Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KAMARONINFO                            96 NO3      COMUNICACÉ INTERNA DE KAMARONXIXONAJULI...
TERCER AN¡VERSARI DE KAMARON     va ser el üssabte 13 de Juliol, quan vam celebrar el nostre aniversari. Eltercer de K...
de nosotros de una o otra manera especiales" El president de Kamaron vaconclor¡re el seu discurs amb unes paraules del nos...
FERNANDO SELLAS GALIANA ¡N NS METGE                                algun dia a ser    ...
AMADO IIA APROVAT LA SELECTIVITAT      El passat 29 de Juliol coneixíem la noticia. Més que una noticia podríem  dir...
"AMB EL CAP BEN ALT     Amb aquesta simple frase podríem resumir les 24h.de futbol-sala daquestany. Ningu esper.aria e...
Els octaus de final els van jugar contra Autoescola.-Xixona, el resultatfinal va ser el de 2-0 a favor de Iautoscola. Tots...
"EL LOCALET" DE JORDI      Quinoconeixaquestlocatr,ésquenohaanatmaipelcascanticdeXixona. úa sorgir quan el nostre ami...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Kamaroninfo núm. 3 juliol 1996

Download to read offline

 • Be the first to like this

Kamaroninfo núm. 3 juliol 1996

 1. 1. KAMARONINFO 96 NO3 COMUNICACÉ INTERNA DE KAMARONXIXONAJULIOLEDITORIAL j-5e^*t:u, óJii5¿óiü Hi ha un proverbi árab que diu l--i¡-¡u=traduit a la nostra llengua és: tamistat i ets amici lo més gran del món Hem en la nostra meravellosa vida peró comaconseguit moltes .orí i*ptttsables que vamlaniversari del passat ii l--iui"r, mai hauríem pensat el grau damistatabastar tots els actes tot vam seeurr va regnar lamistat per davant dela nostra vida, va ser una nitcommemoratius .o* li "Ji-Ñen dins deinoblidable. Varntindreatresconvidatsdhonor:XavoIsmaeliMarioAqueststresprrro*rg* rruo eixir molt sa{sfets dt, t1l:::* de el seu discurs inaugural i Kamaron El nostre amrc Amat ens va emocronar amb una piruleta una regalisa.mb el sorprenent *gaf"Jt lr*-bossa de-"gusanitos"" i ün paquet de cinc pastilles ¿9 T19o *pixufif" i lhora deixida"**tffu superar át q"iitt litres d9 Varn es podria fer amb una paraula: Si hem de fer un resum de la festa omifiaf ., VISCA KAMARON
 2. 2. TERCER AN¡VERSARI DE KAMARON va ser el üssabte 13 de Juliol, quan vam celebrar el nostre aniversari. Eltercer de Kamaron i el quart del local de Franc i de Kamaron. La festa va ser unpoquet improvisada ja que no sabíem quin seria el dia de les 24h.de futbol-sala. El president de Kamaron em va donar el vist bo per a fer la invitació. unainvitació com les que abans no sabien vist. Manuel Soler les la repartir i eldissabte pel mati es va netejar el local. Com tots els anys hi ha uns actes coÍimemoraüus per aquest dia tanmeravellós per a tots els amics. Vam quedar com sempfe en els "pinets": lloc onantigament ens reuníem per a fer-nos els cigarrets a amagatalls El Xavo vacomprar cervesa per a que Iespera no es fera tan llarga i quan ja estiivem tots vampafir cap al local. L,a gent que hi havia en el Barbarat ens va fer un xicotet homenatgeaplauünt-nos. Quan vam arribar al "Local de Franc" ens vam fer una foto per arécordar "Losviejos tiempos gloriosos". A laltura del "pixaol ens vam colIocaral voltant de les escales i ens vam fer una foto molt bonica. serien les 20:30 quan el