Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ã Oxford University Press 2006  1  New English Pre­Intermediate 
File 1 
Vocabulary Banks 
Classroom language 
Ask and ans...
ã Oxford University Press 2006  2  New English Pre­Intermediate 
introduce  /Intr@"dju;s/  predstaviť, 
uviesť 
mime  /maI...
ã Oxford University Press 2006  3  New English Pre­Intermediate 
stone (noun)  /st@ÁUn/  kameň, skala 
suddenly  /"sØVdnli...
ã Oxford University Press 2006  4  New English Pre­Intermediate 
pessimist  /"pesImIst/  pesimista 
phrase book  /"freIz b...
ã Oxford University Press 2006  5  New English Pre­Intermediate 
population  /pQpju"leISn/  populácia, 
obyvateľstvo 
pred...
ã Oxford University Press 2006  6  New English Pre­Intermediate 
do  /du;/  robiť 
make  /meik/  robiť, vytvárať, 
vyrobiť...
ã Oxford University Press 2006  7  New English Pre­Intermediate 
obsessive  /@b"sesIv/  chorobný, 
posadnutý 
organization...
ã Oxford University Press 2006  8  New English Pre­Intermediate 
energetic  /en@"dZetIk/  energický, 
rázny 
enormous  /I"...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vocabulary

546 views

Published on

English vocabulary

Published in: Education
 • What every man is obsessed over. But will never tell you. Read more. ☞☞☞ https://t.cn/A6yxiH0S
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ HelpWriting.net ⇐ They helped me for writing my quality research paper on diabetes, and of course by keeping my all other needs fulfilled.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Check the source ⇒ HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Celebrated pianist Scott Henderson says: "I am thoroughly impressed by the system's ability to multiply your investment! ➤➤ http://t.cn/A6zP24pL
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Check out the brain training for Dogs course now. It's great for eliminating any bad behaviors by tapping into your dog's hidden intelligence. ♥♥♥ http://ishbv.com/brainydogs/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Vocabulary

 1. 1. ã Oxford University Press 2006  1  New English Pre­Intermediate  File 1  Vocabulary Banks  Classroom language  Ask and answer the questions.  /A;sk @nd A;ns@ D@ "kwestS@nz/  Pýtajte sa a odpovedajte na otázky.  Don’t speak (Italian).  /d@unt spi;k/  Nehovorte (taliansky).  Don’t write.  /d@unt raIt/  Nepíšte.  Go to page 33.  /g@u t@ peIdZ T3;ti fO;/  Choďte na stranu 33.  Look at the board.  /lUk @t D@ bOd/  Pozrite sa na tabuľu.  Sit down.  /sIt daUn/  Sadnite si.  Stand up.  /st&nd Vp/  Postavte sa.  Turn off your mobile.  /t3;n Qf y@ "m@ubaIl/  Vypnite si mobilný  telefón.  Work in pairs.  /w3;k In pe@z/  Pracujte v dvojiciach.  Write down the words.  /raIt daUn D@ w3;dz/  Napíšte si slová.  Bye.  /baI/  Ahoj. Dovi. (pri lúčení)  Can I have a piece of paper,  please?  /k@n aI h&v @ pi;s @v "peIp@ pli;z/  Môžem dostať kúsok  papiera, prosím?  Could you repeat that, please?  /kUd j@ r@"pi;t D&t pli;z/  Mohli by  ste to zopakovať, prosím?  Have a good weekend.  /h&v @ gUd wi;"kend/  Prajem vám pekný  víkend.  Here you are.  /hI@ ju; A;/  Nech sa  páči.  How do you pronounce it?  /haU d@ j@ pr@"naUns It/  Ako sa to  vyslovuje?  How do you say sheep in English?  /haU d@ j@ seI Si;p In "INglIS/  Ako  sa povie ovca po anglicky?  How do you spell it?  /haU d@ j@ spel It/  Ako sa to píše?  See you on Monday.  /si; ju; Qn "tSu;zdeI/  Dovidenia v pondelok.  Sorry I’m late.  /sQri aIm leIt/  Ospravedlňujem sa, že meškám.  What does awful mean?  /wQt d@z "O;f@l mi;n/  Čo znamená awful?  Which page is it?  /wItS peIdZ Iz It/  Ktorá to je strana?  You too.  /ju; tu;/  Tebe tiež. Ty  tiež.  choose  /tSu;z/  vybrať  circle (verb)  /"s3;kl/  zakrúžkovať  complete (verb)  /k@m"pli;t/  dokončiť  copy the rhythm  /"kQpi D@ "rIDm/  napodobnite melódiu  cover the text  /"kVv@ D@ tekst/  zakryte si text  cross (noun ­ opposite of tick)  /krQs/  zaškrtnúť  cross out  /krOs aUt/  škrtnúť  match (something with something)  /m&tS/  spojiť  tick (noun)  /tIk/  označiť  underline (v)  /Vnd@"laIn/  podčiarknuť  Personality adjectives  extrovert  /"ekstr@v3;t/  extrovert,  extrovertný  friendly  /"fr@ndli/  priateľský  funny  /"fVni/  zábavný  generous  /"dZen@r@s/  štedrý  hard­working  /hA;d"w3;kIN/  usilovný  lazy  /"leIzi/  lenivý  mean (opposite – generous)  /mi;n/  lakomý, skúpy  quiet  /"kwai@t/  tichý  serious  /"si@ri@s/  vážny  shy  /SaI/  nesmelý, hanbiaci sa  talkative  /"tO;k@tIv/  zhovorčivý  unfriendly  /Vn"frendli/  nepriateľský  The body  arm  /A;m/  plece, rameno  back  /b&k/  chrbát  bite  /baIt/  hrýzť, štípať  brain  /breIn/  mozog  ear  /I@/  ucho  eye  /ai/  oko  face  /feIs/  tvár  feel  /fi;l/  cítiť (sa)  feet  /fi;t/  nohy (chodidlá)  finger  /fINg@/  prst  foot  /fUt/  noha (chodidlo)  hair  /he@/  vlasy  hand  /h&nd/  ruka  head  /h@d/  hlava  hear  /hI@/  počuť  heart  /hA;t/  srdce  kick  /kIk/  kopnúť  kiss  /kIs/  bozkávať  knee  /ni;/  koleno  leg  /leg/  noha  lip  /lIp/  pera  mouth  /mauT/  ústa  neck  /nek/  krk  nose  /n@uz/  nos  see  /si;/  vidieť  shoulder  /"S@uld@/  rameno  smell  /smel/  cítiť, čuchať  smile (verb)  /smaIl/  usmievať sa  stomach  /"stVm@k/  žalúdok  teeth  /ti;T/  zuby  think  /TINk/  myslieť  toe  /t@U/  palec (na nohe)  tongue  /tVN/  jazyk  tooth  /tu;T/  zub  touch  /tVtS/  dotknúť sa  More Words to Learn  another  /@"nØVD@/  ešte jeden, iný,  ďalší  art gallery  /A;t "g&l@ri/  umelecká  galéria  artist  /"A;tIst/  umelec  at least  /@t "li;st/  aspoň,  prinajmenšom  author  /"O;T@/  autor  (at the) back  /b&k/  vzadu  choose  /tSu;z/  vybrať  contain  /k@n"teIn/  obsahovať  definition  /def@"nISn/  definícia  (go on a) date  /d@It/  (ísť na) rande  (the) date (i.e. 10/02/05)  /d@It/  rande, schôdzka  draw (a picture)  /drO;/  kresliť  each  /i;tS/  každý  exam  /Ig"z&m/  skúška  explain  /Ik"spleIn/  vysvetliť  famous for  /"feIm@s fO;/  slávny,  známy (niečím)  favourite  /"feIvrIt/  obľúbený  for example  /f@ Ig"zA;mpl/  napríklad  foreign languages  /"fQrIn "l&NgwIdZIz/  cudzie jazyky  (at the) front  /frØVnt/  vpredu  have in common  /h&v In "kQm@n/  mať spoločné  I’m sure  /aIm SÁU@/  som si istý  (on the) Internet  /"Int@n@t/  (na)  Internet(e)  This Wordlist is organized File by File. It includes all the words in the Vocabulary Banks in the  Student’s Book and the MultiROM, all the words which are highlighted in the Student’s Book, and  all the words in the More Words to Learn sections of the Workbook.  New English File Pre­Intermediate slovníček
 2. 2. ã Oxford University Press 2006  2  New English Pre­Intermediate  introduce  /Intr@"dju;s/  predstaviť,  uviesť  mime  /maIm/  mím, šašo,  pantomíma  painting  /"peIntIN/  obraz  panic  /"p&nIk/  panika  partner (i.e. person you're working  with, not life partner)  /"pA;tn@/  partner  picture (noun)  /"pIktS@/  obrázok  popular  /"pQpjÁ@l@/  obľúbený  poster  /"p@UÁst@/  plagát  prefer  /prI"f3;/  uprednostňovať  recognize  /"rek@gnaIz/  rozoznať  sporty  /"spO;tI/  športový  the opposite (of)  /Di; "Qp@zIt/  protiklad (niečoho)  traditional  /tr@"dIS@nl/  tradičný  try (to do something)  /traI/  skúšať  unusual  /ØVn"ju;ZuÁ@l/  nezvyčajný  website  /"w@bsaIt/  internetová  stránka  What kind of …?  /wQt kaInd @v/  Aký druh...?  