F-บก-                                       001                แบบฟอร...
วัต ถุป ระสงค์ (Objectives)      1. เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของพืชและสาหร่ายที่ทำาให้จำาแนกออกเป็นกลุ่มๆ       2. เ...
19 พ.ย.        สาหร่ายสีแดง2555          (Rhodophyta) และ            สาหร่ายคริพโต      ...
21 ม.ค.       • ปรง2556สัปดาห์ที่   แป๊ะก๊วยและสน           2  อ.เสาวลักษ14              ...
สัปดาห์ที่ 5  Bryophyta          3  อ.เสาวลักษณ์26 พ.ย.2555สัปดาห์ที่ 6  Bryophyta (ต่อ)       3  อ.เ...
สัปดาห์ที่  พืชมีดอก 1                 3       อ.เสาวลักษณ์1428 ม.ค.2556สัปดาห์ที่  พืชมีดอก 2  ...
2.เกณฑ์ก ารตัด เกรด (ระบุอ ิง เกณฑ์ห รือ อิง กลุ่ม )    รายวิชาดังกล่าวใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plant morphology 2555 2 outline

970 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plant morphology 2555 2 outline

 1. 1. F-บก- 001 แบบฟอร์ม ประมวลรายวิช า (Course Syllabus) ภาคการศึก ษา 2/2555 ……………………………………………………………………………รหัส รายวิช า (Course 258322Code)จำา นวนหน่ว ยกิต (Course 3(2-3)Credit)ชื่อ วิช า (Course Title) สัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology)เงื่อ นไขรายวิช า (Course ผ่านรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น (258101)Condition)สถานะภาพของรายวิช า วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์(Course Status)เปิด สอนให้ห ลัก สูต ร วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ. (ชีววิทยา)(Curriculum)ระดับ (Degree) ปริญญาตรี (Bachelor)จำา นวนชัว โมงที่ส อน ่ ภาคบรรยาย 30 ชั่วโมง(Hours) ภาคทดลอง/ภาคปฏิบัติ 42 ชั่วโมง รวม 72 ชัว โมง ่รายชื่อ อาจารย์ผ ู้ส อน นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมาคำา อธิบ ายรายวิช า (Course Description) การศึกษาเบื้องต้นของพืชชั้นตำ่าและพืชมีท่อลำาเลียง โดยกล่าวถึงการจัดจำาแนกความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม วัฏจักรชีวตและวิวฒนาการ ศึกษาถิ่นที่อยู่ความสำาคัญทาง ิ ัเศรษฐกิจ โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชตัวอย่างในแต่ละกลุ่มประมวลการเรีย นรายวิช า (Course Outline) / หัวข้อการเรียนแบบย่อ 1. วิวฒนาการของพืช ั 2. ลักษณะเฉพาะและวัฏจักรชีวิตของสาหร่ายและพืช 3. การสืบพันธุ์ 4. ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 5. ประโยชน์ของพืชแต่ละกลุ่ม
 2. 2. วัต ถุป ระสงค์ (Objectives) 1. เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของพืชและสาหร่ายที่ทำาให้จำาแนกออกเป็นกลุ่มๆ 2. เข้าใจถึงวัฏจักรชีวิตของพืช (เน้นพืชไม่มีท่อลำาเลียงและพืชมีท่อลำาเลียง) 3. เข้าใจถึงวิวัฒนาการของพืช บรรพพฤกษศาสตร์ (Paleobotany) และ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสาหร่ายได้ 4. เข้าใจถึงความสำาคัญของพืชแต่ละกลุ่ม 5. เข้าใจถึงโครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชตัวอย่าง เนื้อ หารายวิช า (Subject Details) ภาคบรรยาย วัน จันทร์ เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง CE12305 จำา นววัน เวลา น เนื้อ หาวิช า อาจารย์(Date/T (Contents) ชัว โมง ่ ผู้ส อน ime) (Hourสัปดาห์ที่ • แนะนำารายวิชา 2 อ.เสาวลักษ1 • ณ์29 ต.ค.2555สัปดาห์ที่ สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน 2 อ.เสาวลักษ2 (Cyanophyta) สาหร่ายสี ณ์5 พ.ย. เขียว (Chlorophyta)2555 สาหร่ายไฟ (Charophyta)สัปดาห์ที่ สาหร่ายยูกลีนอยด์ 2 อ.เสาวลักษ3 12 พ.ย. (Euglenophyta) สาหร่ายสี ณ์2555 นำ้าตาล (Phaeophyta) และ สาหร่ายคริสโสไฟต์ (Chrysophyta)สัปดาห์ที่ • สาหร่ายไดโนแฟลก 2 อ.เสาวลักษ4 เจลเลต (Pyrrophyta) ณ์