nostre amic charly en representació del millorsestudiants de lany va inaugurar eI TERCER ANIVERSARI DE KAMARON. Hova fer duna forma un tant estranya, va crelnAr amb lenCenedOr la cinta inaugUral.Després daquest acte tots els amics ens vam abraqar donant-nos moltes"felicitatJ i "p€r molts anys". La nota discordant la va donar el nostre amic "Cazongo" quan taaparéixer sense camis¿. La directiva de Kamaron es va reunir i va encomanar feruna votació a ma alqada. Va gUanyar per 19 vots a favor i un en desacord que anésa per la camisa. Perd com era el nostre aniversari el vam perdonar. A les 21:00 el president de Kamaron ens va emocionü arnb el seudiscurs. Va"ressaltar les aportacions que shan fet al local (sombrilla, barra,piscina i balla). També va dir que sempre hi haurá un punt de soldadura arnb elqoat tott estarem units. Aquestes son algunes de les paraules del nostre amicAmAt: "como todos hemos podido comprobar hemas construido con nuestroesfuerzo una tradición que dura ya cuatro años... . Espero que las ilusiones poresta fiesta sigan creciendo y aunque llegue un motnento en que nos distanciemostengamos al menos este punto de soldadura inonpible qile nos haga a cada uno
 3. 3. de nosotros de una o otra manera especiales" El president de Kamaron vaconclor¡re el seu discurs amb unes paraules del nostre amic Nicolás: ¡No hay chicas feas si no copas de menos! A continuació ens vam fer lafoto per a la historia. Una fotografia més La desfilada amb puro va ser emocionant, els primers cornpassos deXavier el Coixo va ser suficients per a formar "la Filá de los Girasoles". Vam estar pensant noves idees per al Quint aniversari: avisarern alsdolgainers, posarem peixos en la piscina, el nostre amic el Flare sencarregard decomprar traques. Va ser una nit plena damistat, espere gue tot continue igual, només hemqueda dir una frase: VISCA KAMARON
 4. 4. FERNANDO SELLAS GALIANA ¡N NS METGE algun dia a ser Qui simaginaria que aquest xicot de 24 anys arribarametge. Dons ja és metge. Ét pussat 5 de Juliol, Fernando Selles es va llicenciar.o*.-u metge oficial. lacte va tindre lloca a Alacant, en el collegi oficial demetge. Allies va procedir al jurament hipocráüc, on tot metge llicenciat té quefer-ho. Va estar acompanyat per la família més propera, els seus pares, els seuspadrins i els seus oncles. selles és un personatge molt conegut per tots els xixonencs cali¿ iesmentar-ho en el periddic de Kamaroninfo perqué que és un xixonenc ideal. Araper ara s,encontra en el col.legi major Blasco lbáñez on esfá prepafant-se per al,examen del M.I.R. Esperem que Iaprove a la primera i trenque totes les barreresde la ciéncia moderna. En un entrevista que v¿rm tindre fa uns quants mesos, ens va contff queest¿va fen un estudi sobre el anticonceptius per als cures i altres. Esperem que vinga victoriós de Valéncia Enhorabona Fernando Josep Miquel Arques, Kamaroninfo, Valéncia "PATAETES" S}LA, MORT Elpassatl0deJuliol..Pataetes,ensvadeixarperasempfe.Ninguesperava aquesta noticia th¿n trista. Les males llengües diuen que va ser una*ut¿tiu que provenia de la partida de Nutxes. Ell era urt xixonenc, xixonenc. .,6nia l.