SlideShare a Scribd company logo
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  de l'àmbit lingüístic
    a secundària


          Josep Bargalló Valls / 2013
                  ICE / URV
Objectius generals
de la Secundària Obligatòria
L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar
les habilitats i les competències que permetin als nois i a les
noies:

h. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per
escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en
llengua castellana i, si s'escau, en aranès i consolidar hàbits
de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el
coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.

j. Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts
d'informació diverses, especialment en el camp de les
tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la
informació amb sentit crític.


                  (Decret 142/2007, de 26 de juny)
Els resultats del sistema
(segons els informes PISA)
.
                  .
Els estudis PISA (Programme for International Student Assessment) són
avaluacions internacionals comparatives entre països, a partir d'una
                 .
mostra de l’alumnat de 15 anys que efectua una mateixa prova.
                  .
Es fan cada tres anys: la primera aplicació es va fer el 2000, tot i que el
1999 ja es va passar una primera prova pilot.

En cada nova edició hi participen més països, de manera que en el
darrer PISA 2009 ja hi varen participar 65, 33 dels quals membres de
l’OCDE. També hi participen àmbits subestatals que apliquen les proves
a una mostra de centres prou gran perquè sigui representativa del seu
territori.
PISA 2000           PISA 2003           PISA 2006
Resultats en     Dissetena posició       Vint-i-sisena posició     Trenta-unena posició
comprensió      d’entre 32 països, amb    d’entre 42 països, amb    d’entre 57 països, amb
lectora       495 punts de mitjana     483 punts de mitjana     477 punts de mitjana
           (per sobre del conjunt de   (per sobre del conjunt    (per sobre del conjunt
           l’Estat amb 493 punts)    de l’Estat amb 481      de l’Estat amb 461
                          punts)            punts)
Resultats en     Dotzena posició d’entre    Dinovena posició       Vint-i-vuitena posició
ciències       32 països, amb 506      d’entre 42 països, amb    d’entre 57 països, amb
           punts de mitjana (per     502 punts de mitjana     491 punts de mitjana
           sobre del conjunt de     (per sobre del conjunt    (per sobre del conjunt
           l’Estat amb 491 punts)    de l’Estat amb 487      de l’Estat amb 488
                          punts)            punts)

Resultats en     Vintena posició d’entre    Vint-i-quatrena posició    Trentena posició
matemàtiques     32 països, amb 491      d’entre 42 països, amb    d’entre 57 països, amb
           punts de mitjana (per     494 punts de mitjana     488 punts de mitjana
           sobre del conjunt de     (per sobre del conjunt    (per sobre del conjunt
           l’Estat amb 476 punts)    de l’Estat amb 485      de l’Estat amb 480
                          punts)            punts) (dades extretes de la presentació "El treball de les matemàtiques per competències" de Damià Sabaté)
PISA 2009

  Resultats en    Dissetena posició d’entre 63 països, amb 498
  comprensió     punts de mitjana (per sobre del conjunt de
  lectora       l’Estat amb 481 punts i de la mitjana dels
            països de l'OCDE, amb 493)
Evolució    PISA 2000     PISA 2003       PiSA 2006  PISA 2009

Resultats en  17 de 32     26 de 42        31 de 57   17 de 63
comprensió
lectoria    495 punts     483 punts       477 punts  498 punts
          (dades extretes del Departament d'Ensenyament)
Les competències bàsiques
     (a partir de la definició
  del Departament d'Ensenyament)
Una competència

és la capacitat d'utilitzar els coneixements
i habilitats de manera transversal i interactiva,
en contextos i situacions que requereixen la
intervenció de coneixements vinculats a diferents
sabers,la qual cosa implica la comprensió,
la reflexió i el discerniment tenint en compte
la dimensió social de cada situació

            (Decret 142/2007, de 26 de juny)
Les competències bàsiques

han d'atènyer problemes / situacions de la
vida quotidiana i fornir les capacitats per a
resoldre'ls

      en contextos diferents
      a partir de
      ٠ coneixements
      ٠ habilitats
      ٠ actituds

que permetin als alumnes ser competents,
és a dir, capaços
(Departament d'Ensenyament)
Les competències bàsiques
     són transversals i interactuen

la lectura digital és el punt de trobada
de les competències comunicatives, metodològiques,
            comunicatives
personals i de conviure i habitar el món

i l'habilitat fonamental per assolir
● la integració de coneixements
● la funcionalitat dels aprenentatges
● l'autonomia personal en aquest procés

    a partir d'una actitud crítica i reflexiva
  a l'hora d'informar-se, aprendre i comunicar-se
Les competències comunicatives


suposen saber interaccionar oralment,
per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals,
                     audiovisuals
tot fent servir el propi cos i les tecnologies
de la comunicació, amb gestió de diverses llengües.


El currículum les agrupa en dos blocs
● la lingüística i audiovisual
● l'artística i cultural
Les competències comunicatives


٠ són fonamentals en tots els sistemes educatius

٠ són transversals (base del desenvolupament
personal i constructores de coneixement)

٠ són claus per a l'aprenentatge

٠ contenen elements gramaticals, però també
sociolingüístics, discursius (textuals) i
 estratègics (pragmàtics)
Les competències metodològiques


focalitzen determinats aspectes que són comuns
a la competència comunicativa, fan referència a
desenvolupar mètodes de treball eficaços i a l'ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El currículum les agrupa en tres blocs:
● la del tractament de la informació i digital
● la matemàtica
● la competència per a aprendre a aprendre
La competència digital
   no és només tecnològica,
  també és comunicativa i social

i és fonamental, avui, en l'aprenentatge,
    la formació i la socialització
        de l'alumnat
Competències comunicatives 2.0
L'aprenentatge lector
   inclou competències cognitives:
   des de la descodificació simple
  fins al coneixement de vocabulari,
 d’estructures textuals més complexes,
  de l'entorn, de la història, del món...

