Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM

3,683 views

Published on

www.devi-renewable.com

Published in: Technology

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM

 1. 1. CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N NĂNG LƯ NG TÁI T O T I VI T NAM B Công Thương Hà N i, 2009
 2. 2. N i dungI. T NG QUAN V TÌNH HÌNH PHÁT TRI N NĂNG LƯ NG VI T NAMII. CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N NĂNG LƯ NG TÁI T O • Lý do cho vi c phát tri n NLTT • Ti m năng và hi n tr ng phát tri n NLTT • Rào c n i v i phát tri n NLTT t i Vi t Nam • Quan i m phát tri n • M c tiêu phát tri n • K ch b n phát tri n xu t • Gi i pháp xu t
 3. 3. I PHÁT TRI N NĂNG LƯ NG GIAI O N 1995-2007 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Coal-MT t n) Than (tr. Crude Oil-MT n) D u thô (tr. t PowerSX (TWh) i n Gen.-TWh T l tăng trư ng 1995-2007: 2007 - S n xu t than 14,6 % - Than: 43,2 Mill.tons - i n 13,8 % - i n 69,1 TWh - D u thô 6,3 % - D u thô: 15.9 Mill.tons
 4. 4. I TIÊU TH NĂNG LƯ NG CU I CÙNG GIAI O N 1990-2007 Unit: KTOE Năm 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007CoalThan 1324 2603 3223 3743 4017 4337 4851 5351 5528 6090PetroleumXăng, d u 2479 4247 6920 7427 8884 10235 11888 12254 12317 14016GasKhí 5.0 21.2 19.4 18 18 18 270 515 310 543Electricity i n 532 963 1927 2223 2600 3002 3405 4051 4630 5256Non- thươngNL.Phi 12421 12872 14191 14297 14399 14694 14734 14780 14841 14848Commercialm iTotal sT ng 16760 20707 26280 27708 29918 32286 35148 36951 37627 40752
 5. 5. I TIÊU TH NĂNG LƯ NG CU I CÙNG GIAI O N 1990-2007 45000.0 40000.0 35000.0 30000.0 25000.0 KTOE 20000.0 15000.0 10000.0 5000.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 C«ng NghiÖp N«ng NghiÖp Giao th«ng vËn t¶i Dich vu th−¬ng m¹i D©n dông
 6. 6. S N XU T I N80000 75955 28% Generation-GWh 6869970000 Growth Rates 26%60000 53647 24% 6053350000 22% 41275 46790 20% T l tăng tr ng40000 31137 hàng năm (2001- 36410 18% 2008):30000 16.9% 16% - Phát i n: 13.8% 2704020000 15.2% 14.7% - Doanh thu i n: 13.9% 13.4% 13.4% 13.5% 14% 14.4%10000 12.8% 12% - nh: 12.2% 10.6% 0 10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 T ng công su t t năm 2007: 13512 MW 2008: 15763 MW Nhu c u nh: 2008: 12636 MW
 7. 7. S n xu t i n năng Unit: GWh Unit: MW70,000 Import 14,000 Import IPP/BOT IPP/BOT60,000 12,000 Diesel Diesel Gas turbine (Oil/Gas) Gas turbine (Oil/Gas) Oil-fired50,000 10,000 Oil-fired Coal thermal Coal thermal Hydropower40,000 Hydropower 8,00030,000 6,00020,000 4,00010,000 2,000 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T l NLTT-2007 Import, 4.1% RE Power, 2.1% Hydropower (Large- Medium ), 34.8% 2.1% t ng công su t t: Coal thermal, 14.4% Gió: 0.009% Th y i n nh : 0.921% Năng lư ng MT: 0.008% OilGas TPPs, 44.6% i n sinh kh i: 1.127%
 8. 8. NHU C U TIÊU TH NĂNG LƯ NG THƯƠNG M I CU I CÙNG 300000 250000 PA cao PA c¬ së 200000 PA thÊp KTOE 150000 100000 50000 0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 PA cao 12174 21083 33074 47095 65415 84999 110447 137829 172000 208234 252100 PA c¬ së 12174 20191 31044 43241 58693 74671 95000 116555 143000 170672 203700 PA thÊp 12174 18391 27148 36101 47821 59968 75200 91856 112200 132638 156800 T l tăng trư ng 2000 – 2007: 11% 2001-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050- PA cao 8.8% 5,4 % 4,5% 3,9%- PA cơ s 8.2% 4,9 % 4,2% 3,6%- PA th p 7.1% 4,6 % 4,1% 3,4%
