SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Sabjek: EsP 9 Baitang: Grade 9
Petsa: Linggo : UNA Kwarter: 1
Pamantayang Pangnilalaman: Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa lipunan at
layunin nito (ang kabutihang Panlahat).
Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang isang proyekto na
makatutulong sa isang pamayanan o sector sa
pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at
pangkapayapaan.
Kompetensi: Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat.
(EsP9PL--la--1.1)
Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang--alang
sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o
lipunan.
(EsP9PL--la--1.2)
I. LAYUNIN:
KAALAMAN Nabibigyang-kahulugan ang mga elemento ng kabutihang panlahat.
SAYKOMOTOR Nakakagawa ng sariling representasyon ng elemento ng kabutihang
panlahat.
APEKTIV Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga elemento ng kabutihang
panlahat.
II. PAKSANG- ARALIN
A. PAKSA Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
B. SANGGUNIAN Sheryll T. Gayola et.al, 2015, Edukasyon sa Pagpapakatao-
-Ikasiyam na Baitang, Unang Edisyon, 5th Floor Mabini
Bldg.,DepEd Comples Meralco Avenue, Pasig City
Philippines 1600
Division of Negros Oriental ESP DLP Initiated 1st Quarter by
Daisy V. Cadiz
C. KAGAMITANG
PAMPAGtUTURO
CG, TG, Manila Paper/Kartolina/Projector/Laptop/TV, at Chalk
III. PAMAMARAAN
A. PAGHAHANDA
PangMOTIBEYSUNAL
na tanong:
Aktiviti/ Gawain
Panuto:
1. Sa unang bahagi ng gawaing ito ay mahalagang maibahagi mo
muna kung ano ang larawan ng isang matiwasay na lipunan
para sa iyo. Ipakita mo ang mga katangian ng isang matiwasay na
lipunan.
2. Ang iyong sagot sa tanong na ito ay maaari mong maipakita sa
malikhaing pamamaraan. Maaaring gumupit ng mga larawan at
gumawa ng isang
photo collage o di kaya ay pwedeng iguhit ang larawan ng isang
matiwasay na pamilya para sa iyo.
3. Mahalagang maglakip ng maikling paglalarawan sa ginawang
representasyon.
Dapat sundin ang pamantayan sa paggawa.
A. Photo collage
Ideya o konsepto na naaayon sa paksa ---- 10 puntos
Kaisahan ---- 5 puntos
---- 15 puntos
B. Guhit
Ideya o konsepto na naaayon sa paksa ------ 10 puntos
Malinis ang pagkaguhit -----_ 5 puntos
15 puntos
Pagsusuri / Analysis Mula sa Gawain 1 sagutin ang sumusunod.
1. Ano ba ang nakikita mo mula sa representasyon ng isang
matiwasay na lipunan na iyong nagawa?
2. Ano ang larawan ng isang matiwasay na lipunan para sa
iyo?
3. Ano ba ang uri ng lipunang kinabibilangan mo sa ngayon?
Ito ba ay tugma o naaayon sa representasyon na iyong
nagawa? Paano mo ito nasasabi?
B. Paglalahad
Abstraksyon
(Pamamaraan ng Pagtalakay)
Magkaroon ng malayang talakayan:
Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na “lipon” na
nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay may kinabibilangang
pangkat na iisa ang tunguhin o layunin. Ang lipunan o pangkat ng
mga indibidwal ay patungo sa iisang layunin o tunguhin. Kolektibo
ang pagtingin sa bawat kasapi nito ngunit hindi naman
nito binubura ang indibidwalidad o pagiging katangi--tangi ng mga
kasapi. Sa kabilang dako, madalas na ginagamit ang salitang
komunidad upang tukuyin ang lipunan. Ang kabutihang panlahat
ay binubuo ng tatlong mahahalagang elemento:
1. Ang paggalang sa indibidwal na tao. Ang kabutihang panlahat
ay nagpapahalaga sa kalikasan ng tao, hindi ito lubos na iiral kung
hindi kikilalanin
at pahahalagahan ang kaniyang dignidad. Sa dignidad nakakabit
ang iba’t ibang karapatang kailangang igalang at dapat matamasa
ng lahat ng tao sa lipunan.
2. Ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng
pangkat. Ang pag--unlad ang kabuuang pokus ng panlipunang
tungkuling kailangang kailangang
maibigay sa mga tao. Halimbawa:
a. mga pampublikong sistema ng pangangalaga sa
kalusugan
b. epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad
c. kapayapaang namamagitan sa bawat bansa sa mundo.
d. makatarungang sistemang legal at pampolitika
e. malinis na kapaligiran at umuunlad na sistemang pang--
ekonomiya.
3. Ang kapayapaan. Ang pagkakaroon ng katahimikan,
kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay
tulad ng isip, kalooban, pamilya,
lipunang ginagalawan, at iba pa, subalit ang kapayapaan ay resulta
ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng
