Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0

8,452 views

Published on

Del compliment dels drets d'autor a l'ús de les llicències lliures en el material docent: copyright i copyleft.

Published in: Education
11 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,614
Actions
Shares
0
Downloads
95
Comments
11
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0

 1. 1. Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0 Josep Bargalló VallsJosep Bargalló Valls ICE Universitat Rovira i Virgili
 2. 2. Tarragona, Tortosa 20122012 Montblanc, Reus, Torredembarra, Tortosa 20132013 Amposta 20142014 Falset 20152015 El Vendrell, Altafulla 20162016
 3. 3. Totes les obres tenen autorTotes les obres tenen autor Tots els autors tenen drets
 4. 4. Els cercadors no són propietaris de l'obra que enllacen o cerquen
 5. 5. Tot el que és a la xarxa és públic, però no necessàriament lliure o obert Un contingut sense indicacions no és necessàriament un contingut lliure d'ús
 6. 6. Els drets d'autor (copyright ©©) són una forma de protecció proporcionada per les lleis per als autors d'obres originals (literàries, dramàtiques, musicals, artístiques i intel·lectuals), ja siguin publicades o que encara no s'hagin publicat. Es reconeix al seu propietari el dret exclusiu a: ▪ reproduir l'obra en còpies (en qualsevol format o mitjà) ▪ preparar obres derivades basades en l'obra original ▪ distribuir còpies de l'obra al públic, en forma de venda, lloguer, arrendament o préstec ▪ presentar, mostrar o interpretar l'obra públicament Qui no ostenta el dret d'autoria sobre l'obra no pot fer cap d'aquestes accions i actuacions, tret que sigui expressament autoritzat per l'autor.
 7. 7. Ley de Propiedad Intelectual Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (B.O.E. núm. 97, de 22-04- 1996) a partir del Conveni de Berna -convenció internacional per als drets d'autor-, redactat el 1886, esmenat per darrer cop el 1979 i signat, fins ara, per 167 estats
 8. 8. (comentaris jurídics/docents a UPC) Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (B.O.E.5/11/2014)
 9. 9. Art 1Art 1 La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel fet de crear-la. (no cal cap tràmit per garantir el dret d'autor) Art 2Art 2 La propietat intel·lectual està integrada pels drets de caràcter personal (morals) i patrimonial (d'explotació), que atribueixen a l'autor la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense cap limitació més enllà de les establertes en la llei. Art 5Art 5 Es considera autor a la persona natural (no jurídica) que crea alguna obra literària, artística o científica. Art 10Art 10 Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible (per exemple, el discurs oral), actualment conegut o que s'inventi en el futur.
 10. 10. Art 14Art 14 Corresponen a l'autor els drets següents, irrenunciables i inalienables (personals i morals, perpetus i sense caducitat): - Decidir si l'obra ha de ser divulgada i de quina manera - Determinar si la divulgació s'ha de fer amb el seu nom, amb pseudònim o de manera anònima. Exigir el reconeixement de la condició d'autor de l'obra - Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir-ne qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat que suposi un perjudici als legítims interessos o la seva reputació Art 17Art 17 Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació (patrimonials i amb caducitat) de l'obra en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (obra derivada), que no podran ser realitzades sense la seva autorització, excepte en els casos previstos en aquesta llei
 11. 11. Art 26Art 26 Els drets d'explotació de l'obra duraran tota la vida de l'autor i setanta anys després de la seva mort o la seva declaració de defunció • 80 anys en els morts abans de 1987 • en cas de col·lisió amb legislació internacional, preval el període més curt • passats els terminis, les obres són de domini públic pel que fa a l'explotació (i es mantenen els drets d'autoria i integritat) • els drets d'explotació es poden transmetre, totalment o parcialment, mitjançant un contracte de cessió • si en el contracte no consta el temps de cessió, aquest és de 5 anys • si no consta l'àmbit de cessió, és el de l'estat • en alguns estats, hi ha excepcions molt concretes a la caducitat dels dretsd'explotació, conegudes com a "perpetual copyright"
 12. 12. Art 31Art 31 (…) No necessita autorització de l'autor la reproducció, en qualsevol suport, d'obres ja divulgades quan la porti a terme una persona física (no una empresa ni un centre educatiu) per al seu ús privat (una aula no és un ús privat) a partir d'obres a les quals hagi accedit legalment (no pirates) i la còpìa obtinguda no sigui objecte d'una utilització col·lectiva ni lucrativa, sense perjudici de la compensació equitativa prevista
 13. 13. Art 32Art 32 És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot fer amb fins docents (primera excepció docent) o de recerca, en la mesura justificada pel fi d'aquesta incorporació (no és una excepció il·limitada) i indicant la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada.
