Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kam. núm. 4 agost 1996

321 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kam. núm. 4 agost 1996

  1. 1. KAMARONINFO COMT]NICACIÓ INTERNA DE KAMARON -XD(ONA. AGOST 96 N4EDITOAIAL En aquest mes dAgost, Xixona está de festa. Volem celebrar-ho amb dosedicions del Kamaroninfo. És {* mes dels nostres Patrons i Copatrons i cal sentirloscom a bons xixonencs. Les festes ja han comenqat i molta gent no ix Les excuses pode¿ valer o no,peró per a ser xixonenc pur hi ha que üure la festa. "No tinc dinersll¡ "Tinc queestudiar", "L€s festes son molt cares", "prefereix un viatgd son moltes de les excusesque sentim pel carrer en els soparets de gent que no ix a les festes, peró si que está enels pubs. Els festers sobliden dels problemes, perqué en festes reina lalegria ilamistat per davant de tot. Felicite a tots els amics que ixen a la festa i viuen la fsst¿ com a úxonencs ifest€rs, també mexcuse daquells que volen eixir i no poden per problemes que mésval no esmentar-los. XD(ONENCS, PER SANT SEBASTIA I SANT BARTOMEU FESTES DE MOROS I CRISTIANS AXITONA" VISCA XD(ONA I VISCA KAMARON XIXONA, DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 19
  2. 2. LA "SENI-YAL" Eren les 9:30 del matí quant els primers festers muntaven per les escales dela presó, per les de la pescateria i per la costera de lAsilo. La "Missa del Miracle" en ilermita de lArrabal comengava el "üpic esmorzar" a continuació de la Missaposaven el punt de partida a les festes de Moros i Cristians de Xixona daquest any. El cel estava molt nuvolat i amenaqava en caure una bona pluja, així va ser.El desñle del matí no es va poder celebrar, perd jo hem preguntava una cosa. On estála gent, on está el meu cosi Fernando Selles, on está Ausias, on está David Milliín, onesta Javier Ialacantí, on está el Capiscol, on está Toni IElefant... Tots ells diuen que són festers, perd les seves excuses no mhan servit per ares. Hi ha molt poqueta gent en els Marrocs, en els Verds, en els Grocs, en elsCaimans... Sabem com eslá el poble, peró no podem deixar que es morguen lesnostres festes. Hi ha que viure-les de la forma que es puga, perd no hi que matar-les. Hi ha menys ambient que Iany passat, perd els festers ens ho passem moltbé. En els Marrocs la típica "paella" dels nous kabileros no va quallar molt quediguem. No soc un hábil expert en "paelles" com ho és el meu amic el Flare, peró seque larrós és Iultim ingredient que es posa. Si la comparem amb la de Iany passaqaquesta estava comestible. La Banda sempre amb els mateixos pas-dobles i arnb lesmateixes marxes mores. En la kábila del Flare, no hi havia ni "mejillons", el Flare vaprotestar a la filá de la "pepitona i companyia".
  3. 3. Després de dinar ens vam reunir en la káüila dels Vermells, on el nostre amicel Xavo ens va convidar a uns cubates per amenitzar la vesprada. Tot seguit vam anal ocotof.a casa de Josep Miquel a jugar la tradicional partida de Sempre comenga lapartida el oContrabandOo jugar Amb una baralla de cartes contra els "MArrocs". Vamque molta gent voldria jugar i ündre-la, es tracta la del Centenari de lAssociació SantJordi. Cal destacar que en el transcws de la partida, el Flare tenia fam i es vacalentar en el microones uns quants roülos de la mare de Josep Mquel, al cap dunssegons eixos rotllos estivem més durs que el seu propi cap. Després del desfile va vindre el sopar, un sopar molt bo en els Marrocs,llástima que només érem unes cinquanta persones. Joan va traure la seua dolgaina iens va ensenyar les seves venes tocant "Xavier el Coixo", Amado el més dur dels *paiud com la dIndurain.Marrocs, i Manuel deia que tenia una La ñlá dels Animals tenia una aire de feixuguesa, ja que son els capitans inomés eixen vuit components de la fild, els demés shan tirat a rere. No es pot dir unacosa i als mesos canviar dopinió. Segons els president dels Festers sense fronteres: no hi ha consideració aque la gent que diu que ésfestera no isca. Espere que en estes festes els festers sapient viure-les com les vivien abans.Sense preocupacions, sense maldecaps i amb Iesperit xixonenc que cal, Visca Xixonai les swes festes. Josep Miquel Arques, Kamaroninfo, kabila dels lvfarrocs
