Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CCaassoo 
CCllíínniiccoo 
JJoosséé AAttiilliioo NNúúññeezz 
RRaammooss 
RReessiiddeennttee II –– MMeeddiicciinnaa IInnttee...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
NNoommbbrree:: CCAAGGPP 
EEddaadd:: 2222 aaññooss 
GGéénneerroo:: MMaassccuulliinnoo 
OOc...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
MMoottiivvoo ddee CCoonnssuullttaa 
«FFiieebbrree yy eessccaallooffrrííooss» 
EEnnffeerrm...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
AAnntteecceeddeenntteess 
PPaattoollóóggiiccooss:: NNiieeggaa SSeexxuuaalleess:: 
PPrroom...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
RReevviissiióónn PPoorr SSiisstteemmaass 
DDeeppoossiicciioonneess llííqquuiiddaass,, ooc...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EExxaammeenn FFííssiiccoo 
CCaabbeezzaa yy ccuueelllloo 
PPiieezzaass ddeennttaarriiaass ...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EExxaammeenn FFííssiiccoo 
AAbbddoommeenn 
NNoo ddiisstteennddiiddoo,, ppeerriissttaallss...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EExxaammeenn FFííssiiccoo 
SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall 
CCoonncciieenn...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
AAnnáálliissiiss 
PPaacciieennttee jjoovveenn qquuiieenn ccoonnssuullttaa ppoorr ccuuaadd...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
IImmpprreessiióónn CCllíínniiccaa 
11..SSíínnddrroommee FFeebbrriill eenn eessttuuddiioo ...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
PPllaann ddee mmaanneejjoo iinniicciiaall 
OObbsseerrvvaacciióónn 
SSSSNN 00,,99%% 110000...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa 
LLuueeggoo ddee mmaanneejjoo iinniicciiaall eell ppaac...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa 
PPaarraaccllíínniiccooss 
PPCCRR 8844mmgg//LL BBtt:: 0...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
IImmpprreessiióónn DDiiaaggnnóóssttiiccaa 
11..MMaallaarriiaa ppoorr PP.. ffaallcciippaar...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
PPllaann 
HHoossppiittaalliizzaarr eenn ssaallaa ggeenneerraall 
AAiissllaammiieennttoo V...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa 
PPeerrssiissttee ccoonn ttaaqquuiiccaarrddiiaa yy ffee...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa 
PPeerrssiissttee ccoonn ttaaqquuiiccaarrddiiaa yy ffee...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa 
1122//0099//1144 
MMeejjoorrííaa nnoottaabbllee ddeell...
HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa 
EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa 
PPaacciieennttee aaffeebbrriill ppoorr mmaass ddee 448...
MMaallaarriiaa 
JJoosséé AAttiilliioo NNúúññeezz 
RRaammooss 
RReessiiddeennttee II –– MMeeddiicciinnaa IInntteerrnnaa
HHiissttoorriiaa ddee llaa MMaallaarriiaa 
CChhaarrlleess AAllpphhoonnssee LLaacceerraann 
66 ddee NNoovv 11888800 
«CCéél...
HHiissttoorriiaa ddee llaa MMaallaarriiaa 
SSiirr RRoonnaalldd RRoossss 
11889955 
DDeessccrriibbee eell cciicclloo vviitt...
MMaallaarriiaa:: EEppiiddeemmiioollooggííaa 
MMaallaarriiaa:: AAnn uuppddaattee ffoorr PPhhyyssiicciiaannss.. IInnff DDiis...
MMaallaarriiaa:: EEnn CCoolloommbbiiaa 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniiss...
MMaallaarriiaa eenn CCoolloommbbiiaa 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstt...
MMaallaarriiaa:: EEttiioollooggííaa 
PPrroottoozzooaarriioo GGéénneerroo PPllaassmmooddiiuumm 
GGuuííaa ddee aatteenncciió...
MMaallaarriiaa:: EEttiioollooggííaa 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstte...