 14. 14. No necessita autorització de l'autor el professorat de l'educació reglada (segona excepció docent) per realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública (a l'aula i en el centre) de petits fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, quan aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat perseguida, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i, llevat dels casos en què sigui impossible, s'hi incloguin el nom de l'autor i la font (...).
 15. 15. TTampoc no necessitaran l'autorizació de l'autor o editor els actes de reproducció parcial, de distribució i de comunicació públiques d'obres o publicacions, impreses o susceptibles de ser-ho, quan concorrin simultàniament les següents condicions: a) que aquests actes es duguin a terme únicament per a la il·lustració amb finalitats educatives (nova excepció docent) i d'investigació científica. b) que aquests actes es limtin a un capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió equivalent pel que fa a una publicació assimilida, o extensió assimilable al 10 per cent del total de l'obra, resultant indiferent que la còpia es dugui a terme mitjançant un o més actes de reproducció. c) que els actes es realitzin en les universitats o centres públics d'investigació pel seu personal i amb els seus mijans propis.
 16. 16. d) que hi concorri, si més no, una d'aquestes condicions: 1. que la distribució de les còpies parcials s'efectuï exclusivament (exclusivament) entre els alumnes i el personal docent o investigador del mateix centre en què s'efectua la reproducció. 2. que només (només) els alumnes i el personal docent o investigador del centre en què s'efectua la reproducció parcial de l'obra puguin tenir-hi accés mitjançant els actes de comunicació pública autoritzats (…) mitjançant les xarxes internes i tancades (…). En defecte d'un acord previ (…) i tret que el centre o l'organisme sigui el titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual (...) els seus autors i editors tindran el dret irrenunciable a percebre (…) una remuneració equitativa que es farà efectiva mitjançant les entitats de gestió.
 17. 17. Art 37Art 37 Els titulars dels drets d'autor no es poden oposar a les reproduccions de les obres, quan les duguin a terme sense finalitat lucrativa museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es realitzi exclusivament per a finalitats de recerca o conservació (una activitat escolar o extraescolar no té aquestes finalitats)
 18. 18. No és el mateix dret moral que dret d'explotació pel que fa a l'autoria Els drets morals no caduquen mai Hi ha excepcions docents pel que fa als drets d'explotació, però molt concretes
 19. 19. Les excepcions docents, en l'àmbit digital, cal entendre-les en un entorn d'aula (també en un espai Moodle o Edmodo, però ja no a Google+, Facebook o Youtube i tampoc en una web o en un blog) En d'altres països, com a UK, les excepcions docents són més àmplies
 20. 20. Les societats de gestió dels drets de propietat intel·lectual -d'autors titulars de drets: SGAE: autors literaris, dramàtics i musicals, a excepció d’obra impresa CEDRO: autors i editors d’obres impreses VEGAP: autors d’obres plàstiques, de creació gràfica, disseny i fotografia DAMA: autors/directors/realitzadors d'obres audiovisuals - d'artistes, intèrprets o executants (drets connexos): AISGE: d’actuacions fixades sobre un suport o sistema audiovisual AIE: de música, en general - de productors (drets connexos): AGEDI: fonogràfics EGEDA: d’obres i gravacions audiovisuals
 21. 21. ISBN, ISSN, Dipòsit Legal... Els registres i els identificadors d'obres publicades no tenen res a veure amb els drets d'autor com a tals, sinó amb qüestions inherents a l'edició de les obres, a la seva catalogació i a la seva conservació patrimonial