 9. 9. II. CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N NLTT
 10. 10. 1. Nh ng lý do phát tri n NLTT 1601.1. Nhu c u năng RE 140 Gas Oil products lư ng tăng nhanh 120 Electricity Coal 100 n Mill. TOE 4l 80 60• Năm 2030 nhu c u NL tăng 40 kho ng 4 l n so v i hi n nay. 20• Năm 2025 nhu c u i n tăng 0 10 l n so v i hi n nay 2005 2010 2015 Year 2020 2030• Sau năm 2015 VN ph i nh p 700,000 kh u than cho s n xu t i n 600,000• VN hi n ang kh u i n 500,000 (2004: 39 tri u kWh 400,000 GWh 2008: 3,22 t kWh). 300,000 l n 200,000 10 100,000 0 2005 2010 2015 2020 2025 Year
 11. 11. 1. Nh ng lý do phát tri n NLTT1.2. Nhu c u phát tri n các ngu n NL tái t o c l p ph c v m c tiêu KH nông thôn1.3. Nhu c u s d ng nhi t và các thi t b NLtái t o h gia ình:• Nhu c u xây d ng và l p t các thi t b un nư c nóngb ng NL m t tr i gia tăng m nh m .• Nhu c u Xây d ng các h m khí sinh h c t i khu v cnông thôn r t l n• S c n thi t và nhu c u c p bách c i ti n các b p/lò unsinh kh i t i khu v c nông thôn và mi n núi
 12. 12. 1. Nh ng lý do phát tri n NLTT1.4. Kh năng cung c p các ngu n NL sơ c pn i a là có h n:Ti m năng thu i n l n cơ b n s ư c khai thác h tvào th p k t i trong khi ngu n khí và than có gi i h n,VN s s m ph i nh p kh u than và tr thành nư c nh pkh u NL.1.5. T o cơ s h t ng, b o v môi trư ng vàphát tri n b n v ng:• Cơ h i vi c làm; phát tri n cơ s h t ng a phương.• Gi m chi phí tác ng x u n môi trư ng.• T n d ng và ti t ki m ngu n tài nguyên qu c gia.• T o ngu n thu b sung t các d án phát tri n NLTTtham gia cơ ch CDM
 13. 13. 2. Hi n tr ng và ti m năng phát tri n NLTT NL M t tr i Ti m năng: 4 -5kWh/m2/d NL gió Hi n khai thác: 1.2 MW Ti m năng: 8% di n tích ã o xác nh: 1,800 MW Hi n khai thác 1.25 MW NL Sinh kh i Ti m năng: 800 MW Hi n khai thác: 150 MW T N: (30MW) Ti m năng: 4000 MW Hi n khai thác: 300 MW Rác th i Ti m năng: 350 MW Hi n khai thác: 2.4 MW Khí sinh h c Ti m năng: 150 MW Hi n khai thác: 2 MW a nhi t Ti m Năng: 340 MW Hi n có: 0 MW
 14. 14. 3. Rào c n i v i phát tri n NLTT• Công ngh : • Hi u bi t h n ch v công ngh NLTT • Thi u d ch v cung c p thi t b , v n hành b o dư ng• Kinh t và tài chính: • Giá i n t ngu n NLTT cao • Giá i n chưa ph n nh các chi phí kinh t • Thi u ngu n tài chính phù h p • Vi c áp d ng cơ ch CDM t i VN chưa khuy n khích nhà u tư• Cơ ch chính sách và t ch c th c hi n: • Thi u chính sách m nh, ng b ; • Thi u cơ ch khuy n khích h tr hi u qu • Thi u m t cơ quan u m i t p trung i u ti t ho t ng phát tri n và s d ng NLTT• V cơ s d li u cho quy ho ch và l p k ho ch phát tri n: chưa c p nh t, thi u d li u áng tin c y, chưa quy nh rõ ch c năng th c hi n.
 15. 15. 4. Quan i m phát tri n• Ưu tiên và h tr phát tri n và s d ng các ngu n NLTT kh thi v kinh t .• H tr phát tri n ngu n NLTT cho i n khí hóa nông thôn t i các vùng sâu, vùng xa, mi n núi và h i o.• H tr u tư phát tri n m t s lo i hình công ngh NLTT hi n chưa kh thi v kinh t trên cơ s có ch n l c nh m ánh giá ư c kh năng khai thác t ng bư c hoàn thi n công ngh , nh hình th trư ng và phát tri n ngu n l c.• Phát tri n NLTT ph i th c hi n trên nguyên t c k t h p gi a cơ ch th trư ng và h tr c a nhà nư c m t cách hi u qu và minh b ch.• Phát tri n NLTT ph i g n v i phát tri n b n v ng v kinh t , xã h i và môi trư ng.