i també l'adequació als hàbits de l'alumnat
   (tecnològics, culturals, lúdics...)
Fer i fer entendre que la lectura
  és la clau mestra de la informació
i una eina de construcció del coneixement

Entendre la lectura des d'un sentit ampli,
com l'instrument clau de la comunicació

    Entendre la tasca docent
   també com a content curation
El desplegament
de les competències bàsiques
    en el currículum
  (a partir del material del grup de treball
    del Departament d'Ensenyament)
٠ les avaluacions PISA es fan en base de les
competències bàsiques (“clau”) des del 2000

٠ tots els Estats occidentals treballen els curricula en
base de les competències (“objectius generals
d'etapa”)

٠ el Departament d'Ensenyament les va concretar el
2003 a partir de la Conferència Nacional d'Educació

٠ el gener de 2013 n'ha publicat el desplegament
curricular de les matemàtiques i les lingüístiques (tant
pel que fa a infantil i primària com secundària
obligatòria)
٠ la proposta competencial no esgota la totalitat
d'objectius d'aprenentatge que cal assolir

٠ els centres han de definir aquests objectius, partint
de la premissa que:
  - les competències bàsiques hi han de ser claus
  - no tots els objectius de l'aprenentatge són de caire
    competencial
  - hi ha objectius i coneixements que es justifiquen
    per ells mateixos (i que també són necessaris)

٠ el desplegament competencial permet:
  - la coherència entre els objectius de primària i
  secundària
  - una referència clara a l'hora de les avaluacions
  internes i externes
  - situar el sistema en l'àmbit internacional
Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic a secundària
competències
currículum               determinació de
          bàsiques de
 vigent       l'etapa     les dimensions
   Les dimensions són els blocs on s'agrupen
   les competències segons criteris curriculars
determinació de
                   les dimensions         competències    determinació de
currículum              determinació de
          bàsiques de    les competències
 vigent       l'etapa      les dimensions
                     curriculars
 La competència bàsica és la capacitat de resoldre
   problemes reals, aplicant coneixements,
   habilitats i actituds en contextos diversos
determinació de
                    les dimensions          competències     determinació de
currículum                determinació de
           bàsiques de    les competències
 vigent        l'etapa      les dimensions
                      curriculars                       nivells
                     d'assoliment  Tres nivells d'assoliment de la competència
a partir del nivell considerat “acceptable” (suficient)
determinació de
                     les dimensions

                     determinació de
                     les competències
                      cuuriculars
           competències
currículum
           bàsiques de
 vigent        l'etapa
                       nivells
                      d'assoliment

                     continguts clau
       Els coneixements necessaris
        per assolir la competència
       (a partit del currículum vigent)
determinació de
                    les dimensions

                    determinació de
                    les competències
                     cuuriculars
          competències
currículum
           bàsiques de      nivells
 vigent        l'etapa      d'assoliment

                    continguts clau

                    orientacions
                    metodològiques  Recomanacions de com actuar didàcticament
per assolir la competència (amb recursos i activitats)
determinació de
                     les dimensions

                     determinació de
                     les competències
                      cuuriculars
           competències
currículum                   nivells
           bàsiques de
 vigent        l'etapa       d'assoliment

                     continguts clau

                      orientacions
                     metodològiques
                     orientacions per
                      a l'avaluació

  Recomanacions per avaluar cada competència
tenint present els descriptors i els nivells d'assoliment
Competències bàsiques
  de l'àmbit lingüístic

Educació Secundària Obligatòria
  (document del Departament d'Ensenyament)
comprensió
               3 competències
         lectora

 dimensió    expressió
comunicativa         3 competències
         escrita


        comunicació
               3 competències
          oral

 dimensió
  literària         3 competències
  dimensió
 actitudinal          3 actituds
Dimensió comunicativa
           Comprensió lectora

La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per
comprendre, valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolir
objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i
potenciar-lo, així com també per participar en la societat.
Dimensió comunicativa
          Comprensió lectoraCompetència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el
contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans
de comunicació i acadèmics per comprendre’ls
Competència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el
seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics
per comprendre’l
Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió
de la informació per adquirir coneixement
Dimensió comunicativa
          Expressió escrita

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura
com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se,
aprendre i participar en la societat.
Dimensió comunicativa
           Expressió escrita


Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació
comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació
d’idees i la seva organització

Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en
diferents formats i suports amb adequació, coherència,
cohesió i correcció lingüística

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir
cura de la seva presentació formal
Dimensió comunicativa
           Comunicació oral

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre
i expressar els missatges orals tenint present la situació
comunicativa. Facilita, a través dels intercanvis amb els
altres, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, i
construeix el propi pensament i desenvolupa l’expressivitat i
la fluïdesa.
Dimensió comunicativa
          Comunicació oral


Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar
textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de
comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements
prosòdics i no verbals
Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa
amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística,
emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents
Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral
d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i
acabar el discurs
Dimensió literària

La literatura és un fet lingüístic, producte d’una forma de
comunicació específica, com a expressió del món personal
i font de gaudi estètic. Com a producte social i cultural,
s’emmarca en un context social i històric i ajuda a
comprendre el món que ens envolta.
Dimensió literàriaCompetència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els
períodes més significatius de la literatura catalana,
castellana i universal
Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions
raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i
interpretant i valorant els recursos literaris dels textos
Competència 12. Escriure textos literaris per expressar
realitats, ficcions i sentiments
Dimensió actitudinal
                 .

Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per ac-
cedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi
personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el
pensa-ment i comunicar-se amb els altres

Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions
orals amb una actitud dialogant i d’escolta
Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració
positiva de la diversitat lingüística de l'entorn pròxim i d'arreu
Indicadors de riquesa competencial
     d'una activitat
   (a partir d'un document del CESIRE-CREAMAT
    i d'un altre document del CESIRE-CDEC)
Indicadors de la riquesa competencial
          d’una activitat


Són preguntes que poden orientar el professorat
sobre el grau en què dins d’una activitat
es cultiven les competències de l’alumnat.

Que una activitat sigui rica per desenvolupar les
competències depèn de com es planteja l’activitat,
és a dir, de les seves característiques,
però també de com es gestiona a l’aula.
Quant al context

1. La proposta o situació d’aprenentatge es
refereix a un context real o quotidià, i/o és
socialment rellevant per l’alumnat?

2. És una proposta oberta? (permet aportacions
diferenciades, contrast d’idees, resolucions
diferents...?)

3. Afavoreix fer emergir les idees que té l’alumnat
en relació als fets o fenòmens que volem tractar,
per treballar a partir d’elles i fer-les evolucionar?
Quant al mètode

4. La proposta o situació d’aprenentatge és
significativa i permet pensar ciència?

5. L’activitat promou que l’alumnat arribi a fer-se
preguntes investigables que l’ajudin a entendre i
interpretar els fets i fenòmens del món?
6. Ajuda a interpretar fets o fenòmens de l’entorn
des de la seva complexitat, tot construint models
de ciència?
7. Implica fer recerca, selecció, organització i
comunicació de la informació, fent ús de
diferents instruments, eines (incloses les TIC) o
materials?
Quant al treball

8. Es treballa a partir de “bones preguntes” més
que d’explicacions?

9. Es treballa tenint en compte tant els sabers de
l’alumnat, el professorat, el diàleg que establim
amb l’entorn... com altres fonts d’informació
(llibres, diaris o revistes, pàgines web...)?
10. Es posa en joc tant el treball i la
responsabilitat individual com el cooperatiu en
parelles o en grups que porti a parlar, escoltar,
argumentar, convèncer, consensuar...?
Quant a l'ús del llenguatge

11. Estimula el treball de valors de coneixement
(la perseverança, el dubte sistemàtic...)    i
potencia l'ús del llenguatge específic de l'àrea
o matèria?
12. Ajuda l’alumnat a reflexionar sobre què fa,
raonar-ho i comunicar-ho fent ús de diferents
llenguatges (oral, escrit, gràfic, corporal...)?


Quant a l'autonomia

13. Fomenta l’autonomia, la iniciativa i
l’autoregulació de l’alumnat per tal que
s’impliqui en el seu aprenentatge
14. Porta a aplicar coneixements ja adquirits
relacionant-los amb d’altres, i a fer nous
aprenentatges?
Quant a la transferència

  15. L’activitat promou actuacions per intervenir
  en l’entorn posant en pràctica coneixement,
  valors i normes de convivència?

.  16. Ajuda a relacionar conceptes de diferents
  parts de la matèria i de matèries diferents?
MODEL DIDÀCTIC
      COMPETENCIAL

       Pràctica reflexiva
(a partir de material del Grup Tècnic en Pràctica Reflexiva,
       del Departament d'Ensenyament)
Característiques de les activitats


  tenir l'acció com a base del treball, induint l'alumne a “fer”
  de manera conscient

  ser obertes i facilitar les capacitats de l'alumne

  promoure dinàmiques de grup

  integrar tasques diversificades

  incloure tasques per a la transferència de coneixements

assegurar que l'alumne sigui capaç d'utilitzar i explicar de
manera raonada allò que ha après
Característiques de la seqüència d'activitats

  explicitar objectius d'aprenentatge

  concretar els continguts que s'hi relacionen

  preveure diferents tipus d'activitats

  aplicar -amb flexibilitat- la pauta/seqüència de bastiment ESETE:

  - E (experimentació): treballar a partir de les experiències personals
  - S (estructura): estructurar i esquematitzar els coneixements
   previs
  - E (emmarca): posar en comú els coneixements previs i
   contextualitzar-los
  - T (teoritza): afegir coneixements procedents d'experts
  - E (experimentació 2): aplicar a la vida real una experimentació
   enriquida des de les experiències personals i dels coneixements
   adquirits
Característiques dels continguts curriculars

  ser funcionals (situacions reals o properes als alumnes...)

  estar d'acord amb els objectius d'aprenentatge

integrar diferents tipus de continguts (conceptuals,
procedimentals...) en la seqüència

tractar-los de manera interdisciplinar, transversal i
globalitzadora

integrar aspectes comunicatius com a eina bàsica
d'aprenentatge

●  ser compartits entre l'equip docent
Característiques dels objectius competencials


d'ensenyament

 induir l'alumne a l'acció per resoldre situacions/problemes
 promoure la implicació de tot l'alumnat

 permetre la integració contínua de nous coneixements

 promoure el treball transversal de diverses competències

 promoure la reflexió i el treball autònom
d'aprenentatge

 deixar clara la finalitat dels objectius
 contribuir a resoldre situacions/problemes de la vida real

 garantir l'adquisició i l'assoliment de competències bàsiques

 garantir l'adquisició i l'assoliment de competències transversals
Característiques dels rols


  de l'alumnat

 participar activament
 reflexionar, analitzar i sintetitzar

 aplicar, generalitzar i decidir

 autoavaluar-se
  del professorat

 generar empatia, observar i escoltar
 conèixer l'alumne, el context i l'entorn

 planificar, comunicar, compartir i orientar els objectius

 proposar, pautar i dinamitzar

 reflexionar sobre la pròpia tasca

 dinamitzar el treball de l'alumnat

 avaluar
Característiques de l'avaluació de la seqüència

permetre comprovar si l'alumne és capaç d'aplicar els
aprenentatges en diferents contextos

  permetre valorar l'assoliment dels objectius d'aprenentatge

facilitar pautes per a l'autoavaluació (avaluació formadora) per
part de l'alumne
              (extret d'ateneu.xtec.cat)
ENLLAÇOS
Departament d'Ensenyament

