Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0

9,855 views

Published on

Sessió del Seminari ICE "Competències comunicatives: llegir i escriure a l'era digital"

Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0

 1. 1. LLEGIR (EN) DIGITAL COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 2.0 Josep Bargalló Valls ICE URV / Curs 2012-2013
 2. 2. Seminari“Competències comunicatives: llegir i escriure a lera digital” Montblanc / Reus / Tarragona / Tortosa ICE URV / Curs 2012-2013
 3. 3. Més enllà de les diferències superficials, la lectura ha guanyat dificultat: és més fàcil accedir a la informació,però és més difícil saber-li donar significat Daniel Cassany
 4. 4. LES COMPETÈNCIESCOMUNICATIVES DIGITALS
 5. 5. Una competènciaés la capacitat dutilitzar els coneixementsi habilitats de manera transversal i interactiva,en contextos i situacions que requereixen laintervenció de coneixements vinculats a diferentssabers,la qual cosa implica la comprensió,la reflexió i el discerniment tenint en comptela dimensió social de cada situació (Decret 142/2007, de 26 de juny)
 6. 6. Les 8 competències bàsiques
 7. 7. Les competències bàsiques són transversals i interactuenla lectura digital és el punt de trobadade les competències comunicatives, metodològiques, comunicativespersonals i de conviure i habitar el móni lhabilitat fonamental per assolir● la integració de coneixements● la funcionalitat dels aprenentatges● lautonomia personal en aquest procés a partir duna actitud crítica i reflexiva a lhora dinformar-se, aprendre i comunicar-se
 8. 8. Les competències comunicativessuposen saber interaccionar oralment,per escrit i amb lús dels llenguatges audiovisuals,tot fent servir el propi cos i les tecnologiesde la comunicació, amb gestió de diverses llengües.El currículum les agrupa en dos blocs● la lingüística i audiovisual● lartística i cultural
 9. 9. Les competències comunicatives1. són fonamentals en tots els sistemes educatius2. són transversals (base del desenvolupament personal i constructores de coneixement)3. són claus per a laprenentatge4. contenen elements gramaticals, però també sociolingüístics, discursius (textuals) i estratègics (pragmàtics)
 10. 10. Les competències metodològiquesfocalitzen determinats aspectes que són comunsa la competència comunicativa, fan referència adesenvolupar mètodes de treball eficaços i a lúsde les tecnologies de la informació i la comunicació.El currículum les agrupa en tres blocs:● la del tractament de la informació i digital● la matemàtica● la competència per a aprendre a aprendre
 11. 11. La competència digital no és només tecnològica, també és comunicativa i social La competència lectora inclou competències cognitives: des de la descodificació simple fins al coneixement de vocabulari,d’estructures textuals més complexes, de lentorn, de la història, del món...
 12. 12. Fer i fer entendre que la lectura és la clau mestra de la informaciói una eina de construcció del coneixement Entendre la lectura des dun sentit ampli, com linstrument clau de la comunicació. comunicacióEntendre la biblioteca escolar com un CREA (centre de recursos per a laprenentatge) aprenentatge Entendre la tasca docent també com a content curation
 13. 13. Fer que els nadius digitals estableixin tres pràctiques de lectura (Cassany)● llegir per plaer: el gust per la lectura (la xarxa ho ha enriquit: és lúdica i aporta més complements)● llegir per aprendre: la formació lectora (ofereix més mitjans i més formats, més possibilitats)● llegir per socialitzar: novetat de la web 2.0 (impulsa la sincronia i la diacronia, la lectura compartida...)
 14. 14. Ajudar a construir el PLE (Personal Learning Environment) dels nostres alumnes lentorn personal daprenentatge les eines, els continguts -i també les persones-que configuren la seva xarxa social -i educativa
 15. 15. Aprenentatge 2.0 (Franco Utrera) Aprendre Aprendre fent buscant Aprenentatge 2.0 Aprendre Aprendreinteractuant compartint Web 2.0 + aprenentatge
 16. 16. EL TEXT DIGITAL
 17. 17. El text digital1a fase (web 1.0):acumulació i difusió de la informació2a fase (web 2.0):hipertext i plataformes del coneixement interactivitat 2.0: principi bàsic per accedir a la informació (i (re)produir-la)
 18. 18. Els canals del texttradicional → verbal → oral / escritdigital → multimodal → verbal / iconogràfic audiovisual / hipertextual interactiu...