More words in File 1  abroad  /@"brOd/  zahraničie  appearance (what you look like)  /@"pI@r@ns/ vzhľad  be born  /bi; bO;n/  narodiť sa  behind  /bI"haInd/  za  between  /bI"twi;n/  medzi  borrow  /"bQr@u/  vypožičať (si)  carefully  /"ke@f@li/  opatrne,  starostlivo  chat (not internet)  /tS&t/  rozprávať, tárať, vykladať  choice  /tSOIs/  výber  coins  /kOInz/  drobné  colleague  /"kQli;g/  kolega  company (i.e. a business)  /"kVmp@ni/  spoločnosť  conference  /"kQnfr@ns/  konferencia  dislike  /dIs"laIk/  nemať rád  flight  /flaIt/  let  get on (well) with  /get Qn wID/  vychádzať s niekým (dobre)  in  /In/  v, vo  in front of  /In frVnt @v/  pred  in the middle  /In D@ "mIdl @v/  v  strede  instrument (musical)  /"Intr@m@nt/  nástroj (hudobný)  lose (can’t find)  /lu;z/  stratiť  next to  /nekst t@/  blízko, vedľa  on  /Qn/  na  on the left  /Qn D@ left/  vľavo  on the right  /Qn D@ raIt/  vpravo  opposite  /"Qp@zIt/  oproti  pleased  /pli;zd/  potešený  programme (TV)  /"pr@Ugr&m/  program  purpose (objective)  /"p3;p@s/  účel  puzzle  /"pVzl/  hádanka, hlavolam  same  /seIm/  rovnaký, ten istý  sense of humour  /sens @v "hju;m@/  zmysel pre humor  show (verb)  /S@U/  ukázať  single (not married)  /"sIngl/  slobodný;  jednoduchý  stand (verb)  /st&nd/  stáť  sunglasses  /"sVnglA;sIz/  slnečné  okuliare  surprised  /s@"praIzd/  prekvapený  sweet (personality)  /swi;t/  sladký  type (i.e. she's not my type)  /taIp/  typ  under  /Vnd@/  pod  wrong  /wrQN/  zlý  File 2  Vocabulary Banks  Phrases with go  go abroad  /g@U @2"brO;d/  ísť do  zahraničia  go away for the weekend  /g@U @"weI f@ D@ "wi;kend/  ísť preč na  víkend  go by car / bus / plane / train  /g@U baI cA;/ /bVs/ /pleIn/  ísť autom /  autobusom / lietadlom / vlakom  go camping  /g@U "k&mpIN/  ísť  táboriť  go for a drink  /g@U f@ @ drINk/  ísť  si vypiť  go for a walk  /g@U f@ @ wO;k/  ísť  na prechádzku  go out at night  /g@U aUt @t naIt/  ísť v noci von  go shopping  /g@U "SQpIN/  ísť  nakupovať  go sightseeing  /g@U "saItsi;jIN/  ísť  na prehliadku (mesta)  go skiing  /g@U ski;jIN/  ísť lyžovať  go swimming  / sailing/g@U "swImIN/  ísť plávať  go to the beach  /g@U t@ D@ bi;tS/  ísť na pláž  Other holiday activities  buy souvenirs  /baI su;v@"nI@z/  kupovať suveníry  have a good time  /h&v @ gUd taIm/  mať sa dobre, užívať si  hire a car  /haI@ @ kA;/  prenajať si  auto  meet friends  /mi;t frendz/  stretnúť  sa s priateľmi  rent an apartment  /rent @n @"pA;tm@nt/  prenajať si apartmán  spend money  / time/spend mVni/ /tAim/  míňať peniaze  stay in a hotel  / campsite  /steI In @ h2"@Utel/  bývať v hoteli/kempe  sunbathe on the beach  /"sVnb@ID Qn D@ bi;tS/  opaľovať sa na pláži  take photos  /teIk "f@Ut@Uz/  fotografovať  walk in the mountains / around the  town  /wO;k In D@ "maUnt@nz/ /@"raUnd D@ taUn/  chodiť po  horách/meste  The weather  boiling  /"bOIlIN/  vriaci  cloudy  /"klaudi/  zamračený  cold  /k@Uld/ chladný, studený  foggy  /"fQgi/  hmlistý  freezing  /"fri;zIN/  ľadový, mrznúci  hot  /hQt/  horúci  rain  /rein/  daždivý; dážď  snow  /sn@U/  snežný; sneh; snežiť  sunny  /"sVni/  slnečný  windy  /"wIndi/  veterný  More Words to Learn  again  /@"g@In/  opäť, znova  attack (verb)  /a"t&k/  útok, útočiť  awful  /"O;fUÁl/  hrozný, odporný  balcony  /"b&lk@ni/  balkón  become  /bI"kØVm/  stať sa (niekým,  niečím)  break up with (a boyfriend)  /br@Ik ØVp wID/  rozísť sa s niekým  club (i.e. nightclub)  /klVb/  klub  dark (e.g. coat)  /dA;k/  temný,  tmavý  delicious  /dI"lIS@s/  výborný (jedlo)  deserve  /dI"z3;v/  zaslúžiť si  DJ  /"di;dz@I/  DJ  each other  /i;tS "VØD@/  jeden druhého  escape (from)  /Is"k@Ip/  uniknúť (z)  every  /2"evri/  každý  exhibition  /"eksIbISn/  výstava  fantastic  /f&n"t&stIk/  fantastický  follow  /"fQl@UÁ/  nasledovať  furious  /"fjUÁ@rI@s/  rozzúrený, zúrivý  great (v.good)  /gr@It/  skvelý, veľký  I’m afraid (regret not fear)  /aIm @"fr@Id/  obávam sa  immediately  /I"mi;di@tli/  hneď,  okamžite  in fact  /In "f&kt/  naozaj, v  skutočnosti  lead singer  /li;d "sIN@/  hlavný  spevák  lovely  /"lØVvli/  pôvabný, rozkošný  luckily  /"lØVkIli/  našťastie  lyrics  /"lIrIks/  text piesne  madly (in love)  /"m&dli/  bláznivo  (zamilovaný)  miserable  /"mIzr@bl/  biedny, úbohý  perfect (adj)  /"p3;fIkt/  skvelý,  perfektný  plane crash  /pl@In kr&S/  letecká  havária  poems  /"p@UÁImz/  básne  share (verb)  /Se@/  zdieľať  shout (verb)  /SaUÁt/  kričať  sign (noun)  /saIn/  podpísať; podpis