     Competències bàsiques en el currículum
  Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (a l'ESO)

 Orientacions per a la millora de l'expressió escrita (a l'ESO)

Indicadors de riquesa competencial d'una activitat (CREAMAT)

 Indicadors de riquesa competencial d'una activitat (CDEC)

     Aplicació de recursos al currículum (ARC)
Departament d'Ensenyament

   Pràctica reflexiva (Grup Tècnic)

    Pràctica reflexiva (Ateneu)


Rosa Fornell, Jordi Jubany, Francina Martí,
    Anna Pujol i Vicent Sanz
 (TAC 5, Departament d'Ensenyament)

       Lectura en digital

       Neus Lorenzo

     Avaluació competencial
Webs


http://phobos.xtec.net/xarxacb/
(xarxa de competències bàsiques)

http://www.xtec.cat/audiovisuals/competencies/index.html

http://competentes.wordpress.com/
(blog sobre competències bàsiques)

http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/competencies.html
(les competències en imatges)

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/indexcompetencies2.html
(programar per competències)

https://sites.google.com/site/formacioarc/Introduccio
(aprenentatge reflexiu i col·loboratiu)
Estudis PISA

  Resultats 2009 (Catalunya) Departament d'Ensenyament

  2009 (Catalunya) Estudi de desigualtats (Fundació Bofill)          D'altres presentacions

   Llegir (en) digital. Competències comunicatives 2.0

La comunicació: llengua i oralitat. Retòrica, oratòria i pragmàtica

 Estratègies de comunicació: de la presencialitat a l'e-learning

 Material docent: drets d'autor, licències lliures i recursos 2.0
http://www.slideshare.net/JosepBargallo
http://josepbargallo.wordpress.com/
http://en.gravatar.com/josepbargallo
http://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló-valls/44/8b7/1b2
http://www.edmodo.com/josepbargallo
https://twitter.com/JosepBargallo
https://www.facebook.com/josep.bargallo
https://plus.google.com/102954714486064154635/about
http://pinterest.com/josepbargallo/
               2013 Josep Bargalló Valls

More Related Content

What's hot

Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el contextCompetències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Nuria Alart
 
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
Programació Pas a Pas
Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pas
xaviegui
 
Competenciesprogramaciofebrer08
Competenciesprogramaciofebrer08Competenciesprogramaciofebrer08
Competenciesprogramaciofebrer08
mcunille
 
Competencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculumCompetencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculum
Maria Tell
 
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
guestc8bf6b
 
Gestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleida
mcunille
 
Programacio per competencies
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencies
hospitaletcrp
 
Programar Per Competències
Programar Per CompetènciesProgramar Per Competències
Programar Per Competències
Francesc Segura
 
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesXerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
mcunille
 
Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiques
mcunille
 
Del currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacions
nmurillo
 
La Programació Competencial
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
Nuria Alart
 
Aportacions Dels Estudiants
Aportacions Dels EstudiantsAportacions Dels Estudiants
Aportacions Dels Estudiants
RoserCanals
 
Programacio opos1
Programacio opos1Programacio opos1
Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
hospitaletcrp
 
Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3
immabatlle
 
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesEl disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
morgana2
 

What's hot (20)

Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el contextCompetències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
 
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
 
Programació Pas a Pas
Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pas
 
Competenciesprogramaciofebrer08
Competenciesprogramaciofebrer08Competenciesprogramaciofebrer08
Competenciesprogramaciofebrer08
 
Competencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculumCompetencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculum
 
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
 
Gestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleida
 
Programacio per competencies
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencies
 
Programar Per Competències
Programar Per CompetènciesProgramar Per Competències
Programar Per Competències
 
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesXerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
 
Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiques
 
Competències
CompetènciesCompetències
Competències
 
Del currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacions
 
La Programació Competencial
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
 
Aportacions Dels Estudiants
Aportacions Dels EstudiantsAportacions Dels Estudiants
Aportacions Dels Estudiants
 
Programacio opos1
Programacio opos1Programacio opos1
Programacio opos1
 
Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
 
Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3
 
Competències
CompetènciesCompetències
Competències
 
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesEl disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
 

Viewers also liked

FoodBloggerVSL
FoodBloggerVSLFoodBloggerVSL
FoodBloggerVSL
danimatrix
 
①本郷町内会 通信12月 テスト
①本郷町内会 通信12月 テスト①本郷町内会 通信12月 テスト
①本郷町内会 通信12月 テスト
hongochonaikai
 
My PP
My PPMy PP
SolusiBisnisKita.com | Network Preview ABN
SolusiBisnisKita.com | Network Preview ABNSolusiBisnisKita.com | Network Preview ABN
SolusiBisnisKita.com | Network Preview ABN
arisbudiman.com
 
Interactive scenario
Interactive scenarioInteractive scenario
Interactive scenario
Matthew Farber
 
Staffing event IT
Staffing event ITStaffing event IT
Staffing event IT
Bobby Munster
 
Htpq gulf times publish
Htpq gulf times publishHtpq gulf times publish
Htpq gulf times publish
Mustafa Kuğu
 
الكيمياء عند المسلمين
الكيمياء عند المسلمينالكيمياء عند المسلمين
الكيمياء عند المسلمين
Motasem Ash
 
Nadal 2012
Nadal 2012Nadal 2012
Nadal 2012
XISCA
 
Ed. abril brando, stellarium 3 d
Ed. abril  brando, stellarium 3 dEd. abril  brando, stellarium 3 d
Ed. abril brando, stellarium 3 d
Globant
 
Katy Hite - Community Cultural Analysis
Katy Hite - Community Cultural AnalysisKaty Hite - Community Cultural Analysis
Katy Hite - Community Cultural Analysis
Katy Hite
 
Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?
Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?
Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?
Golin
 
Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009
Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009
Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009
Uriel_leal
 
Property june july_13_final
Property june july_13_finalProperty june july_13_final
Property june july_13_final
ruralfringe
 
Medical Conference
Medical ConferenceMedical Conference
Medical Conference
Medical Events
 
Kelebihan codicafe
Kelebihan codicafeKelebihan codicafe
Kelebihan codicafe
Ali Daud
 
EBS Digest #5
EBS Digest #5 EBS Digest #5
EBS Digest #5
Ev Melekhovets
 
01 dieta dukan fase ataque
01 dieta dukan fase ataque01 dieta dukan fase ataque
01 dieta dukan fase ataque
Flander Silveira
 
Product Photography portfolio - Studio Janssens
Product Photography portfolio - Studio JanssensProduct Photography portfolio - Studio Janssens
Product Photography portfolio - Studio Janssens
Dimitri Janssens
 

Viewers also liked (20)

Cicle Reflexiu
Cicle ReflexiuCicle Reflexiu
Cicle Reflexiu
 
FoodBloggerVSL
FoodBloggerVSLFoodBloggerVSL
FoodBloggerVSL
 
①本郷町内会 通信12月 テスト
①本郷町内会 通信12月 テスト①本郷町内会 通信12月 テスト
①本郷町内会 通信12月 テスト
 
My PP
My PPMy PP
My PP
 
SolusiBisnisKita.com | Network Preview ABN
SolusiBisnisKita.com | Network Preview ABNSolusiBisnisKita.com | Network Preview ABN
SolusiBisnisKita.com | Network Preview ABN
 
Interactive scenario
Interactive scenarioInteractive scenario
Interactive scenario
 
Staffing event IT
Staffing event ITStaffing event IT
Staffing event IT
 
Htpq gulf times publish
Htpq gulf times publishHtpq gulf times publish
Htpq gulf times publish
 
الكيمياء عند المسلمين
الكيمياء عند المسلمينالكيمياء عند المسلمين
الكيمياء عند المسلمين
 
Nadal 2012
Nadal 2012Nadal 2012
Nadal 2012
 
Ed. abril brando, stellarium 3 d
Ed. abril  brando, stellarium 3 dEd. abril  brando, stellarium 3 d
Ed. abril brando, stellarium 3 d
 
Katy Hite - Community Cultural Analysis
Katy Hite - Community Cultural AnalysisKaty Hite - Community Cultural Analysis
Katy Hite - Community Cultural Analysis
 
Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?
Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?
Has Real-Time Marketing Jumped the #Sharknado?
 
Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009
Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009
Evidencias Bienestar Universitario UDEC 2009
 
Property june july_13_final
Property june july_13_finalProperty june july_13_final
Property june july_13_final
 
Medical Conference
Medical ConferenceMedical Conference
Medical Conference
 
Kelebihan codicafe
Kelebihan codicafeKelebihan codicafe
Kelebihan codicafe
 
EBS Digest #5
EBS Digest #5 EBS Digest #5
EBS Digest #5
 
01 dieta dukan fase ataque
01 dieta dukan fase ataque01 dieta dukan fase ataque
01 dieta dukan fase ataque
 
Product Photography portfolio - Studio Janssens
Product Photography portfolio - Studio JanssensProduct Photography portfolio - Studio Janssens
Product Photography portfolio - Studio Janssens
 

Similar to Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic a secundària

Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu
 
Progrmar Amb Competencies
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
CORINAT
 
La Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNciesLa Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNcies
guest36f45d
 
La Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNciesLa Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNcies
guest36f45d
 
Cbasiques
CbasiquesCbasiques
Cbasiques
mmino
 
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
Beatriz Comella
 
PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009
Jordi Jubany
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
Manuela Rubio
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
atallada
 
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docentLes competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Alex Egea
 
Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01
Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01
Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01
Vicent
 
Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora
Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora
Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora
RoserCanals
 
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
xavier suñé
 
Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1

Similar to Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic a secundària (20)

Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
 
Progrmar Amb Competencies
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
 
Competencia Docent
Competencia DocentCompetencia Docent
Competencia Docent
 
Currículum ESO
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESO
 
La Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNciesLa Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNcies
 
La Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNciesLa Programació Per CompetèNcies
La Programació Per CompetèNcies
 
Relacio Cb
Relacio CbRelacio Cb
Relacio Cb
 
Cbasiques
CbasiquesCbasiques
Cbasiques
 
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
 
Informe PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdfInforme PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdf
 
PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009
 
Informe pisa 2009
Informe pisa 2009Informe pisa 2009
Informe pisa 2009
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
 
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docentLes competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
 
Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01
Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01
Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01
 
Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora
Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora
Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora
 
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
 
Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1
 

More from Josep Bargalló Valls

Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Josep Bargalló Valls
 
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard VergésUna dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Josep Bargalló Valls
 
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Josep Bargalló Valls
 
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Josep Bargalló Valls
 
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXIL'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
Josep Bargalló Valls
 
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens localsL'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
Josep Bargalló Valls
 
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistatRamon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Josep Bargalló Valls
 
Els Casas de Torredembarra
Els Casas de TorredembarraEls Casas de Torredembarra
Els Casas de Torredembarra
Josep Bargalló Valls
 
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndemRamon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Josep Bargalló Valls
 
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmicDrets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Josep Bargalló Valls
 
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencialEls Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Josep Bargalló Valls
 
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Josep Bargalló Valls
 
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la HumanitatEls castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Josep Bargalló Valls
 
¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 
Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?
Josep Bargalló Valls
 
Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 
What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 
Was tun wir in Frankfurt?
Was tun wir in Frankfurt?Was tun wir in Frankfurt?
Was tun wir in Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 

More from Josep Bargalló Valls (20)

Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
 
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard VergésUna dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
 
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
 
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
 
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXIL'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
 
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens localsL'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
 
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistatRamon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
 
Els Casas de Torredembarra
Els Casas de TorredembarraEls Casas de Torredembarra
Els Casas de Torredembarra
 
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndemRamon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
 
Xarxes socials: administració 2.0
Xarxes socials: administració 2.0Xarxes socials: administració 2.0
Xarxes socials: administració 2.0
 
Les xarxes socials a l'escola
Les xarxes socials a l'escolaLes xarxes socials a l'escola
Les xarxes socials a l'escola
 
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmicDrets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
 
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencialEls Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
 
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
 
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la HumanitatEls castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
 
¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?
 
Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?
 
Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?
 
What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?
 
Was tun wir in Frankfurt?
Was tun wir in Frankfurt?Was tun wir in Frankfurt?
Was tun wir in Frankfurt?
 

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic a secundària

 • 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES de l'àmbit lingüístic a secundària Josep Bargalló Valls / 2013 ICE / URV
 • 2. Objectius generals de la Secundària Obligatòria
 • 3. L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies: h. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, si s'escau, en aranès i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura. j. Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts d'informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític. (Decret 142/2007, de 26 de juny)
 • 4. Els resultats del sistema (segons els informes PISA)
 • 5. . . Els estudis PISA (Programme for International Student Assessment) són avaluacions internacionals comparatives entre països, a partir d'una . mostra de l’alumnat de 15 anys que efectua una mateixa prova. . Es fan cada tres anys: la primera aplicació es va fer el 2000, tot i que el 1999 ja es va passar una primera prova pilot. En cada nova edició hi participen més països, de manera que en el darrer PISA 2009 ja hi varen participar 65, 33 dels quals membres de l’OCDE. També hi participen àmbits subestatals que apliquen les proves a una mostra de centres prou gran perquè sigui representativa del seu territori.
 • 6. PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 Resultats en Dissetena posició Vint-i-sisena posició Trenta-unena posició comprensió d’entre 32 països, amb d’entre 42 països, amb d’entre 57 països, amb lectora 495 punts de mitjana 483 punts de mitjana 477 punts de mitjana (per sobre del conjunt de (per sobre del conjunt (per sobre del conjunt l’Estat amb 493 punts) de l’Estat amb 481 de l’Estat amb 461 punts) punts) Resultats en Dotzena posició d’entre Dinovena posició Vint-i-vuitena posició ciències 32 països, amb 506 d’entre 42 països, amb d’entre 57 països, amb punts de mitjana (per 502 punts de mitjana 491 punts de mitjana sobre del conjunt de (per sobre del conjunt (per sobre del conjunt l’Estat amb 491 punts) de l’Estat amb 487 de l’Estat amb 488 punts) punts) Resultats en Vintena posició d’entre Vint-i-quatrena posició Trentena posició matemàtiques 32 països, amb 491 d’entre 42 països, amb d’entre 57 països, amb punts de mitjana (per 494 punts de mitjana 488 punts de mitjana sobre del conjunt de (per sobre del conjunt (per sobre del conjunt l’Estat amb 476 punts) de l’Estat amb 485 de l’Estat amb 480 punts) punts) (dades extretes de la presentació "El treball de les matemàtiques per competències" de Damià Sabaté)
 • 7. PISA 2009 Resultats en Dissetena posició d’entre 63 països, amb 498 comprensió punts de mitjana (per sobre del conjunt de lectora l’Estat amb 481 punts i de la mitjana dels països de l'OCDE, amb 493) Evolució PISA 2000 PISA 2003 PiSA 2006 PISA 2009 Resultats en 17 de 32 26 de 42 31 de 57 17 de 63 comprensió lectoria 495 punts 483 punts 477 punts 498 punts (dades extretes del Departament d'Ensenyament)
 • 8. Les competències bàsiques (a partir de la definició del Departament d'Ensenyament)
 • 9. Una competència és la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers,la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació (Decret 142/2007, de 26 de juny)
 • 10. Les competències bàsiques han d'atènyer problemes / situacions de la vida quotidiana i fornir les capacitats per a resoldre'ls en contextos diferents a partir de ٠ coneixements ٠ habilitats ٠ actituds que permetin als alumnes ser competents, és a dir, capaços
 • 12. Les competències bàsiques són transversals i interactuen la lectura digital és el punt de trobada de les competències comunicatives, metodològiques, comunicatives personals i de conviure i habitar el món i l'habilitat fonamental per assolir ● la integració de coneixements ● la funcionalitat dels aprenentatges ● l'autonomia personal en aquest procés a partir d'una actitud crítica i reflexiva a l'hora d'informar-se, aprendre i comunicar-se
 • 13. Les competències comunicatives suposen saber interaccionar oralment, per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, audiovisuals tot fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses llengües. El currículum les agrupa en dos blocs ● la lingüística i audiovisual ● l'artística i cultural
 • 14. Les competències comunicatives ٠ són fonamentals en tots els sistemes educatius ٠ són transversals (base del desenvolupament personal i constructores de coneixement) ٠ són claus per a l'aprenentatge ٠ contenen elements gramaticals, però també sociolingüístics, discursius (textuals) i estratègics (pragmàtics)
 • 15. Les competències metodològiques focalitzen determinats aspectes que són comuns a la competència comunicativa, fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. El currículum les agrupa en tres blocs: ● la del tractament de la informació i digital ● la matemàtica ● la competència per a aprendre a aprendre
 • 16. La competència digital no és només tecnològica, també és comunicativa i social i és fonamental, avui, en l'aprenentatge, la formació i la socialització de l'alumnat
 • 18. L'aprenentatge lector inclou competències cognitives: des de la descodificació simple fins al coneixement de vocabulari, d’estructures textuals més complexes, de l'entorn, de la història, del món... i també l'adequació als hàbits de l'alumnat (tecnològics, culturals, lúdics...)
 • 19. Fer i fer entendre que la lectura és la clau mestra de la informació i una eina de construcció del coneixement Entendre la lectura des d'un sentit ampli, com l'instrument clau de la comunicació Entendre la tasca docent també com a content curation
 • 20. El desplegament de les competències bàsiques en el currículum (a partir del material del grup de treball del Departament d'Ensenyament)