  4. 4. EL TúMASN DEL FLARE I LA SEVA "CONVIA *Bugalla", en el segon entrador que tfobem a la dreta Sentra pel camí decomenga el camí de pedra i tot seguit hi ha que tirar cap a Iesquerra en el *MAS"encreuament que encontrem. Dos revoltes calen per a endinsar-nos en ELDELFLARE". El primer que trobem quan arribem és el "colomer". Hi hauran uns 50coloms de totes les classes i nacionalitats. El pare del nostre amic es passa hores ihores vent als colOms cOm vOlen i tornen a la Seua llar. En el "Colomer" es troba elmotor de la llum i la bateria, que es la font denergia de la seva guafida destiu iprimavera. També trobem una graella per a ferpaelles, nrlles o sardines a la planxa. A uns quants me1res est¿ el seu "Mas", és la recompensa que trobem desprésdun dur dia de faena. Quan arribem sempre trobem al pare del Flare sentat en la sevacadira habitual, damunt de la taula té una ampolla de cervesa, un plat de formatgearnb pernil i un paquet de BN. Al seu costa lavia del nostre amic Manolet. La maredel Flare la pots trobar estenent la roba, aglanant o arreplegant flors del preciósjardlque posseeix. El dos fills es troben en algun dels bancals de la terra del Flare. Cadascú diula swa teOria sobre com fer una cOSa o una altra. LarmOnia reina en el "MaS" delFlare. Situat en la vall de la Carrasqueta, una de les millors parts del nostre poble,el camp dels Alcaraz-Arques té una vista molt bonica. El rebedor és una de les parts
  5. 5. més $ans daquesta casa. En un racó hi ha un pou daigua de ptuja. euan entremdins de la casa, el primer que veiem és el menjador i la cuina empalmat amb la saladestar. Ademés daixó hi ha un seruici, tres habitacions per a dormir i una cambraper a deixar "arzimboris". La seva ulüma innovació és la pISCINA DEL MAs DEL FLARE. A9ó éslúnica part que li faltava, una especie de caixa gegant tot¿ plena daigua. El Flaie enel s€u "Mas" explica tot orgullós com li vam posar la piscina, Ell i el ieu germd pepe,han fet una faenata digna destrenar-la. Feia temps que ho deia: Iany que-be en ¡eitesinaugurarem la meua piscina amb una bona rostia de xulles, llonganisses i sardines. PER FI, el Flare ens convida a tots els Kamarons a la inauguració de la sevapiscina. Lesdeveniment tindrá lloc en el Mas del nostre amic el Flare. La data será eldissabte 10 dAgost. El nostre amic el Xavo ens avisará de quant hi haurá que pagar. El senyor Alcaraz ens alimentará amb una de les seves especialitats: la rostiade xulles amb crellles a la revolica. DAGOST: EL 15 LA "BAITYA I UNA BONA DINARADA EN RELLEU Dia de festa en el nostre poble. Es celebra el dia dhonor a Ntra. sra.deIAsunción, peró per a nosaltres és el primer dia oficial de les festes: el matí comengaamb una traca a les 8:30h,, tot seguit la Banda de Música del poble fa una cercavilapel Cast-Antic. Enguany quedarem com sempre en els pinets, lloc de reunió dels amics perals dies inoblidables. cap a les t2:00 del mig dia eixirem amb els pogak i lhbanyadors al poble on els nostres amics (Flare i Amado) tenen records moltsentranyables. ;{tl
