Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Израда електронског портфолија у Махари

7,972 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Израда електронског портфолија у Махари

 1. 1. Израда електронског портфолија у Махари
 2. 2. Шта је електронски портфолиоЕлектронски портфолио (e-portfolio) је дигиталназбирка докумената који приказују напредак, развој и постигнућа појединца, групе или институције  Реч портфолио долази од латинске речи portafoglio што значи “носити папир”.  Скраћеница е у наслову означава употребу дигиталне технологије у прикупљању и организацији садржаја за портфолио.
 3. 3. Намена електронског портфолија представљање себе, стечених компетенција, вештина, постигнућа праћење сопственог рада могућност да други виде наш рад (потенцијални послодавци, пословни партнери, сарадници) Ел. портфолио једне мултимедијалне уметнице
 4. 4. Употреба електронског портфолија у образовању документовање и праћење развоја ученика током образовног процеса дистрибуирање материјала за учење индивидуализација наставе надгледање и процењивање образовних програма подстицање личне рефлексије, размена идеја могућност повратне информације  Ученички е-портфолио  Наставнички е-потфолио  Е-портфолио установе
 5. 5. Eлектронски портфолио ученика • евидентирање ученичких радова • праћење развоја ученика • развој дигиталне писмености код ученика • развој критичког мишљења • оспособљавање за доживотно учењеУченици су изложени процени и критици наставника, али иученика – јавност доприноси квалитету портфолија.У средњим школама у САД ел. потфолио ученика постао јенеизоставни пратилац кроз цело образовање.
 6. 6. Eлектронски портфолио наставника  представљање наставника ученицима  изношење плана предавања  критички осврт и размишљања  размена знања и искустава са другима запосленим у образовању  напредак у каријери
 7. 7. Eлектронски портфолио установеУкључује ел. портфолија ученика и наставника.  програм и развојни план установе  специфичности установе  представљање установе јавности  може да садржи:видео снимке, аудио снимке, фотографије, писане документеДок је креирање ученичких и наставничких портфолијараширено у развијенијим земљама, електронски портфолиоустанове је релативно нова појава.Пример: http://www.imir.iupui.edu/portfolio/
 8. 8. Систем за пбјављиваоеел. ппртфплија –Махара  Махара је систем отвореног кода који може бити самосталан или интегрисан у Mудл или неки други ЛМС.  Успостављена је 2006. год. као резултат рада Развојне фондације за е-learning Новозеландске комисије за терцијално образовање у сарадњи за новозеландским универзитетским центрима.  Реч “махара” на језику Маора значи мислити, размишљати, промишљати.
 9. 9. Мудл МахараНаставник пдређује правила Ученик дефинише правилаСадржај дпступан за све Други мпгу да виде пнп штп импплазнике курса кприсник дпзвплиСпцијалнп умрежаваое пкп Кприсници бирају са ким ће дакурсева се умрежеФпрмалнп учеое Нефпрмалнп учеоеЛМС Не жели да буде ЛМС
 10. 10.  Махари можете приступити на адреси: http://mahara.org/ Регистрација је једноставна, поступак је исти као код већине социјалних софтвера
 11. 11. Након што смо се регистровали потребно је да уредимо профил. Опцијаза израду профила налази се на главној страници. I корак – у менију на главној страници одаберемо опцију Profile II корак – унос основних података
 12. 12. Ако желимо да имамо слику профила отићи ћемо на изборник Profil Icons, кликнути на Browse и затим одабрати одговарајућу фотографију са свог рачунара.
 13. 13. Профил можемо обогатити тако што ћемо додати фотографију, резиме, циљеве и вештине. Кликом на сваку појединачну од ове 4 опције (подизборника), нуди нам се могућност уношења додатних информација.
 14. 14. У резиме се уносе додатнеинформације које желимо да делимо са другима, као што су: пропратно писмо, интересовања, контакт информације, личне информације, радна биографија.
 15. 15. Исказивање циљева,што индивидуалних, штопрофесионалним, можеда заинтересује будуће послодавце. У настави, може да послужи за боље упознавање сваког ученика и допринесе индивидуализацији наставе.
 16. 16. Као и циљеви исказивање вештина је од великог значаја, како у жељеном напретку,тако и, када су ученици у питању, у индивидуализацији наставе.
 17. 17. Махара се састоји од артефаката, погледа и приступа. Након што сте уредили профил, потребно је да пређете на израду свог портфолија, односно садржаја унутар њега. То могу бити постови у блогу, видео или аудио записи, фотографије.Садржаји у електронском портфолију називају се артефакти. Ако желите да ваш садржај виде и други, не само ви, неопходно је да их ставите у одређени поглед, а затим даомогућите одређеним људима или групама да виде одређене садржаје.
 18. 18. Запамтите: артефакте (Artefacts) стављамо у погледе (Views) а затим омогућујемо приступ (View access)!Поглед или View- Артефакт мпже бити Приступ (View access)кплекција артефаката у блпг, фптпграфија, пдређује кп мпже даппртфплију видеп запис... види садржај
 19. 19. Махара нуди могућност умрежавања, односно дељења жељенихинформација са осталима. Како и у другим друштвеним софтверима,сами одређујемо ко ће нам бити пријатељ са којим желимо да делимо податке из свог портфолија. Могућност контролисања начина примања нових пријатеља.
 20. 20. Групу креирамо тако што из главног изборника одаберемо опцију Groups,a затим create Group. У оквир за назив групе упишемо име групе, а у поље за дескрипцију опис групе. Изборник Group Type нуди нам могућност да одаберемо да ли ће група бити отвореног типа, или ће се приступати на основу захтева, или по позиву аутора групе.
 21. 21. У оквиру групе постоји могућност покретања форума који појачава интеракцију између њених чланова. Чланови имају могућност покретања нових тема.
 22. 22. Најважнији део ученичког портфолија је свако писањекритичких осврта и примишљања. Ови садржају се пишу у облику поста у блогу. Ако желите да научите да креирате блог у Махари погледајте видео секвенцу на адреси: http://www.youtube.com/watch?v=W5MBAKn6efE
 23. 23. 1. George Lorenzo, John Ittelson (2005). An Overview of E-Portfolios. Educase Learning Initiative2. http://www.carnet.hr/ela/alumni/izdvajamo/e-portfolio3. http://pogled- pil.spaces.live.com/blog/cns!1CC93B44B2796177!483.entry?sa=72743600 44. Penny Leach. Using Moodle with Mahara. Преузето децембра 2009. са http://slides.liip.ch/img/documents/20090320_Penny_Leach_MoodleMoot- DE_Mahara.pdf

×