 22. 22. ISBN (International Standard Book Number) • té com a objectiu el seu ús com a identificador comercial en publicacions no periòdiques, independentment del seu format • és un sistema de numeració de llibres que permet identificar un títol i una edició determinada i que permet la normalització i coordinació a nivell internacional, a través del sistema de codi de barres • no és obligatori
 23. 23. ISBN (International Standard Book Number) El número d'ISBN està format per 13 dígits i es divideix en 5 sèries separades per guions o espais: - un prefix de tres xifres -978/979- que identifica el producte llibre - l'identificador de país, àrea geogràfica o lingüística, que pot tenir d'1 a 5 dígits (estat espanyol: 84) - l'identificador de l'editorial, que pot tenir fins a 7 dígits. - l'identificador del títol (de l'edició i del format d'un títol) - el dígit de comprovació, que es calcula mitjançant un algoritme
 24. 24. ISSN (International Standard Serial Number) • és un codi internacional d'identificació de publicacions periòdiques promogut per la UNESCO per tal d'identificar correctament les publicacions seriades • la Biblioteca Nacional és qui designa l'ISSN per a les publicacions seriades editades a l'estat, excepte a Catalunya, on ho fa la Biblioteca de Catalunya Presentat també en format codi de barres, les primeres xifres indiquen el tipus de publicació; les centrals, el codi concret d'aquella revista o diari; i, les finals, un dígit de control generat amb un algoritme.
 25. 25. D'altres sistemes: - ISMN (International Standard Music Number) - ISAN (International Standard Audiovisual Number) - IBSN (Internet Blog Serial Number)
 26. 26. El Dipòsit Legal és l’obligació tenen els editors/productors de donar a l’estat exemplars de les seves obres per tal de garantir l’accés a la producció bibliogràfica, discogràfica... a través de les biblioteques, arxius, filmoteques, fonoteques... El Dipòsit Legal de Catalunya és l'oficina receptora de tots els documents produïts a Catalunya amb finalitats de difusió, independentment del seu suport o condició venal Les obres dipositades reben un codi identificador format per la inicial de la província, el número d'ordre i any d’inscripció corresponent. (abans de la modificació legal promulgada l'any 2011, el Dipòsit Legal obligava els impressors)
 27. 27. D'altra legislació estatalD'altra legislació estatal • Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge • Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, modificada per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal • Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal
 28. 28. Els drets i les llicències lliures Tots els drets reservats Domini públic Llicència lliure
 29. 29. Les llicències lliures Copyleft -en contraposició a copyright- és qualsevol llicència que, utilitzant la legislació dels drets d'autor, cedeix lliurement els drets d'una obra per: - utilitzar-la sense cap limitació. - (re)distribuir-ne còpies - modificar-la (obres derivades). De manera més genèrica, s'entenen com a copyleft les llicències que cedeixen en obert drets patrimonials a partir de determinades condicions. Les diferents viquis, el programari lliure o les Creatives Commons participen del concepte copyflet, en diversa categorització.
 30. 30. Les llicències lliures El món digital i la comunicació 2.0 han aportat l'ús cada cop més freqüent de la publicació a la xarxa de material en obert, a partir de les llicències lliures (en les quals la cessió de drets és universal). Les llicències lliures mantenen l'autoria moral, que cal continuar respectant -com cal fer-ho amb les condicions que l'autor es reserva. Les llicències lliures es poden aplicar a qualsevol mitjà o format.
