Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria

223 views

Published on

Text del pacte de govern signat entre Compromís i PSOE per a la governabilitat de l'Ajuntament de l'Olleria durant la legislatura 2015-2019

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria

 1. 1. 1 PACTE DE GOVERN MUNICIPAL 2015-2019 COMPROMIS PER L’OLLERIA PSPV-PSOE En L’Olleria, a 12 de Juny de 2015 COMPAREIXEN: Julià Engo Fresneda Hèctor Such Vidal Ruth Martínez Soler David Millán Socías Enric Such Grau Glòria Micó Vicent Albinyana Mompó INTERVENEN: En qualitat de regidors i regidores de l’Ajuntament de l’Olleria. EXPOSEN: I. Que per tal de garantir la governabilitat de l’Ajuntament de l’Olleria signen aquest acord i es comprometen a acomplir-lo íntegrament. II. Que els grups municipals signants expressen el seu acord sobre els punts que consideren com a base del pacte de govern i fonamenten la seua acció pública en aquests principis: a. L’orientació del programa de govern parteix d’uns objectius compartits que resulten de l’anàlisi dels respectius programes electorals i que són la millora i progrés d’aquest poble, el territori i la seua sostenibilitat, la participació ciutadana en els assumptes públics i el principi d’equitat, en definitiva, el benestar de tots els veïns i veïnes de l’Olleria.
 2. 2. 2 b. Les posicions de cada grup municipal conflueixen en el projecte comú que ens compromet amb el present PACTE que ha estat elaborat a partir d’uns àmbits programàtics compartits pels dos grups. c. Es respectarà el dret de cada grup a realitzar les explicacions sobre els seus posicionaments previs en els assumptes de govern, estiguen o no inclosos en el present pacte i les argumentacions sobre un possible vot diferenciat. Però, en tot cas, sempre s’intentarà arribar a un consens en tots aquells punts conflictius, i sols si aquest consens no s’ha produït, hi haurà vot diferenciat. d. Els principis que els grups assumeixen com a propis per al bon desenvolupament d’aquest PACTE de govern són: 1) Responsabilitat, entesa com a compliment dels acords i les previsions programàtiques. 2) Lleialtat, entesa com el manteniment del respecte a les persones i als acords presos. 3) Confiança, entesa com a actuació transparent i de respecte als acords establerts al servei dels objectius compartits. 4) Cooperació, entesa com a disposició a intercanviar informació i documentació, i sumar esforços des de les diferents responsabilitats de govern per assolir una actuació conjunta i eficaç al servei de l’interès general del poble. 5) Participació Ciutadana i Transparència, de cara als ciutadans en les decisions i accions de govern que es determinen, establint els mitjans de control, comunicació i participació necessaris. 6) Conducta Ètica en totes les accions de govern, entenent que cada acció de govern s’emmarcarà dins d’un codi ètic que evite totalment qualsevol possibilitat d’utilitzar el càrrec públic per afavorir interessos propis o de tercers. III. Que els grups signants del present pacte es comprometen a no ferir en les seues actuacions i declaracions les sensibilitats polítiques de la resta dels grups que formen el pacte de govern. IV. Que es donarà un tracte igualitari als dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. V. Per tot això, estant d’acord totes les parts subscribents del present acord, i reconeixent-se capacitat legal suficient per a subscriure el present document i obligar-se, han convingut en formalitzar el present PACTE DE GOVERN que servirà per a regir el Consistori de l’Olleria en els propers quatre anys, i que en especial quedarà subjecte als següents
 3. 3. 3 ACORDS: I. PUNTS PROGRAMÀTICS I ORGANITZATIUS COMPARTITS A DESENVOLUPAR 1. Dotar a l’Ajuntament d’un Consell Veïnal on recollir de primera mà les necessitats dels veïns i on es decidiran les mesures adoptar. El 30% del pressupost d’inversions de l’Ajuntament es decidirà a través d’aquest Consell Veïnal. 2. Creació d’un Consell Sectorial per als empresaris i comerciants del poble que permeta establir de manera directa i coordinada les actuacions a desenvolupar per l’ajuntament en les matèries que afecten a aquestos col•lectius. 3. Creació d’un Consell Sectorial de Cultura que millore la comunicació entre les associacions culturals i l’ajuntament de manera que la col•laboració de l’ajuntament amb estes entitats siga molt més eficient. 4. Utilització de les noves tecnologies via mòbil i d’internet per a establir una comunicació directa ciutadà-Ajuntament que permeta acostar l’Ajuntament als veïns. 5. Publicació en la pàgina web de tots els comptes i pressupostos de l’Ajuntament, així com acords de plè. Gravació i difusió de tots els plens de l’Ajuntament. 6. Implantar un Servei Municipal d’Informació que centralitze tota la informació referent als serveis que presta l’Ajuntament als veïns. 7. S’impulsaran les polítiques d’ajudes a domicili i assistència a famílies de malalts per alleugerir la càrrega familiar. Establir una cobertura socioeconòmica per ajudar als que més ho necessiten. 8. Promoure la creació d'una xarxa de voluntariat per ajudar les persones més desafavorides. 9. Habilitació d'espais públics per atendre persones amb necessitats: persones majors, malalts d’Alzheimer i discapacitats. Millorar l'atenció del centre de dia. 10.Ampliació i millora dels equips i serveis socials municipals per ajudar en l’assessorament a famílies, subvencions i atencions concretes. Donar suport a les famílies amb dificultats amb menors, adolescents, etc. a través de l'ajuda de l'equip professional de Benestar Social.
