COMPETÈNCIES BÀSIQUES  de làmbit lingüístic    a secundària          Josep Bargalló Valls / 2013      ...
Objectius generalsde la Secundària Obligatòria
Leducació secundària obligatòria contribuirà a desenvoluparles habilitats i les competències que permetin als nois i a les...
Els resultats del sistema(segons els informes PISA)
.                  .Els estudis PISA (Programme for International Student Assessment) sónavaluacions inte...
PISA 2000           PISA 2003           PISA 2006Resultats en     Dissetena posició       V...
PISA 2009  Resultats en    Dissetena posició d’entre 63 països, amb 498  comprensió     punts de mitjana (per s...
Les competències bàsiques     (a partir de la definició  del Departament dEnsenyament)
Una competènciaés la capacitat dutilitzar els coneixementsi habilitats de manera transversal i interactiva,en contextos i ...
Les competències bàsiqueshan datènyer problemes / situacions de lavida quotidiana i fornir les capacitats per aresoldrels ...
(Departament dEnsenyament)
Les competències bàsiques     són transversals i interactuenla lectura digital és el punt de trobadade les competènci...
Les competències comunicativessuposen saber interaccionar oralment,per escrit i amb lús dels llenguatges audiovisuals,  ...
Les competències comunicatives٠ són fonamentals en tots els sistemes educatius٠ són transversals (base del desenvolupament...
Les competències metodològiquesfocalitzen determinats aspectes que són comunsa la competència comunicativa, fan referència...
La competència digital   no és només tecnològica,  també és comunicativa i sociali és fonamental, avui, en laprenenta...
Competències comunicatives 2.0
Laprenentatge lector   inclou competències cognitives:   des de la descodificació simple  fins al coneixement de voca...
Fer i fer entendre que la lectura  és la clau mestra de la informaciói una eina de construcció del coneixementEntendre l...
El desplegamentde les competències bàsiques    en el currículum  (a partir del material del grup de treball    del...
٠ les avaluacions PISA es fan en base de lescompetències bàsiques (“clau”) des del 2000٠ tots els Estats occidentals treba...
٠ la proposta competencial no esgota la totalitatdobjectius daprenentatge que cal assolir٠ els centres han de definir aque...
competènciescurrículum               determinació de          bàsiques de vigent       let...
determinació de                   les dimensions         competències    determinació decur...
determinació de                    les dimensions          competències     determinació...
determinació de                     les dimensions                     determina...
determinació de                    les dimensions                    determinació d...
determinació de                     les dimensions                     determina...
Competències bàsiques  de làmbit lingüísticEducació Secundària Obligatòria  (document del Departament dEnsenyament)
comprensió               3 competències         lectora dimensió    expressiócomunicativa   ...
Dimensió comunicativa           Comprensió lectoraLa comprensió lectora és la capacitat d’una persona percompren...
Dimensió comunicativa          Comprensió lectoraCompetència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar elconti...
Dimensió comunicativa          Expressió escritaL’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escripturacom ...
Dimensió comunicativa           Expressió escritaCompetència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situaciócomun...
Dimensió comunicativa           Comunicació oralLa comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendrei ex...
Dimensió comunicativa          Comunicació oralCompetència 7. Obtenir informació, interpretar i valorartextos or...
Dimensió literàriaLa literatura és un fet lingüístic, producte d’una forma decomunicació específica, com a expressió del m...
Dimensió literàriaCompetència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i elsperíodes més significatius de la literatura...
Dimensió actitudinal                 .Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per ac-cedir...
Indicadors de riquesa competencial     duna activitat   (a partir dun document del CESIRE-CREAMAT    i dun altr...
Indicadors de la riquesa competencial          d’una activitatSón preguntes que poden orientar el professoratsob...
Quant al context1. La proposta o situació d’aprenentatge esrefereix a un context real o quotidià, i/o éssocialment relleva...
Quant al mètode4. La proposta o situació d’aprenentatge éssignificativa i permet pensar ciència?5. L’activitat promou que ...
Quant al treball8. Es treballa a partir de “bones preguntes” mésque d’explicacions?9. Es treballa tenint en compte tant el...
Quant a lús del llenguatge11. Estimula el treball de valors de coneixement(la perseverança, el dubte sistemàtic...)    ...