  6. 6. Quan siga la 13:00 el fadrins llangaran un coet i la batalla de Iaigua haurácomengat. Amat espentará fins que affibe at camió cisterna, peÍ a intentar divisar a"Teta man". Després ens secarem i anirem a Relleu on ens esperar.i un deliciós dinar abase de: Xulles, llonganisses, botifarres, creilles a la revolica, ous fregits. Noméshaurás dir-li-ho a Josep Miquel. CHARLI I QUIQUE JA SON CUITYATS El passat 2 dAgost ,els nostres amics Charli i Quique (el Xavo), ja sonfamiliars. Els seus gefmalls, Iñaki i Eli van contrawe matrimoni en lesglésia deXixona. És h primera vegada que ens ocurreix aquest esdeveniment. El matrimoni viurá en ledifici on viu "la Tia Elena" nebot del director delperiódic, o siga, on üu Quico. En la planta novena es creará una entranyable familia.Aquesta família portará els cognoms "Lopez-Blanquer", uns cognoms queprocedeixen de la llatinització del mot "llopis" i del diminutiu de "blanc". El cerimónia va ser a les 20:00 en Iesglésia Nta. Sra.de la Asunción. Lesamigues de la núvia van anat a casa del nostre amic Quique i els amics del promésvan anar al mas de Charli. Després del casament les famllies Lopez-Mira i Blanquer-Carbonell van anara sopar al restaurant "la Penya" de El Campello. Des del Kamaroninfo li donem moltes felicit¿ts al jove matrimoni, i que duremolts arrys. Tambe dongrnl4¡nlto¡abqlq4ls nous cunyats. Q-- B0IA
  7. 7. FERMTN: QUE TrO MÉS BO! És Iamic que més éxit te en les "bumeroter". Totes les xixonenques entre 13i 16 anys el coneixen. Al seu pare li díuen de malnom "el sifonero. No sabem quinaprocedéncia té aquest sobrenom peró ens fa pensal mal. A mi mencanta particularment quan va amb la seua camisa bacallanera blaumarí marcant les pectorals. Porta un pas lent, per a que totes les jovenetes el miren ila seua Leti estigua orgullosa del seu Fermin. Sempre quan puja a la puqa ens saludavolent-nos dir: Que tio mds bo que so€! Jo i tots els kamaronenc el nombrem el tiomés bonic i més bo daquest any. Fermin és un contrabandista des de que va náixer, aixó li dóna una certa demés categoria. Lluita per lo que creu i no es talla en res. Discutidor com ell mateix,vol que les coses es facen com ell pensa. A Fermin Colomina el podrem trobar en els recreaüus de Xxona. frs seuesafecsions son: córrer en el cotxe, eixir a festes, ijugar de porter en Iequip de futbito"Amb Queco i Pasqual arribarem a la final". La seua il.lusió és poder jugar de porteren el seu equip preferit "La Puga". Com a bon xixonenc que és creu en els seus patrons, i en el Kamaroninfo enshem enterat que busca faena perqué des de que va fer el servei militar no en ha trobat.Fermin té posada una veleta en la seua habitació al costat de Sant Sebastiá. Si algunempresari necessita un faener com poquets, que cridre al 561-14-88. Ferr¡in el volem tots I I
  8. 8. QUECO ESTA ENGREIXANT.SE Abans de ündre núvia, el nostre amic Queco pesava uns 100 quilograms *pichurri". Aleshorps vaPerd va aparéixer Maria José, més coneguda com lacomengaf un regim que a molta gent li agtadatia seguir-lo. Eixe regim esta pr$paratamb formules molt naturats. Queco anava Canviant i el seu mot "el gordo" jarno elpodíem dir. Ens vam enterat que el farmacéutic havia perdut 20 quilograms en menysde quatre mesos, una xifra record. Els amics en més edat deien que en la seua vida li havien vist les seuesabdominals, dons ja les podíem veure. Queco tenia músculs en la panxL rria cosa untant estranya. Perd no tot és de color de ros¡r eü aquesta vida. El nostre amic estacomenEant a engreixar-se una altra vegada. Des del Kamaroninfo ens preggtem si hadeixat de seguif el regim natural, o és que eixe regim la variat un poquet. El que ésimportant, és que no podem deixar que el flll del farmacéutic ens engreixe vintquilograms. Des dací li animen que torne al seu regim natural i no prenga més cerveses.Queco el volem tots com eres.RECORDATORIS:1.- es recorda que el dia 10 hi ha dinar en el mas del Flare, hi ha que pagar 1500 ptes.2.- es recorda que hi haurá que pagat 200 ptes per a que el Kamaroninfo no entfe encrisi.3.- es recorda que Quico ja ha vingut de les Amériques.4"- ES PüCORDA QUE ESTEM EN FESTES. VISCA ELS KAMARONS.

×