* seus carlotes i safandries en la paraeta númeroAgricultoi de iota la vida, lidel mercat dabasts. Díaquevaserelquevacreafels..MorosVerds,Totselsanysquanpassaven eh üerds, els repartia una ampolla dherbes (feta per ell mateixa) i unqoito A. figues de Pala. Laveritat que no eiúen a molt, perd la intenció és el queval. Pat¿etes no va tindre descendéncia perd deixa en el seu poble un recull dhistóries amenes. Tots els anys des de la casa que té en el carrer Lorito, quan passava el sepulcre del nostre senyor, ell obria les portes del balcó i li cantava una continuava iaeta xixonenca. El que passava és que la gent n0 el sentia i el sepulcre el seu camí. Pataetes sempre el recordarem.
 5. 5. AMADO IIA APROVAT LA SELECTIVITAT El passat 29 de Juliol coneixíem la noticia. Més que una noticia podríem dir un miracle. Amado havia aprovat la selectivit¿t, per lo tant, ja és universitari. Aquest any a sigut el seu any. Primer va aprovar C.O.U., després estudiant quasi no va aplegar a uns més va estudiar per a la Selectivitat. Ell dia que no aprovaria, perd els seus amics mai van abandonar els ánims. La noticia va anar de boca en boca, i als cinc minuts les campanes de Iesglésia va repicar i repicar. Amado havia aprovat. Les notes és el que menys imporla, bueno, ja que ressaltar que només va aprovar 2 dels 9 exiimens que es fan en aquesta prova. Les seves notes van ser: MED. SELEC. MED. BACH, MED. GLOBAL 4,43 5,91 5,t7 Les notes dels exámens no hem tingut accés, peró no son molt brillants. Els possibles estudis que vol realitzar són: lvfagisteri Musical, Filosofia en Valdncia i Químiques. Des el kamaroninfo Ianimen per a que estudie Ingenieria Almendrera. AMADO EL DONEM TOTS LENIIORABONA - t ueD MEo; MED MED, MED. MED. SEL€C BACH. GLO¡} SELEC- BACH. GLOBAL NOMBRE 6,€ loRatorAnnlcn,roÜno¡s .5,78 8.15 6-1?SIRVENT GINER,SONIA 6,90 6,30 TORMO MUñOZ,LUIS 122 M 5^?1S¡RVENT ITXASO,JOSE MABIA ToRMO REOUENA,JORGE MOISES 6,29 "SIRVENT MIñANO,ISMAEL 5,07 5,73 TORMOS BERNABEU,ARANZAZU 6,83 AbO :,:: T!Y T1. 5,16 6,18 ToFNEL RIVERo,NuRIA 4,65 6,!! :,91 5,1 4 5,88 rón¡¡eno sevr.cusrevo soe 1ll :19 5,91 TORFALBA I,IIRALLES,GLORIA 737 I t4 4u9 6,€ 685 ióiiiiÁiéÁ i;iiÁonrc!,evr a,22 6,€ 15 14 5,90 !,q!S]VILA SANZ,CARLOS 4,90 1,41 ióihÁre¡ ou¡s¡oA,rvole 4,38SOGORB JUAN,DAVIDSOLA ALCOLEA,MANA DEL CARMEN 5,16- .631 €,34 5,61 5,75 ióiirüiÉi üiiünn¡Ái,MABIA cARrvr s,¿e 1?? 9 3J 4,74 7,50 TORMS CANDELA,ANTONIO !,9! ?l: :Y:SOLA GRECH,gUNCA ESTHER 4,52 6.16 5,34 ToRFEGRosA ABAD,VTCENTE 545 ?Yf :^)soLANA PARREñO,ALEJAÑORA 5,64 6,37 TORREGROSAALBEROU,MARIO 4i1 9,!9 ?:lSOUR REDONANA ISABEL o41 , 7,10 TORREGROSA BAS,NATALIA 516 646 83 6;51SOLER AFBONA,SERGIO 6,27 6,60 iótiiÉénóé¡ a¡nñrr,M. cnrsrlNA 7,50 ? e5SOLERAVENDAñO,SUSANA 4,98 8114 1,21 5,68 ióiiiiEé¡ióéÁ eRu¡nr,¡ose ru¡s . 4,15 607 541SOIER BERNA,JOSE A. 6,31 ióiiiiiéióé¡óÁÁeo¡iELt-,GLoRTAMA 5,88r. 6,08 1,99SOL€R BIANCO,ESTEFANIA 6,5 6,40 6,38 iónilEéiióéÁóiiióÁñ,e¡iEru 602 : 6,71 637SOLER BOLAñOqMARIA NUN 5,32 p,38 5,85 455 " 6,5s 557 ióiliiEénóéÁóóoúe,ár¡l+ ióiiiiiéiióéÁ iin-n¡ió¡2,n¡ourL 4.87 7-?9 991SOLER CANO,JOSE JAVIER 6,74 8,69 1,72 4,33 6,10 5,52 TORREGROSA GARCIA,EMILIO JOSESOLER ERRER,RICARDO 6,87 7,60 7,24 1,1! 