MMaallaarriiaa:: EEttiioollooggííaa 
JJ WWhhiittee.. MMaallaarriiaa.. LLaanncceett 22001144
MMaallaarriiaa:: CCuuaaddrroo CCllíínniiccoo 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMii...
MMaallaarriiaa:: DDiiaaggnnóóssttiiccoo 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniis...
Biomedica 2008. IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddee SSaalluudd
MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiin...
MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiin...
MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiin...
MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiin...
MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiin...
MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: 
TTrraattaammiieennttoo 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaa...
MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: 
TTrraattaammiieennttoo 
 PP.. ffaallcciippaarruumm:: SSeegguunnddaa llíínneea...
MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: 
TTrraattaammiieennttoo 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaa...
MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: 
TTrraattaammiieennttoo 
GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaa...
MMaallaarriiaa:: PPrreevveenncciióónn
MMaallaarriiaa:: PPrreevveenncciióónn 
3300..11%%
Caso clínico Malaria
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Caso clínico Malaria

3,922 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caso clínico Malaria

 1. 1. CCaassoo CCllíínniiccoo JJoosséé AAttiilliioo NNúúññeezz RRaammooss RReessiiddeennttee II –– MMeeddiicciinnaa IInntteerrnnaa DDaanniieellaa PPááeezz JJiimméénneezz MMééddiiccoo IInntteerrnnoo II
 2. 2. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa NNoommbbrree:: CCAAGGPP EEddaadd:: 2222 aaññooss GGéénneerroo:: MMaassccuulliinnoo OOccuuppaacciióónn:: SSoollddaaddoo PPrrooffeessiioonnaall NNaattuurraall:: BBaarrrraannqquuiillllaa,, AAttlláánnttiiccoo.. RReessiiddeennttee:: MMaallaammbboo,, AAttlláánnttiiccoo.. PPrroocceeddeennttee:: SSaann FFrraanncciissccoo,, CChhooccóó.. RReelliiggiióónn:: CCaattóólliiccaa FFuueennttee:: PPrriimmaarriiaa CCoonnffiiaabbiilliiddaadd:: BBuueennaa
 3. 3. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa MMoottiivvoo ddee CCoonnssuullttaa «FFiieebbrree yy eessccaallooffrrííooss» EEnnffeerrmmeeddaadd AAccttuuaall PPaacciieennttee rreeffiieerree ccuuaaddrroo ccllíínniiccoo ddee 22 ddííaass ddee eevvoolluucciióónn ccaarraacctteerriizzaaddoo ppoorr ffiieebbrree nnoo ccuuaannttiiffiiccaaddaa ddee pprreeddoommiinniioo mmaattuuttiinnoo yy nnooccttuurrnnoo,, iinntteerrmmiitteennttee,, qquuee ssee aaccoommppaaññaa ddee eessccaallooffrrííooss iinntteennssooss,, ssuuddoorraacciióónn pprrooffuussaa,, cceeffaalleeaa gglloobbaall 77//1100 eenn eessccaallaa aannáállooggaa ddeell ddoolloorr ,, nnááuusseeaass ssiinn vvóómmiittooss,, mmiiaallggiiaass,, aasstteenniiaa yy aaddiinnaammiiaa.. CCoonnssuullttaa aa uunniiddaadd ddee ssaanniiddaadd mmiilliittaarr eenn ssuu lluuggaarr ddee rreessiiddeenncciiaa ddee ddoonnddee rreemmiitteenn aa nnuueessttrraa iinnssttiittuucciióónn ppaarraa vvaalloorraacciióónn..
