Advertisement

OPSiM.sk - Prezentácia na Banalytics V

Co-Owner at Foodlogic
Apr. 2, 2015
Advertisement

More Related Content

Similar to OPSiM.sk - Prezentácia na Banalytics V(20)

Advertisement

OPSiM.sk - Prezentácia na Banalytics V

 1. AKO PÁR NADŠENCOV SIMULUJE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU JOZEF HAJNALA
 2. 3 „PILIERE“: 1. PRIEBEŽNÝ SYSTÉM DNEŠNÍ PRACUJÚCI PLATIA ODVODY A SOCIÁLNA POISŤOVŇA „TIETO ISTÉ PENIAZE“ ROZDEĽUJE MEDZI DNEŠNÝCH DÔCHODCOV (14% RESP. 18% VYM. ZÁKLADU) 2. DÔCHODKOVÉ SPORENIE DNEŠNÍ PRACUJÚCI SI SPORIA NA SVOJ VLASTNÝ DÔCHODOK, KTORÝ IM BUDE NA DÔCHODKU VYPLÁCANÝ (4% RESP. 0% VYM. ZÁKLADU) 3. DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE AKO FUNGUJÚ DÔCHODKY
 3. AKO TO VYZERÁ FINANČNE Rok Príjmy SP na starobné poistenie (mil. EUR) Výdavky SP na starobné poistenie (mil. EUR) Deficit (mil. EUR) 2012 3 726 4 166 440 2013 3 766 4 391 625 2014 3 889 4 722 833
 4. POČET OBYVATEĽOV PRODUKTÍVNY VEK (22-62) = 3 217 979 POPRODUKTÍVNY VEK (>62) = 900 732 NA 1 POPRODUKTÍVNEHO ŽIJE 3,57 AKTÍVNYCH STAROBNÉ POISTENIE PRÍJMY SP = 3 889 MIL. EUR VÝDAVKY SP = 4 722 MIL. EUR DEFICIT SP = 833 MIL. EUR PRÍJMY ROZPOČTU 20% DPH = 4 747 MIL. EUR DPFO = 255 MIL. EUR DPPO = 1 436 MIL. EUR EXTRÉMNE ZJEDNODUŠENIE - KAM TO SMERUJE POČET OBYVATEĽOV PRODUKTÍVNY VEK (22-62) = 2 438 091 POPRODUKTÍVNY VEK (>62) = 1 692 929 NA 1 POPRODUKTÍVNEHO ŽIJE 1,44 AKTÍVNYCH STAROBNÉ POISTENIE PRÍJMY SP = 2 946 MIL. EUR VÝDAVKY SP = 8 875 MIL. EUR DEFICIT SP = 5 929 MIL. EUR 2014 2044
 5. PREDPOKLADY, KTORÉ SYSTÉM OVPLYVŇUJÚ • DEMOGRAFICKÉ • EKONOMICKÉ • LEGISLATÍVNE • ... POTREBUJEME UŽ DNES VEDIEŤ, AKO BUDÚ ZMENY VPLÝVAŤ NA SYSTÉM V BUDÚCNOSTI – VYTVORÍME MATEMATICKÝ MODEL. ČO S TÝM VIEME UROBIŤ
 6. - ZOBERIE VZORKU 135 000 OSÔB Z DÁT SP - NAMODELUJE, NEPOVIE PRESNE AKO - ZA MODEL CELEJ POPULÁCIE A ĎALŠÍCH - ĎALŠIE PENIAZE - MODEL JE JEDNODUCHÝ, NERIEŠI GLOBÁLNE SCENÁRE, VZŤAHY, ANI MIGRÁCIU MODEL ZA 480 000 + 1 500 000 EUR