 19. 19. L’escenari actual de l’aprenentatge demana una integració de les noves tecnologies en la comunicació i presenta un seguit de reptes:→ l’heterogeneïtat de formats→ la necessitat d’acompanyament→ l’optimització de les tecnologies→ la incorporació de les tecnologies emergents
 20. 20. L’aprenentatge ha d’esdevenir→ autònom: autònom no ha de reproduir la presencialitat virtualment→ interactiu: interactiu més enllà de la mera participació→ conduït/acompanyat: conduït/acompanyat amb un tutor/assessor→ orientat: orientat cap a un model eficient
 21. 21. Les transformacions en la lectura (Javier Celaya) 1 com descobrim un llibre/autor/idea: xarxa, webs... 2 els hàbits de cerca: monopoli de la informació 3 formes de trobar continguts: hipertext 4 plataformes de venda continguts: continguts fragmentats... 5 aposta per lautoedició: continguts educatius 6 educació compartida: opens acadèmies, xarxes especialitzades 7 sistemes de recomanació per a descobrir llibres 8 lectura compartida, social: nous recorreguts daprenentatge 9 dispositius amb sensors intel·ligents10 escriptura compartida: nous recorreguts literaris11 nous productes: noves habilitats: noves maneres dexplicar històries: ludificació dels continguts, narrativa transmedia...12 la cara negativa 2.0: dret a la privacitat i ús de dades personals
 22. 22. La literacitat digital (Daniel Cassany)• Hipertextual: 2.0• Multilingüe: correcció automàtica• Especialitzada: fonts fiables• Vernacla: de privada a pública• Multimodal: gèneres tradicionals i nous
 23. 23. Característiques de la lectura digital (TAC-5)1. Personalització de lexperiència lectora2. Hipertextualitat i intertextualitat3. Connectivitat i ubiqüitat4. Multimodalitat5. Accés integrat a recursos6. Necessitat de competència crítica7. Interactivitat8. SocialitzacióGèneres digitals: Sincrònics i Diacrònics
 24. 24. Les alfabetitzacions digitals (Jordi Jubany)Focalitzant en l’anàlisi de missatges i de significats: significats •Alfabetització informacional (information literacy) •Alfabetització visual (visual literacy) •Alfabetització mediàtica (media literacy)Interrelacionades amb els usos més instrumentals: instrumentals •Alfabetització informàtica (computer literacy) •Alfabetització tecnològica (technology literacy) •Alfabetització en xarxa (network literacy)Utilitzant visions més globalitzadores: globalitzadores •Alfabetització múltiple (multiliteracy) •Noves alfabetitzacions (new literacies) •Alfabetització digital crítica (digital literacy review)
 25. 25. L alfabetització en informació (competències ALFIN)• per a laccés, ús i valoració de la informació (mètodes de cerca)• per a fer servir diverses modalitats de lectura• per a laprenentatge col·laboratiu• per a laprenentatge significatiu• per a llegir en diferents formats i suports• per a construir projectes i itineraris de lectura (per necessitat, per interès o per gust/plaer)• per a adaptar-se a diferents espais de lectura (també virtuals)• per a lús ètic de la informació
 26. 26. Diferències entre la lectura digital i la impresa● laccés als textos,● la forma com s’hi integra la informació● la forma com se n’avalua la qualitat i la credibilitat- el text imprès és fix i finit- el digital és il·limitat.Llegir en línia és més difícil que llegir en suport imprès.La xarxa facilita accedir a moltes dades de manera immediata peròen complica la integració i la comprensió global.El lector actual ha de dominar les competències en informació: informació● comprendre i saber utilitzar la informació per a la seva vida● saber buscar-la, trobar-la i valorar-la, de manera autònoma idinàmica
 27. 27. En la lectura digital● no hi ha cap seqüència lectora obligada● el lector és el constructor del text● el lector interactua amb els textos en suports i formats diversos● el lector utilitza diversos processos, habilitats i estratègies per tal depromoure, controlar i mantenir la comprensió (Cassany):- informàtiques: obrir i tancar finestres, navegar per la xarxa, trobardades en un hipertext...- de navegació: fer cerques, recuperar informació, avaluar-la...- verbals: registres i gèneres discursius, coneixements d’altresidiomes...- visuals i auditives: ús de formats múltiples per a la presentacióde la informació (imatge, àudio, vídeo, infografia...)