Quant a la transferència  15. L’activitat promou actuacions per intervenir  en l’entorn posant en pràctica coneixement...
MODEL DIDÀCTIC      COMPETENCIAL       Pràctica reflexiva(a partir de material del Grup Tècnic en Pràctica Re...
Característiques de les activitats  tenir lacció com a base del treball, induint lalumne a “fer”  de manera conscient...
Característiques de la seqüència dactivitats  explicitar objectius daprenentatge  concretar els continguts que shi rel...
Característiques dels continguts curriculars  ser funcionals (situacions reals o properes als alumnes...)  estar dacor...
Característiques dels objectius competencialsdensenyament induir lalumne a lacció per resoldre situacions/problemes prom...
Característiques dels rols  de lalumnat participar activament reflexionar, analitzar i sintetitzar aplicar, generalit...
Característiques de lavaluació de la seqüènciapermetre comprovar si lalumne és capaç daplicar elsaprenentatges en diferen...
ENLLAÇOS
Departament dEnsenyament     Competències bàsiques en el currículum  Competències bàsiques de làmbit lingüístic (a ...
Departament dEnsenyament   Pràctica reflexiva (Grup Tècnic)    Pràctica reflexiva (Ateneu)Rosa Fornell, Jordi Juban...
Webshttp://phobos.xtec.net/xarxacb/(xarxa de competències bàsiques)http://www.xtec.cat/audiovisuals/competencies/index.htm...
Estudis PISA  Resultats 2009 (Catalunya) Departament dEnsenyament  2009 (Catalunya) Estudi de desigualtats (Fundació Bof...
http://www.slideshare.net/JosepBargallohttp://josepbargallo.wordpress.com/http://en.gravatar.com/josepbargallohttp://www.l...
Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic a secundària
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic a secundària

2,121 views

Published on

Desplegament de les competències bàsiques de l'àmbit lingüístic al currículum d'ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic a secundària

 1. 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES de làmbit lingüístic a secundària Josep Bargalló Valls / 2013 ICE / URV
 2. 2. Objectius generalsde la Secundària Obligatòria
 3. 3. Leducació secundària obligatòria contribuirà a desenvoluparles habilitats i les competències que permetin als nois i a lesnoies:h. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i perescrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, enllengua castellana i, si sescau, en aranès i consolidar hàbitsde lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en elconeixement, la lectura i lestudi de la literatura.j. Desenvolupar habilitats bàsiques en lús de fontsdinformació diverses, especialment en el camp de lestecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar lainformació amb sentit crític. (Decret 142/2007, de 26 de juny)
 4. 4. Els resultats del sistema(segons els informes PISA)
 5. 5. . .Els estudis PISA (Programme for International Student Assessment) sónavaluacions internacionals comparatives entre països, a partir duna .mostra de l’alumnat de 15 anys que efectua una mateixa prova. .Es fan cada tres anys: la primera aplicació es va fer el 2000, tot i que el1999 ja es va passar una primera prova pilot.En cada nova edició hi participen més països, de manera que en eldarrer PISA 2009 ja hi varen participar 65, 33 dels quals membres del’OCDE. També hi participen àmbits subestatals que apliquen les provesa una mostra de centres prou gran perquè sigui representativa del seuterritori.
