Sistemas operativos

1,151 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistemas operativos

 1. 1. U IJ .5.¡5LL: I.I . __. _____»~. __. _: ç___. ._. ._ _çaç . .- pygx_ n n a i n
 2. 2. 4_. , _ . »A1 . __ . A. _Z , "í harrlx 11159 ~s lg 21W; « : alii-ia H wllí~xxzuf -w es lg lmrtín: Í. _1.¡.1,111:1LS"T¡. ='; Í T 1 I L¡ - lg illlilliÃtífí; 'KLM d - m: qr. QFQLTIELVÂQP Q' u: l grgtgxmrler (tvudgs: '>v1í2-111r'a“lln. 1;. r«-›~H_=21I~1was -l v: 11:31h¡ 0 . x. _V . _ . _l - a. 3 _. _ M. . - ___ _ Digg: : Liana-ñ. çcc. ) l1$&(2<slll, :!&~> 124!: 119.1! um lg. : r ! um cj v, m_ t: : , J V_ à
 3. 3. ¡ a N16 féããíõgõgíñíâíí: REQ «él, ê_. ..g”@s-tw f” çe-*c-í›; zí›zrxel-nkña*ívoTlars) a @S'yl5ͧe-›?31E@: fã1'| ã¡õ)› gÍ'. Ff-íít¡@íf§@à*1üñmàfíkõ ÊÀÍLC; 'ILGTSLQEÍCQCUÊPSÊS". Ê¡Q ãreifçíííaã; @ôvmñ *IH-ãnÊÕ-íIíVíTI ôêíixaswm @a @gw ; Pág ' “ " * Mui-tania¡ J a1» ~ “ wviwña <i'~~¡-1ss¡f+ã1|*ã, (aan êl' " *i3 õ) Tffwewri cara wtw¡ íffogíãnnwâ-f-rõ, aõgéi<iàs~ãñ 23160), vgãllcg 1112119 â? " 1210.. .# quüigcirçcsxa; çc4j*. e3c: ›11~tí+;1*r= a geim¡@^ur, _c_srngt~“ría @im rm-xgtsí-mxaxñía »priüñia (Êñõãll rêllcllL , ãÍrlefíLefi-a, 'awrfvmímu âíâiíckvnaar @imã @I-¡gcüc-vn* citar# lâg/ (j, 1mm an Íi“-¡«1rsíl»*~e1'í1ã, 5 ',043
 4. 4. 1›@«v›: @*@§~. ó» «(3,93 âLF71F.1*l'13(~]'§]§f; -,| (glâ. ~r›; õ›xt›% 'iíõríl @WãW Lijyiítgíõrãíyãíg @Ííàííñi-ma râlldí @m à á] em &prñtfgã; güffgõíàí' : :w Wlííiílãg © VÊTVÍÉÍÍãhÊ* $i*~m. s*<f~1;írn¡ c? si' Ílbvtavot ÉWIFFHNÍV¡ *FFM ©íügüz= m'tnfikvzr«›g. , cz¡e1yc~*@¡n¡c7l“ge419 ggga›êl“, caxaa 'ak-im ? Emagexcg ? l;'c5@í5ü¡<1r~a; dg ' ; n a_ xvzcaiãí'~l= [ ¡Lcíãij <tsns¡írârx3¡*, @ É ; 7 u. " um coxa *i1r~훧ft“§í1.ã«1âl õ. .. IRQ 1m, *lüaíi~'lb. «í›; @rsrqzrzgg $127] ¡”›'í'i"'E¡ @F11 'E @ímãañgcflw çeíítâxfoeg vaílgíéíerna pgxallãíl', êraímab L ii'~'1›rí~@¡ãV(%; /cccj Aélgeg ? Main élíjàígiígüãg êllcg “gl*í'1~1~, @a› «cite ǧ1“~<éi, @~'1a/ c;s. ', í. t'lvt~*í“l*í*~z›ag @tiram í ' «@§¡'t~ã“l'›'§|1é5caea1v WWw713 v * 01711«ÊÍVÍÊFÁÊÊÍÂEELÊÔÊ @Jlíãsm Õóm feikñàggl_ ~' o 19 gêâí¡ ma¡ agf/ Bea a reflñítãxâ¡ *uns-an âfliç) ft>êgêlLesâx çcâzgqâfa, esñgê. s; XY @Et T “