 4. 4. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa AAnntteecceeddeenntteess PPaattoollóóggiiccooss:: NNiieeggaa SSeexxuuaalleess:: PPrroommiissccuuiiddaadd FFaarrmmaaccoollóóggiiccooss:: NNiieeggaa TTrraannffuussiioonnaalleess:: NNiieeggaa QQuuiirrúúrrggiiccooss:: NNiieeggaa GGrruuppoo SSaanngguuíínneeoo:: OO++ HHoossppiittaalliizzaacciioonneess:: NNiieeggaa TTóóxxiiccooss:: NNiieeggaa AAlléérrggiiccooss:: NNiieeggaa FFaammiilliiaarreess:: NNiieeggaa SSoocciiooeeccoonnóómmiiccooss:: vviivvee eenn ttiieennddaass ddee ccaammppaaññaa llooss úúllttiimmooss 88 mmeesseess,, eenn zzoonnaa sseellvvááttiiccaa ddeell cchhooccóó..
 5. 5. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa RReevviissiióónn PPoorr SSiisstteemmaass DDeeppoossiicciioonneess llííqquuiiddaass,, ooccaassiioonnaallmmeennttee ddiisseennttéérriiccaass yy ccoonn mmooccoo ddee 88 mmeesseess ddee eevvoolluucciióónn ((44ddeepp//ddiiaa)).. OOccaassiioonnaall ddoolloorr aabbddoommiinnaall.. NNiieeggaa oottrrooss ssíínnttoommaass.. EExxaammeenn FFííssiiccoo TTAA:: 112200//8800mmmmHHgg((DD)) 112200//8800mmmmHHgg((BB)) FFCC:: 110000//mmiinn((DD)) 111100//mmiinn((BB)) FFRR:: 2222//mmiinn TTeemmpp:: 3377,,55°°CC SSaaOO22:: 9999%% ((FFiiOO22 2211%%)) AAppaarriieenncciiaa ggeenneerraall ddee eennffeerrmmeeddaadd aagguuddaa.. CCaabbeezzaa yy ccuueelllloo MMuuccoossaass sseeccaass yy rroossaaddaass.. EEsscclleerraass aanniiccttéérriiccaass,, ppuuppiillaass iissooccóórriiccaass nnoorrmmoorrrreeaaccttiivvaass.. FFoonnddoo ddee oojjoo nnoorrmmaall.. CCaavviiddaadd oorraall ssiinn lleessiioonneess,, aammííggddaallaass ccoonn ccrriippttaass yy ccaasseeuumm,, ssiinn eexxuuddaaddoo..
 6. 6. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EExxaammeenn FFííssiiccoo CCaabbeezzaa yy ccuueelllloo PPiieezzaass ddeennttaarriiaass eenn bbuueenn eessttaaddoo.. CCuueelllloo ssiimmééttrriiccoo ssiinn aaddeennoommeeggaalliiaass aa llaa ppaallppaacciióónn,, ttrrááqquueeaa cceennttrraall,, mmóóvviill.. NNoo ddoolloorr aa llaa mmoovviilliizzaacciióónn cceerrvviiccaall,, nnoo rriiggiiddeezz.. TTóórraaxx SSiimmééttrriiccoo,, eexxppaannssiibbllee ssiinn uussoo ddee mmúússccuullooss aacccceessoorriiooss.. RRuuiiddooss rreessppiirraattoorriiooss ssiimmééttrriiccooss eenn aammbbooss ccaammppooss ppuullmmoonnaarreess ssiinn aaggrreeggaaddooss aa llaa aauussccuullttaacciióónn.. RRuuiiddooss ccaarrddííaaccooss rrííttmmiiccooss,, bbiieenn ttiimmbbrraaddooss,, ssiinn ssooppllooss..
