Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joselyn Gonzalez

145 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Joselyn Gonzalez

  1. 1. Serveis Lingüístics Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona Conxa Planas i Planas, cap dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, CERTIFICO: I, Conxa Planas i Planas, Head of the Language Services of the University of Barcelona, HEREBY CERTIFY: Que Joselyn Gonzalez ha dedicat un total de 65 hores a tasques de dinamització de grups de conversa d’anglès als centres d’autoaprenentatge de llengües de la UB, de l’octubre al desembre de 2014, d’acord amb el conveni de col·laboració per a la formació pràctica signat per la UB amb el Centre d’Estudis de les Universitats de Califòrnia i Illinois a Barcelona. I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat. Barcelona, 14 de gener de 2015 that from October to December of 2014 and within the framework of the collaboration agreement for practical training signed by the University of Barcelona (UB) with the Centro de Estudios de las Universidades de California y de Illinois en Barcelona, Joselyn Gonzalez, has completed a total of 65 hours in language promotion tasks in English language conversation exchange groups in the self-access language learning centres of the UB. And in witness whereof and for all pertinent purposes, I hereby sign this certificate. Barcelona, 14 January 2015

×