 28. 28. El text digitalés un hipertext eines i característiques de navegació que condueixen a una lectura no seqüencial Els lectors digitals han de ser competents en l’ús de les eines i les característiques de la navegació
 29. 29. LHIPERTEXT
 30. 30. L hipertextÉs un paradigma en la interfície de lusuari que presentadocuments (arxius de text, veu i imatges) que es bifurquen a partirdhipervincles que permeten anar d’un document a un altre.És l’aspecte evident de la web, allò que la defineix més enllà d’unrepositori d’informació.La paraula –com a tal- va ser utilitzada per primer cop per Ted Nelson el 1965.El concepte telemàtic ja el va fer servir Vannevar Bush el 1945.
 31. 31. Lhipertext (Laura Borràs)1. Un model teòric: una proposta d’organitzar la informació perquèes pugui llegir seguint relacions associatives i no nomésseqüencials.2. Una abstracció: defineix una manera ideal en la qual tota lacultura escrita produïda per la humanitat podria estar a l’abast delsusuaris en un univers telemàtic, el ciberespai.3. Una classe de programes informàtics: els que serveixen per acrear documents digitals susceptibles de ser llegits per la via deles relacions associatives.4. Els documents digitals resultants.
 32. 32. Lhipertextno és un concepte només telemàtic: les notes a peu de pàginadels llibres impresos també són hipertextos: Descartes (segleXVII) va donar origen a aquesta doble narrativa: el text de lapàgina i les seves referències al peuL’hipertext -com a fonament- encara és més antic: tot text té laseves fonts, que són tan antigues com l’existència del mateix text
 33. 33. La intertextualitat: transtextualitat, hipertextualitat...La retòrica estudia el lligam entre un text literari i els seusprecedents: la intertextualitat.Els teòrics estructuralistes ja analitzaven la intertextualitat en elsanys 30 del segle passat, tot i que la paraula no la va començar autilitzar Kristeva fins el 1967.Gérard Genette –a partir de mitjans dels 70 i en el context de laseva teoria del palimpsest- ha anat treballant l’hipertext dins el queha anomenat la transtextualitat, el concepte que aplega totes lespossibles relacions d’un text amb un altre.
 34. 34. Tipologia de la transtextualitat (de més a menys evident):1. intertextualitat: una relació de copresència entre dos o méstextos: la cita explícita; el plagi; i l’al.lusió2. paratextualitat: les relacions que s’estableixen a l’interior d’untext entre aquest i el seu paratext: les notes, els pròlegs, els peusd’il.lustracions…3. metatextualitat: quan un text parla d’un altre en forma decomentari4. hipertextualitat: la relació que s’estableix entre un text-l’hipertext- i els seus antecedents -els seus hipotextos-, dels queen deriva per transformació5. arquitextualitat: la transtextualitat més abstracta, ja que és unarelació “muda”, sobre el seus estatus de gènere
 35. 35. Palimpsest: pergamí que conserva empremtes d’una escriptura anterior,en el qual es veu com un text se superposa a un altre però no lamaga del tot, sinó que el deixa veure per transparència
 36. 36. Hipertextos i hipotextos en l’artD’hipertextos i hipotextos -les dues cares del palimpsest- n’hi haen totes les branques de la creació artística -i, sovint, saltant debranca en branca:● músiques que recorden músiques,● pintures que redibuixen pintures● pel·lícules que versionen pel·lícules… i● pel·lícules que visualitzen novel·les,● poemes que posen paraules a pintures…
 37. 37. De Velázquez a Picasso,i de la pintura a lescultura dAlonso Valdés