 7. AKO TO SPRAVIŤ LEPŠIE A LACNO - ŽIADNE DRAHÉ TECHNOLÓGIE, VŠETKO SA DÁ ĽAHKO POSTAVIŤ NA PHP A MYSQL, NA ZOBRAZOVANIE GRAFOV STAČIA GOOGLE CHARTS ALEBO HIGHCHARTS - ROBIŤ TO NAOZAJ KVALITNE - NEKRADNÚŤ - NEPLATIŤ NEPOTREBNÝCH ĽUDÍ, VEĽKÉ FIRMY A SPROSTREDKOVATEĽOV - VO VOĽNOM ČASE SME UROBILI FUNKČNÝ MODEL, KTORÝ (PO DOKONČENÍ AK DOSTANE POTREBNÉ DÁTA) DOKÁŽE ĎALEKO VIAC AKO TEN ZA VYŠE 2 MILIÓNY + K TOMUTO MODELU PREZENTAČNÚ WEBOVÚ STRÁNKU, KDE ZVEREJŇUJEME ČLÁNKY, VÝSLEDKY ATĎ. - TO VŠETKO ZA CCA 10 MANDAYS
 8. MODEL ZADARMO
 9. MONTE CARLO MODELY – PRINCÍP A MYŠLIENKA vs. 80,68% 18,96%0,36%
 10. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 1. VYGENERUJE SA INICIÁLNA POPULÁCIA NA ZÁKLADE KUMULATÍVNYCH DISTRIBUČNÝCH FUNKCIÍ, KTORÉ MÔŽU VYZERAŤ NAPR. TAKTO GENEROVANIE POPULÁCIE A NIE ZAČÍNANIE ZO STATICKEJ VZORKY MÁ MNOHO VÝHOD (FUNGUJE TO PRE RÔZNE POPULÁCIE, ODPADÁ PROBLÉM OSOBNÝCH ÚDAJOV, VIEME ĽUBOVOĽNÉ MENIŤ PARAMETRE, ...)
 11. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 2. VYGENERUJE SA GLOBÁLNY SCENÁR GLOBÁLNY SCENÁR URČUJE PRE DANÝ BEH MODELU NASTAVENIE PROSTREDIA SVETA, V KTOROM TENTO BEH PREBIEHA NAJMÄ Z POHĽADU EKONOMIKY A DEMOGRAFIE. UMOŽŇUJE NÁM TO MODELOVAŤ RÔZNE SCENÁRE AKO NAPR. - EKONOMICKÚ KRÍZU, - VYSOKÚ ÚMRTNOSŤ A ÚPADOK Z DÔVODU VOJNY, - POZITÍVNY EKONOMICKÝ VÝVOJ A TÝM VYSOKÉ VÝNOSY NA TRHOCH - ....
 12. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 3. VYPOČÍTAJÚ SA MATICE PRECHODU MATICE PRECHODU URČUJÚ V ZÁVISLOSTI NA VLASTNOSTIACH OBYVATEĽA PRAVDEPODOBNOSTI, S AKÝMI SA ZMENÍ JEHO STAV ZO SÚČASNÉHO NA INÝ, NAPRÍKLAD S AKOU PRAVDEPODOBNOSŤOU SA ZMENÍ STAV "ZAMESTNANÝ" NA "NEZAMESTNANÝ", "INVALIDNÝ DÔCHODCA", "PREDČASNÝ DÔCHODCA" ATP. V ZÁVISLOSTI OD JEHO VEKU, POHLAVIA ČI VZDELANIA.
 13. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 4. NA ZÁKLADE VYGENEROVANÉHO SCENÁRA SA URČIA PREDPOKLADY VYPOČÍTAJÚ SA „BASELINE“ PREDPOKLADY A ICH PREDIKCIA DO BUDÚCNOSTI (BUĎ MODEL ZVOLENOU METÓDOU PREDIKUJE VÝVOJ, ALEBO SA NAIMPORTUJE HOTOVÝ PREDVYPOČÍTANÝ BASELINE, NAPR. PREDPOKLADY EK A POD.) - EKONOMICKÉ - DEMOGRAFICKÉ - GEOGRAFICKÉ - ... APLIKUJE SA GLOBÁLNY SCENÁR NA TIETO PREDPOKLADY