 6. 6. PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006Resultats en Dissetena posició Vint-i-sisena posició Trenta-unena posiciócomprensió d’entre 32 països, amb d’entre 42 països, amb d’entre 57 països, amblectora 495 punts de mitjana 483 punts de mitjana 477 punts de mitjana (per sobre del conjunt de (per sobre del conjunt (per sobre del conjunt l’Estat amb 493 punts) de l’Estat amb 481 de l’Estat amb 461 punts) punts)Resultats en Dotzena posició d’entre Dinovena posició Vint-i-vuitena posicióciències 32 països, amb 506 d’entre 42 països, amb d’entre 57 països, amb punts de mitjana (per 502 punts de mitjana 491 punts de mitjana sobre del conjunt de (per sobre del conjunt (per sobre del conjunt l’Estat amb 491 punts) de l’Estat amb 487 de l’Estat amb 488 punts) punts)Resultats en Vintena posició d’entre Vint-i-quatrena posició Trentena posiciómatemàtiques 32 països, amb 491 d’entre 42 països, amb d’entre 57 països, amb punts de mitjana (per 494 punts de mitjana 488 punts de mitjana sobre del conjunt de (per sobre del conjunt (per sobre del conjunt l’Estat amb 476 punts) de l’Estat amb 485 de l’Estat amb 480 punts) punts) (dades extretes de la presentació "El treball de les matemàtiques per competències" de Damià Sabaté)
 7. 7. PISA 2009 Resultats en Dissetena posició d’entre 63 països, amb 498 comprensió punts de mitjana (per sobre del conjunt de lectora l’Estat amb 481 punts i de la mitjana dels països de lOCDE, amb 493)Evolució PISA 2000 PISA 2003 PiSA 2006 PISA 2009Resultats en 17 de 32 26 de 42 31 de 57 17 de 63comprensiólectoria 495 punts 483 punts 477 punts 498 punts (dades extretes del Departament dEnsenyament)
 8. 8. Les competències bàsiques (a partir de la definició del Departament dEnsenyament)
 9. 9. Una competènciaés la capacitat dutilitzar els coneixementsi habilitats de manera transversal i interactiva,en contextos i situacions que requereixen laintervenció de coneixements vinculats a diferentssabers,la qual cosa implica la comprensió,la reflexió i el discerniment tenint en comptela dimensió social de cada situació (Decret 142/2007, de 26 de juny)
 10. 10. Les competències bàsiqueshan datènyer problemes / situacions de lavida quotidiana i fornir les capacitats per aresoldrels en contextos diferents a partir de ٠ coneixements ٠ habilitats ٠ actitudsque permetin als alumnes ser competents,és a dir, capaços
 11. 11. (Departament dEnsenyament)
 12. 12. Les competències bàsiques són transversals i interactuenla lectura digital és el punt de trobadade les competències comunicatives, metodològiques, comunicativespersonals i de conviure i habitar el móni lhabilitat fonamental per assolir● la integració de coneixements● la funcionalitat dels aprenentatges● lautonomia personal en aquest procés a partir duna actitud crítica i reflexiva a lhora dinformar-se, aprendre i comunicar-se
 13. 13. Les competències comunicativessuposen saber interaccionar oralment,per escrit i amb lús dels llenguatges audiovisuals, audiovisualstot fent servir el propi cos i les tecnologiesde la comunicació, amb gestió de diverses llengües.El currículum les agrupa en dos blocs● la lingüística i audiovisual● lartística i cultural
 14. 14. Les competències comunicatives٠ són fonamentals en tots els sistemes educatius٠ són transversals (base del desenvolupamentpersonal i constructores de coneixement)٠ són claus per a laprenentatge٠ contenen elements gramaticals, però tambésociolingüístics, discursius (textuals) i estratègics (pragmàtics)
 15. 15. Les competències metodològiquesfocalitzen determinats aspectes que són comunsa la competència comunicativa, fan referència adesenvolupar mètodes de treball eficaços i a lúsde les tecnologies de la informació i la comunicació.El currículum les agrupa en tres blocs:● la del tractament de la informació i digital● la matemàtica● la competència per a aprendre a aprendre
 16. 16. La competència digital no és només tecnològica, també és comunicativa i sociali és fonamental, avui, en laprenentatge, la formació i la socialització de lalumnat
 17. 17. Competències comunicatives 2.0
 18. 18. Laprenentatge lector inclou competències cognitives: des de la descodificació simple fins al coneixement de vocabulari, d’estructures textuals més complexes, de lentorn, de la història, del món...i també ladequació als hàbits de lalumnat (tecnològics, culturals, lúdics...)