 5. 5. _ Lp"›; @íTí. ã›51Ê1-í< @ÍÍYí-í ? mf-fz o ri êíàc: vgígãílíñiãsíõP @ÀÊÍ*m? Íñütíüñrãgêíàêígñg i1* ê @fcüliñíkx mas; 1-1» @na¡tãwmaggs: @a1àwi§@iL®«ê1,cg “ " = “ *gílkcrã*f*tôzlií'gtõ› tílggV * L * ra» e @afã (FH-mês -"('Íf, ê¡SiÊÍ, (j3fl! Ig (ÉÍLg3 ãiêâiiâíixÍv-XÉMÊ g ; '¡nux-T§o<r›'n1›1ra563,6: 1113
 6. 6. v -figêni-“tçcg @m a; m¡ (GT y 'Íãiígcaíaw , .v1 111,, *Inn é) dluvÍlVã e¡ o 1 xy @›. @ui'l¡t*.1kg~”1', õ¡1e1; d ? É , ei ? fm-irí- “Êêêf-Tlvñiüãa? , êileg ncêénínre1wíñgcãíga e' (ñlffêhífííñgãÍlà) 61' d¡ sfñrsítaesññwa 'e Ép§Ê. ci1Pi%t><õ¡rêr§e >T_E*t~“i”la 'êTfc-ílfFiÍííüêÊgmãg 'WÊÍWVÍFZJã 'I, ”ce›; s< sraxâvilêigasi 61kg _QCFíTIp °Í“""¡"f'“@¡' *l . › V. . . ” 0 F A O) m¡ cêõiííúñgã), vn au j) Êlkíg . íxlãrprãsz W «êl', <?›~íaí, êl, @ xê-&íxêl g “Win35 «ea 5a; Lü-_jía)“. @rÍí§(-)1P§_y7›§'c) ILÊ 'ax <¡~›~"¡: ›*i*1ñ câñpaxíll v 01_ A _
 7. 7. na ~ . êllczll ~iêi*, c;z›í1írp; õ›g ; g5ê: ›"r1~, @ra, @“i; iíí¡r1 »a Õlvílãvñ 616) gãgjêt7üifítí~ Í L 'Ííiññvã ima mata; xíiêtñvííã; 617.92 ¡Pguãxíqííán . Àd 1 JVEÉLÊPÊÔ; satecsm 'au gõg[o. cqsx%~'t~í'w›¡, @E @crew 'l? i*inrv¡ag'i'a*lã›. ~ag Jlgciííg ~*ins1«*i', c~”i%›a°lê»ã; sígünrígeann~f~ej~ <tbawraçaLí A; “p. '*Êl7'ÍRÊjÊ': ¡Êj @A1 ¡vórg'i«lgc«"eüly_ígi)jj(1', ég vnnçõgía›ül'›gx: g_sj ›êl'ê~ 4C~”IÉ1ÍÍR_T¡@ dçflLeJll "sePsít-@Trmãn pâfãj mgzíairr: :u: ñ, ÉÍLÊ-ÊIE1TI, ÊÍL@TI, CÍÍYã *âüêj *ñas ? erraram o m &. (<í. e:ñ5@r›3m í», ¡Ííóztñõzias làfufm, @JJ <ê, c7l~“i? t=®, @ea lããílã @i9 *síítcílLa @E ¡pn íÍñíñfe-"afíãôg can¡ íptaViñ 'em tüíálg @; ;). ve›¡: a1=@“i', é~3¡¡›15 'íti'fl» §ãí'rs= .f? e›¡~1n»ã; : e;~1°ra-f-*írxr jíõgãílñí; il? :M ' r7xi~›; n. f. n_
 8. 8. g(: ›.ñ5(5i5zí5@i§(¡í¡í§a *Fm (casam Zg, .“@í. í,@¡'*r.1~*“' ]Í; (T)S< . Vs-fiwtrçàiuzmãrs @rayítâiàsrmsv -' w. @raw 'Têm im *c~'xa'e. una, e~¡-¡~í~'av1a @Lil : p a¡ em cãlteg “ " ; mn am¡*›ún~'i%¡›1›a1. sã¡ “. t»e; ›¡-1n~›ã›, @p. ~@m~t= i?xxí@ ? l(-)"c~°.1:7| ~ m muvínfícíiíã/ êí êÍLg” «cüi*~¡e¡~t~a, ; a (wawrvrâxcãr d', ezí<sieãgcíílã@â 1l3ñ'í¡í7íqêíí| â*ã . gh w V ; É “itsíaxôrrwxÍlxlgêj @grazi-í íilâsw @Tíxcst-râgêí em: ~r1ñ, t~›: íà<f= =1w§a_n gíviwã; L'e«*'i'^f1<t= â› ; asim @viii é¡ é 'í “f IRC-as: I 513mm &(1.0; ÕÊ* . E365 1.111,0» sütsítvanwmaaus' “[r)*ã“rç”c_1;i'l! ›§'. (^§; @me @Jima Iñgêgêêàíãíííííiíüãâííii gi-in›~'ar~isx-'í*¡»›xui“ll= “w @award @Q › r* J ›I ¡geamearr- í ' ' '^ "“"-* i1 e-s* @Leg iãsrfklrrãrüñã cf¡ : :m Êñâêilâv 11g @pm avxsíôrczíã ígiñíiã) mnmteldla ~¡a1+m; e›g7g_x &Làwñóllkílâíaíñg . cite Thom/ sv @¡*j¡@¡íaWEi*xvTA¡o~¡s'à Ilhas ¡fS"t°'e'-! í11ãe1.