Activitats 7

300 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitats 7

  1. 1. 3- Per què el consumd’energiad’un país serveix per a mesurar-ne el desenvolupament?Perquesí un país té un gran consumd’energiavoldir que també té un gran desenvolupamentindustrial i un gran nivelld’urbanització. Si un país consumeixmés del que produeix ha decomprar l’energia al exterior4- Quinsproblemes presenten per a la industria el pertroli i el carbó?Que son fontsd’energia que provenen de combustibles fòssils per lo tant el principal problemaque presenten aquestos dos recursos naturals es que no tardaràn a acabar-se i a més sonenergies que contaminen molt.6-Elabora en el teuquadern un quadrecomparatiu de les empresesprivades, estatals i mixtes.A les empresesprivades: -> El capital l’aportenindividusparticularsEmpresesestatals: -> El capital l’aportal’estatEmpresesmixtes: -> El capital l’aportal’estat i individusparticulars.7-Copia en el teuquadern i relaciona ambfletxesSoses -> Química PesantAcer ->Metal·lúrgicaCoure ->Metal·lúrgicaFosfats -> Química PesantAlumini ->Metal·lúrgicaÀcidsulfúric -> Química Pesant8- Busca información i explica en el teuquaderncoms’obtél’hacer en la industria siderúrgica.Simplement es calfa el ferro fins que el líquid que obtenim té un 4 o 5% de carboni.10-Creus que s’ha de fer una gran inversió de capital per a instal·lar i desenvolupar lesindústriesd’alta tecnología? Per què? Sí ja que son enaquestesindústriess’utilitcenmaterialselsquals son relativamentescassos is’investigacommilloraraquestsproductes.
  2. 2. 12-Indica en el teuquadernelstretsprincipals de les inústiresllegueres o de bénsd’us i consum.Elstretsprincipals son que consumeixenmenysquantitat de materiesprimeres i defontsd’energia, son menyscontaminants encara que modificquenl’espai natural que estrobaalspolígonsindustrials, solen localitzarseprop de les ciutats, i les dimensions sonmoltvariades.17- Què signifiquen les sigles R+D+I?Quinn’ésl’àmbit de l’aplicació? Signifiquen renovació deconeixementes i invencióconstant de noves tèqunis. L’àmbitd’aquesta aplicación son lestecnologies.21- En que es basa el creixementdelsnouspaïsosindustrialitzats?Es basa en la barata màd’obra, el baix preu del sòl, el suport estatal a la industria ielspreuscompetitius.22- On es situen les principalsregionsindustrials a la UE? Al nordoestprincipalmentEn que es basa la industria de Polònia i de la República Txeca? Es basa en jaciments de carbó ien elstreballadorsqualificatsL’efectehinvernacleés un efecte que té lloc a l’atmosferaontotselsgasos que allí s’hitroben fanla funció de que la calor procedent de la radiacció solar no passe i es perdacap a l’espaiexterior. El que ocorre actualmente és que l’augment de dioxid de carboni intensifical’efectehinvernacle natural. Per lo tal les temperaturas aumenten i s’alteren les plutjes,elsvents i provoca desgel a les zones de neuperpètua.1-Relaciona cada una d’aquestesmatèriesprimeresamb la industria que les fa servir:Cotó:IndústrialleugeraFerro: IndústriaPesantFusta: INdústriaPesantPeix: IndústrialleugeraPetroli: IndústriaPesantLlet: LleugeraCuiro: PesantLli: Lleugera
  3. 3. 2-Copia i completa en el teuquadern el quadre que hi ha totseguit.Definicions: Industria Pesant ->Indústria que transforma les matèriesprimeres enproductessemielaborats IndústriaLLeugera ->S’encarrega de produirproductesdestinats al consumdirecteLocalització: IndústriaPesant ->Gransespais IndústriaLleugera ->Polígonsindustrials (Fabriques)Productes: Pesant -> Ferro, alumini, soses, àcidsulfúric, carbó, gasolina, nitrogen,courefosfats… Lleugera ->Camisetes, sudaderes, lactis, camions, medicines, cosmètics,plàstics, repoductors, gravadors…8-Indica en el teuquadern si aquestesafirmacions es refereixen a un artesà o a un treballadorindustrial.A) La seua producción es destina a l’autoconsum<- ArtesàB) Fa una gran quantitatd’objectes per dia<- Treballador IndustrialC) Treballa ambmàquines i nomes elabora una part del producte<- Treballador IndustrialD) Treballa ambeinessenzilles i elltot sol elabora tot el producte al seu taller <- ArtesàE) Cada dia fa 2 o 3 objectes<- ArtesàF) La seua producción es destina a la venda en mercatsinternacionals<- Treballador Industrial13-Llig el text, observa la imatge i respon a) El textal·ludeix a un parctecnològic o un polígon industrial? Un parctecnologic b) Indica elstrets propis d’aquesttipusd’espais, que pots observar en la fotografía i que s’esmenten en el text. Aquesttipusd’espais es caracteritzenperquè son llocsamb una qualitat ambiental elevada i allí es localitzenindústriesd’alta tecnología i centres d’estudi i investigación vinculatsamb les indústriesanomenadesanteriorment.JUAN CASELLES MIRA

×