Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเค...
เล่ม 2 สมการเคมี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เล่ม 2 สมการเคมี

20,107 views

Published on

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับครู

Published in: Education

เล่ม 2 สมการเคมี

 1. 1. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี คานา เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ซึ่งเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้นี้ มีจานวน 6 เล่ม เล่มที่ 1 เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี เล่มที่ 2 เรื่อง สมการเคมี เล่มที่ 3 เรื่อง มวล พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เล่มที่ 4 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เล่มที่ 5 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน เล่มที่ 6 เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ครูและนักเรียน สามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประกอบไป ด้วยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน บันทึกกิจกรรมการทดลอง ใบงานและใบความรู้ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน นักเรียนหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป ปรีช์ญภัทร เล่งระบา ก
 2. 2. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี สารบัญ หน้า คานา ก สารบัญ ข แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง สมการเคมี 1 ใบความรู้ที่ 2.2 สมการเคมี 3 ใบงานที่ 2.2 สมการเคมี 8 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สมการเคมี 9 ภาคผนวก 11  เฉลยใบงานที่ 2.2 สมการเคมี 12  เฉลยข้อสอบก่อนเรียน เรื่อง สมการเคมี 13  เฉลยข้อสอบหลังเรียน เรื่อง สมการเคมี 14 บรรณานุกรม 15 ข
 3. 3. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง สมการเคมี คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ ************************************************************************************************** 1. NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) ข้อใดกล่าวถึง NaCl ได้ถูกต้อง ก. เป็นสารตั้งต้น,มีสถานะเป็นของแข็ง ข. เป็นสารตั้งต้น,มีสถานะเป็นของเหลว ค. เป็นสารผลิตภัณฑ์,มีสถานะเป็นสารละลาย ง. เป็นสารผลิตภัณฑ์,มีสถานะเป็นของแข็ง 2. จากสมการเคมี Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + A A คือสารในข้อใด ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ข. แก๊สไฮโดรเจน ค. แก๊สคลอรีน ง. แก๊สออกซิเจน 3. จากสมการเคมีต่อไปนี้ CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) ข้อใดถูกต้อง ก. CH4 และ O2 เป็นสารตั้งต้น CO2 และ H2O เป็นผลิตภัณฑ์ ข. เป็นสมการเคมีที่ดุลแล้ว ค. แสดงว่า CH4 1 โมเลกุล รวมตัวกับ O2 2 โมเลกุล ได้ CO2 1 โมเลกุลและ H2O 2 โมเลกุล ง. ถูกทุกข้อ 4. สมการเคมีในข้อใดยังไม่ได้ดุล ก. H2SO4 + NaCl → NaHSO4 + HCl ข. NH4Cl + Ca(OH)2 → NH3 + 2H2O + CaCl2 ค. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O ง. 2H2 + O2 → 2H2O 5. ข้อใดเป็นสมการเคมีที่ดุลแล้วของปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมกับน้า ก. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ข. Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 ค. Ca + 2H2O → CaOH + H2 ง. Ca + H2O → CaOH + H2 1