 3. 3. 19 พ.ย. สาหร่ายสีแดง2555 (Rhodophyta) และ สาหร่ายคริพโต โมแนดส์ (Cryptomonads) • พืชบกพวกแรกของ โลกสัปดาห์ที่ พืชไม่มีท่อลำาเลียง 2 อ.เสาวลักษ5 ณ์26 พ.ย.2555สัปดาห์ที่ 6 Subdivision Psilopsida 2 อ.เสาวลักษ3 ธ.ค. ณ์2555สัปดาห์ที่ Subdivision Lycopsida 2 อ.เสาวลักษ9 ณ์24 ธ.ค.2555สัปดาห์ที่ Subdivision Sphenopsida 2 อ.เสาวลักษ11 และ Subdivision ณ์7 ม.ค. Pteropsida2556สัปดาห์ที่ Subdivision Pteropsida 2 อ.เสาวลักษ12 (ต่อ) ณ์14 ม.ค.2556สัปดาห์ที่ • พืชมีเมล็ด 2 อ.เสาวลักษ13 • Seed fern ณ์
 4. 4. 21 ม.ค. • ปรง2556สัปดาห์ที่ แป๊ะก๊วยและสน 2 อ.เสาวลักษ14 ณ์28 ม.ค.2556สัปดาห์ที่ มะเมื่อยและพืชมีดอก 2 อ.เสาวลักษ15 ณ์4 ก.พ.2556สัปดาห์ที่ พืชมีดอก (ต่อ) 2 อ.เสาวลักษ16 ณ์11 ก.พ.2556 ภาคทดลอง/ภาคปฏิบ ัต ก าร วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SC2210 ิ วัน เวลา เนื้อ หาวิช า (Contents) จำา นวน ผู้ส อน (lecturer) (Date/Ti ชัว โมง ่ me) (Hours) สัปดาห์ที่ 1 งดปฏิบัติการ 29 ต.ค. 2555 สัปดาห์ที่ 2 สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน 3 อ.เสาวลักษณ์ 5 พ.ย. 2555 สัปดาห์ที่ 3 สาหร่ายในอาณาจักรโพรทิสตา 3 อ.เสาวลักษณ์ 12 พ.ย. 2555 สัปดาห์ที่ 4 สาหร่ายในอาณาจักรโพรทิสตา (ต่อ) 3 อ.เสาวลักษณ์ 19 พ.ย. 2555
 5. 5. สัปดาห์ที่ 5 Bryophyta 3 อ.เสาวลักษณ์26 พ.ย.2555สัปดาห์ที่ 6 Bryophyta (ต่อ) 3 อ.เสาวลักษณ์3 ธ.ค.2555 Psilotumสัปดาห์ที่ 7 3 อ.เสาวลักษณ์10 ธ.ค.2555สัปดาห์ที่ 8 สอบวัด ผลกลางภาค17 ธ.ค.2555สัปดาห์ที่ 9 Lycopodium และ Selaginella 3 อ.เสาวลักษณ์24 ธ.ค.2555สัปดาห์ที่ Equisetum 3 อ.เสาวลักษณ์1031 ธ.ค.2555สัปดาห์ที่ เฟิน 3 อ.เสาวลักษณ์117 ม.ค.2556สัปดาห์ที่ ปรง 3 อ.เสาวลักษณ์1214 ม.ค.2556สัปดาห์ที่ สน 3 อ.เสาวลักษณ์1321 ม.ค.2556
 6. 6. สัปดาห์ที่ พืชมีดอก 1 3 อ.เสาวลักษณ์1428 ม.ค.2556สัปดาห์ที่ พืชมีดอก 2 3 อ.เสาวลักษณ์154 ก.พ.2556สัปดาห์ที่ สอบเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ 3 อ.เสาวลักษณ์1611 ก.พ.2556สัปดาห์ที่ สอบปลายภาค1718 ก.พ.2556การประเมิน ผล (Evaluation) เกณฑ์ก ารวัด และประเมิน ผล (Evaluation criteria) 1. เกณฑ์ก ารวัด ผล 1.1. ภาคบรรยาย รวม 75 % - การสอบกลางภาค 35 % - การสอบปลายภาค 40 % 1.2. ภาคทดลอง/ภาคปฏิบ ต ิก าร ั รวม 25 % - การสอบปฏิบัติการ 10 % - การเข้าห้อง 5% - รายงาน 5% - วาดรูป 5% รวมทั้ง หมด 100 % ผู้เ รีย นที่ไ ม่ผ ่า นการเขีย นรายงานบทปฏิบ ัต ิก าร และเข้า เรีย นน้อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 ของเวลาปฏิบ ต ิก ารทั้ง หมด จะไม่ม ีส ท ธิ์ส อบภาคปฏิบ ต ิ ั ิ ัการ
 7. 7. 2.เกณฑ์ก ารตัด เกรด (ระบุอ ิง เกณฑ์ห รือ อิง กลุ่ม ) รายวิชาดังกล่าวใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ A = คะแนนดิบตั้งแต่ 80 ขึ้นไป B+ = คะแนนดิบระหว่าง 75-79.99 B = คะแนนดิบระหว่าง 70-74.99 C+ = คะแนนดิบระหว่าง 60-69.99 C = คะแนนดิบระหว่าง 50-59.99 D+ = คะแนนดิบระหว่าง 45-49.99 D = คะแนนดิบระหว่าง 40-44.99 F = คะแนนดิบตั้งแต่ 39.99 ลงมา หมายเหตุ : คะแนนเต็ ม 100 คะแนน และเกณฑ์ ก ารตั ด เกรดอาจมี ก ารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนเอกสารประกอบการเรีย นการสอน (Teaching Materials / References) 1. พัฒนี จันทรโรทัย. 2547. วิวฒนาการ : ความเป็นมาและกระบวนการกำาเนิด ัสิ่งมีชีวิต. สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2. ยุวดี พีรพรพิศาล. 2546. สาหร่ายวิทยา. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 3. วันเพ็ญ ภูติจันทร์. 2540. พฤกษศาสตร์ ฉบับปรับปรุง. สำานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ 4. สมภพ ประธานธุรารักษ์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ และธนุชา บุญจรัส. 2543.กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช. บริษัท นิวไทยมิตรการพิมพ์ จำากัด. 5. Bold, H.C. 1970. The Plant Kingdom. 3rd ed. Prentice-Hall, Inc. NewJersey. 6. Uno, G., Storey, R., and Moore, R. 2001. Principle of Botany.McGraw-Hill company. 7. Volpe, E.P. 1981. Understanding Evolution. 4th ed. W.M.C. BrownCompany Publisher. Iowa.

×