Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu về năng lượng gió

2,883 views

Published on

Bài trình bày 2 trong khoá huấn luyện về đo gió (TP HCM, 10-19/10/2011)

 • Be the first to comment

Giới thiệu về năng lượng gió

 1. 1. GI I THI U V NĂNG LƯ NG GIÓTư v n và Đào t o cho chương trình đo gió t i Vi t Nam TP. H Chí Minh, 10/10/2011 German ProfEC GmbH, Andreas Jansen (Th c sĩ, C nhân k thu t, K sư), Ahornstr. 10, D-49744 Geeste, Germany www.german-profec.com, a.jansen@german-profec.com
 2. 2. N i dung trình bày● Nhu c u năng lư ng c a th gi i● Đ ng l c thúc đ y● Hi n tr ng phát tri n● Vi n c nh phát tri n 2
 3. 3. Nhu c u năng lư ng c a th gi i● Nhu c u s d ng đi n c a th gi i tăng g p kho ng 10 l n so v i s tăng trư ng dân s k t năm 1950● 50 năm trư c đây còn là m t hàng hóa xa x , hi n nay đi n đã tr thành nhu c u cơ b n nhi u xã h i● Nhu c u s d ng đi n trên toàn c u vào kho ng 15.000 TWh m i năm (15.000 * 109 kWh/năm)● Trong đó, các lo i năng lư ng m i và tái t o (không k th y đi n và sinh kh i truy n th ng) hi n ch chi m kho ng 5%● M c dù v y, t c đ tăng trư ng năng lư ng gió g n như là nhanh nh t trên th gi i, tăng kho ng 30%/năm, n u so sánh v i b t kỳ ngành nào khác. 3
 4. 4. T l các lo i năng lư ng tái t oTiêu th năng lư ng trên th gi i, đơn v : tri u t n d u tương đương (Mtoe). 4Ngu n: Ban Kinh t và Xã h i LHQ, 2005
 5. 5. Đ ng l c thúc đ y● Chi phí năng lư ng và An ninh năng lư ng S l thu c vào các nhiên li u hóa th ch và giá c tăng c a ngu n nhiên li u này khi n cho năng lư ng gió tr nên c nh tranh t i m t s nơi S c n ki t tài nguyên và đi u ki n ti p c n tài nguyên gây ra nhi u chi phí ngo i sinh, chi phí xã h i và chi n tranh● B o v khí h u ng h v chính tr đ i v i các công ngh năng lư ng s ch● S quan tâm m nh m c a công chúng đ n các v n đ môi trư ng: h tr các d án năng lư ng tái t o ng h v chính tr cho năng lư ng tái t o và các d án do dân chúng/các ngân hàng đ a phương tài tr Các sáng ki n xây d ng các tua-bin gió nh , đơn l trên đ t tư nhân 5
 6. 6. Chi phí s n xu t đi n 6
 7. 7. B o v môi trư ng …Hàm lư ng CO2 trong khí quy n t 650.000 năm trư c cho Hàm lư ng khí nhà kính t năm 0 đ n năm 2005đ n hi n t i (năm 647.426 trư c CN đ n năm 2009 sau CN) 7
 8. 8. Các chính sách khuy n khíchQu c gia Bi u giá ưu Tiêu chu n Tr c p Ưu đãi đ u Gi m thu Ch ng Tín d ng Net-metering (ch s Đ u tư công, Đ u th u tiên đ u tư v n, tài tr , tư, ho c tín bán hàng, nh n năng thu ho c h u h th ng NLTT cung c p các c nh NLTT chi t gi m d ng thu thu năng lư ng tái chi tr chi nh n đư c m t kho n kho n vay, tranh lư ng ho c t o có th phí s n xu t ti n cho ph n đi n ho c cung công khai VAT mua/bán năng lư ng năng dư th a mà h c p tài chính phát lên lư i)Cam-pu-chiaChi-lêTrung Qu cCô-xta RicaÊ-cua-đoGoa-tê-ma-laHông-đu-rát nĐ (*) (*)In-đô-nê-xiaMê-hi-côMa-r cNi-ca-ra-goaPa-na-maPhi-líp-pinNam PhiXri Lan-caThái LanTuy-ni-di 8Th Nhĩ KỳU-gan-đa
 9. 9. … và h tr chính sách b ng các h th ng bi u giá● Giá c đ nh (cao hơn thông thư ng)/kWh t năng lư ng tái t o – VD: Đ c, Tây Ban Nha và Đan M ch● H th ng đ u th u v i h n ng ch c đ nh (hàng năm) cho năng lư ng gió (và các lo i năng lư ng tái t o khác) – VD: Anh, Hà Lan● Đ c, giá c đ nh theo quy đ nh c a EEG (Lu t Năng lư ng tái t o) + đ m b o n i lư i: – ~ 9.2 xu €/kWh trong 5 năm ho c có th lên đ n 18 năm (tùy theo ch t lư ng c a đ a đi m) – ~ 5.2 xu €/kWh trong th i gian ho t đ ng còn l i 9