 4. 4. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6. รูปแทนปฏิกิริยาระหว่างธาตุ 2 ชนิด + → ก. H2 + Cl2 → 2HCl ข. N2 + O2 → 2NO ค. 2H2 + O2 → 2H2O ง. 2Na + Cl2 → 2NaCl 7. ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์(KI) ได้ตะกอนสีเหลืองของเลด (II) ไอโอไดด์(PbI2)และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต(KNO3) ข้อใดเขียนสมการของปฏิกิริยานี้ได้ถูกต้อง ก. Pb(NO3)2(aq) + KI(aq) → PbI2(s) + KNO3(aq) ข. Pb(NO3)2(aq) + KI(aq) → PbI2(aq) + KNO3(aq) ค. Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → PbI2(l) + 2KNO3(aq) ง. Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → PbI2(s) + 2KNO3(aq) 8. เมื่อสารตั้งต้น 2 ตัว ทาปฏิกิริยากัน ดังนี้ สารผลิตภัณฑ์คือข้อใด ก. ข. ค. ง. 9. 2H2O(l) ----> 2H2(g) + O2(g) ปฏิกิริยานี้ เป็นปฏิกิริยาประเภทใด ก. การรวมตัว ข. การแยกสลาย ค. การแทนที่ ง. การสะเทิน 10. HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq)+H2O(l) ปฏิกิริยานี้ เป็นปฏิกิริยาประเภทใด ก. การรวมตัว ข. การแยกสลาย ค. การแทนที่ ง. การสะเทิน ********************************************************************** A B + C D A B + C D A B + A C A D + C D A D + B C 2
 5. 5. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใบความรู้ที่ 2.2 สมการเคมี สมการเคมี สมการเคมีเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนแทนด้วยตัวอักษรและสูตรโมเลกุลที่เป็นตัวแทนของธาตุใน สารประกอบ เพื่อแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งบอกถึงปริมาณของสารตั้งต้นที่ใช้ทาปฏิกิริยากัน และปริมาณ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดปฏิกิริยา สมการเคมีประกอบด้วย 1. สารตั้งต้น(reactants) คือสารที่ทาปฏิกิริยากันตอนต้น ถ้ามีมากกว่า 1 สาร ให้เขียนเครื่องหมาย (+) คั้นระหว่างสาร แล้วเขียนแทนด้วยสูตรเคมี 2. ผลิตภัณฑ์ (product) คือสารที่เกิดหลังจากปฏิกิริยากัน ถ้าหากเกิดมากกว่า 1 สาร ก็ให้เขียน เครื่องหมาย (+) แล้วเขียนแทนด้วยสูตรเคมี 3. เงื่อนไข เป็นภาวะต่างๆที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น โดยเขียน บอกไว้บนหรือล่างลูกศรที่คั่นอยู่ระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ แต่หากอยู่ในภาวะปกติก็ไม่ จาเป็นต้องเขียนก็ได้ สารตั้งต้น + สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ หลักการเขียนสมการเคมี 1. เขียนสูตรเคมีหรือสัญลักษณ์ของสารตั้งต้นแต่ละชนิด 2. หาว่าในปฏิกิริยาเคมีนั้นเกิดสารผลิตภัณฑ์ใดขึ้นบ้างและเขียนสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑ์ 3. ให้ระบุสถานะของสารไว้หลังสูตร โดยเขียนไว้ในวงเล็บ (s) = ของแข็ง (solid) เช่น โลหะ ,ลวด ,ตะกอน,ผลึก มีสถานะของแข็ง (l) = ของเหลว (liquid) เช่น น้า ,มีสถานะของเหลว (g) = แก๊ส (gas) เช่น ควัน ,แก๊สออกซิเจน ,แก๊ส ,ไอน้า มีสถานะแก๊ส (aq) = สารละลาย (aqueous solution) เช่น น้าเกลือ , สารละลาย มีสถานะสารละลาย ที่มีน้าเป็นตัวทาละลาย เงื่อนไข 3
 6. 6. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมีที่สมบูรณ์จะต้องมีตัวเลขที่เหมาะสมมาเติมลงข้างหน้าสูตรเคมีหรือสัญลักษณ์ของสารใน สมการ เพื่อให้จานวนอะตอมของแต่ละธาตุในสารตั้งต้นเท่ากับจานวนอะตอมของแต่ละธาตุในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราเรียกว่า "การดุลสมการ" หลักการดุลสมการ 1. ทาจานวนอะตอมของธาตุต่าง ๆ ในโมเลกุลใหญ่ที่สุดให้เท่ากันก่อน หลังจากนั้นจึงดุลอะตอมของ ธาตุที่เล็กลงตามลาดับ 2. หากปฏิกิริยามีกลุ่มอะตอมหรือโมเลกุลให้ดุลเป็นกลุ่มก่อน จากนั้นค่อยดุลธาตุอิสระ (น้า (H2O) และธาตุอิสระ เช่น O2 ,H2 ,Zn , Na ,Al ให้ดุลเป็นอันดับสุดท้าย) 3. วางสัมประสิทธิ์หน้าสมการเคมีหรือตัวเลขไว้หน้าอะตอมหรือโมเลกุล แล้วนับจานวนแต่ละข้างให้ เท่ากัน 4. บางกรณีอาจจะต้องทาจานวนอะตอมของธาตุทั้ง 2 ข้างของสมการให้เป็นเลขคู่ก่อน เพื่อจะได้ดุล สมการได้สะดวก 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ตัวอย่างการเขียนสมการเคมีและการดุลสมการเคมี 1. แก๊สไฮโดรเจน (H2) ทาปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน (O2) ได้น้า (H2O) ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว เขียน สมการได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 เขียนสมการเคมี ได้ดังนี้ H2(g) + O2(g) → H2O(l) ขั้นที่ 2 ดุลสมการเคมีได้ดังนี้ H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) 2. แก๊สมีเทน (CH4) เมื่อติดไฟรวมกับแก๊สออกซิเจน (O2) ในอากาศจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ ไอน้า (H2O) ขั้นที่ 1 เขียนสมการเคมี ได้ดังนี้ CH4 (g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) ขั้นที่ 2 ดุลสมการเคมีได้ดังนี้ CH4 (g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) 4
 7. 7. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างการดุลสมการเคมี 1 C3H8 (g) + O2(g) → CO2 (g) + H2O (l) วิธีคิด 1. ดุลที่ธาตุ C ใน C3H8 และ CO2 ให้เท่ากันก่อนโดยการเติม 3 หน้า CO2 จะได้ C3H8 (g) + O2(g) → 3CO2 (g) + H2O (l) 2. ดุลจานวนอะตอม H ใน C3H8 และ H2O ให้เท่ากัน โดยการเติม 4 หน้า H2O จะได้ C3H8 (g) + O2(g) → 3CO2 (g) + 4H2O (l) 3. อันดับสุดท้ายดุลจานวนอะตอมของ O ทั้งสองข้างให้เท่ากันโดยการเติม 5 หน้า O2 จะได้สมการ ที่ดุลแล้วเป็นดังนี้ C3H8 (g) + 5O2(g) → 3CO2 (g) + 4H2O (l) ตัวอย่างการดุลสมการเคมี 2 Zn(s) + HCl(g) → ZnCl(aq) + H2(g) วิธีคิด 1. ดุลที่ธาตุ H ใน HCl และ H2 ให้เท่ากันก่อนโดยการเติม 2 หน้า HCl จะได้ Zn(s) + 2HCl(g) → ZnCl(aq) + H2(g) 2. ดุลที่ธาตุ Cl ใน HCl และ ZnCl ให้เท่ากันก่อนโดยการเติม 2 หน้า ZnCl จะได้ Zn(s) + 2HCl(g) → 2ZnCl(aq) + H2(g) 3. อันดับสุดท้ายดุลจานวนอะตอมของ Zn ทั้งสองข้างให้เท่ากันโดยการเติม 2 หน้า Zn จะได้ สมการที่ดุลแล้วเป็นดังนี้ 2Zn(s) + 2HCl(g) → 2ZnCl(aq) + H2(g) http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31752 5
 8. 8. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างการดุลสมการเคมี 3 Fe(s) + O2(g) → Fe2O3(g) วิธีคิด 1. ดุลที่ธาตุ Fe ใน Fe และ Fe2O3 ให้เท่ากันก่อนโดยการเติม 2 หน้า Fe จะได้ 2Fe(s) + O2(g) → Fe2O3(g) 2. ดุลที่ธาตุ O ใน O2 และ Fe2O3 ให้เท่ากันก่อนโดยการเติม 3 หน้า O2 จะได้ 2Fe(s) + 3O2(g) → Fe2O3(g) 3. ดุลที่ธาตุ O ใน O2 และ Fe2O3 ให้เท่ากันก่อนโดยการเติม 2 หน้า Fe2O3 จะได้ 2Fe(s) + 3O2(g)] → 2Fe2O3(g) 4. อันดับสุดท้ายดุลจานวนอะตอมของ Fe ทั้งสองข้างให้เท่ากันโดยการนา 2 มาคูณกับ 2Fe จะได้ สมการที่ดุลแล้วเป็นดังนี้ 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(g) สรุปหลักในการเขียนสมการเคมี 1. ต้องทราบสูตรของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และสถานะของสารทั้ง 2 ชนิด 2. ในกรณีที่สารเริ่มต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ทิศทางเดียวให้เขียนสารเริ่มต้นไว้ทางด้านซ้ายส่วน ผลิตภัณฑ์อยู่ทางด้านขวา โดยใช้ → คั่นกลาง และในกรณีที่สารเริ่มต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนกลับมาเป็นสารเริ่มต้นได้ให้ใช้ 3. สมการเคมีที่จานวนอะตอมของธาตุในสารเริ่มต้นไม่เท่ากับจานวนอะตอมของธาตุในผลิตภัณฑ์ ให้ดุลสมการเคมี โดยดุลจานวนอะตอมของสารในโมเลกุลที่มีจานวนอะตอมมากก่อนโมเลกุลที่มีจานวน อะตอมน้อย 4. โมเลกุลของน้า (H2O) และธาตุอิสระ เช่น O2, Na, Cl และ H2 ให้ดุลจานวนอะตอมทีหลัง 6