kaguluhan.
Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang
panlahat ay hindi lamang nangyayari nang kusa. Upang makamit at
mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama-
-samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang kundi ng lahat.
Halimbawa, kahit na anong pagnanais ng pangulo ng isang bansa
na matiyak na hindi mananaig ang korapsiyon sa pamahalaan, hindi
siya magtatagumpay kung hindi ito yayakapin ng lahat ng mga
namumuno sa ilalim ng kaniyang pamamahala. Alam ng lahat na
kung ganap sanang maiiwasan ang korapsiyon sa pamahalaan, mas
malaki ang pondong mailalaan para sa edukasyon, kalusugan,
imprastraktura, at marami pang iba, na magiging kapaki-
-pakinabang sa lahat ng mga mamamayan lalo na sa mahirap.
Mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat:
1. Nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang
panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan
upang mag--ambag
sa pagkamit nito. Ang mahalaga sa iba ay ang pakinabang na
kaniyang makukuha sa kabutihang panlahat na nagmumula sa
malasakit at pagsasakripisyo ng iba.
2. Ang indibidwalismo o ang paggawa ng tao ng kaniyang
personal na naisin. Nais ng taong maging malaya sa pagkamit ng
pansariling tunguhin nang walang ibang nanghihimasok o
nakikialam sa kaniya.
3. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang
naiiambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Upang mapanatili ang
kabutihang panlahat,
hinihingi sa ilan ang mas malaki at mabigat na pananagutan kaysa
sa iba. Mulat tayo sa isang mundo na kapatid, kamag--anak,
kaklase, kababayan, at marami pang ibang kasama na naaayon sa
lipunang ating ginagalawan. Makikita ito maging
sa media. May mga estasyon sa telebisyon na nagtuturing sa
kanilang manonood bilang kapuso, kapamilya, kapatid at iba pa.
Ayon kay Jacques Maritain, ang manunulat ng aklat na “The Person
and the Common Good” (1966), hahanapin talaga
ng taong mamuhay sa lipunan sa dalawang mahalagang dahilan.
1. Ito ay dahil sa katotohanang hindi siya nilikhang perpekto o
ganap at dahil likas para sa kaniya ang magbabahagi sa kaniyang
kapuwa ng kaalaman
at pagmamahal. Binigyan ang tao ng kakayahang magwika o
magsalita dahil likas na nilikha ng Diyos ang tao na sumalipunan.
2. Ginugusto ng taong mamuhay sa lipunan dahil sa kaniyang
pangangailangan o kakulangan mula sa materyal na kalikasan.
Mahalaga ring makipag--ugnayan siya sa kaniyang kapuwa upang
matugunan ang pangangailangang ito at mapunan ang kaniyang
kakulangan.
C. Pagsasanay
(Mga Paglilinang na
Gawain)
Pagpapasulat ng isang essay na may limang pangungusap gamit ang
gabay na tanong. Isulat ito sa inyong kuwaderno:
1. Paano mo maiuugnay sa sariling buhay ang mga elemento ng
kabutihang panlahat?
2. Ano ang dapat mong gawin bilang miyembro ng lipunan?
D. Paglalapat
(Aplikasyon)
Mag--isip ng pangyayari o senaryo na kung saan ay ginamit ng
tama ang isip at kilos--loob.
Pamatayan sa Pagmamarka
Nilalaman 5
Organisasyon 3
Wika 2
10
1. Ano--ano ang mga elemento ng kabutihang panlahat?
Ibigay ang kahulugan ng bawat isa. Pagkatapos ay magbigay ng
mga angkop na halimbawa o sitwasyon sa bawat elemento nito.
Maaaring isulat ang sariling karanasan na angkop sa mga elemento.
E. Paglalahat
(Generalisasyon)
Napag--alaman ko na
_______________________________________.
Napagtanto ko na _______________________________________.
Ang aking gagawin ay
_______________________________________.
IV. Pagtataya I. Tukuyin ang sumusunod na pahayag kung anong elemento ng
kabutihang panlahat.
____________________1. Ang paggamit ng tao ng kaniyang
bokasyon tungo sa paglinang ng kaniyang sarili at pinahahalagahn
nito ang kaniyang didnidad
____________________2. Nabibigyan ng seguridad ang lipunan at
ang mga kasapi nito sa mabuti at maayos na pamamaraan.
____________________3. Mayroong malakas na epekto sa
kapakanan ng mga kasapi ng pangkat
____________________4. May epektibong pampublikong
pangkaligtasan at seguridad.
____________________5. Pagkakaroon ng katahimikan,
kapanatagan, o kawalan ng
kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay
V. Karagdagang Gawain -Gumawa ng maikling repleksiyon tungkol sa kahalagahan ng
kabutihang panlahat.
Pamatayan sa Pagmamarka
Nilalaman 5
Organisasyon 3
Wika 2
10
VI. Pagninilay-nilay