 • 21. ٠ les avaluacions PISA es fan en base de les competències bàsiques (“clau”) des del 2000 ٠ tots els Estats occidentals treballen els curricula en base de les competències (“objectius generals d'etapa”) ٠ el Departament d'Ensenyament les va concretar el 2003 a partir de la Conferència Nacional d'Educació ٠ el gener de 2013 n'ha publicat el desplegament curricular de les matemàtiques i les lingüístiques (tant pel que fa a infantil i primària com secundària obligatòria)
 • 22. ٠ la proposta competencial no esgota la totalitat d'objectius d'aprenentatge que cal assolir ٠ els centres han de definir aquests objectius, partint de la premissa que: - les competències bàsiques hi han de ser claus - no tots els objectius de l'aprenentatge són de caire competencial - hi ha objectius i coneixements que es justifiquen per ells mateixos (i que també són necessaris) ٠ el desplegament competencial permet: - la coherència entre els objectius de primària i secundària - una referència clara a l'hora de les avaluacions internes i externes - situar el sistema en l'àmbit internacional
 • 24. competències currículum determinació de bàsiques de vigent l'etapa les dimensions Les dimensions són els blocs on s'agrupen les competències segons criteris curriculars
 • 25. determinació de les dimensions competències determinació de currículum determinació de bàsiques de les competències vigent l'etapa les dimensions curriculars La competència bàsica és la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos
 • 26. determinació de les dimensions competències determinació de currículum determinació de bàsiques de les competències vigent l'etapa les dimensions curriculars nivells d'assoliment Tres nivells d'assoliment de la competència a partir del nivell considerat “acceptable” (suficient)
 • 27. determinació de les dimensions determinació de les competències cuuriculars competències currículum bàsiques de vigent l'etapa nivells d'assoliment continguts clau Els coneixements necessaris per assolir la competència (a partit del currículum vigent)
 • 28. determinació de les dimensions determinació de les competències cuuriculars competències currículum bàsiques de nivells vigent l'etapa d'assoliment continguts clau orientacions metodològiques Recomanacions de com actuar didàcticament per assolir la competència (amb recursos i activitats)
 • 29. determinació de les dimensions determinació de les competències cuuriculars competències currículum nivells bàsiques de vigent l'etapa d'assoliment continguts clau orientacions metodològiques orientacions per a l'avaluació Recomanacions per avaluar cada competència tenint present els descriptors i els nivells d'assoliment
 • 30. Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic Educació Secundària Obligatòria (document del Departament d'Ensenyament)
 • 31. comprensió 3 competències lectora dimensió expressió comunicativa 3 competències escrita comunicació 3 competències oral dimensió literària 3 competències dimensió actitudinal 3 actituds
 • 32. Dimensió comunicativa Comprensió lectora La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per comprendre, valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolir objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, així com també per participar en la societat.
 • 33. Dimensió comunicativa Comprensió lectora Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls Competència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement
 • 34. Dimensió comunicativa Expressió escrita L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat.
 • 35. Dimensió comunicativa Expressió escrita Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal
 • 36. Dimensió comunicativa Comunicació oral La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar els missatges orals tenint present la situació comunicativa. Facilita, a través dels intercanvis amb els altres, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, i construeix el propi pensament i desenvolupa l’expressivitat i la fluïdesa.
 • 37. Dimensió comunicativa Comunicació oral Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs
 • 38. Dimensió literària La literatura és un fet lingüístic, producte d’una forma de comunicació específica, com a expressió del món personal i font de gaudi estètic. Com a producte social i cultural, s’emmarca en un context social i històric i ajuda a comprendre el món que ens envolta.
 • 39. Dimensió literària Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana, castellana i universal Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments
 • 40. Dimensió actitudinal . Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per ac- cedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensa-ment i comunicar-se amb els altres Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l'entorn pròxim i d'arreu
 • 41. Indicadors de riquesa competencial d'una activitat (a partir d'un document del CESIRE-CREAMAT i d'un altre document del CESIRE-CDEC)
 • 42. Indicadors de la riquesa competencial d’una activitat Són preguntes que poden orientar el professorat sobre el grau en què dins d’una activitat es cultiven les competències de l’alumnat. Que una activitat sigui rica per desenvolupar les competències depèn de com es planteja l’activitat, és a dir, de les seves característiques, però també de com es gestiona a l’aula.
 • 43. Quant al context 1. La proposta o situació d’aprenentatge es refereix a un context real o quotidià, i/o és socialment rellevant per l’alumnat? 2. És una proposta oberta? (permet aportacions diferenciades, contrast d’idees, resolucions diferents...?) 3. Afavoreix fer emergir les idees que té l’alumnat en relació als fets o fenòmens que volem tractar, per treballar a partir d’elles i fer-les evolucionar?