 38. 38. Hipertextos i hipotextos en la poesiaLa poesia és un dels gèneres en què el procés de palimpsest es famés evident. En el meu blog, nhe resseguit alguns exemples:···tres sonets de JV Foix amb hipertextos de Carles Torner, Enric Casasses,Climent Forner, Ramon Pinyol i Salvador Oliva i un hipotext de Petrarca···un sonet de Sagarra amb un hipertext de Pere Quart···un sonet de Francesc Vicent Garcia amb un hipertext de Rosselló-Pòrcel···un sonet de Palau i Fabre amb un hipotext de Rosselló-Pòrcel···un poema de Gabriel Ferrater amb hipotextos de Rimbaud i Carner...un poema de Joan Maragall amb un romanç dhipotext La relació entre aquests hipertextos i els seus hipotextos no és la mateixa, perquè la hipertextualitat mai no ho és: vegeu, per exemple, el que hi ha de Rimbaud i de Carner -i especialment com- en el poema de Ferrater
 39. 39. Hipertextos i hipotextos: Les joies de la Castafiore
 40. 40. llegenda centreeuropea Faust (teatre) Josafat (dramàtic tv) Goethe 1808 TVE 1976 Josafat (novel·la) Bertrana 1906 Faust (òpera) Gounod 1859Le Fantôme de lÒpera (novel·la) Les bijoux de la Castafiore Leroux 1910 (còmic) Hergé 1961 “Aire des bijoux” Phantom of the Paradise Les bijoux de la Castafiore (cinema) de Palma 1974 (dibuixos animats) FR3 1992Notre-Dame de Paris (novel·la) V. Hugo, 1831The Hunchback of Notre Dame (cinema) Dieterle 1939
 41. 41. Si la relació hipertextual entre Goethe, Gounod, Leroux i Hergé és patent, amb Hugo i Bertrana el màxim que podem parlar ésd’hipervincle: la relació ja no és directa, sinó que forma part d’uns trets comuns genèrics. Però, quina relació té Tintin amb aquesta silueta d’una petita figura romana del segle I n.e. que es troba al MNA de Tarragona, i que es correspon amb el que es coneix com a “tintinnabulum”? (vegeu aquest post del meu blog i larticle de Rita i Laura Gual)
 42. 42. HABILITATSDE LA LECTURA DIGITAL
 43. 43. Estratègies específiques per a la comprensió lectora digital (TAC-5)1. Traçar un pla de cerca: Què cerco? Com ho cerco?2. Utilitzar les paraules clau escaients3. Escollir estratègies de navegació (Si els resultats no són adequats ● un excés de resultats ● una manca de resultats ● uns resultats inapropiats cal revisar l’estratègia de cerca)
 44. 44. 4. Avaluar la credibilitat de la informació trobada a) Valorar la credibilitat d’un web Qui nés l’autor? Anàlisi de la pàgina inicial Endavant i enrere b) Valorar-ne l’objectivitat? Anàlisi de l’audiència, el propòsit i la cobertura Anàlisi l’autenticitat Anàlisi de l’actualització
 45. 45. Estratègies per a no naufragar● Prendre notes en qualsevol suport (llibreta, bloc de notes digital,processador de textos....)● Prendre notes accessòries, marginals... de comentari, referides ad’altres cerques.● Anotar els mots de cerca● Copiar les pàgines visitades que es considerin interessants● Incorporar les pàgines útils a la llista de marcadors● Ordenar els marcadors en carpetes● Afegir a la llista d’altres adreces, pàgines i fonts● Guardar les notes a part per recordar-les i tenir-les a punt, si calCal evitar la sobrecàrrega cognitiva naufragar enmig d’una gran quantitat d’informació que no es pot processar
 46. 46. Estratègies web 2.0 (Franco Utrera)● El bloc com a recurs didàctic● Compartir arxius des del bloc● Treball col·laboratiu amb mapes conceptuals● Material multimèdia: insertar arxius● Crear continguts interactius: presentacions en línia● Crear continguts intearctius: publicacions digitals
 47. 47. XII Jornada de reflexió – Consell Escolar de CatalunyaLimpacte i la contribució de les tecnologies digitals en leducació
 48. 48. Construir un PLE(lentorn personal daprenentatge) (Jordi Adell)
 49. 49. Cal formarels nous ciutadans de lera digital per a ser crítics, més que mai Javier Celaya
 50. 50. Referències i enllaços