More Related Content

Similar to EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx

( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 Charm Sanugab
 
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoJhanine Cordova
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)LiGhT ArOhL
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Cansinala High School
 
ESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptx
ESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptxESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptx
ESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptxjoselynpontiveros
 
ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)andrelyn diaz
 
EsP Q1 W2.pptx
EsP Q1 W2.pptxEsP Q1 W2.pptx
EsP Q1 W2.pptxQuennie11
 
kabutihang panlahat final 1st demos.pptx
kabutihang panlahat final 1st demos.pptxkabutihang panlahat final 1st demos.pptx
kabutihang panlahat final 1st demos.pptxLornaBajarOliva
 
EsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptxEsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptxQuennie11
 
dll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvC
dll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvCdll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvC
dll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvCPantzPastor
 
pptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptxpptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptxPaulineHipolito
 
ESP 9 Layunin ng lipunan
ESP 9 Layunin ng lipunanESP 9 Layunin ng lipunan
ESP 9 Layunin ng lipunanGraze Lords
 
Ang Papel ng Tao sa Lipunan.pptx
Ang Papel ng Tao sa Lipunan.pptxAng Papel ng Tao sa Lipunan.pptx
Ang Papel ng Tao sa Lipunan.pptxRouAnnNavarroza
 

Similar to EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx (20)

Es p 9 lm draft 3.31.2014
Es p 9 lm draft 3.31.2014Es p 9 lm draft 3.31.2014
Es p 9 lm draft 3.31.2014
 
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's MaterialEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
 
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
 
Esp 9
Esp 9Esp 9
Esp 9
 
Esp 9 lm
Esp 9 lmEsp 9 lm
Esp 9 lm
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
 
Esp leaners module 9
Esp leaners module 9Esp leaners module 9
Esp leaners module 9
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
ESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptx
ESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptxESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptx
ESP9 MODYUL1 Q1WEEK1 2021-22.pptx
 
ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)
 
EsP Q1 W2.pptx
EsP Q1 W2.pptxEsP Q1 W2.pptx
EsP Q1 W2.pptx
 
kabutihang panlahat final 1st demos.pptx
kabutihang panlahat final 1st demos.pptxkabutihang panlahat final 1st demos.pptx
kabutihang panlahat final 1st demos.pptx
 
EsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptxEsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptx
 
dll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvC
dll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvCdll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvC
dll periodical.docxftejmSBXJmhDMb cVvcmxmvC
 
pptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptxpptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptx
 
ESP 9 Layunin ng lipunan
ESP 9 Layunin ng lipunanESP 9 Layunin ng lipunan
ESP 9 Layunin ng lipunan
 
Es p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarterEs p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarter
 
Ang Papel ng Tao sa Lipunan.pptx
Ang Papel ng Tao sa Lipunan.pptxAng Papel ng Tao sa Lipunan.pptx
Ang Papel ng Tao sa Lipunan.pptx
 
ESP 9 MODYUL 1
ESP 9 MODYUL 1 ESP 9 MODYUL 1
ESP 9 MODYUL 1
 

Recently uploaded

Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptxMga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptxAraceliBMacaraeg
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................ferdinandsanbuenaven
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxCarljeemilJomuad
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanMarico4
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstaddelleOrendain
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..AlyszaAbecillaPinion
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxHelenLanzuelaManalot
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 