“ '(31113 g1-1iuavéims) gi-iü-íííl*~tf~'i*¡aillc; sg @no IIÍL-'ãñ-l* 77a '- É' V L “ p1~«ô~. cvc4svo›¡§ › _NJ ›r u' m_ . k . _ . Y. _ ¡Tkñ _#3 . ¡ _run ¡ . .z . _~ ' x', . nt_ , _r ~_« M' *¡" l 3 ¡p. (~›,1aÊl, @zl-@s; , _um pe) »Gang p. [Htlgdgñx, L| ;), _O@@«S“ali|1NIe-! I1!laOxe-H] itvníeulvpo; 'lítlíwíll íümívíÍl 'E1331 k“õ›¡(¡“1@§'í1ññe1íi', @íü*f*(õ›
 9. 9. ¡ggãàíñgêrfâgéíiíõâñ' f É ~ §iB§í-t(sm›ã«›s @íp(= <í%e¡g't~”fnv«í›. ~:9 ãçcdfmnaãñcrgv gsaôzrm 'Long' 'III L ñ &e; L* . ~r›avc“'*? n A (Caverna ãfmn-pílñiaxcii' 61 @ll runsvca, õñcg ; rcgêíícss @Log maâll@¡›^¡›= a.ã; ®_<1@ xy lggâa. @e: saii›in#íí@in»m “lhí'~'¡›i, c=>á¡¡ *ímã §~fi^b1°e~ ' - Ji# HAÉQÊISYÕ; a m1?! @na ; making-gs aéáâítâííñ? @ ; g-a ' . "° 'f a* élkgâxjtmâíçogsa tâfrpgõa ~"“v@rmn*i*¡mall“r 'É . ÇÉIÊÊÕS' : §fi›§íÊ-? C=»íñn“ 9x9 @E , êózimâêsgym m " @íi1~”ík@í®(“ ' @ñ Qt” ' " “Êãíây . Céñ ; saí q; mugrgwü (31 el¡ EHST 'rãíi>*i*, a›; «ogíãgxswg : um QIWÍÍVCLWÊÍÊPJB @íxãíêilag lñíází" @ill ¡âêixâítmiañàwã
 10. 10. . wwwwwwvu» , VÍLWCÊÍVT-stíiíaubgw! 'âixüÊtyúáxvwàwãfwàküñJ " " . . ' www WW» '. vvvvvvvvu J ~ . w WD“'Ê, ÍD›V~V " ' Num-Mm¡ www/ una» / vvv , A/vtAA/ sn, . gcumjáuuw NB. zwmmm. ..›uam. «.. . wwwwamíwlwmaé , a4
 11. 11. : @Íkgàllngblügy 5g); Wikia à' (ow s @JL 3,3 líüiitêssg, ungwtííhnúújgcgo); › L ' “', .yg¡›1ngu¡ül§üi§lñán@@m@V “ “ x9'. _5j(§; In-iLe§Íx(㛡íg'a; a í L eJl gang, llàzigtasg, xtíínuníia 5a» wygusg-míuxãiknmyamL u “ í “ “ ' V' g e-JL¡ ÍHICÓÉÍHlTDa c' o a «matava» 22~, <»›*. ~(~›[LI›_IVV«›¡((QLg b» *iggm míqkssuraaxkbgí xmnjigüàgll. [6 annngu¡ ! tãihfdasrgcxag vein *ivwan ; z c¡ m4 41'» 'i 1as< iunssnbuànlsíigm; um¡ (íítí lã¡ b) “ b 1 1] ¡ " ¡mc/ turraaíh “ * " ' @JL jíisxümg @JE 7,, 3115.9; s; «síilvs Kenia-Iva» “V ' WLNC ZHW), L@ÀV. VÃSTIñv'ãhm¡ ” í * Gilulilpíltãfaà V. , Í vv-v IUJJN @nox / n « -IÚI ta¡ " . . / lbiíyüssg, uirsunaurims' gélkea 119115125Vxeimgtêiíxvigg,

×