แบบเสนอโครงรางโครงงานคอมพิวเตอรรหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5           ปการศึกษา...
2                      ใบงาน              การจัดทําขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอร  สมาชิกใ...
3ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและขอจํากัดของการทําโครงงาน)     เปนการศึกษาเพียงทฤษฏี โดยผูจัดทํารวบรวมข...
4
5
6
7
8                  ,การสรางขอความบน Dreamweaver 8การสรางขอความบน Dreamweaver 8 มีอยูดวยกัน 3 วิธี ด...
9+--ขอควรจํา--+ในเรื่องของการพิมพขอความ ก็เ้ ลือกเอาตามความถนัดเลย แตควรตรวจเรื่องของ Font ใหดี เพราะบางFont อานไทยไ...
10วิธีดําเนินงาน     แนวทางการดําเนินงาน1. คิดหัวขอโครงงาน2. ศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับกาแฟ และการทําเว็บไซต3. ...
11       ขั้นตอนและแผนดําเนินงานลําดับ     ขั้นตอน                      สัปดาหที่    ...
12แหลงอางอิง (เอกสาร หรือแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชการทําโครงงาน)พันจันทร ธนวัฒนเสถียร. การออกแบบและสรางเว็บสวยดวย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงร่างโครงงานคอม

757 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงร่างโครงงานคอม

 1. 1. แบบเสนอโครงรางโครงงานคอมพิวเตอรรหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน เว็บไซตกาแฟ (Coffee website) ชื่อผูทําโครงงาน 1. นางสาวเจณิกา สินศรานนท เลขที่ 31 ชั้น ม.6 หอง 5 2. นางสาวโสภิดา อินถา เลขที่ 41 ชั้น ม.6 หอง 5 ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทําขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอร สมาชิกในกลุม นางสาวเจณิกา สินศรานนท เลขที่ 31 นางสาวโสภิดา อินถา เลขที่ 41คําชี้แจง ใหผูเรียนแตละกลุมเขียนขอเสนอโครงงานตามหัวขอตอไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เว็บไซตกาแฟชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Coffee websiteประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพือการศึกษา ่ชื่อผูทําโครงงาน นางสาวเจณิกา สินศรานนท นางสาวโสภิดา อินถาชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2555ที่มาและความสําคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทําโครงงาน) ธุรกิจรานกาแฟ ถือเปนอีกหนึงธุรกิจที่ไดรบความสนใจจากบรรดากลุมคนที่อยากเริมตนทําธุรกิจ ่ ั  ่มากมายและกําลังเปนทีสนใจในแวดวงธุรกิจปจจุบัน เพราะยังมีคนอีกมากมายทีรอใชบริการรานกาแฟที่ ่ ่บรรยากาศดี กาแฟอรอย จึงนาจะเปนการดีแนนอน หากจะไดหยิบยกนําเอาเรื่องของกาแฟมาศึกษาโดยเราไดจัดทําเว็บไซตกาแฟเพื่อใหเขาถึงการศึกษาเรื่องของกาแฟไดงายขึ้นเพราะปจจุบันเว็บไซตเปนเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีสวนในการดํารงชีวิตมากขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหนึงที่ทําใหการเรียนการสอน ่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีแหลงความรูเ กิดขึ้นมากมาย การเรียนรูใชเวลานอย เรียนรูไดเร็ววัตถุประสงค (สิ่งที่ตองการในการทําโครงงาน ระบุเปนขอ) 1. เพื่อใหความรูแกผูทสนใจในการทําธุรกิจกาแฟหรือสนใจศึกษาเกี่ยวกับกาแฟ ี่ 2. เพื่อนําไปปรับใชในธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน 3. สามารถใชเทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยช
 3. 3. 3ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและขอจํากัดของการทําโครงงาน) เปนการศึกษาเพียงทฤษฏี โดยผูจัดทํารวบรวมขอมูลจากเว็บไซตและหนังสือทีเ่ กี่ยวของตางๆ ยังไมไดลงมือทํา หรือสอบถามจากผูที่ประกอบธุรกิจ หรือเกี่ยวของกับกระบวนการแปรรูปกาแฟอยางแทจริง หลักการและทฤษฎี (ความรู หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทําโครงงาน) การทําโครงงานเว็บไซตกาแฟจะตองมีความรูประกอบ 2 อยางคือ 1. ความรูเกี่ยวกับกาแฟ โดยผูจัดทําไดหาขอมูลทางหนังสือ/อินเทอรเน็ต มาใชเปนเนื้อหาของเว็บไซต2. ความรูในการทําเว็บไซต โดยผูจัดทําไดนําโปรแกรม Dreamwerver8 มาใชในการสราง เพราะเปนโปรแกรมที่ใชสะดวก และยังมีหนังสือ/อินเทอรเน็ตสอนทําเว็บไซตมากมายใหเลือกศึกษาวิธีการสราง Siteการสราง Site ก็เพื่อทีเ่ วลาสรางเว็บไซต ขอมูลจะไดถูกจัดอยางเปนระเบียบ ไมกระจัดกระจาย งายตอการตรวจสอบ วิธีการสรางก็งายๆ ตามรูปเลย
