06.2011 Page 18 Seite
 19. 19. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Qui trình đ u tư d án đi n gióD th o Ngh đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng công trình đi n gió Danh m c d án: ngoài các d án cho ch đ u tư t đ xu t, hàng năm B Công Thương và UBND các T nh l p danh m c d án kêu g i đ u tư căn c vào qui ho ch đi n gió đư c phê duy t. Vi c l a ch n nhà đ u tư công trình đi n gió căn c theo danh sách các nhà đ u tư đăng ký. Đ i v i d án có t ng công su t l p đ t dư i 50 MW, UBND T nh công b danh m c và t ch c l a ch n ch đ u tư phát tri n d án và trình B Công Thương phê duy t k t qu . Đ i v i d án có t ng công su t l p đ t trên 50 MW, B Công Thương công b danh m c và t ch c l a ch n ch đ u tư phát tri n d án, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Giá bán đi n và h p đ ng mua bán đi n v i EVN: Giá bán đi n s theo giá c đ nh như mô t trong ph n thông tin v d th o và v i h p đ ng mua bán đi n m u do B Công Thương ban hành. 15.06.2011 Page 19 Seite
 20. 20. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Qui trình và th t c đ u n i lư iĐi u ki n đ u n i: √ Văn b n pháp lý: Lu t đi n l c, Thông tư s 32/2010/TT-BCT √ Đi m đ u n i là đi m n i vào lư i đi n phân ph i hi n t i c a bên mua đi n đư c th a thu n gi a bên mua và bên bán đi n, tuân theo qui ho ch phát tri n đi n l c đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. Trư ng h p phương án đ u n i vào c p đi n áp 110kV ho c đ u n i nhà máy đi n không phù h p v i qui ho ch phát tri n đi n l c đư c duy t, ch đ u tư l p h sơ báo cáo UBND c p T nh đ trình C c Đi u ti t Đi n l c (ERAV) th m đ nh trình lên B trư ng B Công Thương phê duy t đi u ch nh qui ho ch phát tri n đi n l c T nh. √ Bên bán ch u trách nhi m đ u tư, v n hành và b o dư ng h th ng lư i đi n và máy bi n th t nhà máy đi n c a bên bán đ n đi m đ u n i v i lư i đi n c a bên mua theo các tiêu chu n và quy đ nh c a pháp lu t.Th t c đ u n i √ L p h sơ th a thu n đ u n i v i EVN 15.06.2011 Page 20 Seite
 21. 21. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Qui trình và th t c đ u n i lư i (ti p theo)Đ u n i theo d th o Ngh đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng công trình đi n gió: √ Ưu đãi hơn cho nhà đ u tư đi n gió √ EVN có trách nhi m đ u tư đư ng dây d n đi n t tr m đi n c a nhà s n xu t đi n gió t i h th ng đi n qu c gia. √ EVN có trách nhi m ưu tiên huy đ ng và mua toàn b đi n năng đư c s n xu t t các công trình đi n gió n i lư i. 15.06.2011 Page 21 Seite
 22. 22. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Các nhà cung c p tua bin gió Vi t NamFurhlaender: √ Cung c p 20 tua bin lo i FLMD77 công su t 1,5 MW/tua bin cho REVN √ Đã ký biên b n ghi nh v cung c p tua bin v i m t s nhà đ u tư đi n gió. √ Đang chu n b xây d ng nhà máy ch t o cánh tua bin và l p ráp tua bin t i Tuy Phong, Bình Thu n.GE: √ Đã có nhà máy s n xu t tua bin gió tr giá 61 tri u USD H i Phòng √ Đã đ t đư c th a thu n cung c p tua bin cho m t s d ánIMPSA √ Nhà s n xu t Argentina √ Có k ho ch phát tri n 600 MW cùng v i Petrovietnam t i B c Bình, Bình Thu nCác nhà ch t o tua bin Trung Qu c √ Aventis, Sany, Shangshai Electric…. 15.06.2011 Page 22 Seite