 4. 4. 4 11.Elaboració d'un programa d'integració social: Programes per solucionar conflictes juvenils i de mediació municipals per una millora de la convivència. 12.Promoure un Taller ocupacional per a gent amb diversitat funcional. 13.Establir un pla d'igualtat de gènere i un programa preventiu de la violència de gènere. 14.Aprofitar l'experiència de la gent major per posar en marxa programes de gent major activa. Dinamització d'activitats al centre social per la gent major. 15.Establir una política de beques d’estudis, transport, ajudes de menjador i per a la compra de llibres. 16.Implantar un banc de llibres escolars que permeta la reutilització dels llibres de text. 17.Ampliar l’oferta d’horaris de l’Escoleta en Juny, Juliol, Setembre i en períodes de Vacances Escolars i dotar-la de servei de menjador. 18.Millorar el servei que dona l’Escola d’Estiu, realitzant una planificació d’activitats i un projecte de millora. 19.Lluitar per l'adaptació i modernització de les instal•lacions del CEIP Sanchis Guarner 20.Fer funcionar de manera efectiva el Consell escolar municipal 21.Coordinar a les associacions locals amb els centres educatius per a la realització d’activitats extraescolars, exposicions, etc., .de caràcter educatiu. 22.Millorar el manteniment de les escoles 23.Facilitar una ampliació dels programes educatius ofertats per l'EPA, adaptant la oferta als requeriments dels seus usuaris potencials. 24.Afavorir la implantació de cicles formatius a l'institut. 25.Eliminar la Taxa d’ús de les instal•lacions culturals 26.Oferir la col•laboració dels Serveis Municipals a les associacions culturals en les tasques de logística associades als espectacles i/o actes que cada associació prepara.
 5. 5. 5 27.Millorar la regulació de l’ús de les instal•lacions culturals, de manera que les associacions culturals puguen utilitzar-les amb més facilitat 28.Solucionar els problemes d’habitabilitat i seguretat a l’Escorxador (goteres, sostres d’uralita, paret que està cedint....), de manera que es facilite l’ús a les associacions culturals que l’utilitzen, o oferir-les a aquestes associacions ubicacions alternatives. 29.Millorar la planificació de la programació cultural de manera que estiga més coordinada amb totes les associacions culturals i se’ls facilite la feina a aquestes. 30.Instal•lar el Museu del Vidre, de la Pirotècnia i altres Arts Locals típiques de l’Olleria. 31.Organitzar, desenvolupar i promocionar una “Ruta del Vidre” que incloga una visita al Museu, així com oferisca al visitant alguna demostració en alguna empresa o taller local sobre el procés de manufactura artesanal del vidre. 32.Realitzar unes veritables festes majors per la gent que no es de filà, revisant l’organització actual de les festes patronals 33.Construir una pista patinatge 34.Dinamitzar l’ús que es fa del Casal de Jove, establint un conveni de col•laboració amb les associacions juvenils 35.Oferir orientació laboral i sobre formació professional 36.Ampliar els horaris de funcionament del poliesportiu. 37.Millorar les pistes de tennis 38.Utilitzar el camp de futbol de gespa natural 39.Aprofitar les instal•lacions poliesportives de les escoles per ampliar la oferta esportiva gratuïta 40.Potenciació de les rutes senderistes 41.Creació i Senyalització de rutes BTT 42.Col•laborar amb els empresaris del poble per poder afavorir, promocionar i optimitzar al màxim les accions de formació contínua i ocupacional així com accions d’internacionalització i promoció de producte que puguen afavorir la competitivitat de les empreses del poble.