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8 ,การสรางขอความบน Dreamweaver 8การสรางขอความบน Dreamweaver 8 มีอยูดวยกัน 3 วิธี ดังนี้1.พิมพขอความลงในสวนของหนาจอการทํางานเลย เปนวิธที่งายทีสุด เราแคเตรียมเนื้อหาใหพรอม จากนั้น ี ่ก็ลุยพิมพไดเลย2.พิมพขอความจากโปรแกรมอื่น แลวกอปปมาใสทหนาจอการทํางาน เปนอีกความสามารถหนึ่งของ ี่Dreamweaver 8 ที่สนับสนุนการโอนยายขอมูลจากโปรแกรมอื่น เชน Word, Excel และ Notepad โดยสามารถนํามาใสทหนาจอารทํางานไดเลย และยังแสดงผมไดเหมือนตนฉบับอีกดวย ี่3.พิมพในรูปแบบการทํางานแบบ HTML อันนี้สําหรับคนทีถนัดถาษา HTML สักหนอย ก็อาจจะ ่คลิก แลวพิมพขอความลงในสวน <body>หรือ <head>
 9. 9. 9+--ขอควรจํา--+ในเรื่องของการพิมพขอความ ก็เ้ ลือกเอาตามความถนัดเลย แตควรตรวจเรื่องของ Font ใหดี เพราะบางFont อานไทยไมได โดนสามรถตั้งคาไดโดยการกด Ctrl + U แลวก็จะไดหนาตาง Preferences ดังรูป
 10. 10. 10วิธีดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน1. คิดหัวขอโครงงาน2. ศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับกาแฟ และการทําเว็บไซต3. จัดทําโครงรางงาน4. ปฏิบัติการสรางโครงงาน – สรางเว็บไซตจากโปรแกรม dreamwerver8 – นําขอมูลที่คนควาไดใสในเว็บไซต – ตกแตงเว็บไซตใหสวยงาม มีรูปภาพประกอบที่นาสนใจ5. ปรับปรุงทดสอบ6. การทําเอกสารรายงาน7. ประเมินผลงาน8. นําเสนอโครงงาน โดยสงเปน file ลงใน CD เครื่องมือและอุปกรณที่ใช1. หนังสือ/อินเทอรเน็ตเรื่องกาแฟ2. หนังสือ/อินเทอรเน็ตการสอนทําเว็บไซต3. คอมพิวเตอร4. program dreamwerver8 งบประมาณ1. แผน CD 6 บาท2. ตลับใส CD 10 บาทรวม 16 บาท
 11. 11. 11 ขั้นตอนและแผนดําเนินงานลําดับ ขั้นตอน สัปดาหที่ ผูรับ ผิดชอบ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 3 1 คิดหัวขอโครงงาน เจณิกา โสภิดา 2 ศึกษาและคนควาขอมูล โสภิดา 3 จัดทําโครงรางงาน เจณิกา 4 ปฏิบัติการสรางโครงงาน เจณิกา โสภิดา 5 ปรับปรุงทดสอบ โสภิดา 6 การทําเอกสารรายงาน เจณิกา 7 ประเมินผลงาน โสภิดา 8 นําเสนอโครงงาน เจณิกา ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน) 1. ผูที่ไดศึกษาความรูจากเว็บไซตนี้ไดรจักความเปนมาของกาแฟมากยิ่งขึ้น ู 2. เปนทางเลือกใหผูทสนใจสามารถศึกษาหาความรูไดงายขึน ี่ ้ 3. เนื้อหาเรื่องประเภทของกาแฟปรุงที่นําเสนอทางเว็บไซตนี้จะทําใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ไมสับสนในการซื้อกาแฟดื่ม สถานที่ดําเนินการ บานของนางสาวเจณิกา สินศรานนท และนางสาวโสภิดา อินถา และหอง1021 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 12. 12. 12แหลงอางอิง (เอกสาร หรือแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชการทําโครงงาน)พันจันทร ธนวัฒนเสถียร. การออกแบบและสรางเว็บสวยดวย Dreamweaver8 ฉบับสมบูรณ. success media, 2548พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. สรรสาระ กาแฟ. พิมพครั้งที่ 1. นันทพันธ จํากัด, 2549Macromedia dreamweaver8. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://school.obec.go.th/buabanwit. (วันที่คนขอมูล: 16 พฤศจิกายน 2555).กฤษณา กันจู. ประวัติของกาแฟ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://student.nu.ac.th/phung/coffee1.html (วันที่คนขอมูล: 16 พฤศจิกายน 2555).มารูจก..กาแฟอราบิกาไทย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.chiangmaicoffee.com/arabica.htm ั (วันที่คนขอมูล: 16 พฤศจิกายน 2555).วิกิพีเดีย. ประเภทของกาแฟ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/ประเภทของกาแฟ (วันที่คนขอมูล: 16 พฤศจิกายน 2555).

×