 19. 19. Fer i fer entendre que la lectura és la clau mestra de la informaciói una eina de construcció del coneixementEntendre la lectura des dun sentit ampli,com linstrument clau de la comunicació Entendre la tasca docent també com a content curation
 20. 20. El desplegamentde les competències bàsiques en el currículum (a partir del material del grup de treball del Departament dEnsenyament)
 21. 21. ٠ les avaluacions PISA es fan en base de lescompetències bàsiques (“clau”) des del 2000٠ tots els Estats occidentals treballen els curricula enbase de les competències (“objectius generalsdetapa”)٠ el Departament dEnsenyament les va concretar el2003 a partir de la Conferència Nacional dEducació٠ el gener de 2013 nha publicat el desplegamentcurricular de les matemàtiques i les lingüístiques (tantpel que fa a infantil i primària com secundàriaobligatòria)
 22. 22. ٠ la proposta competencial no esgota la totalitatdobjectius daprenentatge que cal assolir٠ els centres han de definir aquests objectius, partintde la premissa que: - les competències bàsiques hi han de ser claus - no tots els objectius de laprenentatge són de caire competencial - hi ha objectius i coneixements que es justifiquen per ells mateixos (i que també són necessaris)٠ el desplegament competencial permet: - la coherència entre els objectius de primària i secundària - una referència clara a lhora de les avaluacions internes i externes - situar el sistema en làmbit internacional
 23. 23. competènciescurrículum determinació de bàsiques de vigent letapa les dimensions Les dimensions són els blocs on sagrupen les competències segons criteris curriculars
 24. 24. determinació de les dimensions competències determinació decurrículum determinació de bàsiques de les competències vigent letapa les dimensions curriculars La competència bàsica és la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos
 25. 25. determinació de les dimensions competències determinació decurrículum determinació de bàsiques de les competències vigent letapa les dimensions curriculars nivells dassoliment Tres nivells dassoliment de la competènciaa partir del nivell considerat “acceptable” (suficient)
 26. 26. determinació de les dimensions determinació de les competències cuuriculars competènciescurrículum bàsiques de vigent letapa nivells dassoliment continguts clau Els coneixements necessaris per assolir la competència (a partit del currículum vigent)
 27. 27. determinació de les dimensions determinació de les competències cuuriculars competènciescurrículum bàsiques de nivells vigent letapa dassoliment continguts clau orientacions metodològiques Recomanacions de com actuar didàcticamentper assolir la competència (amb recursos i activitats)
 28. 28. determinació de les dimensions determinació de les competències cuuriculars competènciescurrículum nivells bàsiques de vigent letapa dassoliment continguts clau orientacions metodològiques orientacions per a lavaluació Recomanacions per avaluar cada competènciatenint present els descriptors i els nivells dassoliment
 29. 29. Competències bàsiques de làmbit lingüísticEducació Secundària Obligatòria (document del Departament dEnsenyament)
 30. 30. comprensió 3 competències lectora dimensió expressiócomunicativa 3 competències escrita comunicació 3 competències oral dimensió literària 3 competències dimensió actitudinal 3 actituds
 31. 31. Dimensió comunicativa Comprensió lectoraLa comprensió lectora és la capacitat d’una persona percomprendre, valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolirobjectius personals, desenvolupar el propi coneixement ipotenciar-lo, així com també per participar en la societat.
 32. 32. Dimensió comunicativa Comprensió lectoraCompetència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar elcontingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjansde comunicació i acadèmics per comprendre’lsCompetència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i elseu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàcticsper comprendre’lCompetència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestióde la informació per adquirir coneixement
 33. 33. Dimensió comunicativa Expressió escritaL’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escripturacom una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se,aprendre i participar en la societat.
 34. 34. Dimensió comunicativa Expressió escritaCompetència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situaciócomunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generaciód’idees i la seva organitzacióCompetència 5. Escriure textos de tipologia diversa i endiferents formats i suports amb adequació, coherència,cohesió i correcció lingüísticaCompetència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenircura de la seva presentació formal
 35. 35. Dimensió comunicativa Comunicació oralLa comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendrei expressar els missatges orals tenint present la situaciócomunicativa. Facilita, a través dels intercanvis amb elsaltres, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, iconstrueix el propi pensament i desenvolupa l’expressivitat ila fluïdesa.
 36. 36. Dimensió comunicativa Comunicació oralCompetència 7. Obtenir informació, interpretar i valorartextos orals de la vida quotidiana, dels mitjans decomunicació i acadèmics, incloent-hi els elementsprosòdics i no verbalsCompetència 8. Produir textos orals de tipologia diversaamb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística,emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinentsCompetència 9. Emprar estratègies d’interacció orald’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir iacabar el discurs
 37. 37. Dimensió literàriaLa literatura és un fet lingüístic, producte d’una forma decomunicació específica, com a expressió del món personali font de gaudi estètic. Com a producte social i cultural,s’emmarca en un context social i històric i ajuda acomprendre el món que ens envolta.