 16. 16. 5. M c tiêu phát tri n• Tăng t l năng lư ng tái t o trong t ng năng lư ng thương m i sơ c p là 5% vào năm 2025; t l i n t NLTT trong t ng lư ng i n s n xu t qu c gia năm 2015 vào kho ng 3%; năm 2025 t 4%.• Phát tri n ngu n năng lư ng tái t o cho khu v c vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o nh m t m c tiêu i n khí hóa nông thôn Vi t Nam là n năm 2010 t 95% s h dân có i n, n năm 2020 t 100% s h dân có i n trên toàn qu c;
 17. 17. 6. K ch b n phát tri n xu t Phát tri n i n tái t o n i lư i 5000 • K ch b n 1 (giá kinh t ) K ch b n 2 (P/A cơ s ) 4000 K ch b n 3 (giá theo Feed-in tarif f ) Năm cơ sC p ct ( W a a iy M ) 3000 2000 1000 0 2005 2010 2015 2020 2025 Ye ar L a ch n 2015 2025 K ch b n 1 3.1% 3.8% K ch b n 2 3.8% 4.1% K ch b n 3 4.1 4.8
 18. 18. 6. K ch b n phát tri n xu tPhát tri n i n tái t o ngoài lư i (%) n 2020 110 97.2 97.4 97.9 100 94.3 95.9 92.7 89.8 90 84.9 93.7 94.0 82.0 90.7 92.3 77.8 87.4 80 75.1 83.5 72.8 81.0 77.4 70 73.0 62.2 69.7 60 62.5 61.3 50 50.7 40 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (year) Communes Household
 19. 19. 6. K ch b n phát tri n xu tPhát tri n nhi t t ngu n NLTT 2015 20251 un nư c nóng 1,760,000 m2 9,100,000 m2 m t tr i2 Biogas 5,000,000 m3 15,000,000 m33 B p c i ti n 1,000,000 h 4,000,000 h4 Nhiên li u sinh 250,000 t n ( áp 1,800,000 t n ( áp ng h c ng 1% nhu c u 5% nhu c u xăng d u) xăng d u)
 20. 20. 7. Gi i pháp xu t• Gi i pháp v cơ ch chính sách: • Xây d ng khung chính sách pháp lý v khuy n khích, h tr phát tri n và s d ng năng lư ng tái t o. • Quy ho ch phát tri n NL m i và tái t o 2025 • Ngh nh Khuy n khích, h tr phát tri n và s d ng NLTT• Gi i pháp v h tr u tư và phát tri n NLTT • Xây d ng cơ ch , chính sách h tr DA i n n i lư i Và các h th ng i n c l p t ngu n NLTT • Xây d ng cơ ch , chính sách h tr cho nghiên c u, phát tri n và s d ng năng lư ng tái t o cho các m c ích phát nhi t, s n xu t nhiên li u sinh h c; • Xây d ng Quy ho ch phát tri n và s d ng NLTT c p qu c gia và c p a phương • Xây d ng Chương trình qu c gia v phát tri n NLTT
 21. 21. 7. Gi i pháp xu t• Gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c • Nâng cao năng l c qu n lý phát tri n ngu n NLTT t i các c p • Khuy n khích và h tr các trư ng k thu t phát tri n giáo trình và gi ng d y các môn h c m i liên quan t i NLTT • Xây d ng k ho ch h p tác v i các t ch c qu c t trong phát tri n ngu n nhân l c v NLTT.• Gi i pháp h tr hình thành th trư ng công ngh NLTT • Xây d ng các tiêu chu n qu c gia v ch t lư ng thi t b NLTT, tiêu chu n thi t k và xây d ng. • Khuy n khích và h tr các doanh nghi p trong nư c u tư s n xu t máy móc và thi t b NLTT. • Xây d ng các tiêu chu n v ch t lư ng, an toàn và tin c y cho các d ch v NLTT; các cơ ch th c hi n, ki m tra hi u qu .
 22. 22. 7. Gi i pháp xu t• Gi i pháp tài chính và huy ng ngu n v n: • Huy ng các t ch c, thành ph n kinh t tham gia u tư và h tr phát tri n s d ng năng lư ng tái t o. • Xem xét kh năng huy ng tài chính h tr phát tri n và s d ng năng lư ng tái t o t các ngu n: • Ph thu ti n i n • Thu tài nguyên • Ph phí tiêu th s n ph m xăng d u • Trích t l phí bán ch ng ch gi m phát th i • H tr c a các t ch c qu c t• Gi i pháp v t ch c: • Thành l p Cơ quan qu n lý nhà nư c v NLTT • Thành l p Qu H tr phát tri n NLTT
 23. 23. Thank you for your attention

×