 51. 51. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Departament dEnsenyament: “Competències bàsiques en el currículum” http://www.xtec.cat/web/curriculum/competencies/basiques “Competències bàsiques de làmbit lingüístic. Llengua i Literatura (catalana i castellana). Identificació i desplegament a lEducació Secundària Obligatòria”http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_llengua_ESO.pdf “Orientacions per a la millora de lexpressió escrita. Educació Secundària Obligatòria”http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d3e6572-5f03-4283-9106-ae6ff703bf61/Document%20Millora%20Expressio%20Escrita%202012.pdf
 52. 52. LECTURA DIGITAL Jordi Adell i Linda Castañeda: Castañeda “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”: http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell&Casta%C3%B1eda_2010.pdfhttp://www.lecturalab.org/story/Jordi-Adell-y-Linda-Castaeda-El-desarrollo-profesional-de-los-docentes-en-la-era-de-internet-_2511 Daniel Cassany: Cassany “Especificitats de la literacitat en línia”: http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/especificitats-de-la-literacitat-en-linia/973/ “La lectura en el segle XXI. La lectura en el món digital: http://www.slideshare.net/DanielCassany/lectura-en-el-mn-digital-la-lectura-al-segle-xxi “Residents i visitants digitals a lescola: canvis, reptes i dificultats”: http://www.slideshare.net/elicbdn/residents-i-visitants-digitals-11bdaniel-cassany “hhttp:enseny@ar_a_escriure/al_segle_XXI.html”: http://www.slideshare.net/reporteducacio/ensenyar-a-escriure-al-segle-xxi Alicia Cañellas: Cañellas “Converteix-te en Content Curator o com gestionar la informació a la xarxa”: http://www.slideshare.net/acanelma/content-curator-educatiu-15387904
 53. 53. Javier Celaya: “dosdoce.com” (blog): http://www.dosdoce.com/ Aurora Cuevas: Cuevas “Competencia lectora, lectura digital y ALFIN”: http://nuevasformasdelectura.wikispaces.com/file/view/conferencia_aurora_cuevas.pdf Rosa Fornell, Jordi Jubany, Francina Martí, Anna Pujol i Vicent Sanz: Sanz “Lectura en digital” (TAC 5, Departament dEnsenyament):http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/lectura_digital_TAC_5/TAC_5.pdf Jordi Jubany: Jubany “Connectat per aprendre”: http://www.slideshare.net/jjubany/connectat-per-aprendre “Llegir avui”: http://www.slideshare.net/jjubany/llegir-avui Lletra (UOC): (UOC) “Llibre i lectura en digital”: http://lletra.uoc.edu/ca/estudis/llibre-i-lectura-en-digital
 54. 54. Francesc Pedró: Pedró “La contribució pedagògica de les tecnologies digitals: balanç internacional i perspectives”:http://www.slideshare.net/francescpedro/la-contribuci-pedaggica-de-les-tecnologies-digitals-balan-internacional-i-perspectives Onofre Pouplana: Pouplana “Lectura digital: de lA a la Z”: http://prezi.com/bqjxgdarkdjr/lectura-digital-de-la-a-la-z/ Franco Utrera González: González “Estrategias Web 2.0 para la enseñanza” http://www.calameo.com/read/0005913826df617ee0b19 Jordi Vivancos: Vivancos “Aprendre a aprendre amb recursos digitals”: http://www.slideshare.net/jvivancos/aprendre-aprendre-amb-recursos-digitals
 55. 55. HIPERTEXTUALITAT Josep Bargalló: Bargalló “Tot relliga: hipertext electrònic i hipertext literari”: http://josepbargallo.wordpress.com/2012/06/15/tot-relliga-hipertext-electronic-i-hipertext-literari/“Ah, je ris... De Tintin a lòpera passant per Tarraco. Hipervincles”:http://josepbargallo.wordpress.com/2012/06/21/ah-je-ris-de-tintin-a-lopera-passant-per-tarraco-hipervincles/ Laura Borràs: Borràs “Hipertext” http://lletra.uoc.edu/ca/tema/hipertext Lluís Quintana: Quintana “La hipertextualitat abans de lhipertext: notes sobre alguns usos de la digitalització”: http://www.ub.edu/bid/14quinta.htm Albert Vila: Vila “Hipervincles” http://www.albertvila.cat/infmt2/h05.htm