 38. 38. Dimensió literàriaCompetència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i elsperíodes més significatius de la literatura catalana,castellana i universalCompetència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinionsraonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, iinterpretant i valorant els recursos literaris dels textosCompetència 12. Escriure textos literaris per expressarrealitats, ficcions i sentiments
 39. 39. Dimensió actitudinal .Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per ac-cedir a la informació i al coneixement, i per al gaudipersonal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar elpensa-ment i comunicar-se amb els altresActitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccionsorals amb una actitud dialogant i d’escoltaActitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoraciópositiva de la diversitat lingüística de lentorn pròxim i darreu
 40. 40. Indicadors de riquesa competencial duna activitat (a partir dun document del CESIRE-CREAMAT i dun altre document del CESIRE-CDEC)
 41. 41. Indicadors de la riquesa competencial d’una activitatSón preguntes que poden orientar el professoratsobre el grau en què dins d’una activitates cultiven les competències de l’alumnat.Que una activitat sigui rica per desenvolupar lescompetències depèn de com es planteja l’activitat,és a dir, de les seves característiques,però també de com es gestiona a l’aula.
 42. 42. Quant al context1. La proposta o situació d’aprenentatge esrefereix a un context real o quotidià, i/o éssocialment rellevant per l’alumnat?2. És una proposta oberta? (permet aportacionsdiferenciades, contrast d’idees, resolucionsdiferents...?)3. Afavoreix fer emergir les idees que té l’alumnaten relació als fets o fenòmens que volem tractar,per treballar a partir d’elles i fer-les evolucionar?
 43. 43. Quant al mètode4. La proposta o situació d’aprenentatge éssignificativa i permet pensar ciència?5. L’activitat promou que l’alumnat arribi a fer-sepreguntes investigables que l’ajudin a entendre iinterpretar els fets i fenòmens del món?6. Ajuda a interpretar fets o fenòmens de l’entorndes de la seva complexitat, tot construint modelsde ciència?7. Implica fer recerca, selecció, organització icomunicació de la informació, fent ús dediferents instruments, eines (incloses les TIC) omaterials?
 44. 44. Quant al treball8. Es treballa a partir de “bones preguntes” mésque d’explicacions?9. Es treballa tenint en compte tant els sabers del’alumnat, el professorat, el diàleg que establimamb l’entorn... com altres fonts d’informació(llibres, diaris o revistes, pàgines web...)?10. Es posa en joc tant el treball i laresponsabilitat individual com el cooperatiu enparelles o en grups que porti a parlar, escoltar,argumentar, convèncer, consensuar...?
 45. 45. Quant a lús del llenguatge11. Estimula el treball de valors de coneixement(la perseverança, el dubte sistemàtic...) ipotencia lús del llenguatge específic de làreao matèria?12. Ajuda l’alumnat a reflexionar sobre què fa,raonar-ho i comunicar-ho fent ús de diferentsllenguatges (oral, escrit, gràfic, corporal...)?Quant a lautonomia13. Fomenta l’autonomia, la iniciativa il’autoregulació de l’alumnat per tal ques’impliqui en el seu aprenentatge14. Porta a aplicar coneixements ja adquiritsrelacionant-los amb d’altres, i a fer nousaprenentatges?
 46. 46. Quant a la transferència 15. L’activitat promou actuacions per intervenir en l’entorn posant en pràctica coneixement, valors i normes de convivència?. 16. Ajuda a relacionar conceptes de diferents parts de la matèria i de matèries diferents?