 10. 10. M i vi c b t đ u t đ u nh ng năm 1980 …● Giai đo n phát tri n đ u tiên di n ra vào nh ng năm 1980 (sau cu c kh ng ho ng d u m vào cu i nh ng năm 1970) t i California, Đan M ch, Hà Lan và Đ c● Các tua-bin gió nh đư c l p đ t v i công su t kho ng 20-80kW● Các tr m đi n gió đư c xây d ng California, trong khi đó châu Âu ch y u l p đ t các tua-bin gió đơn l 10
 11. 11. Nhi u nghiên c u đã đư c ti n hành … VAWT – Tua-bin gió tr c đ ng, mà các k sư g i là “s phung phí th i gian m t cách hi n nhiên” trong m t h i ngh năm 1990, sau 10 năm nghiên c u và phát tri n. Tua-bin này đã m t m t trong s các cánh qu t, nhưng v n ti p t c quay và s n xu t đi n ch v i m t cánh qu t trong su t vài ti ng đ ng h , cho t i khi có ngư i m o hi m đ n g n tua-bin đ nh n nút d ng. N u có m t h th ng SCADA t t, vi c này s d dàng hơn nhi u. Lagerwey Windmaster MonopterosTurbine 11
 12. 12. Nhi u c i ti n công ngh quan tr ng D= 126 P= 6MW H= 124 12 2007
 13. 13. Hi n tr ng phát tri n● Năm 2010, th gi i đã có thêm 38,3 GW công su t đi n gió m i (38,8 GW trong năm 2009)● L n đ u tiên, ph n l n công su t m i b sung này xu t phát t các nư c đang phát tri n và các n n kinh t m i n i; ch y u là nh s phát tri n bùng n c a ngành đi n gió Trung Qu c, và n Đ , cũng như s tăng trư ng m nh châu M La- tinh.● Công su t l p đ t m i năm 2010 tương đương v i giá tr đ u tư 49,8 t EUR (71,8 t USD).● M c dù gi m v s lư ng l p đ t, nhưng công su t đi n gió l p đ t trên toàn c u v n tăng 24,1% trong năm 2010, nâng t ng công su t l p đ t lên m c 197 GW.● Vi t Nam có 18 MW công su t đi n gió đang ho t đ ng, nhưng theo SWERA, đi u ki n gió m nh Vi t Nam có th h tr phát tri n đ n 642 GW đi n gió.● Chính ph Vi t Nam đang hư ng t i m c tiêu tăng t l năng lư ng tái t o lên kho ng 5% t ng lư ng đi n toàn qu c vào năm 2020. Các nhà đ u tư quan tâm khá nhi u đ n th trư ng gió Vi t Nam, và nhi u d án đi n gió đã đư c đưa vào chương trình d ki n đ u tư.Ngu n: GWEC, Vi n c nh Năng lư ng gió, 2010 13
 14. 14. Công su t l p đ t toàn c u (MW) – Phân b theo khu v c Châu Phi và Trung Đông Châu Á Châu ÂuNgu n: GWEC, Vi n c nh Năng lư ng gió, 2010 14
 15. 15. Châu M La-tinh và Ca-ri-bê B cM Khu v c Thái Bình DươngNgu n: GWEC, Vi n c nh Năng lư ng gió, 2010 15
 16. 16. 10 nư c có công su t đi n gió tích lũy cao nh t đ n tháng12/2010Ngu n: GWEC, Vi n c nh Năng lư ng gió, 2010 16
 17. 17. 10 nư c có công su t l p m i cao nh t t tháng 1 đ n tháng12/2010Ngu n: GWEC, Vi n c nh Năng lư ng gió, 2010 17
 18. 18. Vi n c nh phát tri n● Vi n c nh năm 2011 th m chí còn kh quan hơn, v i t ng giá tr đ u tư cho đi n gió s đ t 96 t USD (70,4 t EUR), theo Công ty Tài chính Năng lư ng M i Bloomberg (BNEF). 18
 19. 19. D báo th trư ng hàng năm theo các khu v c t năm 2010đ n 2015Ngu n: GWEC 19
 20. 20. D báo th trư ng tích lũy theo các khu v c t năm 2010 đ n2015Ngu n: GWEC 20
 21. 21. Tri n v ng dài h n 21
 22. 22. Hãy góp ph n phát tri n năng lư ng gió trong ph m vi nhhư ng và kh năng chuyên môn c a chúng ta C kiên nh n đi. Mùa hè này chúng s cao đ n 60 feet đ y. Anh g i đây là tr m đi n gió ư? 22

×