Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dolor torácico

524 views

Published on

 • Be the first to comment

Dolor torácico

 1. 1. EEnnffooqquuee ddeell DDoolloorr TToorráácciiccoo eenn eell SSeerrvviicciioo ddee UUrrggeenncciiaass José Atilio Núñez Ramos Residente 1º Año Medicina Interna Universidad del Norte
 2. 2. EEppiiddeemmiioollooggííaa • 77 MMiilllloonneess ddee ccoonnssuullttaass aall sseerrvviicciioo ddee uurrggeenncciiaass eenn uunn aaññoo • 99%% ddee ttooddaass llaass ccoonnssuullttaass aall sseerrvviicciioo ddee uurrggeenncciiaass • 1155--2255%% ssee ddiiaaggnnoossttiiccaann ccoommoo SSíínnddrroommee CCoorroonnaarriioo AAgguuddoo • IIAAMM nnoo ddiiaaggnnoossttiiccaaddooss:: 22--88%% AApppprrooaacchh ttoo tthhee ppaattiieenntt wwiitthh CChheesstt PPaaiinn.. BBrraauunnwwaalldd HHeeaarrtt DDiisseeaassee TTeexxttbbooookk.. 22001111.. EEllsseevviieerr
 3. 3. EEppiiddeemmiioollooggííaa • SSiittuuaacciioonneess eemmeerrggeenntteess qquuee aammeennaazzaann llaa vviiddaa:: PPrriinncciippaall mmoottiivvoo ddee ccoonnssuullttaa • MMúúllttiipplleess ccaauussaass,, uunnaa mmiissmmaa pprreesseennttaacciióónn ccllíínniiccaa • HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa:: HHeerrrraammiieennttaa mmááss eeffiiccaazz ppaarraa eell eennffooqquuee iinniicciiaall aaddeeccuuaaddoo AApppprrooaacchh ttoo tthhee ppaattiieenntt wwiitthh CChheesstt PPaaiinn.. BBrraauunnwwaalldd HHeeaarrtt DDiisseeaassee TTeexxttbbooookk.. 22001111.. EEllsseevviieerr
 4. 4. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEttiioollooggííaass • MMúússccuulloo-- eessqquueellééttiiccoo DDOOLLOORR TTOORRÁÁCCIICCOO • IInnffeecccciioossoo • OOttrrooss AApppprrooaacchh ttoo tthhee ppaattiieenntt wwiitthh CChheesstt PPaaiinn.. BBrraauunnwwaalldd HHeeaarrtt DDiisseeaassee TTeexxttbbooookk.. 22001111.. EEllsseevviieerr CChheesstt PPaaiinn.. JJaammeess BBrroowwnn.. RRoosseenn’’ss EEmmeerrggeennccyy MMeeddiicciinnee.. 22001122.. EEllsseevviieerr • PPssiiccoollóóggiiccoo CCaarrddiiaaccoo PPuullmmoonnaarr TTrraaccttoo VVaassccuullaarr GGII
 5. 5. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEttiioollooggííaass • CCaarrddííaaccaa:: – SSíínnddrroommee CCoorroonnaarriioo AAgguuddoo – PPeerriiccaarrddiittiiss • VVaassccuullaarr:: – DDiisseecccciióónn AAóórrttiiccaa – EEmmbboolliiaa PPuullmmoonnaarr – HHiippeerrtteennssiióónn PPuullmmoonnaarr AApppprrooaacchh ttoo tthhee ppaattiieenntt wwiitthh CChheesstt PPaaiinn.. BBrraauunnwwaalldd HHeeaarrtt DDiisseeaassee TTeexxttbbooookk.. 22001111.. EEllsseevviieerr
 6. 6. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEttiioollooggííaass • PPuullmmoonnaarr:: – NNeeuummoottóórraaxx – NNeeuummoonnííaa // DDeerrrraammee pplleeuurraall • GGaassttrrooiinntteessttiinnaall:: – RRuuppttuurraa EEssooffáággiiccaa EEssppoonnttáánneeaa – RReefflluujjoo GGaassttrrooeessooffáággiiccoo – ÚÚllcceerraa PPééppttiiccaa – PPaattoollooggiiaa BBiilliioo--PPaannccrreeááttiiccaa AApppprrooaacchh ttoo tthhee ppaattiieenntt wwiitthh CChheesstt PPaaiinn.. BBrraauunnwwaalldd HHeeaarrtt DDiisseeaassee TTeexxttbbooookk.. 22001111.. EEllsseevviieerr