 6. 6. 6 43.Facilitar ajudes a emprenedors mitjançant microcrèdits (via subvencions i/o convenis amb entitats bancàries) 44.Facilitar la gestió dels crèdits per a la formació dels treballadors a través de la associació d’empresaris 45.Replantejar l’espai IDEO, abaratint els seus costos per als usuaris, dotant-lo d’activitats i adaptant-lo a les necessitats dels usuaris 46.Organitzar i/o promocionar la tant la formació ocupacional com la formació continua a l’EPA i l’espai IDEO 47.Potenciar el conveni amb la UPV per a la transferència tecnològica per a empreses de nova creació. 48.Facilitar una dotació en infraestructures de telecomunicacions (serveis d’internet) més bones al polígon 49.Fomentar ajudes en màrqueting, campanyes publicitàries i posicionament per als comerciants i hostalers del poble 50.Poder aprofitar els perfils de xarxes socials i web municipals per a fomentar la compra i consum dins del poble, donant suport a les activitats hostaleres i al comerç del poble 51.Fomentar i recolzar la formació específica en el sector del comerç i hostaleria al poble 52.Realització d’una auditoria de comptes que permeta realitzar una revisió sistemàtica de tots els contractes principals i subcontractes de l’ajuntament per tal d’optimitzar costos o millorar servei. 53.Renegociar el deute bancari millorant les condicions actuals 54.Revisar la taxa de residus redistribuint de manera diferent els costos d’arreplegada, fent més just el repartiment 55.Revisar l’IBI de manera que afavorisca a les famílies amb menys capacitat econòmica 56.Bonificar l’IBI a les empreses que creen llocs de treball per a parats de llarga duració i primera ocupació de persones poble 57.Realització d’una Auditoria energètica que permeta estalviar costos energètics
 7. 7. 7 58.Assegurar i controlar que la empresa concessionària del servei d’abastiment i sanejament d’aigües acomplisca els contractes d’inversió i manteniment de les instal•lacions d’abastiment d’aigua potable 59.Optimització dels procediments de gestió interna de l’ajuntament, de manera que s’abaratisquen costos o s’amplien serveis. 60.Agilitzar tràmits administratius a l’Ajuntament 61.Licitar la concessió d’explotació de la Casa Rural del “Salido” donant solució al subministrament de llum i aigua a per poder 62.Adaptació de les vies urbanes per a persones amb mobilitat reduïda 63.Il•luminar millor l'Avinguda de la Diputació 64.Promoure subvencions i/o acords amb entitats bancàries per implantar un servei de Lloguer Social 65.Millorar la Rotonda del Camí Caputxins 66.Dotar de zones verdes i/o d’aparcament donant solució als solars en desús urbanístic del casc urbà 67.Donar ús als horts en propietat de l’ajuntament per generar activitats econòmiques basades en l’agricultura ecològica. 68.Millorar les infraestructures de la xarxa d'abastiment d'aigua al polígon i al poble. 69.Millorar la seguretat del camí d'Alfarrasí
 8. 8. 8 II. ALCALDIA 1. L’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Olleria estarà a càrrec d’En Julià Engo i Fresneda del grup COMPROMÍS PER L’OLLERIA durant tres anys complets de legislatura, contant a partir del 13 de Juny de 2015, sent aquesta la data de presa de possessió per part de l’equip de govern resultant del present pacte. 2. Durant els tres mesos abans de començar el quart any de legislatura, es a dir, des del 13 de Març fins el 13 de Juny de 2018, el grup PSPV-PSOE de l’Olleria podrà sol·licitar de manera formal al grup COMPROMÍS PER L’OLLERIA ostentar l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Olleria, establint-se un període de revisió de les condicions actuals del present pacte de govern, incloent els acords referents a la definició i distribució d’Àrees de Gestió, així com de l’ostentació del càrrec d’Alcalde per part d’En Hèctor Such Vidal. 3. En cap cas durant l’últim any d’Alcaldia podran canviar-ser els acords programàtics del punt I dels acords d’aquest pacte, a excepció d’aquells punts que de comú acord es modifiquen per ambdós parts. 4. El període de revisió de les condicions del present pacte esmentat en el punt II.2, serà de 3 mesos prorrogables de comú acord per tal d’assegurar un convenient acord de consens. 5. En les persones a càrrec que s’esmenen en el punt III, s’expressa el repartiment de responsabilitats per al període dels 3 primers anys de pacte (del 13 de Juny de 2015 al 13 de Juny de 2018). Aquest repartiment es modificarà de comú acord d’ambdós parts a les condicions que s’adopten al pacte de govern corresponent a l’últim any de legislatura.