 7. 7. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EExxaammeenn FFííssiiccoo AAbbddoommeenn NNoo ddiisstteennddiiddoo,, ppeerriissttaallssiiss pprreesseennttee nnoorrmmaall,, ssiinn ddoolloorr aa llaa ppaallppaacciióónn ssuuppeerrffiicciiaall nnii pprrooffuunnddaa,, ssiinn mmaassaass nnii mmeeggaalliiaass ppaallppaabblleess.. NNoo ssiiggnnooss ddee iirrrriittaacciióónn ppeerriittoonneeaall.. GGeenniittoouurriinnaarriioo NNoorrmmooccoonnffiigguurraaddooss,, ssiinn lleessiioonneess,, nnoo sseeccrreecciioonneess.. EExxttrreemmiiddaaddeess SSiimmééttrriiccaass,, eeuuttrróóffiiccaass,, ssiinn ddoolloorr aa llaa ppaallppaacciióónn.. PPuullssooss ppeeddiioo yy ttiibbiiaall ppoosstteerriioorr ffuueerrtteess,, ssiimmééttrriiccooss.. LLlleennaaddoo ccaappiillaarr <<22ssgg..
 8. 8. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EExxaammeenn FFííssiiccoo SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall CCoonncciieennttee,, oorriieennttaaddoo eenn ttrreess eessffeerraass,, aappeerrttuurraa ooccuullaarr eessppoonnttáánneeaa ccoonn rreessppuueessttaa vveerrbbaall ccoohheerreennttee,, ffuueerrzzaa mmuussccuullaarr ccoonnsseerrvvaaddaa eenn 44 eexxttrreemmiiddaaddeess 55//55 ssiinn ffooccaalliizzaacciioonneess aa llaa eexxpplloorraacciióónn.. RReefflleejjooss oosstteeootteennddiinnoossooss ++ ++//++++++++ nnoorrmmaalleess.. NNoo ssiiggnnooss mmeenníínnggeeooss.. PPiieell yy FFaanneerraass AA llaa eexxpplloorraacciióónn nnoo ssee eennccuueennttrraa rraasshh,, lleessiioonneess eenn eexxttrreemmiiddaaddeess nnii oottrroo hhaallllaazzggoo rreellaacciioonnaaddoo..
 9. 9. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa AAnnáálliissiiss PPaacciieennttee jjoovveenn qquuiieenn ccoonnssuullttaa ppoorr ccuuaaddrroo ccllíínniiccoo ddee 22 ddííaass ddee eevvoolluucciióónn ddee ffiieebbrree,, ssíínnttoommaass ggeenneerraalleess,, cceeffaalleeaa,, eessccaallooffrrííooss,, qquuiieenn aaddeemmááss pprreesseennttaa ddiiaarrrreeaa ddee 88 mmeesseess,, ooccaassiioonnaallmmeennttee ddiisseennttéérriiccaa.. AA rreessaallttaarr,, pprroocceeddee ddee zzoonnaa sseellvvááttiiccaa ddeell CChhooccóó ccoommoo nneexxoo eeppiiddeemmiioollóóggiiccoo.. AAll eexxaammeenn ffííssiiccoo ccoonn ddeesshhiiddrraattaacciióónn ssiinn oottrroo ddaattoo llllaammaattiivvoo.. DDaaddoo lloo aanntteerriioorr ssee ssoolliicciittaann ppaarraaccllíínniiccooss ppaarraa ddeessccaarrttaarr FFiieebbrree ppoorr DDeenngguuee yy MMaallaarriiaa,, aaddeemmááss ddee mmaanneejjoo iinniicciiaall ssiinnttoommááttiiccoo ccoonn hhiiddrraattaacciióónn eennddoovveennoossaa..
