Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV 2015-11-19

2,662 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CV 2015-11-19

  1. 1. Juha Sinkko ANSIOLUETTELO 1 / 3 Kiveliönkatu 7 33580 TAMPERE 19.11.2015 juha.sinkko@kolumbus.fi Puh. 040 931 6480 HENKILÖTIEDOT Juha Petri Sinkko 30.04.1968 Porvoo Naimisissa, 2 lasta (syntyneet 1995 ja 1997) KOULUTUS Kotkan teknillinen oppilaitos, Kotka, Insinööri, tietotekniikka. 1993. Koulutus antoi erittäin laajan teoriapohjan matematiikan, fysiikan, elektroniikan, tietoko- netekniikan sekä näiden käytäntöön soveltamisen osalta. Vahvimmat aineeni olivat ohjel- mointi, tietokonetekniikka ja matematiikka. Lappeenrannan ammattioppilaitos, Lappeenranta, Elektroniikka-asentajan opin- toja 1 lukuvuosi. 1987 – 1988. Keskeytin opinnot teknilliseen oppilaitokseen pääsyn vuoksi. Keskeytyksestä huolimatta opinnoista sai hyvät taidot eri mittalaitteiden ja alan työvälineiden käyttöön. Kimpisen lukio, Lappeenranta, Ylioppilas 1987 Yleisarvosana M. ASEPALVELUS Savon Prikaati, 3. Erillinen Viestikomppania, 11.10.1988 - 05.09.1989, kersantti TYÖKOKEMUS TAMPEREEN YLIOPISTO ATK-suunnittelija, Tietohallinto, 09.2014 – 02.2015 Tietohallinnon asiakaspalvelun tukitehtävät painottuen käyttöönotettuun Microsoft Office 365 –palveluun. Yliopiston mobiililaitteiden esiasennus. Työssä edellytti vaadittiin PC- laitteistojen ja erityyppisten mobiililaitteiden laajaa tuntemusta. NOKIA SIEMENS NETWORKS OY Testing Engineer, Radio Access, 11.2005 – 12.2012 DX200-tukiasemaohjaimen Packet Control Unit –kortin kuormitustestaus. Viestiliikenne tukiasemaohjaimelle luotiin keinotekoisesti Linux-koneissa toimivalla GSM/GPRS- verkkoemulaattorilla. Työssä käytettiin Linux-käyttöjärjestelmällä varustettuja PC-koneita, Bash- ja Tcl/Tk-skriptikieliä sekä Pascal(Delphi)-ohjelmointikieltä. Suunnittelimme ja to- teutimme myös usean verkkoemulaattorin hallintajärjestelmän. Testauksessa generoitiin suurehkoja tietomääriä, jonka analysointiin kehitettiin omia työkaluja MS Excelillä ja No- kian omilla työkaluilla.
  2. 2. Juha Sinkko ANSIOLUETTELO 2 / 3 Kiveliönkatu 7 33580 TAMPERE 19.11.2015 juha.sinkko@kolumbus.fi Puh. 040 931 6480 Software Engineer, Radio Access, 04.2003 – 10.2005 Ohjelmistokehitys DX200- tukiasemaohjaimen Chorus-käyttöjärjestelmällä toimivalle Packet Control Unit –kortille. Työssä käytettiin c-kieltä ja ClearCase-versionhallinta- ohjelmistoa. Työ edellytti hyvää laitteistotuntemusta, sekä DMX-käyttöjärjestelmän tunte- musta. Software Engineer, Professional Mobile Radio, 04.2000 – 03.2003 TETRA-järjestelmän ohjelmistokehitys DX200-keskukseen. Työssä käytettiin Nokian omaa TNSDL-ohjelmointikieltä ja c-kieltä. Työhön kuului ohjelman suunnittelu, koodin kirjoitta- minen, testaaminen ja dokumentointi. Työ edellytti hyvää laitteistotuntemusta, sekä DMX- käyttöjärjestelmän tuntemusta. System Engineer, Mobile Intelligent Networks, 08.1998 – 03.2000 Testilaboratorion UNIX-verkon ylläpito sekä Intelligent Network –testilaboratorion kehitys ja ylläpito. Tehtävässä vaadittiin UNIX- ja ORACLE-tietokantaosaamista. Pääasiallisia työkaluja olivat Hewlett-Packardin HP-UX –järjestelmät sekä ORACLE-tietokannat. Työssä vaadittiin myös Microsoftin Office-ohjelmien osaamista. FUJITSU COMPUTERS OY System Support, 03.1998 – 07.1998 Tehtäviin kuului erilaisten tilastojen ylläpito järjestelmien kehitystyö. Varaosien hinnoitte- lujärjestelmän kehitystyö ja toteutus. Tehtävässä käytettiin MS excel, Access ja Visual Ba- sic -työkaluja. Tehtävä edellytti tarkkuutta, huolellisuutta ja hyvää englannin kielen taitoa. Quality Feedback Analyst, 11.1995 – 02.1998 Tehtäviin kuului vikatilastojen tekeminen pohjautuen huolto-kumppaneilta saatuun pa- lautteeseen, sekä ns. tuote- ja luotettavuusraporttien ja –tilastojen tuottaminen hyödyntäen korjaajilta ja huoltokumppaneilta saatuja tietokantoja. Tehtäviin kuului myös tietokantojen perusteellinen analysointi sekä poikkeavien löydösten tai suuntausten etsiminen, asiakas- palautteen pohjalta suoritetut tutkimukset, laatupalautetietokannan ylläpito ja laatura- porttien laatiminen sekä niiden julkaiseminen. Tehtäviini kuului myös laatuosaston intra- net sivujen hallinta-, ylläpito- ja kehitystyöt. Tehtävät edellyttivät laajaa yrityksen tuote- kannan tuntemusta, sekä työkalujen hallintaa, sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. Tehtäväs- sä käytettiin pääasiassa MS Excel ja Access –työkaluja. Audit-testaaja, 01.1994 – 11.1995 Mikrotietokoneiden koonta-, testaus-, korjaus, ohjelmistojen esiasennus- ja laadunvalvonta- tehtävät tuotanto-osastolla sekä tuotteiden luotettavuustestauksen hoitaminen. Tehtävät olivat erittäin monipuolisia ja edellyttivät laajaa tietokonetekniikan ja käyttöjärjestelmien tuntemusta. Työelämässä jo vuodesta 1987.
  3. 3. Juha Sinkko ANSIOLUETTELO 3 / 3 Kiveliönkatu 7 33580 TAMPERE 19.11.2015 juha.sinkko@kolumbus.fi Puh. 040 931 6480 KIELITAITO suomi äidinkieli englanti sujuvaa. Puhuminen ja kirjoittaminen sujuvat vaivatta. Ollut työkielenä koko työssäoloajan. ruotsi kohtuullinen saksa perusteet HARRASTUKSET Valokuvaus, nikkarointi, pihatyöt, lukeminen. VAHVUUDET Olen sosiaalinen ja tulen hyvin toimeen eri ihmisten kanssa. Olen hyvä kuuntelemaan ja myös huomioimaan muiden mielipiteitä, mutta kykenen myös asiantuntijaroolissa puolus- taman omaa näkemystäni. Olen erittäin kiinnostunut oppimaan uusia asioita ja haluan ke- hittyä jatkuvasti. Kykenen työskentelemään itsenäisesti ja olen joustava. Koen, että minul- la on hyvä asenne työhön, olen asiat loppuun saattava, järjestelmällinen, loogiseen ajatte- luun ja ongelmanratkaisuun kykenevä ja luova työssäni.

×