5,79 !,1? :,:: TORREGBOSA LOPEZ,ALBERTO GARDIA,UURASOLEF 6,53 6,66 6,60 4,69 9!: -I: TORREGROSA LUDOSA.MIGUEL ANGE LLOREf,PABIOSOLER 455 7,33 5,94 9I :,:: ToRFEGRoSA MIRA.MARTa AUFELIASOLER MARTINEZ,MARIA CARMEN 5,83 6,78 6,31 199 9 11 :i: TORREGROSA MOLINA,JOSESOLER MAFTINE¿PEDRO 6,45 7,80 7,13 ary 5,56 ?:1 ::: 6,00 qU9 TORREGROSA NAJA,ELIENSOLER MARTINEZ,RAOUEL 4,8 5,21 q,q ióñil¡ónosn p¡roalve,orvro 7,52 MOREDA;OS.CAR 6,03SOL€RSOLER MULET,MANUEL 4,79 6,S !,69 504 I16 9 19 6,71 7,32 1,03 TORREGROSAOUESADA,I4ARIAVANES 8,04 9,91SOLER NGUYEN,GUILLERMOSOL€RORTS,ANA MARIA 6,00 6,07 6,04 ióiiii¡éióéÁs¡ensrr,cnlsrtrur 5,83 5,55 7,20 9,19SOLER SALVA,MARIA BEGOñA 4,29 6,71 5,S ióiiieJoññiou¡ña,vÁnnsrger 4)7 5,s4 5,99SOLER SOLER,LUCIA 7,35 7,74 7,55 ióiriiiiroéuEn¡¡irr*t¡ 7,2a 1,s0 1,5s t,21 ióriiiilfÁóonres,joncE 5,32SORIA GARCIA,RAOUELSORIA MELIA,JOSE MANUEL 1,69 6,56 8,96 5,89 8,28 ióni¡ñirron¡r,cmros 9,91 9,q ióiiiiesbÁsÁNeé,¡srs:n tgg ,9.{ ISORIA REY,CARMEN 6,06 s,92 7,13 j,10 6,60 6,51 róiipi cnum¡"tsr¡El 30 7,40 7,95 ¡)1 7 a8^? 39SORIANO ALCARAz,JUAN JOSE 5,40 TORRES CHACOPINO.NOELIA 6,86SORIANO ARAB,GE4A 5,50 6,54 5,91 ióiii¡é Én¡ñCEs.¡ose r¡vten 6,51 8,08 7,39 5.7a 6 41 6,64 6,07SORIANO A*NSIO,NOELIA E. 6,10 ióiipé cónzlÉs.ro¡ u¡nl¡ 602 613sCOIANO BALDO,MARIA ESTHER 6,83 7,10 ¿84 6,60 6,a4 rónn¡s cn¡u,u¡nh nunon¡ 06 4 5 04SORlANO CASULU,M. AMPARO 4,68 6,68 5,68 ióñi¡s lvÁns,¡os¡ vrcerur¡ !,!9 !.19 !_19SORIANO CERDAN,FRANCISCO 6,21 TORRES MANRESA,CRISTINA 5,46 4,67SORIANO CLAVER.PIUR <OEI^NN *ENAÑNE7 I AURA 192 7,O1 ióiiiiriv¡zoru.uÁncolrulouo 607 673 :.rto U.
 6. 6. "AMB EL CAP BEN ALT Amb aquesta simple frase podríem resumir les 24h.de futbol-sala daquestany. Ningu esper.aria el nivell que vam arribar els dos equips en aquest campionat.El grau de lluita, de sofriment, democió, dalegria i de desillusió van ser moltgrans. Els dos equips lan tindre prou mala soft en el tram final perd Yan ser unéxit. Les 24h les va comengar la Puqa, el primer equip. Les coses no vancomengil massa H, ja que no teníem porter i Ialtre equip va clavar dos gols Enla segona pafi va aÍasar. El resultat final 8-1. A les 20:40 va comengaf laltre equip "Amb Queco i Pascual affibarem ala finat". Labsencia de Pascual es va notar al final del partit. Tots vam somialquan Jandro va estavellar la pilota en el travesser. La pressió contm lequip delsXorros es notava. Ausias es posava vermell com les tomaques. Peró el somni vaarribar, en un jugada preparada Amado la clalar el primer gol dels nostres amics.Als cinc minuts Manolito va clavaf el segon i van empatar. La illusió va durardeu minuts. El de menys era perdre, van demostrar que podien i es lan classificarfins als octaus de final. Hi ha que destacar Ihomenatge que li van fer a Pataetes,guardant-li un minut de silenci. El segon partit el van guariyar per golejad¿, el tercer YafI fer un grarpartit contra els subcampions de lany passat. Van quedar 4-3, els altres no vanjugar al seu nfuell, perd quan els van empataf, els van acollonar els jugadors deSantos Esport.