 10. 10. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa IImmpprreessiióónn CCllíínniiccaa 11..SSíínnddrroommee FFeebbrriill eenn eessttuuddiioo aa.. CCaassoo pprroobbaabbllee ddee DDeenngguuee ssiinn ssiiggnnooss ddee AAllaarrmmaa bb.. SSoossppeecchhaa ddee MMaallaarriiaa 22..DDeesshhiiddrraattaacciióónn GGIIII 33..DDiiaarrrreeaa CCrróónniiccaa 44..CCoonndduuccttaa sseexxuuaall ddee rriieessggoo
 11. 11. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa PPllaann ddee mmaanneejjoo iinniicciiaall OObbsseerrvvaacciióónn SSSSNN 00,,99%% 11000000cccc IIVV BBoolloo eenn uunnaa hhoorraa SSSSNN 00,,99%% 550000cccc aa 115500cccc//hhrr AAcceettaammiinnoofféénn 550000mmgg VVOO cc//88 hhoorraass ppoorr ddoolloorr oo ffiieebbrree SS//ss HHeemmooggrraammaa,, PPCCRR,, UUrrooaannáálliissiiss,, GGoottaa GGrruueessaa,, BBiilliirrrruubbiinnaass,, BBUUNN,, CCrreeaattiinniinnaa,, EElleeccttrroolliittooss,, GGOOTT,, GGPPTT,, VVIIHH,, CCoopprroossccóóppiiccoo..
 12. 12. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa LLuueeggoo ddee mmaanneejjoo iinniicciiaall eell ppaacciieennttee mmeejjoorraa ssuu eessttaaddoo iinniicciiaall,, yyaa hhiiddrraattaaddoo ssiinn ffiieebbrree,, ssiinn aalltteerraacciioonneess eenn llooss ssiiggnnooss vviittaalleess,, ppeerroo ccoonn lleevvee ddoolloorr aabbddoommiinnaall ggeenneerraalliizzaaddoo.. RReeppoorrttee ddee ppaarraaccllíínniiccooss iinniicciiaalleess.. HHeemmooggrraammaa:: LLeeuucc 33,,664400 NNeeuu 8844%% LLiinnff 1122,,66%% HHbb 1155,,22 HHttoo 4444,,6666 VVCCMM 7788 HHCCMM 2266,,77 PPlltt 7744,,000000 UUrrooaannáálliissiiss:: DDeennssiiddaadd 11003300 AAssppeeccttoo TTuurrbbiioo++++ ppHH 66,,00 AAllbbuummiinnaa 7700mmgg//ddll –– LLeeuucc 00--33//cc HHeemmaattiieess 00--33//CC BBaacctteerriiaass++ SS//ss EEccooggrraaffííaa AAbbddoommiinnaall TToottaall,, RRxx ddee TTóórraaxx,, CCkk TToottaall
 13. 13. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa PPaarraaccllíínniiccooss PPCCRR 8844mmgg//LL BBtt:: 00,,99mmgg//ddll BBdd:: 00,,4411mmgg//ddll GGOOTT:: 8811 GGPPTT:: 2255 BBUUNN:: 1144mmgg//ddll CCrreeaattiinniinnaa:: 00,,8822mmgg//ddll NNaa:: 114477,,66 KK:: 44,,55 CCll:: 111111 CCrreeaattiinnKKiinnaassaa TToottaall:: 229944UU//LL ((3388--117744UU//LL)) RRxx ddee TTóórraaxx:: DDeennttrroo ddee llíímmiitteess nnoorrmmaalleess.. EEccooggrraaffííaa AAbbddoommiinnaall TToottaall:: DDeennttrroo ddee llíímmiitteess nnoorrmmaalleess.. GGOOTTAA GGRRUUEESSAA:: PPoossiittiivvoo ppaarraa PPllaassmmooddiiuumm FFaallcciippaarruumm 3311,,220000 ppaarráássiittooss//uull
 14. 14. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa IImmpprreessiióónn DDiiaaggnnóóssttiiccaa 11..MMaallaarriiaa ppoorr PP.. ffaallcciippaarruumm NNoo ccoommpplliiccaaddaa 22..DDeesshhiiddrraattaacciióónn GGIIII rreessuueellttaa 33..DDiiaarrrreeaa CCrróónniiccaa