 9. 9. 9 III. ÀREES DE GESTIÓ 1. CULTURA, PATRIMONI I TURISME Persona al càrrec: Hèctor Such Vidal (PSPV-PSOE) Competències: Biblioteca municipal Museus i sales d’exposicions Recuperació del patrimoni històric Oficina de turisme Relació amb les associacions culturals. Programació d'activitats culturals i lúdiques Recuperació de les tradicions i el folklore popular Foment dels artistes locals Control dels edificis municipals culturals Atorgament de subvencions i ajudes a entitats culturals Concursos i premis Normalització lingüística Consell municipal de cultura Promoció exterior del municipi 2. SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA LOCAL I TRÀNSIT Persona al càrrec: Hèctor Such Vidal (PSPV-PSOE) Competències: Seguretat ciutadana Policia Local Protecció Civil Bombers Trànsit i aparcaments Jutjat de Pau Junta Local de Seguretat 3. RECURSOS HUMANS Persona al càrrec: Julià Engo i Fresneda (COMPROMÍS) Competències: Gestió dels recursos humans de l’Ajuntament 4. FESTES Persona al càrrec: Julià Engo i Fresneda (COMPROMÍS) Competències: Coordinació de les festes de l’Olleria Encarregat de fires i espectacles
 10. 10. 10 5. BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT Persona al càrrec: David Millán Socías (PSPV-PSOE) Competències: Centre de Salut Centre de dia Centre Social de discapacitats Campanyes contra la violència de gènere i d’igualtat d’integració a la vida laboral, prevenció de drogues, SIDA, etc. Atorgament de subvencions i ajudes a associacions juvenils i relacionades amb el benestar social Espais per a la joventut Fomentar l’associacionisme Consell de la Joventut Espais per a la joventut Programes de Voluntariat Social 6. EDUCACIÓ I ESPORTS Persona al càrrec: Ruth Martínez Soler (COMPROMÍS) Competències: Consell Escolar Municipal Ensenyament no obligatori de l’Olleria: escoleta infantil, escola d’adults, etc. Gabinet psicopedagògic Activitats de lleure i de foment de la diversitat cultural, la sexualitat, el respecte al medi ambient, la seguretat vial, etc. Escoles esportives municipals Atorgament de subvencions i ajudes a associacions esportives Joventut en l'àmbit esportiu i d'oci 7. MEDI AMBIENT I URBANISME Persona al càrrec: Ruth Martínez Soler (COMPROMÍS) Competències: Agenda 21 Ecoparc i polítiques de reciclatge. Concienciació Social en reutilització i reciclatge Recuperació d’El Salido i xarxa de sendes verdes Planejament urbanístic Gestió i control de la activitat urbanística 8. ECONOMIA I HISENDA Persona al càrrec: Glòria Micó (COMPROMÍS) Competències: Gestió i control dels pressupostos municipals Elaboració de les ordenances fiscals Seguiment dels ingressos i despeses Control dels impostos
 11. 11. 11 9. SERVEIS MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES Persona al càrrec: Enric Such Grau (COMPROMÍS) Competències: Obres i Serveis municipals Personal de serveis municipals Edificis públics de l’Olleria Coordinació de les tasques relacionades amb els serveis bàsics del poble: clavegueram, il·luminació pública, aigua potable, neteja viària, recollida de fem domiciliari Parcs i jardins Mercat Municipal Guarnir els edificis municipals, carrers i mobiliari durant les festes, fires i actes oficials Gestió i manteniment del cementeri Camins i infraestructures agràries Mobiliari urbà Gestió, manteniment i millora de les instal·lacions esportives 10.PROMOCIÓ ECONÒMICA Persona al càrrec: Vicent Albinyana Mompó (COMPROMÍS) Competències: Comerç, indústria i hosteleria Gestió de l’ADL Gestió de l’espai IDEO i accions del conveni amb la Universitat Politènica de València Formació continua i ocupacional Energies renovables i Economia Sostenible Noves tecnologies. Ajudes a emprenedors 11.PARTICIPACIÓ CIUTADANA Persona al càrrec: Vicent Albinyana Mompó (COMPROMÍS) Competències: Coordinació d’actes públics, audiències, mitjans de comunicació, publicacions, butlletins municipals, pàgina web, etc. Consultes populars Gestió de la transparència de l’acció de govern Coordinació dels Consells ciutadans Consell d’indústria Consell de comerç i hosteleria