 14. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 5. NASTAVIA SA LEGISLATÍVNE PREDPOKLADY TENTO MODUL NÁM UMOŽNÍ MENIŤ PARAMETRE, KTORÉ PRIAMO MENÍ ŠTÁT NAPR. ZÁKONMI - VÝŠKA ODVODOV - DÔCHODKOVÝ VEK - VÝPOČET DÔCHODKU - IMIGRAČNÁ POLITIKA - ...
 15. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 6. NASTAVIA SA ZÁVISLOSTI MEDZI PARAMETRAMI PREDPOKLADY V REÁLNOM SVETE NIE SÚ OD SEBA NEZÁVISLÉ. EKONOMICKÝ RAST VPLÝVA NA ZAMESTNANOSŤ, ZAMESTNANOSŤ VPLÝVA NA PRÍJMY JEDNOTLIVCOV A PRÍJMY JEDNOTLIVCOV OVPLYVŇUJÚ PÔRODNOSŤ. PRETO JE DÔLEŽITÉ DOBRE POPÍSAŤ ZÁVISLOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI PREDPOKLADMI.
 16. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 7. PREBEHNE MONTE-CARLO SIMULÁCIA 1. BEŽÍ N-ROKOV 2. V KAŽDOM ROKU SA SIMULUJE KAŽDÝ OBYVATEĽ AKO JEDNOTLIVEC, MENIA SA JEHO STAVY - ZARÁBA, PLATÍ ODVODY, DOSTÁVA DÔCHODOK (PODĽA MATÍC PRECHODU) 3. S RÔZNYMI PRAVDEPODOBNOSŤAMI PODĽA PARAMETROV  JEDNOTLIVÉ ŽENY RODIA A TAK VZNIKAJÚ NOVÍ OBYVATELIA (MÔŽU DEDIŤ NIEKTORÉ VLASTNOSTI)  ĽUDIA IMIGRUJÚ (V ZÁVISLOSTI NAPR. NA VEKU A POHLAVÍ)  ĽUDIA UMIERAJÚ, EMIGRUJÚ (EMIGRANTI MAJÚ SKUTOČNOSTI ODPOVEDAJÚCU VEKOVÚ ŠTRUKTÚRU) 4. SIMULÁCIA SKONČÍ A VÝSLEDKOM JE VEĽKÁ SQL TABUĽKA (POČET ROKOV * POČET OBYVATEĽOV RIADKOV) S MNOŽSTVOM DÁT, Z KTORÝCH VIEME VYTVORIŤ MNOŽSTVO RÔZNYCH POHĽADOV
 17. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 8. VYHODNOTENIE 1. SPUSTÍME MNOŽSTVO SCENÁROV A NA ZÁKLADE TOHO UROBÍME ZÁVERY, ODPORUČÍME MOŽNOSTI AKO SITUÁCIU RIEŠIŤ. 2. ANALÝZY SENZITIVITY NA PREDPOKLADY 3. ĎALŠIE BEŽNÉ AKTUÁRSKE POSTUPY
 18. AKÝ JE NÁŠ CIEĽ A ČO NÁM K TOMU CHÝBA CIELE • VEREJNE PREZENTOVANÉ VÝSLEDKY MODELU • UŠETRIŤ NÁM VEĽA PEŇAZÍ • MODEL ČO NAJLEPŠIE DOPLNITEĽNÝ O NOVÉ MYŠLIENKY (NAPR. ZDRAVOTNÝ SYSTÉM) • VYTVORIŤ NAJKVALITNEJŠÍ MIKROSIMULAČNÝ MODEL DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU NA SVETE • V KONEČNOM DÔSLEDKU UMOŽNÍ ROBIŤ ZODPOVEDNÉ ROZHODNUTIA V OBLASTI DÔCHODKOVEJ POLITIKY ČO NÁM CHÝBA • ČO NAJDETAILNEJŠIE DÁTA, NAJMÄ TIE OD SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
 19. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ IF YOU SMELL WHAT THE ROCK IS COOKIN‘ MÁTE TO ZA SEBOU 
Advertisement