 9. 9. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 1.ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination) ปฏิกิริยารวมตัวเกิดจากสารโมเลกุลเล็กกว่ารวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่ หรือเกิดจากธาตุทาปฏิกิริยากับ ธาตุได้สารประกอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ตัวอย่างที่ 2 2Al(s) + 3Cl2(g) → 2AlCl3(s) 2.ปฏิกิริยาการแยกสลาย (Decomposition) ปฏิกิริยาการแยกสลายเกิดจากสารโมเลกุลใหญ่แยกสลายให้สารโมเลกุลเล็กๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) ตัวอย่างที่ 2 CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 3.ปฏิกิริยาการแทนที่ (Replacement) ปฏิกิริยาการแทนที่เป็นปฏิกิริยาที่สารหนึ่งเข้าไปแทนที่สารในอีกสารหนึ่ง เช่น Zn (s) + CuSO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + Cu (s) เผา https://sites.google.com/a/wyckoffschools.org/ems-chemistry/activity-5/types-of-chemical-reactions 7
 10. 10. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใบงานที่ 2.2 สมการเคมี 1. จงเขียนและดุลสมการต่อไปนี้ ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์(KI) ได้ตะกอนสีเหลืองของเลด (II) ไอโอไดด์(PbI2)และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต(KNO3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. จงดุลสมการต่อไปนี้ 2.1. K(s) + O2(g) → K2O(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Al(s) + O2(g) →Al2O3(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3. H2SO4(aq) + NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + H2O(l) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.4. KClO3(s) → KCl(s) + O2(g) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ปฏิกิริยาต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาประเภทใด ปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา 1. HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq)+H2O(l) 2. 2HgO(s) 2Hg(l) + O2(g) 3. NH3(g) + HCl(aq)  NH4Cl(s) 4. C(s) + O2(g)  CO2(g) 5.Mg(s) + H2SO4(aq) MgSO4(aq)+H2(g) 8
 11. 11. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 2 เรื่อง สมการเคมี คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ ************************************************************************************************** 1. จากสมการเคมีต่อไปนี้ CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) ข้อใดถูกต้อง ก. CH4 และ O2 เป็นสารตั้งต้น CO2 และ H2O เป็นผลิตภัณฑ์ ข. เป็นสมการเคมีที่ดุลแล้ว ค. แสดงว่า CH4 1 โมเลกุล รวมตัวกับ O2 2 โมเลกุล ได้ CO2 1 โมเลกุลและ H2O 2 โมเลกุล ง. ถูกทุกข้อ 2. สมการเคมีในข้อใดยังไม่ได้ดุล ก. H2SO4 + NaCl → NaHSO4 + HCl ข. NH4Cl + Ca(OH)2 → NH3 + 2H2O + CaCl2 ค. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O ง. 2H2 + O2 → 2H2O 3. ข้อใดเป็นวาการเคมีที่ดุลแล้วของปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมกับน้า ก. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ข. Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 ค. Ca + 2H2O → CaOH + H2 ง. Ca + H2O → CaOH + H2 4. NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) ข้อใดกล่าวถึง NaCl ได้ถูกต้อง ก. เป็นสารตั้งต้น,มีสถานะเป็นของแข็ง ข. เป็นสารตั้งต้น,มีสถานะเป็นของเหลว ค. เป็นสารผลิตภัณฑ์,มีสถานะเป็นสารละลาย ง. เป็นสารผลิตภัณฑ์,มีสถานะเป็นของแข็ง 5. จากสมการเคมี Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + A A คือสารในข้อใด ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ข. แก๊สไฮโดรเจน ค. แก๊สคลอรีน ง. แก๊สออกซิเจน 9