 3. 3. ã Oxford University Press 2006  3  New English Pre­Intermediate  stone (noun)  /st@ÁUn/  kameň, skala  suddenly  /"sØVdnli/  náhle  terrible  /"terIbl/  hrozný  the news  /D@ nju;z/  správy  wedding  /"wedIN/  svadba  wonderful  /"wØVnd@fÁl/  podivuhodný, skvelý  More Words in File 2  ambition  /&m"bISn/  ambícia,  ctižiadosť  argue  /"A;gju;/  hádať sa, dokazovať  cocktail  /"kQkteIl/  kokteil  couple(two people)  /"kVpl/  pár  (dvaja ľudia)  decade  /"dekeId/  dekáda,  desaťročie  degrees (Celsius)  /di"gri;z/  stupne  disaster  /dI"zA;st@/  prírodná  katastrofa  diving  /"daIvIN/  potápanie  dramatic  /dr@"m&tIk/  dramatický  elevator  /"el@veIt@/  výťah  heat (noun)  /hi;t/  teplo  heatwave  /"hi;tweIv/  tepelná vlna  hold (i.e. hands)  /h@Uld/  držať  (ruky)  honeymoon  /"hVnimu;n/  medové  týždne, svadobná cesta  hurry (verb)  /"hVri/  ponáhľať sa  invite (verb)  /In"vaIt/  pozvať  knock (on the door)  /nQk/  klopať  (na dvere)  lifetime (noun)  /"laIftaIm/  životnosť  lift (elevator)  /lIft/  výťah  memorable  /"memr@bl/  pamätný,  nezabudnuteľný  memory  /"memri/  pamäť  paradise  /"p&r@daIs/  raj  peaceful  /pi;sf@l/  pokojný,  mierumilovný  romantic  /r@"m&ntIk/  romantický  room service  /ru;m "s3;vIs/  hotelová služba  seafood  /"si;fu;d/  morské ryby  shock (noun)  /SQk/  šok, úžas  sights  /saIts/  pamiatka, turistická  atrakcia  somewhere  /"sVmwe@/  niekde,  niekam  File 3  Vocabulary Banks  Opposite verbs  arrive  /@"raIv/  prísť, doraziť  leave (opposite arrive)  /li;v/  odísť,  opustiť  borrow(from somebody)  /"bQr@U/  požičiať si  lend  /lend/  požičiať (niekomu)  buy  /baI/  kúpiť, kupovať  sell  /sel/  predať, predávať  catch (a train)  /k&tS/  chytiť (vlak)  miss (a train)  /mIs/  zmeškať (vlak)  fail  /feIl/  zlyhať, prepadnúť  pass  /pA;s/  urobiť (skúšku)  find  /faInd/  nájsť  lose (a match)  /lu;z/  stratiť (zápas)  forget  /f@"get/  zabudnúť, zabúdať  remember  /rI"memb@/  (za)pamätať  si  get (a letter)  /get/  dostať (list)  receive  /rI"sI;v/  prijať  send  /send/  poslať  learn  /l3;n/  učiť sa  teach  /ti;tS/  naučiť (koho čo/čomu)  pull  /pUl/  vytiahnuť, vyhrnúť  push (the door)  /pUS/  zatlačiť (na  dvere)  turn off (TV)  /t3;n Qf/  vypnúť  (TV)  turn on (TV)  /t3;n Qn/  zapnúť  (TV)  win (a match)  /wIn/  vyhrať (zápas)  More Words to Learn  appear (make an appearance)  /@"pI@/  objaviť sa, zjaviť sa (dostaviť  sa)  as well as  /@z "wel @z/  rovnako ako,  tiež  au pair  /@ÁU "pe@/  pomocníčka v  domácnosti  builder  /"bIld@/  stavbár  busy  /"bIzi/  zaneprázdnený  champagne  /S&m"peIn/  šampanské  Cheer up!  /tSI@ ØVp/ Vzchop sa!  Congratulations! /k@ngr&tSuÁl@ISnz/  Gratulujem(e)!  definitely  /defIn@tli/  určite,  definitívne  don’t worry  /d@UÁnt wVØri/  neobávaj  sa, nemaj strach  electrician  /Ilek"trISn/  elektrikár  especially  /Is"peSli/  obzvlášť, najmä  everything  /"evriTIN/  všetko  for a short time  /f@ @ SO;t taIm/  na  krátky čas  frightened  /fraIt@nd/  vyľakaný,  vystrašený  go on (continue)  /g@UÁ Qn/  pokračovať  Good luck!  /gÁUd lVØk/  Veľa šťastia!  hurt (verb)  /h3;t/  zraniť, poraniť,  bolieť  I (don’t) think so  /aI TINk s@UÁ/  (Ne)myslím si.  I hope so / I hope not  /aI h@ÁUp s@UÁ/ /nQt/  Dúfam, že áno. / Dúfam, že  nie.  improve  /Im"pru;v/  zlepšiť,  vylepšiť  injection  /In"dZektSn/  injekcia  It depends  /It dI"pendz/  Záleží na  tom. Príde na to.  journey (noun)  /"dZ3;ni/  cesta  maybe  /"meIbi/  možno  my own (i.e. my own room)  /maI "@UÁn/  môj vlastný (moja vlastná  izba)  nervous  /"n3;v@s/  nervózny  Oh dear!  /@ÁU "dI@/  Prepána! Môj  bože!  patient (noun)  /"peIS@nt/  pacient  perhaps  /p@"h&ps/  možno, snáď  piece of paper  /pi;s @v "peIp@/  kus  papiera  plumber  /"plVØm@/  inštalatér,  klampiar  probably  /"prQb@bli/  pravdepodobne  promise (noun)  /"prQmIs/  sľub  romance  /"r@UÁm&ns/  milostný  vzťah/pomer  secret  /"si;krIt/  tajomstvo  successful  /s@ksesfÁl/  úspešný  that’s great  /D&ts greIt/  to je  výborné/skvelé  too expensive  /tu; Ik"spensIv/  príliš  drahé  until  /ØVn"tIl/  až kým, dokiaľ  violin  /vaI@"lIn/  husle  More words in File 3  a bit  /@ bIt/  trochu  already  /O;l"redi/  už  arrangements  /@"reIndZm@nts/  plány, prípravy  baked  /beIkd/  pečený  Best wishes  /best "wISIz/  Prajem  všetko najlepšie (na konci listu)  call back (on the phone)  /kO;l b&k/  zavolať späť (telefónom)  celebration  /sel@"breISn/  oslava  come back  /kVm aUt/  vrátiť sa  depressed  /dI"prest/  sklesnutý,  stiesnený, deprimovaný  double­decker(bus)  /"dVbl "dek@/  poschodový (autobus)  either (which ever)  /"aID@/  ktorýkoľvek (z dvoch), ani jeden  z dvoch (v zápornej vete)  eternal  /I"t3;n@l/  večný  exotic  /Ig"zQtIk/  exotický,  špeciálny  give back  /gIv b&k/  vrátiť  last  /lA;st/  posledný  look after  /lUk "A;ft@/  (po)starať sa,  dohliadnuť na  look for  /lUk f@/  hľadať  look forward to  /lUk "fO;w@d t@/  tešiť sa na  main course  /meIn kO;s/  hlavný  chod  mushroom/"mVSru;m/  huba, hríb  operation (hospital)  /Qp@"reISn/  operácia (v nemocnici)  organize  /"O;g@naIz/  organizovať  owl  /aUl/  sova  pay back (verb)  /peI b&k/  splatiť,  vrátiť peniaze
 4. 4. ã Oxford University Press 2006  4  New English Pre­Intermediate  pessimist  /"pesImIst/  pesimista  phrase book  /"freIz bUk/  konverzačná príručka  positive  /"pQsItIv/  pozitívny, kladný  psychoanalyst  /saIk@U"an@lIst/  psychoanalytik  rare (i.e. steak)  /re@/  výborný,  znamenitý (rezeň, biftek)  research (noun)  /rI"s3;tS/  výskum  starter (meal)  /"stA;t@/  predjedlo  (jedlo)  steak  /steIk/  rezeň, biftek  swap (verb)  /swQp/  vymeniť (si)  symbol  /"sImb@l/  symbol, znak  take back  /teIk b&k/  vrátiť sa (v  spomienkach)  tip (a piece of advice)  /tIp/  tip,  rada  truth  /tru;T/  pravda  well done (i.e. steak)  /wel dVn/  dobre prepečený (rezeň)  wine list  /waIn lIst/  zoznam vín  File 4  Vocabulary Banks  Singular clothes  belt  /belt/  opasok  blouse  /blaUz/  blúza, blúzka  cap  /k&p/  čiapka  coat  /k@ut/  kabát  dress  /dres/  šaty  hat  /h&t/  klobúk  jacket  /"DZ&kIt/  sako  scarf  /skA;f/  šál, šatka  shirt  /S3;t/  košeľa  skirt  /sk3;t/  sukňa  suit  /su;t/  šaty, oblek  sweater  /"swet@/  sveter  tie  /taI/  viazanka, kravata  top  /tQp/  vrch (tričko, tielko)  tracksuit  /"tr&ksu;t/  tepláková  súprava  T­shirt  /"ti; S3;t/  tričko  Plural clothes  boots  /bu;ts/  topánky, čižmy  jeans  /DZi;nz/  džínsy  pyjamas  /p@"dZA;m@z/  pyžamo  shoes  /Su;z/  topánky  shorts  /SO;ts/  šortky  socks  /sQks/  ponožky  tights  /taIts/  pančuchové nohavice,  pančuchy  trainers  /"treIn@z/  športové/bežecké topánky  trousers  /traUz@z/  nohavice  Verbs used with clothes  get dressed  /get drest/  obliecť sa  put on  /pUt Qn/  obliecť sa  take off  /teIk Qf/  vyzliecť sa  try on  /traI Qn/  vyskúšať  wear  /we@/  nosiť (oblečenie)  Opposite adjectives  boring  /"bO;rIN/  nudný  exciting  /ek"saItIN/  vzrušujúci  interesting  /"Intr@stIN/  zaujímavý  clean  /kli;n/  čistý  polluted  /p@"lu;tId/  znečistený  comfortable  /"kVmft@bl/  komfortný, pohodlný  uncomfortable  /Vn"kVmft@bl/  nepohodlný  crowded  /"kraUdId/  preľudnený  empty  /"empti/  prázdny  dangerous  /"deIndZ@r@s/  nebezpečný  safe  /seIf/  bezpečný  far  /fA;/  ďaleký  near  /nI@/  blízky  happy  /"h&pi/  šťastný  unhappy  /un"h&pi/  nešťastný  healthy  /"helTi/  zdravý  unhealthy  /Vn"helTi/  nezdravý  modern  /"mQd@n/  moderný  old  /@Uld/  starý  noisy  /"nOIsi/  hlučný  quiet  /"kwaI@t/  tichý  patient  /"peISnt/  trpezlivý  impatient  /Im"peISnt/  netrpezlivý  polite  /p@"lait/  zdvorilý, slušný  impolite  /Imp@"lait/  nezdvorilý  