Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball En Xarxa Castello

779 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Treball En Xarxa Castello

 1. 1. Treball i aprenentatge en xarxa Figueres. Castelló d’Empúries. Roses 3 x molts Pla Educatiu d’Entorn CEIP Ruiz Amado (Cd’EE). Dies 28 i 11octubre, 25 novembre i 9 desembre PFZ. Curs 2008 - 2009 Alt Empordà
 2. 2. Objectius <ul><li>Conèixer els aspectes fonamentals del treball i de l'aprenentatge en xarxa. </li></ul><ul><li>Analitzar les oportunitats i els obstacles per a dur a terme un treball educatiu en xarxa i un aprenentatge col·laboratiu. </li></ul>Alt Empordà
 3. 3. Entre vosaltres i nosaltres Núria Aguer. Anna Maria Alvarado. Pili Arnáiz. Mercè Balsa. Jaume Canyet. Montserrat Carrera. Josefa Cegarra. Xavier Costa. Marina Giner. Beatriz Martínez. Anna Massot. Ma. Teresa Montecino. Josep Maria Mora. Jordi Noguer. Sandra Pérez. Ma. Esther Pérez. Meritxell Pineda. Montse Puigvert. Lluís Riera. Salvadora Sala. Assumpció Salleras. Daniel Valentí. Jordi Collet. Jordi Boix. Jordi Pascual. E lisabeth Doria . Gené Gordó. Quim Martí. Josep Vallcorba. Alt Empordà
 4. 4. Ponents del curs Jordi Collet (IGOP) Jordi Pascual (FDC) Elisabeth Doria (Dep. Educació) Gené Gordó (Dep. Educació) Alt Empordà
 5. 5. Assessors i assessores del SEAE Sandra Pérez (EAP) Jaume Canyet. Jordi Boix i Pili Arnáiz (ELIC) Josep Maria Mora (CRP) Alt Empordà
 6. 6. Guió de treball Alt Empordà
 7. 7. Què és el SEAE ? Els Serveis Educatius de l’Alt Empordà (SEAE) integra els professionals i funcions del Centre de Recursos Pedagògics (CRP), Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), Equip de Interculturalitat, llengua i Cohesió Social (ELIC), Camp d’aprenentatge d’Empúries (Cd’AC) i els/les professionals del CREDAG, fisioterapeuta i treballadores socials, que donen suport als alumnes de la zona. Amb el fi d’atendre les prioritats establertes pel Departament d’Educació i afavorir una acció coordinada. La finalitat d’aquesta integració és oferir un millor servei als centres i al professorat, de manera que es comparteixin les informacions i les visions globals i específiques de cada centre i d’aquesta manera aconseguir que la tasca del servei sigui més eficient i coordinada per a la millora del procés educatiu. Alt Empordà
 8. 8. En què ens pot ajudar ? <ul><li>EAP: Identificació  i avaluació de les NEE de l'alumnat i seguiment de les diferents ACIs. Assessorament al professorat sobre els projectes curriculars dels centres. Col·laboració amb els serveis socials per tal d'oferir atenció als alumnes i les famílies que ho necessitin. </li></ul><ul><li>CRP: dóna suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat amb el guiatge en la recerca i elaboració d’informació i en l’assessorament en la formació. </li></ul><ul><li>CREDA: col·labora en l'adequació de les necessitats educatives de l'alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge. </li></ul><ul><li>Cd’AC: ofereix la possibilitat de desenvolupar projectes de treball innovadors per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya. </li></ul><ul><li>ELIC: Assessora en la implantació, el seguiment i la consolidació de les aules d’acollida, vetlla pel pas de l’AA a l’aula ordinària, assessora en la didàctica i l’ús de la llengua, la cohesió social i la interculturalitat, orienta en l’actualització dels documents de centre, dinamitza estructures de treball en xarxa. </li></ul><ul><li>Treballadores Socials: Assessorament i orientació en relació a l’alumnat amb NEE vinculades a situacions socioeconòmiques i/o culturals desfavorides i a les respectives famílies, pel què fa als recursos en l’àmbit educatiu, sanitari i social. </li></ul><ul><li>Fisioterapeuta: Realitza la valoració motriu d’un alumne/a amb necessitats educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació, planificant i duen a terme el procés d’intervenció tot o rientant a la família i als professionals que intervenen en el cas. </li></ul>Alt Empordà
 9. 9. Un entorn de gestió en xarxa Entorns de TX Alt Empordà I altres...
 10. 10. Exemples de gestió de treball i aprenentatge en xarxa Sostenibles: a. Des del SEAE. b. Des dels centres. c. La teva experiència en TAX ... L’Espai de bones pràctiques Alt Empordà
 11. 11. a. Des del SEAE. Punts forts + punts febles + indicadors d’avaluació Alt Empordà
 12. 12. b. Des dels centres educatius Punts forts + punts febles + indicadors d’avaluació Alt Empordà
 13. 13. c. La teva experiència en TAX ... Punts forts + punts febles + indicadors d’avaluació ... Alt Empordà
 14. 14. Gràcies

×