 12. 12. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6. HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq)+H2O(l) ปฏิกิริยานี้ เป็นปฏิกิริยาประเภทใด ก. การรวมตัว ข. การแยกสลาย ค. การแทนที่ ง. การสะเทิน 7. 2H2O(l) ----> 2H2(g) + O2(g) ปฏิกิริยานี้ เป็นปฏิกิริยาประเภทใด ก. การรวมตัว ข. การแยกสลาย ค. การแทนที่ ง. การสะเทิน 8. เมื่อสารตั้งต้น 2 ตัว ทาปฏิกิริยากัน ดังนี้ สารผลิตภัณฑ์คือข้อใด ก. ข. ค. ง. 9. ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์(KI) ได้ตะกอนสีเหลืองของเลด (II) ไอโอไดด์(PbI2)และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต(KNO3) ข้อใดเขียนสมการของปฏิกิริยานี้ได้ถูกต้อง ก. Pb(NO3)2(aq) + KI(aq) → PbI2(s) + KNO3(aq) ข. Pb(NO3)2(aq) + KI(aq) → PbI2(aq) + KNO3(aq) ค. Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → PbI2(l) + 2KNO3(aq) ง. Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → PbI2(s) + 2KNO3(aq) 10. รูปแทนปฏิกิริยาระหว่างธาตุ 2 ชนิด + → ก. H2 + Cl2 → 2HCl ข. N2 + O2 → 2NO ค. 2H2 + O2 → 2H2O ง. 2Na + Cl2 → 2NaCl ********************************************************************** A B + C D A B + C D A B + A C A D + C D A D + B C 10
 13. 13. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 11  เฉลยใบงานที่ 2.2 สมการเคมี  เฉลยข้อสอบก่อนเรียน เรื่อง สมการเคมี  เฉลยข้อสอบหลังเรียน เรื่อง สมการเคมี
 14. 14. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี เฉลยใบงานที่ 2.2 สมการเคมี 1. จงเขียนและสมการต่อไปนี้ ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์(KI) ได้ตะกอนสีเหลืองของเลด (II) ไอโอไดด์(PbI2)และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต(KNO3) ตอบ สมการเคมี : Pb(NO3)2(aq) + KI(aq) → PbI2(s) + KNO3(aq) ดุลสมการ : Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → PbI2(s) + 2KNO3(aq) 2. จงดุลสมการต่อไปนี้ 2.1. K(s) + O2(g) → K2O(s) ดุลสมการ : 4K(s) + O2(g) → 2K2O(s) 2.2. Al(s) + O2(g) →Al2O3(s) ดุลสมการ : 4Al(s) + 3O2(g) → 2Al2O3(s) 2.3. H2SO4(aq) + NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + H2O(l) ดุลสมการ : 2H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 3H2O(l) 2.4. KClO3(s) → KCl(s) + O2(g) ดุลสมการ : 2KClO3(s) → 2KCl(s) + 3O2(g) 3. ปฏิกิริยาต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาประเภทใด ปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา 1. HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq)+H2O(l) ปฏิกิริยาการแทนที่ 2. 2HgO(s) 2Hg(l) + O2(g) ปฏิกิริยาการแยกสลาย 3. NH3(g) + HCl(aq)  NH4Cl(s) ปฏิกิริยาการรวมตัว 4. C(s) + O2(g)  CO2(g) ปฏิกิริยาการรวมตัว 5.Mg(s) + H2SO4(aq) MgSO4(aq)+H2(g) ปฏิกิริยาการแทนที่ 12
 15. 15. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องสมการเคมี ข้อ ก ข ค ง 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  13
 16. 16. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง สมการเคมี ข้อ ก ข ค ง 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  14
 17. 17. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด. _____.(2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. _____. เทคโนโลยี. (2554). คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. เสียง เชษฐศิริพงศ์. (2556). MINI วิทยาศาสตร์ ม.2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จากัด. _____. (ม.ป.ป.). วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จากัด. ฝ่ายวิชาการสานักพิมพ์ภูมิบัณฑิต. (ม.ป.ป.). คู่มือ-เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 หลักสูตร 51. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ภูมิบัณฑิตการพิมพ์ จากัด. ประดับ นาคแก้ว และดาวัลย์ เสริมสุขบุญ. (2555). วิทยาศาสตร์ ม.2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด. รศ. ดร. ยุพา วรยศ และคนอื่น ๆ. (ม.ป.ป.). วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด. 15

×