 15. 15. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa PPllaann HHoossppiittaalliizzaarr eenn ssaallaa ggeenneerraall AAiissllaammiieennttoo VVeeccttoorriiaall LLaaccttaattoo ddee RRiinnggeerr 550000cccc aa 115500cccc//hhrr AAcceettaammiinnooffeenn 11ggrr VVOO cc//88 hhoorraass ppoorr ddoolloorr oo ffiieebbrree AArrtteemmeetteerr 2200mmgg // LLuummeeffaannttrriinnee 112200mmgg ((CCooaarrtteemm TTaabb)) 44 ttaabb CCaaddaa 1122 hhoorraass ppoorr 33 ddííaass **PPrriimmaaqquuiinnaa TTaabb VVoo ddííaa ((SSeeccrreettaarrííaa ddee ssaalluudd))
 16. 16. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa PPeerrssiissttee ccoonn ttaaqquuiiccaarrddiiaa yy ffeebbrriill,, ssee aassoocciiaa aa ddoolloorr aabbddoommiinnaall ggeenneerraalliizzaaddoo,, ppeerrssiisstteennttee,, ddee pprreeddoommiinniioo eenn hhiippooccoonnddrriioo ddeerreecchhoo.. NNoo iirrrriittaacciióónn ppeerriittoonneeaall.. PPaarraaccllíínniiccooss ccoonnttrrooll.. SSee iinniicciiaa mmaanneejjoo aannttiimmaalláárriiccoo ((1100//0099//1144)) HHeemmooggrraammaa LLeeuucc 22,,554400 NNeeuu 6611,,66%% LLiinnff 3300,,77%% HHbb 1133,,22 HHttoo 3399,,99 PPlltt 2244,,000000 AAcciiddoo LLááccttiiccoo 11..6633 BBtt 11..11 BBdd 00..6677 BBii 00..4433 CCrreeaattiinniinnaa 00,,99 BBUUNN 77,,9944 LLDDHH 881100 GGOOTT 113366((8811)) GGPPTT 5544((2255)) IIggGG ee IIggMM DDeenngguuee:: NNeeggaattiivvoo GG.. AArrtteerriiaalleess:: ppHH 77..4466 PPCCOO22 2288..77 PPOO22 9966..77 HHCCOO33 2200..33
 17. 17. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa PPeerrssiissttee ccoonn ttaaqquuiiccaarrddiiaa yy ffeebbrriill,, ssee aassoocciiaa aa ddoolloorr aabbddoommiinnaall ggeenneerraalliizzaaddoo,, ppeerrssiisstteennttee,, ddee pprreeddoommiinniioo eenn hhiippooccoonnddrriioo ddeerreecchhoo.. NNoo iirrrriittaacciióónn ppeerriittoonneeaall.. PPaarraaccllíínniiccooss ccoonnttrrooll.. ((1111//0099//1144)) HHeemmooggrraammaa LLeeuucc 22,,880000 NNeeuu 5599,,33%% LLiinnff 3311,,77%% HHbb 1122,,99 HHttoo 3399,,0088 PPlltt 1188,,000000 GGOOTT 113399 GGPPTT 5522 **SSee iinnddiiccaa ttrraannssffuussiióónn ddee 66uu ddee PPllaaqquueettaass VVaalloorraacciióónn ppoorr CCuuiiddaaddoo CCrrííttiiccoo:: NNoo ccrriitteerriiooss ddee mmaallaarriiaa ccoommpplliiccaaddaa
 18. 18. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa 1122//0099//1144 MMeejjoorrííaa nnoottaabbllee ddeell eessttaaddoo ggeenneerraall,, hhiiddrraattaaddoo,, ttoolleerraannddoo vviiaa oorraall,, ccoonn aappeettiittoo,, ssiinn ddoolloorr aabbddoommiinnaall.. HHeemmooggrraammaa LLeeuucc 33,,994400 NNeeuu 4455%% LLiinnff 4433%% HHbb 1122,,77 HHttoo 3377,,11 PPlltt 3333,,000000 GGoottaa GGrruueessaa ccoonnttrrooll:: 224400 ppaarráássiittooss//uull CCoopprrooccuullttiivvoo:: NNeeggaattiivvoo ppaarraa ssaallmmoonneellllaa yy sshhiigguueellllaa VVIIHH NNeeggaattiivvoo