Recently uploaded (20)

Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptxMga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 

EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx

 • 1. Sabjek: EsP 9 Baitang: Grade 9 Petsa: Linggo : UNA Kwarter: 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa lipunan at layunin nito (ang kabutihang Panlahat). Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan. Kompetensi: Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat. (EsP9PL--la--1.1) Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang--alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. (EsP9PL--la--1.2) I. LAYUNIN: KAALAMAN Nabibigyang-kahulugan ang mga elemento ng kabutihang panlahat. SAYKOMOTOR Nakakagawa ng sariling representasyon ng elemento ng kabutihang panlahat. APEKTIV Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga elemento ng kabutihang panlahat. II. PAKSANG- ARALIN A. PAKSA Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat B. SANGGUNIAN Sheryll T. Gayola et.al, 2015, Edukasyon sa Pagpapakatao- -Ikasiyam na Baitang, Unang Edisyon, 5th Floor Mabini Bldg.,DepEd Comples Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Division of Negros Oriental ESP DLP Initiated 1st Quarter by Daisy V. Cadiz C. KAGAMITANG PAMPAGtUTURO CG, TG, Manila Paper/Kartolina/Projector/Laptop/TV, at Chalk III. PAMAMARAAN A. PAGHAHANDA PangMOTIBEYSUNAL na tanong: Aktiviti/ Gawain Panuto: 1. Sa unang bahagi ng gawaing ito ay mahalagang maibahagi mo muna kung ano ang larawan ng isang matiwasay na lipunan para sa iyo. Ipakita mo ang mga katangian ng isang matiwasay na lipunan. 2. Ang iyong sagot sa tanong na ito ay maaari mong maipakita sa malikhaing pamamaraan. Maaaring gumupit ng mga larawan at gumawa ng isang photo collage o di kaya ay pwedeng iguhit ang larawan ng isang matiwasay na pamilya para sa iyo. 3. Mahalagang maglakip ng maikling paglalarawan sa ginawang representasyon. Dapat sundin ang pamantayan sa paggawa.
 • 2. A. Photo collage Ideya o konsepto na naaayon sa paksa ---- 10 puntos Kaisahan ---- 5 puntos ---- 15 puntos B. Guhit Ideya o konsepto na naaayon sa paksa ------ 10 puntos Malinis ang pagkaguhit -----_ 5 puntos 15 puntos Pagsusuri / Analysis Mula sa Gawain 1 sagutin ang sumusunod. 1. Ano ba ang nakikita mo mula sa representasyon ng isang matiwasay na lipunan na iyong nagawa? 2. Ano ang larawan ng isang matiwasay na lipunan para sa iyo? 3. Ano ba ang uri ng lipunang kinabibilangan mo sa ngayon? Ito ba ay tugma o naaayon sa representasyon na iyong nagawa? Paano mo ito nasasabi? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Magkaroon ng malayang talakayan: Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na “lipon” na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na iisa ang tunguhin o layunin. Ang lipunan o pangkat ng mga indibidwal ay patungo sa iisang layunin o tunguhin. Kolektibo ang pagtingin sa bawat kasapi nito ngunit hindi naman nito binubura ang indibidwalidad o pagiging katangi--tangi ng mga kasapi. Sa kabilang dako, madalas na ginagamit ang salitang komunidad upang tukuyin ang lipunan. Ang kabutihang panlahat ay binubuo ng tatlong mahahalagang elemento: 1. Ang paggalang sa indibidwal na tao. Ang kabutihang panlahat ay nagpapahalaga sa kalikasan ng tao, hindi ito lubos na iiral kung hindi kikilalanin at pahahalagahan ang kaniyang dignidad. Sa dignidad nakakabit ang iba’t ibang karapatang kailangang igalang at dapat matamasa ng lahat ng tao sa lipunan. 2. Ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. Ang pag--unlad ang kabuuang pokus ng panlipunang tungkuling kailangang kailangang maibigay sa mga tao. Halimbawa: a. mga pampublikong sistema ng pangangalaga sa kalusugan b. epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad c. kapayapaang namamagitan sa bawat bansa sa mundo. d. makatarungang sistemang legal at pampolitika e. malinis na kapaligiran at umuunlad na sistemang pang-- ekonomiya. 3. Ang kapayapaan. Ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng isip, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan, at iba pa, subalit ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang nangyayari nang kusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama- -samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang kundi ng lahat. Halimbawa, kahit na anong pagnanais ng pangulo ng isang bansa