 12. 12. 12 IV. ORGANITZACIÓ INTERNA 1. JUNTA DE GOVERN President de la Junta de Govern Local: Julià Engo Fresneda (COMPROMÍS) mentre siga alcalde i Hèctor Such Vidal (PSPV- PSOE) quan s’acorde el canvi d’alcaldia per a l’ultima any de legislatura 1er Tinent Alcalde: Héctor Such Vidal (PSPV-PSOE) durant els tres primers anys de legislatura i Julià Engo Fresneda (COMPROMÍS) quan s’acorde el canvi d’alcaldia per a l’ultima any de legislatura 2on Tinent Alcalde: Ruth Martínez Soler (COMPROMÍS) 3era Tinent Alcalde: David Millán Socías (PSPV-PSOE) 4art Tinent Alcalde: Glòria Micó (COMPROMÍS) S’acorda per part dels dos partits polítics que en cas de circumstàncies extraordinàries, com, per exemple, malaltia continuada, accident, etc., que supose l'absència en el càrrec de més de 15 dies, l’alcalde de torn podrà triar com a substitut seu al tinent alcalde que crega oportú; en altres supòsits es seguirà l'orde establert. 2. COMISSIONS DEL GOVERN MUNICIPAL  Comissió d’urbanisme: Coordinador Julià Engo i Fresneda (COMPROMÍS) i amb un representant de COMPROMÍS i del PSPV-PSOE.  Comissió de recursos humans: Coordinador Julià Engo i Fresneda (COMPROMÍS) i amb un representant de COMPROMÍS i del PSPV-PSOE.  Comissió de seguiment del pacte: Coordinadora Ruth Martínez Soler (COMPROMÍS) i composada per tots els regidors del Pacte. S’estableix la periodicitat d’aquestes comissions en períodes ordinaris d’una sessió cada dos mesos, com a mínim, i tantes altres extraordinàries com facen falta. 3. COMISSIONS INFORMATIVES  Comissió de cultura: presidida per Hèctor Such i Vidal (PSPV-PSOE), amb un altre representant de COMPROMÍS.  Comissió d’economia: presidida per la regidora Glòria Micó, amb un altre representant de COMPROMÍS i PSPV-PSOE  Comissió d’urbanisme: presidida per en Julià Engo, amb un altre representant de PSPV-PSOE
 13. 13. 13  Comissió de benestar social: presidida per David Millán Socías, amb un altre representant de COMPROMÍS. 4. FUNCIONAMENT INTERN DE GOVERN  Tota la planificació i actuació estratègica de cada àrea serà consensuada per tot l’equip de govern, fent treballar a tots els regidors d’ambdós partits de manera coordinada i marcant de manera concreta les tasques estratègiques a realitzar per cada regidor.  S’establirà un sistema de revisions de l’estat de cada actuació de cada àrea de gestió i un control de compliment del programa electoral, en base a uns objectius de compliment de programa per a cada any de la legislatura  Publicació de l’agenda alcaldia i opcionalment, a criteri del regidor corresponent, del seguiment de l’estat de cada tasca o acció de govern de caràcter programàtic.  Es obligatori l’acatament per part de tots els regidors d’un compromís de gestió ètica en l’exercici dels càrrecs en que han sigut designats, de manera que s’assegure una gestió orientada al servei públic i a l’interès general i que s’evite qualsevol acció de govern que debilite la imatge de transparència, participació ciutadana, legitimitat, honradesa i lleialtat a l’interès general de tots els ciutadans de l’Olleria de l’equip de govern resultant del present pacte. L’incompliment d’aquest punt per part d’algun regidor d’un dels grups donarà lloc al trencament d’aquest pacte per part de l’altre grup. 5. CONDICIONS D’EIXIDA DEL PACTE  Qualsevol acció de govern d’alguna de les parts d’aquest pacte que vaja en contra del programa presentat en l’acord I, sense que s’haja validat per ambdós parts.  L’incompliment de qualsevol apartat esmentat en els acords II i IV
 14. 14. 14 I en prova de conformitat, les parts ratifiquen i signen per triplicat i a un sol efecte, aquest document. En Julià Engo i Fresneda En Hèctor Such Vidal Na Ruth Martínez Soler En David Millán Socías N’Enric Such Grau Na Glòria Micó En Vicent Albinyana Mompó

×