 31. 31. Les llicències Creative CommonsLes llicències Creative Commons
 32. 32. Alguns drets reservats
 33. 33. • és una organització sense finalitat de lucre creada el 2001 i ubicada a la Universitat de Stanford (USA), que té la Universitat de Barcelona com a institució afiliada a l'Estat • no és una entitat de gestió de drets ni un registre o dipòsit d'obres
 34. 34. • ofereix 6 llicències estàndard de cessió lliure de drets patrimonials: - gratuïtes - d'àmbit mundial - que permeten (segons el cas) la còpia o reproducció de l'obra, la seva distribució i la seva comunicació pública - amb l'obligació del reconeixement d'autoria i l'avís de llicència La tria de la llicència s'efectua mitjançant un procés de seleccióen la web. Hi ha una pàgina d'accés i selecció en català
 35. 35. Els conceptes de la llicència Atribució (By): obliga a citar la font i l'autoria. No comercial (NC): obliga a no obtenir beneficis econòmics de l'ús dels continguts (el símbol varia en funció de la moneda de cada jurisdicció) Sense obra derivada (ND): obliga a no alterar l'obra. Compartir igual (SA): obliga a distribuir totes les obres derivades sota la mateixa llicència quel'original.
 36. 36. Icones compactes Icones habituals
 37. 37. Les 6 llicències CC Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció. Reconeixement–NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. Reconeixement–CompartirIgual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Reconeixement–SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.
 38. 38. Selecció de la llicència
 39. 39. Especificació de la llicència
 40. 40. La llicència
 41. 41. <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><br />Aquesta obra està subjecta a una llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons</a> Hi ha diverses maneres de referenciar que fem servir una llicència CC: © 2014, Autor, Institució, Subjecte a la llicència XXX de CC (amb referència sencera o sintetitzada) Obra digital: enllaç a la llicència / Obra física: ...llicència disponible a http://... També es pot incloure el Deed, icona... El codi / Com indicar-ho
 42. 42. 2012, 2013, 2014 Josep Bargalló Valls Alguns drets reservats Aquesta presentació està subjecte a una llicència de Reconeixement- NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons, per la qual es permet la còpia, la distribució, la comunicació pública i la generació d'obres derivades sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i es mantingui l'avís de llicència Per a la seva realització s'ha utilitzat parcialment la presentació “Gestió dels drets de propietat intel·lectual dels recursos docents” ©2012 Ignasi Labastida i Juan (Oficina de difusió del coneixement, Universitat de Barcelona”), subjecte a una llicència de Reconeixement de Creative Commons
 43. 43. On les podem fer servir? Les llicències Creative Commons les podem fer servir en: - les pàgines web - els blogs - les presentacions / power's - i també en el material que editem Hi ha propostes d'edició de llibres de text que, a més, ofereixen: - gratuïtat - contingut obert a la comunitat - llibertat de còpia - personalització - model basat en serveis - multiformat
 44. 44. CC0: Creative Commons Public Domain Mark Creative Commons també permet etiquetar obres pròpies a través de la consideració d'obra de domini públic, és a dir, renunciant a qualsevol dret d'explotació i sense cap condicionant de reconeixement ni cap tipus de llicència
 45. 45. Creada el 2000 i sotmesa al dret francès, manté el dret d'autoria i permet la lliure còpia, reproducció, modificació, distribució, interpretació i representació. Obtenció, ús i explicitació semblant a Creative Commons. No té documentació ni versió en català. La llicència Art Libre
 46. 46. Amb aquestes llicències els autorsautors no perden els seus dretsdrets, però sí que els cedeixen amb unes condicions concretes que permeten el seu lliure úslliure ús per d'altres persones
 47. 47. Repositoris de recursos docents lliures (en obert o copyleft)
 48. 48. Docència en obert Open Course Ware i Massive Online Open Courses
 49. 49. Massive Online Open Course  cMOOCs: construcció col.laborativa del coneixement; un esdeveniment basat en el connectivisme; idea de xarxa i connexió; tothom juga el mateix rol; tothom avalua els altres  xMOOCs: accés massiu i obert alconeixement; un curs basat en el model de transmissió de coneixements, amb elements col.laboratius; rol professor diferenciat; heteroavaluació amb elements de coavaluació
 50. 50. Imatges en obert
 51. 51. Wikimedia Commons Creada, el 2004, conté més de 31 milions d'imatges (i també sons i audiovisuals) d'ús lliure, bé perquè són de domini públic, bé perquè tenen una llicència d'ús educatiu. Funciona amb llicència Creative Commons Creative Commons.