 56. 56. DE FAUST A TINTIN Faust teatre (Goethe, 1808) http://ca.wikipedia.org/wiki/Faust_%28Goethe%29 Versions i derivacions en literatura, música, dansa, cinema... http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C5%93uvres_inspir%C3%A9es_par_le_mythe_de_Faust Faust òpera (Charles Gounod, 1859) http://ca.wikipedia.org/wiki/Faust_%28Gounod%29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Faust_%28Gounod%29 Air des bijoux http://www.youtube.com/watch?v=yOeRYMNgPok Le Fantôme de lÓpera novel.la (Gaston Leroux, 1910) http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Fant%C3%B4me_de_l%27Op%C3%A9ra Ópera de Garnier (de París) http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_GarnierPhantom of the Paradise cinema musical (Brian de Palma, 1974) http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_of_the_Paradise http://ca.wikipedia.org/wiki/Phantom_of_the_Paradise
 57. 57. Les bijoux de la Castafiore (Hergé, 1961) http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Bijoux_de_la_Castafiore http://ca.wikipedia.org/wiki/Tint%C3%ADn Bianca Castafiore http://fr.wikipedia.org/wiki/Bianca_Castafiore Air des bijoux http://fr.wikipedia.org/wiki/Air_des_bijoux Dibuixos animats per a TV (1992)http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Tintin_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_d%27animation%29 Josafat novel·la (Prudenci Bertrana, 1906) http://ca.wikipedia.org/wiki/Josafat_%28Prudenci_Bertrana%29 http://lletra.uoc.edu/ca/obra/josafat-1906/detall http://www.escriptors.cat/autors/bertranap/index.php http://www.xtec.cat/~lrius1/bertrana/contenidor.htm Catedral de Girona http://ca.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Girona Adaptació televisiva (TVE, 1976) http://www.rtve.es/alacarta/videos/arxiu/lletres-catalanes-josafat/1406757/ Notre-Dame de Paris (Victor Hugo, 1831) http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_%28roman%29 http://ca.wikipedia.org/wiki/Nostra_Senyora_de_Par%C3%ADs The Hunchback of Notre Dame (W. Dieterle, 1939) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunchback_of_Notre_Dame_%281939_film%29 http://ca.wikipedia.org/wiki/El_geperut_de_Notre-Dame
 58. 58. Referències dil·lustracions Diapositiva 1 http://pinterest.com/jebbsie/lectura-2-0/ Diapositiva 2http://www.lecturalab.org/story/Museos-Nuevos-medios-nuevos-soportes-y-web-20-curso-en-lnea-en-el-CITA_3041 Diapositiva 5 http://www.xtec.cat/web/curriculum/competencies/basiques Diapositiva 14 http://pinterest.com/marijomo/interesantes-blogs-de-educacion/ Diapositiva 16 http://www.milibrodigital.com/category/publicacion-online Diapositiva 19 http://www.kelkoo.es/p-emtec-ekmmd64gc400-memoria-usb-20-6-gb-lectura-15-30381950 Diapositiva 24 http://dichtung-digital.mewi.unibas.ch/cv/Digital%20Aesthetics/index.htm Diapositiva 26 http://commons.wikimedia.org/wiki/ Diapositiva 28 http://euler.us.es/~libros/calculo.html Diapositiva 31 http://commons.wikimedia.org/wiki/ Diapositiva 32 http://commons.wikimedia.org/wiki/ Diapositiva 33 http://josepbargallo.wordpress.com/2012/06/15/tot-relliga-hipertext-electronic-i-hipertext-literari/ Diapositiva 35 http://josepbargallo.wordpress.com/2012/06/21/ah-je-ris-de-tintin-a-lopera-passant-per-tarraco-hipervincles/ http://www.free-tintin.net/ Diapositiva 36 http://antboogieworld.com/profiles/blogs/faust-essay-ideas-learn-a-new-way-of-completing-your-paper Diapositiva 37 http://www.free-tintin.net/ Diapositiva 38 http://issuu.com/jacme/docs/kesse45?mode=window&pageNumber=1 Diapositiva 41 http://commons.wikimedia.org/wiki/ Diapositiva 44 http://www.consescat.cat/page/xxii-jornada-de-reflexi Diapositiva 45 http://joancalvo.blogspot.fr/2012/11/diagrama-dun-ple.html Diapositiva 47 http://www.free-tintin.net/
 59. 59. Llegir (en) Digital de Josep Bargalló Vallsestà subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons

×