 • 44. Quant al mètode 4. La proposta o situació d’aprenentatge és significativa i permet pensar ciència? 5. L’activitat promou que l’alumnat arribi a fer-se preguntes investigables que l’ajudin a entendre i interpretar els fets i fenòmens del món? 6. Ajuda a interpretar fets o fenòmens de l’entorn des de la seva complexitat, tot construint models de ciència? 7. Implica fer recerca, selecció, organització i comunicació de la informació, fent ús de diferents instruments, eines (incloses les TIC) o materials?
 • 45. Quant al treball 8. Es treballa a partir de “bones preguntes” més que d’explicacions? 9. Es treballa tenint en compte tant els sabers de l’alumnat, el professorat, el diàleg que establim amb l’entorn... com altres fonts d’informació (llibres, diaris o revistes, pàgines web...)? 10. Es posa en joc tant el treball i la responsabilitat individual com el cooperatiu en parelles o en grups que porti a parlar, escoltar, argumentar, convèncer, consensuar...?
 • 46. Quant a l'ús del llenguatge 11. Estimula el treball de valors de coneixement (la perseverança, el dubte sistemàtic...) i potencia l'ús del llenguatge específic de l'àrea o matèria? 12. Ajuda l’alumnat a reflexionar sobre què fa, raonar-ho i comunicar-ho fent ús de diferents llenguatges (oral, escrit, gràfic, corporal...)? Quant a l'autonomia 13. Fomenta l’autonomia, la iniciativa i l’autoregulació de l’alumnat per tal que s’impliqui en el seu aprenentatge 14. Porta a aplicar coneixements ja adquirits relacionant-los amb d’altres, i a fer nous aprenentatges?
 • 47. Quant a la transferència 15. L’activitat promou actuacions per intervenir en l’entorn posant en pràctica coneixement, valors i normes de convivència? . 16. Ajuda a relacionar conceptes de diferents parts de la matèria i de matèries diferents?
 • 48. MODEL DIDÀCTIC COMPETENCIAL Pràctica reflexiva (a partir de material del Grup Tècnic en Pràctica Reflexiva, del Departament d'Ensenyament)
 • 49. Característiques de les activitats  tenir l'acció com a base del treball, induint l'alumne a “fer” de manera conscient  ser obertes i facilitar les capacitats de l'alumne  promoure dinàmiques de grup  integrar tasques diversificades  incloure tasques per a la transferència de coneixements assegurar que l'alumne sigui capaç d'utilitzar i explicar de manera raonada allò que ha après
 • 50. Característiques de la seqüència d'activitats  explicitar objectius d'aprenentatge  concretar els continguts que s'hi relacionen  preveure diferents tipus d'activitats  aplicar -amb flexibilitat- la pauta/seqüència de bastiment ESETE: - E (experimentació): treballar a partir de les experiències personals - S (estructura): estructurar i esquematitzar els coneixements previs - E (emmarca): posar en comú els coneixements previs i contextualitzar-los - T (teoritza): afegir coneixements procedents d'experts - E (experimentació 2): aplicar a la vida real una experimentació enriquida des de les experiències personals i dels coneixements adquirits
 • 51. Característiques dels continguts curriculars  ser funcionals (situacions reals o properes als alumnes...)  estar d'acord amb els objectius d'aprenentatge integrar diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals...) en la seqüència tractar-los de manera interdisciplinar, transversal i globalitzadora integrar aspectes comunicatius com a eina bàsica d'aprenentatge ● ser compartits entre l'equip docent
 • 52. Característiques dels objectius competencials d'ensenyament  induir l'alumne a l'acció per resoldre situacions/problemes  promoure la implicació de tot l'alumnat  permetre la integració contínua de nous coneixements  promoure el treball transversal de diverses competències  promoure la reflexió i el treball autònom d'aprenentatge  deixar clara la finalitat dels objectius  contribuir a resoldre situacions/problemes de la vida real  garantir l'adquisició i l'assoliment de competències bàsiques  garantir l'adquisició i l'assoliment de competències transversals
 • 53. Característiques dels rols de l'alumnat  participar activament  reflexionar, analitzar i sintetitzar  aplicar, generalitzar i decidir  autoavaluar-se del professorat  generar empatia, observar i escoltar  conèixer l'alumne, el context i l'entorn  planificar, comunicar, compartir i orientar els objectius  proposar, pautar i dinamitzar  reflexionar sobre la pròpia tasca  dinamitzar el treball de l'alumnat  avaluar
 • 54. Característiques de l'avaluació de la seqüència permetre comprovar si l'alumne és capaç d'aplicar els aprenentatges en diferents contextos  permetre valorar l'assoliment dels objectius d'aprenentatge facilitar pautes per a l'autoavaluació (avaluació formadora) per part de l'alumne (extret d'ateneu.xtec.cat)
 • 56. Departament d'Ensenyament Competències bàsiques en el currículum Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (a l'ESO) Orientacions per a la millora de l'expressió escrita (a l'ESO) Indicadors de riquesa competencial d'una activitat (CREAMAT) Indicadors de riquesa competencial d'una activitat (CDEC) Aplicació de recursos al currículum (ARC)
 • 57. Departament d'Ensenyament Pràctica reflexiva (Grup Tècnic) Pràctica reflexiva (Ateneu) Rosa Fornell, Jordi Jubany, Francina Martí, Anna Pujol i Vicent Sanz (TAC 5, Departament d'Ensenyament) Lectura en digital Neus Lorenzo Avaluació competencial
 • 58. Webs http://phobos.xtec.net/xarxacb/ (xarxa de competències bàsiques) http://www.xtec.cat/audiovisuals/competencies/index.html http://competentes.wordpress.com/ (blog sobre competències bàsiques) http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/competencies.html (les competències en imatges) http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/indexcompetencies2.html (programar per competències) https://sites.google.com/site/formacioarc/Introduccio (aprenentatge reflexiu i col·loboratiu)
 • 59. Estudis PISA Resultats 2009 (Catalunya) Departament d'Ensenyament 2009 (Catalunya) Estudi de desigualtats (Fundació Bofill) D'altres presentacions Llegir (en) digital. Competències comunicatives 2.0 La comunicació: llengua i oralitat. Retòrica, oratòria i pragmàtica Estratègies de comunicació: de la presencialitat a l'e-learning Material docent: drets d'autor, licències lliures i recursos 2.0