 19. 19. HHiissttoorriiaa CCllíínniiccaa EEvvoolluucciióónn ccllíínniiccaa PPaacciieennttee aaffeebbrriill ppoorr mmaass ddee 4488 hhoorraass,, hhiiddrraattaaddoo,, bbuueenn eessttaaddoo ggeenneerraall,, ssiinn ddoolloorr aabbddoommiinnaall,, ttoolleerraannddoo vvííaa oorraall ccoonn ppaarraaccllíínniiccooss ccoonnttrrooll qquuee eevviiddeenncciiaann mmeejjoorrííaa yy hhaabbiieennddoo ccuummpplliiddoo mmaanneejjoo aannttiimmaallaarriiccoo ssee ddeecciiddee mmaanneejjoo aammbbuullaattoorriioo ccoonn ccoonnttrrooll ddee ggoottaa ggrruueessaa yy ssiiggnnooss ddee aallaarrmmaa.. HHeemmooggrraammaa LLeeuucc 77,,229900 NNeeuu 3344%% LLiinnff 5522%% HHbb 1122,,88 HHttoo 3377,,1155 PPlltt 110099,,000000
 20. 20. MMaallaarriiaa JJoosséé AAttiilliioo NNúúññeezz RRaammooss RReessiiddeennttee II –– MMeeddiicciinnaa IInntteerrnnaa
 21. 21. HHiissttoorriiaa ddee llaa MMaallaarriiaa CChhaarrlleess AAllpphhoonnssee LLaacceerraann 66 ddee NNoovv 11888800 «CCéélluullaass ppiiggmmeennttaaddaass,, rreeddoonnddaass oo ccuurrvvaass eenn ffoorrmmaa ddee mmeeddiiaa lluunnaa qquuee ssee mmuueevveenn ccoommoo aammeebbaass»
 22. 22. HHiissttoorriiaa ddee llaa MMaallaarriiaa SSiirr RRoonnaalldd RRoossss 11889955 DDeessccrriibbee eell cciicclloo vviittaall ddeell ppaarráássiittoo eenn eell mmoossqquuiittoo AAnnoopphheelleess -- RReecciibbee pprreemmiioo NNoobbeell 11990022
 23. 23. MMaallaarriiaa:: EEppiiddeemmiioollooggííaa MMaallaarriiaa:: AAnn uuppddaattee ffoorr PPhhyyssiicciiaannss.. IInnff DDiiss CClliinn 22001122
 24. 24. MMaallaarriiaa:: EEnn CCoolloommbbiiaa GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..
 25. 25. MMaallaarriiaa eenn CCoolloommbbiiaa GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  ZZoonnaass ddee rriieessggoo:: 00--11660000 mm..ss..nn..mm.. CCoossttaa PPaaccííffiiccaa  VVaallllee ddeell RRiioo CCaauussaa yy SSiinnúú  AAmmaazzoonnííaa yy OOrriinnooqquuííaa  DDiissmmiinnuucciióónn ddee llaa mmoorrttaalliiddaadd:: 116655 mmuueerrtteess 11999999-- 22000099  AApprrooxxiimmaaddaammeennttee 2200--6600 mmuueerrtteess/aaññoo  MMoorrbbiilliiddaadd:: 115500,,000000 ccaassooss aannuuaalleess
 26. 26. MMaallaarriiaa:: EEttiioollooggííaa PPrroottoozzooaarriioo GGéénneerroo PPllaassmmooddiiuumm GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn MMaallaarriiaa:: AAnn uuppddaattee ffoorr PPhhyyssiicciiaannss.. IInnff DDiiss CClliinn SSoocciiaall.. 22001122
 27. 27. MMaallaarriiaa:: EEttiioollooggííaa GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn MMaallaarriiaa:: AAnn uuppddaattee ffoorr PPhhyyssiicciiaannss.. IInnff DDiiss CClliinn SSoocciiaall.. 22001122
 28. 28. MMaallaarriiaa:: EEttiioollooggííaa JJ WWhhiittee.. MMaallaarriiaa.. LLaanncceett 22001144