 7. 7. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEnnffooqquuee iinniicciiaall • HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa – DDoolloorr:: iinniicciioo,, dduurraacciióónn,, ccaarraacctteerrííssttiiccaass,, iirrrraaddiiaacciióónn,, ccoonnccoommiittaanntteess,, aaggrraavvaanntteess,, eettcc.. – AAnntteecceeddeenntteess:: PPrroocceeddiimmiieennttooss,, hhoossppiittaalliizzaacciioonneess,, ttrraattaammiieennttoo aaccttuuaall.. • EExxaammeenn FFííssiiccoo – EEssttaabbiilliiddaadd hheemmooddiinnáámmiiccaa – TTeennssiióónn aarrtteerriiaall bbiillaatteerraall,, ppuullssooss ppeerriifféérriiccooss,, rruuiiddooss ppuullmmoonnaarreess yy ssooppllooss ccaarrddííaaccooss.. AApppprrooaacchh ttoo tthhee ppaattiieenntt wwiitthh CChheesstt PPaaiinn.. BBrraauunnwwaalldd HHeeaarrtt DDiisseeaassee TTeexxttbbooookk.. 22001111.. EEllsseevviieerr HHiigghh rriisskk CChhiieeff CCoommppllaaiinntt:: CChheesstt PPaaiinn tthhee BBiigg TThhrreeee.. KKaarr..MMuunn CC WWoooo.. EEmmeerrgg MMeedd CClliinn NN AAmm,, 22000099
 8. 8. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEnnffooqquuee iinniicciiaall • PPrruueebbaass CCoommpplleemmeennttaarriiaass – EElleeccttrrooccaarrddiiooggrraammaa – RRaaddiiooggrraaffííaa ddee TTóórraaxx – TTAACC ddee TTóórraaxx – BBiioommaarrccaaddoorreess CCaarrddííaaccooss – DDíímmeerroo DD – GGaasseess aarrtteerriiaalleess AApppprrooaacchh ttoo tthhee ppaattiieenntt wwiitthh CChheesstt PPaaiinn.. BBrraauunnwwaalldd HHeeaarrtt DDiisseeaassee TTeexxttbbooookk.. 22001111.. EEllsseevviieerr HHiigghh rriisskk CChhiieeff CCoommppllaaiinntt:: CChheesstt PPaaiinn tthhee BBiigg TThhrreeee.. KKaarr..MMuunn CC WWoooo.. EEmmeerrgg MMeedd CClliinn NN AAmm,, 22000099
 9. 9. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEnnffooqquuee iinniicciiaall Neumotórax a tensión Approach to the patient with Chest Pain. Braunwald Heart Disease Textbook. 22001111.. EEllsseevviieerr
 10. 10. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEnnffooqquuee iinniicciiaall Approach to the patient with Chest Pain. Braunwald Heart Disease Textbook. 22001111.. EEllsseevviieerr
 11. 11. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEnnffooqquuee iinniicciiaall IIAAMMSSTT TTEEPP MMaassiivvoo DDiisseecccciióónn AAóórrttiiccaa TTaapp.. CCaarrddííaaccoo NNeeuummoottóórraaxx aa tteennssiióónn Approach to the patient with Chest Pain. Braunwald Heart Disease Textbook. 22001111.. EEllsseevviieerr HHiigghh rriisskk CChhiieeff CCoommppllaaiinntt:: CChheesstt PPaaiinn tthhee BBiigg TThhrreeee.. KKaarr..MMuunn CC WWoooo.. EEmmeerrgg MMeedd CClliinn NN AAmm,, 22000099 HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EExx.. FFííssiiccoo EEssttuuddiiooss
 12. 12. DDoolloorr TToorráácciiccoo:: EEnnffooqquuee iinniicciiaall Approach to the patient with Chest Pain. Braunwald Heart Disease Textbook. 22001111.. EEllsseevviieerr

×