rude  /ru;d/  hrubý, neslušný  possible  /"pQsIbl/  možný  impossible  /Im"pQsIbl/  nemožný  tidy  /"taIdi/  uprataný, upravený  untidy  /Vn"taIdi/  neuprataný  More Words to Learn  accident  /"&ksId@nt/  nehoda  at the last minute  /&t D@ lA;st "mInIt/  v poslednej chvíli  business (company)  /"bIzn@s/  obchodná (spoločnosť)  chain (of shops)  /"tSeIn/  reťaz  (obchodov)  change (noun – money)  /tSeIndZ/  zmeniť (peniaze)  company (i.e. business)  /"kVØmp@ni/  spoločnosť (obchodná)  complain  /k@m"pleIn/  sťažovať sa  covered (with)  /"kØVv@d/  pokrytý  (čím)  exactly the same  /Ig"z&ktli D@ s@Im/  presne to isté  fall over  /fO;l "@UÁv@/  prevrhnúť sa,  prevrátiť sa  fashionable  /"f&Sn@bl/  módny,  elegantný  find out  /faInd aUÁt/  zistiť  gardener  /"gA;dn@/  záhradník  go to court  /g@U t@ kO;t/  ísť na súd  greengrocer  /"gri;ngr@UÁs@/  obchodník s ovocím a zeleninou  have an argument  /h&v @n "A;gjUÁm@nt/  pohádať sa  headlines  /"hedlaInz/  titulky v  novinách  insult (verb)  /In"sVØlt/  urážať  judge (person)  /dZØVdZ/  sudca  mess (noun)  /mes/  neporiadok  moody  /"mu;di/  náladový  newspaper article  /"nju;zpeIp@ "A;tIkl/  novinový článok  obsessed (with)  /@b"sest/  posadnutý  (čím)  of course  /@v kO;s/  samozrejme,  iste  previous  /"pri;vi@s/  predchádzajúci  relaxed  /rI"l&kst/  uvoľnený  reputation  /repju"ÁteISn/  povesť,  reputácia  several  /"sevr@l/  viacero, niekoľko  slow down  /sl@UÁ "daUÁn/  spomaliť  speed (velocity)  /spi;d/  rýchlosť  store (big shop)  /stO;/  sklad (veľký  obchod)  stressed (under pressure)  /strest/  stresovaný (pod tlakom)  stressful  /"stresfl/  stresový  sure (certain)  /SÁU@/  istý  the main reason  /D@ meIn "ri;zn/  hlavný dôvod  throw out (a person)  /Tr@ÁU aUÁt/  vyhodiť (osobu)  too much (chocolate)  /tu; mØVtS/  príliš veľa (čokolády)  traffic (noun)  /tr&fIk/  dopravný  ruch, doprava  treat (something as a …)  /tri;t/  vyjednať, spracovať (niečo)  washing machine  /wQSIN m@Si;n/  práčka  More words in File 4  accent (i.e. regional)  /"aks@nt/  prízvuk (oblastný)  answerphone  /"A;ns@f@Un/  (telefónny) záznamník  atmosphere (ambience)  /"&tm@sfI@/  atmosféra  chat (on the internet)  /tS&t/  rozprávať sa (na Internete)  clean (verb)  /cli;n/  čistiť  contribute  /"kQntrIbju;t/  prispieť  fancy dress  /"f&nsI dres/  maškarný  kostým  guess (verb)  /ges/  hádať, odhadnúť  hammer  /"h&m@/  kladivo  inexpensive  /InIks"pensive/  lacný  intolerable  /In"tQl@r@bl/  neznesiteľný  key ring  /"ki; rIN/  krúžok na kľúče  kind (nice)  /kaInd/  láskavý  leave (things on the floor)  /li;v/  nechať (veci na podlahe)  narrow  /"n&r@u/  úzky  outdoor  /aUt"dO;/  vonkajší
 5. 5. ã Oxford University Press 2006  5  New English Pre­Intermediate  population  /pQpju"leISn/  populácia,  obyvateľstvo  predict  /pr@"dIkt/  predpovedať  public transport  /"pVblIk "tr&nzpO;t/  verejná doprava  react  /ri;"&kt/  reagovať  ruin (verb)  /"ru;In/  zničiť, skaziť  save time  /seIv taIm/  ušetriť čas  sickness  /"sIkn@s/  choroba  straight ahead (direction)  /streIt @"hed/  priamo vpred (smer)  tidy (verb)  /"taIdi/  upratovať  underground (train system)  /"Vnd@graUnd/  podzemný, pod  zemou  waste time  /weIst taIm/  strácať čas  File 5  Vocabulary Banks  Verbs + infinitive  decide  /dI"saId/  rozhodnúť (sa)  forget  /f@"get/  zabudnúť  help  /help/  pomôcť  hope  /h@Up/  dúfať  learn  /l3;n/  učiť sa  need  /ni;d/  potrebovať  offer  /"Qf@/  ponúkať  plan  /pl&n/  plánovať  pretend  /prI"tend/  predstierať  promise  /"prQmIs/  sľúbiť  remember  /rI"memb@/  zapamätať  si  try  /traI/  skúšať  want  /wQnt/  chcieť  would like  /wUd laIk/  rád by  Verbs + ­ing  enjoy  /In"dZOI/  mať (veľmi) rád  finish  /"fInIS/  dokončiť  go on (=continue)  /g@U Qn/  pokračovať  hate  /heIt/  nenávidieť  like  /laIk/  mať rád  love  /lVv/  milovať  (don’t) mind  /maInd/  (ne)prekážať  spend (time)  /spend/  stráviť (čas)  start  /stA;t/  začať  stop  /stQp/  zastaviť, prestať  Prepositions of movement  across  /@"krQs/  cez, krížom  along  /@"lQN/  pozdĺž, okolo  down  /daUn/  dole  into  /"Intu;/  do, dovnútra  out of  /"aUt @v/  von, z  over  /"@Uv@/  nad  past  /pA;st/  za, mimo  round  /raUnd/  okolo  through  /Tru;/  cez, skrz  towards  /t@"wO;dz/  smerom k, ku  under  /"Vnd@/  pod  up  /Vp/  hore  More Words to Learn  a whole day  /@ h@ÁUl deI/  celý deň  against (the rules)  /@"geInst/  proti  (predpisom)  be good at  /bi; gÁVd &t/  byť dobrý  v  breathe  /bri;D/  dýchať  celebration  /selI"br@ISn/  oslava  complicated  /"kQmplIkeItId/  zložitý, komplikovaný  control (verb)  /k@n"tr@UÁl/  kontrolovať, riadiť  experiment (noun)  /ik"sperim@nt/  pokus, experiment  fans (i.e. football)  /f&nz/  fanúšikovia (futbal)  fire (noun)  /"fAI@/  oheň, požiar  forest  /"fQrIst/  les  goal  /g@UÁl/  gól; cieľ  great­grandmother  /greIt "gr&nmVØD@/  prababička  guide (noun, person, i.e. tourist)  /gAId/  sprievodca  hairdresser  /"he@dres@/  kaderník  hairstyle  /"he@staIl/  účes  hole (i.e. golf)  /h@UÁl/  jamka (golf)  impersonal  /Im"p3;sn@l/  neosobný,  objektívny  incredible  /In"kred@bl/  neuveriteľný, skvelý  in the corner  /In D@ "kO;n@/  v rohu  it doesn’t matter  /It dØVznt "m&t@/  nezáleží na tom  match (football)  /m&tS/  zápas  (futbalový)  motivate  /"m@ÁUtIveIt/  motivovať  mystery  /"mIstri/  záhada  nature  /"neItS@/  príroda  net (football)  /net/  sieť (futbal)  obligatory  /Q"blIg@tri/  záväzný,  povinný  permitted  /p@"mItId/  povolený  phrase book  /"fr@Iz bUÁk/  konverzačná príručka  pitch (football)  /pItS/  ihrisko  (futbalové)  player (football)  /"pleI@/  hráč  (futbal)  psychiatrist  /sAI"kAI@trIst/  psychiater  recommend  /rek@"mend/  doporučiť  score (a goal)  /skO;/  streliť (gól)  stadium  /"steIdI@m/  štadión  storm (noun)  /stO;m/  búrka  survive  /s@"vaIv/  prežiť  take off (i.e. a plane)  /teIk "Qf/  vzlietnuť (lietadlom)  track (running)  /tr&k/  trať  (bežecká)  unbelievable  /ØVnbI"li;v@bl/  neuveriteľný  wedding reception  /"wedIN rI"sepSn/  svadobná hostina  More words in File 5  accommodation  /@kQm@"deISn/  ubytovanie  aerobics  /e@"r@UbIks/  aerobik  ahead(i.e. the day ahead)  /@"hed/  dopredu, vopred (deň vopred)  alive  /@"laIv/  nažive  baseball  /"beIsbO;l/  bejzbal  basketball  /"bA;skItbO;l/  basketbal  blow  /bl@U/  pískať  body­language  /"bQdi "l&NgwIdZ/  reč tela  champions  /"tS&mpj@nz/  majstri  cry (tears)  /kraI/  plakať (slzy)  cycling  /"saIklIN/  cyklistika  despair  /dIs"pe@/  zúfalstvo  dial (verb)  /"daI@l/  vytočiť  (telefónne číslo)  dominate  /"dQmIneIt/  prevládať  exchange  /Iks"tSeInZ/  vymeniť  expect  /Iks"pekt/  očakávať  golf  /gQlf/  golf  health  /helT/  zdravie  impression  /Im"preSn/  dojem, pocit  intense  /In"tens/  intenzívny, silný  intensive (course)  /In"tensIv/  intenzívny (kurz)  judo  /"dZu;d@U/  džudo  karaoke  /k&ri"@Uki/  karaoke  miss (an event)  /mIs/  zmeškať  (udalosť)  Never mind  /"nev@ maInd/  Nevadí  (not) mind  /maInd/  (ne)prekážať  outside  /aUt"said/  vonku  pain  /peIn/  bolesť  pleasure  /"pleZ@/  potešenie  posts (i.e. goal)  /p@Usts/  tyče  (bránky)  quite (reasonably)  /kwaIt/  celkom  (rozumne)  really (truly)  /"rI@li/  skutočne  (úprimne)  receipt  /rI"si;t/  potvrdenie, predpis  referee  /ref@"ri;/  rozhodca  rugby  /"rVgbi/  ragby  skiing  /"ski;IN/  lyžovanie  technique  /tek"ni;k/  technika  volleyball  /"vQlibO;l/  volejbal  warm  /wO;m/  teplý  whistle  /wIs@l/  píšťalka  Yours faithfully  /jO;z "feITf@li//  So  srdečným pozdravom  File 6  Vocabulary Banks  Confusing verbs  carry  /k&ri/  niesť, nosiť (tašku)  wear  /we@/  nosiť, mať na sebe  (oblečenie)