 52. 52. NGA Images La National Gallery of Art (Washington, USA) té un fons gratuït de 25.000 imatges/obres d'art
 53. 53. Sons en obert
 54. 54. Bancs de música i sons cc
 55. 55. música lliure música lliure CD
 56. 56. Audiovisuals en obert BBC Creative Archive Licence No commercial use Share alike Give credit No endorsement Uk Only
 57. 57. archive.org Més de 5.000 pel·lícules, documentals i trailers en obert, de descàrrega lliure
 58. 58. Reconeixement de l'autoria i de les fonts També en els materials digitals que creem per a l'ús docent, cal fer constar sempre les citacions documentals pertinents, així com donar les referències de les imatges que fem servir @ 2011 Joan Miro Art http://joanmiro.com/
 59. 59. Les llicències de programari lliure GNU Operting System Iniciat el 1983, és el copyleft de programari més usual. El Moodle, per exemple, funciona amb llicència NGU. Hi ha versió en català amb diversitat de llicències
 60. 60. Les empreses de gestió de drets digitals Hi ha empreses dedicades a la gestió de drets digitals (en la modalitat que es triï) i a la persecució de plagis, com ara Digital Media Rights, que ofereix serveis gratuïts i, a partir de cert volum de gestió, de pagament (tant per a professionals com per a professorat i alumnes)
 61. 61. Enllaços
 62. 62. Ley de Propiedad Intelectual Protocol d'autoria de material docent 2.0 (Departament d'Ensenyament) Propietat intel·lectual i drets d'autoria (Departament d'Ensenyament) El Copyright a internet Digital Media Rights Les societats de gestió dels drets d'autoria i propietat Programari lliure Categories de programari lliure i no lliure Creative Commons Manual d'ús de CC Art Libre Wikimedia Commons 22 webs d'imatges lliures NGA images BBC Creative Archive Licence Bancs de músiques i sons
 63. 63. Bvisió (recursos audiovisuals lliures) Música en obert Cinema en obert UNESCO Guia de recursos educatius en obert (OER) MIT Open Courseware MOOC (Massive Online Open Course) MOOC Universitat Jaume I xarxa MOOC ARC xtec (Aplicació de Recursos al Currículum) MDX (materials docents en xarxa) UNIVERSIA (materials docents lliures) Repositoris acadèmics (CRAI URV) MÉS RECURSOS EDUCATIUS Excepcions docents a UK i repositoris específics Dipòsit legal Llicències GNU
 64. 64. D'altres presentacions Les xarxes socials a l'escola aquí Drets d'autor i accés obert en l'entorn acadèmic aquí
 65. 65. Podeu descarregar aquestaPodeu descarregar aquesta i les altres presentacions ai les altres presentacions a slideshare http://www.slideshare.net/JosepBargallo http://josepbargallo.wordpress.com/ http://en.gravatar.com/josepbargallo http://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló-valls/44/8b7/1b2 http://www.edmodo.com/josepbargallo https://twitter.com/JosepBargallo https://www.facebook.com/josep.bargallo https://plus.google.com/u/0/+JosepBargallóValls/posts http://pinterest.com/josepbargallo/
 66. 66. 2012, 2013, 2014, 2016 Josep Bargalló Valls Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons © 2011 Joan Miro Art, per la il·lustració

×