 29. 29. MMaallaarriiaa:: CCuuaaddrroo CCllíínniiccoo GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  FFiieebbrree  TTeerrcciiaannaa:: VViivvaaxx  SSuubbtteerrcciiaannaa:: FFaallcciippaarruumm  CCuuaarrttiiaannaa:: MMaallaarriiaaee  EEssccaallooffrrííooss  CCeeffaalleeaa  AAsstteenniiaa,, AAddiinnaammiiaa  MMiiaallggiiaass,, AArrttrraallggiiaass  DDoolloorr aabbddoommiinnaall
 30. 30. MMaallaarriiaa:: DDiiaaggnnóóssttiiccoo GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  GGoottaa GGrruueessaa  IIddeennttiiffiiccaa ddeessddee 5500ppaarráássiittooss/uull  CCuuaannttiiffiiccaacciióónn ddeell ppaarráássiittoo  DDiissppoonniibbllee eenn llaa mmaayyoorrííaa ddee ssiittiiooss  PPrruueebbaass RRááppiiddaass DDiissmmiinnuuyyee ssuu sseennssiibbiilliiddaadd  MMaallaa iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee mmaallaarriiaa nnoo--ffaallcciippaarruumm  NNoo iiddeennttiiffiiccaa ppaarraassiitteemmiiaass <<110000/uull
 31. 31. Biomedica 2008. IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddee SSaalluudd
 32. 32. MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  MMAALLAARRIIAA CCOOMMPPLLIICCAADDAA
 33. 33. MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  MMAALLAARRIIAA SSIIGGNNOOSS DDEE PPEELLIIGGRROO
 34. 34. MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  MMAALLAARRIIAA SSIIGGNNOOSS DDEE PPEELLIIGGRROO
 35. 35. MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  MMAALLAARRIIAA SSIIGGNNOOSS DDEE PPEELLIIGGRROO
 36. 36. MMaallaarriiaa:: CCllaassiiffiiccaacciióónn GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  MMAALLAARRIIAA SSIIGGNNOOSS DDEE PPEELLIIGGRROO
 37. 37. MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: TTrraattaammiieennttoo GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  PP.. ffaallcciippaarruumm:: PPrriimmeerraa llíínneeaa
 38. 38. MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: TTrraattaammiieennttoo  PP.. ffaallcciippaarruumm:: SSeegguunnddaa llíínneeaa - FFaallllaa tteerraappééuuttiiccaa 1144 ddííaass - HHiippeerrsseennssiibbiilliiddaadd -- MMeeddiiccaacciioonn ccoonn pprroolloonnggaacciióónn ddee QQTT EErriittrroommiicciinnaa, AAmmiiooddaarroonnaa, PPrrooccaaiinnaammiiddaa, AAnnttiiddeepprreessiivvooss ttrriiccíícclliiccooss, NNeeuurroollééppttiiccooss.. GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn
 39. 39. MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: TTrraattaammiieennttoo GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  PP.. vviivvaaxx PPRRIIMMAAQQUUIINNAA 00..2255mmgg//kkgg//ddííaa ppoorr 1144 ddiiaass ((DDoossiiss mmááxxiimmaa 1155mmgg//ddiiaa))
 40. 40. MMaallaarriiaa NNoo CCoommpplliiccaaddaa:: TTrraattaammiieennttoo GGuuííaa ddee aatteenncciióónn CCllíínniiccaa MMaallaarriiaa 22001100.. MMiinniisstteerriioo ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciiaall..  MMIIXXTTAA
 41. 41. MMaallaarriiaa:: PPrreevveenncciióónn
 42. 42. MMaallaarriiaa:: PPrreevveenncciióónn 3300..11%%

×