 7. 7. Els octaus de final els van jugar contra Autoescola.-Xixona, el resultatfinal va ser el de 2-0 a favor de Iautoscola. Tots es poden quedar satisfets. Era laprimera vegada que el segon equip dels amics es classificava en el campionat mésimportant de Xixona. Lúnic¿ contrarietat va ser labandonament del Flare per alsoctaus de final. La Puga tenia un grup de classificació més fácil. Va quedar primera degrup i a les 1l:40 del mati jugava els octaus de final contra "Paulov i els seusamics". El resultat va ser de 5-2.En aquest partit es va tindre molta mala sort. La clau de les 24h.va ser el partit contra "Quique i Ismael cervezas agranel", Al finalitzar la primera part la Puga guanyava per 3-0, I en la segona partes va arribar ¿ tindre Iavantatge de 5 gols a favor. Faltant desat minuts v&n clavarel primer gol, els homes dIsmael es van posar tots al"üac i faltant un minut vanempatar el partit. Tot es va decidir en els penals. Josep Miquel va fallar el decisiu.Una llástima. El que varn traure com a conclusió va ser que podem guanyar a qualsevolequip, i el campié de les 24h.és aquell equip que té millor aguant fisic. A pesar detot podem estar tots satisfets i anar-nos-en amb el cap ben alt, perqué vam ser tots iuns campions. La gent de la Puga, capitanejada per Charly Xavo, té unaresisténcia molt dura. Esperem que lany vinent ünguem més sort. Visca Karnaron Josep Mquel Arques, Kamaroninfo, Polisportiu de Xxona VlsqUéle¿ pnVaLeñ@ AllEllll . A ]UIEs tá
 8. 8. "EL LOCALET" DE JORDI Quinoconeixaquestlocatr,ésquenohaanatmaipelcascanticdeXixona. úa sorgir quan el nostre amic Jordi i el seu germá J*an Carlos es vanposaf a arreglar-lo, com si fora la seva prdpia casa. És passen més hores ahí queen la Fuga i en la seva propia casa del carrer Nou número 57 El local .o*pr"n tte. pisos. Només entraf encontrem una banyera, i unrebedor amb un espili. A má dreta tindrem el servici, aixó si, sense ventilació Amá dreta tenim la cuina i el comedor, que empalma arnb el corral. En aquestacuina vam celebrar el rosco de reis daquest any Quan pugem a la planta de daltencontrem un llit, en el local de Franc el podem compara amb la Sala X. Ja quetotes lss xicones que tenen un poquet de temperatura utilitzen el llit per a baixaraquesta calentor que no és gens normal. Tafnbé en el segon pis, tenim un "cuafto cangonstlastero", gn el grup "Los Cañamones" assagen les seves ij,tttttiu pt*tu de *El Localet", és on sencontra tota 1a marxa i tota la grups favorits deldlversió ¿"auest petit local. Está tot¿ plena de püsters dels¡& i ryic, de totes les discoteques bacallaneres que han anat Tenim unai4ffi* per a poder vore tots els partits de futbol que ens apetixca. D_os sillons, un llums" una de ¿" ¿oe, ptu..ri un altre individual, esüi tot enmoquetat. Hi han dos color ülá i una altra normal. També tenim una finestreta com les de Jeidi. I vosaltres us pregunteu, quants litres de cervesa shan pogut consumir en..el localet,, uns dos-mil liúeS de Cervesa, uns altres de caft licor, i mOltsentrepans. Iquantespersoneshauranpassatpeleixelocaleten{antpoctemps.Pensem que les quintes des de Iany 79 fins72. Esperem que siga un mite en el poble de XixonaRECORDATORIS: Esrecordaquehihaquepagar500ptes.delacadena,alnostreamic Quique. Es recorda que rel radiocassette está lrencat, fa contacte Es recorda que Dani está gelant, Quico fregant i David plorant

Views

Total views

324

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

111

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×