 47. 47. MODEL DIDÀCTIC COMPETENCIAL Pràctica reflexiva(a partir de material del Grup Tècnic en Pràctica Reflexiva, del Departament dEnsenyament)
 48. 48. Característiques de les activitats tenir lacció com a base del treball, induint lalumne a “fer” de manera conscient ser obertes i facilitar les capacitats de lalumne promoure dinàmiques de grup integrar tasques diversificades incloure tasques per a la transferència de coneixementsassegurar que lalumne sigui capaç dutilitzar i explicar demanera raonada allò que ha après
 49. 49. Característiques de la seqüència dactivitats explicitar objectius daprenentatge concretar els continguts que shi relacionen preveure diferents tipus dactivitats aplicar -amb flexibilitat- la pauta/seqüència de bastiment ESETE: - E (experimentació): treballar a partir de les experiències personals - S (estructura): estructurar i esquematitzar els coneixements previs - E (emmarca): posar en comú els coneixements previs i contextualitzar-los - T (teoritza): afegir coneixements procedents dexperts - E (experimentació 2): aplicar a la vida real una experimentació enriquida des de les experiències personals i dels coneixements adquirits
 50. 50. Característiques dels continguts curriculars ser funcionals (situacions reals o properes als alumnes...) estar dacord amb els objectius daprenentatgeintegrar diferents tipus de continguts (conceptuals,procedimentals...) en la seqüènciatractar-los de manera interdisciplinar, transversal iglobalitzadoraintegrar aspectes comunicatius com a eina bàsicadaprenentatge● ser compartits entre lequip docent
 51. 51. Característiques dels objectius competencialsdensenyament induir lalumne a lacció per resoldre situacions/problemes promoure la implicació de tot lalumnat permetre la integració contínua de nous coneixements promoure el treball transversal de diverses competències promoure la reflexió i el treball autònomdaprenentatge deixar clara la finalitat dels objectius contribuir a resoldre situacions/problemes de la vida real garantir ladquisició i lassoliment de competències bàsiques garantir ladquisició i lassoliment de competències transversals
 52. 52. Característiques dels rols de lalumnat participar activament reflexionar, analitzar i sintetitzar aplicar, generalitzar i decidir autoavaluar-se del professorat generar empatia, observar i escoltar conèixer lalumne, el context i lentorn planificar, comunicar, compartir i orientar els objectius proposar, pautar i dinamitzar reflexionar sobre la pròpia tasca dinamitzar el treball de lalumnat avaluar
 53. 53. Característiques de lavaluació de la seqüènciapermetre comprovar si lalumne és capaç daplicar elsaprenentatges en diferents contextos permetre valorar lassoliment dels objectius daprenentatgefacilitar pautes per a lautoavaluació (avaluació formadora) perpart de lalumne (extret dateneu.xtec.cat)
 54. 54. ENLLAÇOS
 55. 55. Departament dEnsenyament Competències bàsiques en el currículum Competències bàsiques de làmbit lingüístic (a lESO) Orientacions per a la millora de lexpressió escrita (a lESO)Indicadors de riquesa competencial duna activitat (CREAMAT) Indicadors de riquesa competencial duna activitat (CDEC) Aplicació de recursos al currículum (ARC)
 56. 56. Departament dEnsenyament Pràctica reflexiva (Grup Tècnic) Pràctica reflexiva (Ateneu)Rosa Fornell, Jordi Jubany, Francina Martí, Anna Pujol i Vicent Sanz (TAC 5, Departament dEnsenyament) Lectura en digital Neus Lorenzo Avaluació competencial
 57. 57. Webshttp://phobos.xtec.net/xarxacb/(xarxa de competències bàsiques)http://www.xtec.cat/audiovisuals/competencies/index.htmlhttp://competentes.wordpress.com/(blog sobre competències bàsiques)http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/competencies.html(les competències en imatges)http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/indexcompetencies2.html(programar per competències)https://sites.google.com/site/formacioarc/Introduccio(aprenentatge reflexiu i col·loboratiu)
 58. 58. Estudis PISA Resultats 2009 (Catalunya) Departament dEnsenyament 2009 (Catalunya) Estudi de desigualtats (Fundació Bofill) Daltres presentacions Llegir (en) digital. Competències comunicatives 2.0La comunicació: llengua i oralitat. Retòrica, oratòria i pragmàtica Estratègies de comunicació: de la presencialitat a le-learning Material docent: drets dautor, licències lliures i recursos 2.0
 59. 59. http://www.slideshare.net/JosepBargallohttp://josepbargallo.wordpress.com/http://en.gravatar.com/josepbargallohttp://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló-valls/44/8b7/1b2http://www.edmodo.com/josepbargallohttps://twitter.com/JosepBargallohttps://www.facebook.com/josep.bargallohttps://plus.google.com/102954714486064154635/abouthttp://pinterest.com/josepbargallo/ 2013 Josep Bargalló Valls

×