 23. 23. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Các kh năng tài chính Cơ quan tài chính Công c cung c p tài chính Ghi chúNgân hàng Th gi i Cho vay l i v n ODA - i tư ng: Ch nh ng d án NLTT có công su t nh hơn 30MW - Kho n vay có ư c ch p nh n hay không ph thu c vào tính kh thi c a d án và do ó ph thu c vào th i gian và m c h pd n c a các chính sách h tr ư c hình thành và ưa vào áp d ng.ADB - Cho vay - Hi n chưa có h tr u tư cho năng lư ng tái t o - Cơ quan ng cung c p tài chính - Ngân hàng ang cam k t h tr k thu t tr giá 600.000 USD cho - B o lãnh EVN l p báo cáo u tưKfW Sáng ki n b o v môi trư ng và khí - Có th cho vay n 50 tri u USD h u (IKLU) - Giai o n I t p trung vào các d án th y i n v a và nh - Giai o n 2, 2010/2011 s xem xét các d án i n gióVDB Cho vay l i v n ODA 10 tri u USD ã s n sàng cho các d án NLTT vayDragon Capital ng cung c p tài chính Có th cung c p n 7 tri u USD 15.06.2011 Page 23 Seite
 24. 24. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Kh năng và tri n v ng áp d ng CDM cho phát tri n đi n gióKh năng áp d ng Đi u ki n tham gia c p qu c gia: (i) tham gia t nguy n, (ii) thành l p cơ quan th m quy n qu c gia v CDM, (iii) phê chu n ngh đ nh thư Kyoto. Các tài li u pháp lý và hư ng d n th c hi n √ Ch th s 35/2005/CT-TTg √ Quy t đ nh s 47/2007/QĐ/TTg ngày 06 tháng 04 năm 2007 √ Quy t đ nh s 130/2007/QD-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2007 √ Thông tư s 12/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 07 năm 2010 √ Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BTC-BTn&MT ngày 04 tháng 07 năm 2008 √ Thông tư liên t ch s 204/2008/TTLT-BTC-BTn&MT Đi u ki n tham gia c p d án √ Tính b xung √ Tính b n v ng 15.06.2011 Page 24 Seite
 25. 25. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Kh năng và tri n v ng áp d ng CDM cho phát tri n đi n gióTri n v ng áp d ng Có th đăng ký dư i d ng các d án qui mô nh (d án có CS < 15 MW) ho c d án có qui mô trung bình. Đã có d án đi n gió đư c đăng ký: D án nhà máy đi n gió s 1 – Bình Thu n 30 MW, đăng ký ngày 6/4/2009. H s phát th i - căn c đ xây d ng d án CDM đã đư c tính toán và phê duy t ngày 26 tháng 3 năm 2010 Có nhi u ưu đãi cho d án CDM., Quy t đ nh s 130/2007/QĐ-TTg Nhi u đơn v tư v n phát tri n d án CDM có năng l c Tri n v ng áp d ng CDM sau năm 2012 v n tích c c Khung pháp lý cho đi n gió đang đư c xây d ng 15.06.2011 Page 25 Seite
 26. 26. PHÁT TRI N ĐI N GIÓ VI T NAM Các khó khăn hi n t i khi đ u tư phát tri n đi n gióNhóm rào c n Các rào c nTh trư ng Thi u thông tin tin c y v ti m năng năng lư ng gióKinh t và tài chính Giá thành cao V n u tư ban u tương il n Khó khăn trong vi c ti p c n v i ngu n tài chínhK thu t Thi u các ơn v tư v n có chuyên môn và nhân l c có chuyên môn sâu v năng lư ng gió Cơ s h t ng kém Không có công ngh trong nư cT ch c Không có quy ho ch Thi u ph i h p Chính sách và cơ ch h tr năng lư ng gió chưa m nh 15.06.2011 Page 26 Seite
 27. 27. K T LU NTi m năng gió khá t tChính ph có chính sách h tr cho phát tri n đi n gióKhung chính sách cho đi n gió đang đư c hoàn thi nTh trư ng đi n gió đang hình thànhTham gia th trư ng lúc này đã đúng th i đi m ? 15.06.2011 Page 27 Seite
 28. 28. Xin c m ơn s quan tâm c a Quí v ! Nguy n Qu c Khánh Mobile: 0915251479Email: mail2knguyen@yahoo.com 15.06.2011 Page 28 Seite

×