 • 3. na matiyak na hindi mananaig ang korapsiyon sa pamahalaan, hindi siya magtatagumpay kung hindi ito yayakapin ng lahat ng mga namumuno sa ilalim ng kaniyang pamamahala. Alam ng lahat na kung ganap sanang maiiwasan ang korapsiyon sa pamahalaan, mas malaki ang pondong mailalaan para sa edukasyon, kalusugan, imprastraktura, at marami pang iba, na magiging kapaki- -pakinabang sa lahat ng mga mamamayan lalo na sa mahirap. Mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat: 1. Nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag--ambag sa pagkamit nito. Ang mahalaga sa iba ay ang pakinabang na kaniyang makukuha sa kabutihang panlahat na nagmumula sa malasakit at pagsasakripisyo ng iba. 2. Ang indibidwalismo o ang paggawa ng tao ng kaniyang personal na naisin. Nais ng taong maging malaya sa pagkamit ng pansariling tunguhin nang walang ibang nanghihimasok o nakikialam sa kaniya. 3. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiiambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Upang mapanatili ang kabutihang panlahat, hinihingi sa ilan ang mas malaki at mabigat na pananagutan kaysa sa iba. Mulat tayo sa isang mundo na kapatid, kamag--anak, kaklase, kababayan, at marami pang ibang kasama na naaayon sa lipunang ating ginagalawan. Makikita ito maging sa media. May mga estasyon sa telebisyon na nagtuturing sa kanilang manonood bilang kapuso, kapamilya, kapatid at iba pa. Ayon kay Jacques Maritain, ang manunulat ng aklat na “The Person and the Common Good” (1966), hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan sa dalawang mahalagang dahilan. 1. Ito ay dahil sa katotohanang hindi siya nilikhang perpekto o ganap at dahil likas para sa kaniya ang magbabahagi sa kaniyang kapuwa ng kaalaman at pagmamahal. Binigyan ang tao ng kakayahang magwika o magsalita dahil likas na nilikha ng Diyos ang tao na sumalipunan. 2. Ginugusto ng taong mamuhay sa lipunan dahil sa kaniyang pangangailangan o kakulangan mula sa materyal na kalikasan. Mahalaga ring makipag--ugnayan siya sa kaniyang kapuwa upang matugunan ang pangangailangang ito at mapunan ang kaniyang kakulangan. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Pagpapasulat ng isang essay na may limang pangungusap gamit ang gabay na tanong. Isulat ito sa inyong kuwaderno: 1. Paano mo maiuugnay sa sariling buhay ang mga elemento ng kabutihang panlahat? 2. Ano ang dapat mong gawin bilang miyembro ng lipunan? D. Paglalapat (Aplikasyon) Mag--isip ng pangyayari o senaryo na kung saan ay ginamit ng tama ang isip at kilos--loob. Pamatayan sa Pagmamarka Nilalaman 5 Organisasyon 3
 • 4. Wika 2 10 1. Ano--ano ang mga elemento ng kabutihang panlahat? Ibigay ang kahulugan ng bawat isa. Pagkatapos ay magbigay ng mga angkop na halimbawa o sitwasyon sa bawat elemento nito. Maaaring isulat ang sariling karanasan na angkop sa mga elemento. E. Paglalahat (Generalisasyon) Napag--alaman ko na _______________________________________. Napagtanto ko na _______________________________________. Ang aking gagawin ay _______________________________________. IV. Pagtataya I. Tukuyin ang sumusunod na pahayag kung anong elemento ng kabutihang panlahat. ____________________1. Ang paggamit ng tao ng kaniyang bokasyon tungo sa paglinang ng kaniyang sarili at pinahahalagahn nito ang kaniyang didnidad ____________________2. Nabibigyan ng seguridad ang lipunan at ang mga kasapi nito sa mabuti at maayos na pamamaraan. ____________________3. Mayroong malakas na epekto sa kapakanan ng mga kasapi ng pangkat ____________________4. May epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad. ____________________5. Pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay V. Karagdagang Gawain -Gumawa ng maikling repleksiyon tungkol sa kahalagahan ng kabutihang panlahat. Pamatayan sa Pagmamarka Nilalaman 5 Organisasyon 3 Wika 2 10 VI. Pagninilay-nilay