 6. 6. ã Oxford University Press 2006  6  New English Pre­Intermediate  do  /du;/  robiť  make  /meik/  robiť, vytvárať,  vyrobiť  earn  /3;n/  zarábať  win  /wIn/  vyhrať  know  /n@U/  vedieť, poznať  meet (for the first time)  /mi;t/  zoznámiť sa, stretnúť sa (po prvýkrát)  hope  /h@Up/  dúfať  wait  /weIt/  čakať  look  /lUk/  pozerať  look like  /lUk laIk/  vyzerať ako  look at  /lUk @t/  pozerať sa na  watch  /wQtS/  pozerať sa (na TV)  Animals  bear  /be@/  medveď  bee  /bi;/  včela  bird  /b3;dz/  vták  bull  /bUl/  býk  butterfly  /"bVt@flaI/  motýľ  camel  /"k&m@l/  ťava  chicken  /"tSIkIn/  kurča, sliepka  cow  /kau/  krava  crocodile  /"krQk@daIl/  krokodíl  dolphin  /"dQlfIn/  delfín  duck  /dVk/  kačica  eagle  /"I;gl/  orol  elephant  /"el@f@nt/  slon  farm  /fA;m/  farma  fly  /flaI/  mucha  giraffe  /dzi"rA;f/  žirafa  goat  /g@ut/  koza  gorilla  /g@"rIl@/  gorila  horse  /hO;s/  kôň  insect  /Insekts/  hmyz  kangaroo  /kaNg@"ru;/  kengura  lion  /"laI@n/  lev  mosquito  /m@s"ki;t@U/  komár  mouse (plural mice)  /maUs/ /maIs/  myš (myši)  pig  /pIg/  prasa  rabbit  /"r&bIt/  králik  shark  /SA;k/  žralok  sheep  /Si;p/  ovca  spider  /"spaId@/  pavúk  swan  /swQn/  labuť  tiger  /"taIg@/  tiger  wasp  /wQsp/  osa  whale  /weIl/  veľryba  get  get + adjective  get + prídavné meno  get angry  /get "&Ngri/  nahnevať sa  get divorced  /get dI"vO;st/  rozviesť  sa  get fit  /get fIt/  dostať sa do  kondície  get lost  /get lQst/  stratiť sa  get married  /get "m&rId/  oženiť/vydať sa  get + comparative  get + 2. stupeň  prídavného mena  get better  /get "bet@/  zlepšiť sa  get older  /get "@Uld@/  (zo)starnúť  get worse  /get w3;s/  zhoršiť sa  get = buy / obtain  get = kúpiť /  získať  get a flat  /get @ fl&t/  získať byt  get a job  /get dZQb/  získať prácu  get a newspaper  /get @ "nju;zpeIp@/  kúpiť si noviny  get a ticket  /get @ "tIkIt/  dostať/kúpiť lístok  get + preposition (phrasal verbs)  get + predložka (frázové slovesá)  get into  /get "Intu;/  nastúpiť  get off  /get Qf/  vystúpiť  get on  /get Qn/  nastúpiť  get on (well) with  /get Qn wID/  vychádzať s niekým (dobre)  get out of  /get aUt @v/  vyhnúť sa,  uniknúť  get up  /get Vp/  vstávať  get = arrive  get = prísť, doraziť  get home  /get h@Um/  prísť domov  get to school  /get t@ sku;l/  prísť do  školy  get to work  /get t@ w3:k/  prísť do  práce  get = receive  get = dostať  get a letter  /get @ "let@/  dostať list  get a present  /get @ "pres@nt/  dostať darček  get a salary  /get @ "s&l@ri/  dostať  plat  get an e­mail  /get @n "I;meIl/  dostať e­mail  More Words to Learn  ask for  /A;sk f@/  žiadať  bank (river)  /b&Nk/  banka  bark (dog)  /bA;k/  štekať  belong  /bI"lQN/  patriť  change your mind  /tS@IndZ j@ maInd/  zmeniť názor  climb (a tree)  /klaIm/  šplhať sa (po  strome)  compare  /k@m"pe@/  porovnávať  confuse  /k@n"fju;z/  zameniť  cupboard  /"kØVb@d/  kredenc  decisive  /dI"saIsIv/  rozhodujúci,  presvedčivý, rozhodný  desperate  /"desp@r@t/  zúfalý,  beznádejný  directly  /d@"rektli/  priamo, rovno  disappear  /dIs@"pI@/  zmiznúť  drown  /draÁUn/  utopiť sa  fur coat  /f3; "k@UÁt/  kožuch  indecisive  /IndI"saIsIv/  nerozhodný,  váhavý  investigate  /In"vestIgeIt/  vyšetrovať, skúmať  it’s not worth it  /Its nQt w3;T It/  nestojí to za to  kill  /kIl/  zabiť  law  /lO;/  právo, zákon  lie on (the ground)  /laI Qn/  ľahnúť  si (na podlahu)  lock  /lQk/  zamknúť; zámok  make a decision  /meIk @ dI"sIZn/  rozhodnúť sa  make a list  /meIk @ lIst/  urobiť  zoznam  make an excuse  /meIk @n ik"skju;s/  vyhovoriť sa  offended  /@"fendId/  urazený  options  /"QpSnz/  možnosti  pet (animal)  /pet/  domáce zviera  queue (noun)  /kju;/  rada; stáť v  rade  run away  /rVØn @"weI/  utiecť  sensitive  /"sens@tIv/  citlivý,  vnímavý  simple (uncomplicated)  /"sImpl/  jednoduchý (nekomplikovaný)  size  /saIz/  veľkosť  spill  /spIl/  rozliať sa  suggestion  /s@"dZestSn/  návrh  taste (noun, have good…)  /teIst/  chuť  take your time  /teIk j@ taIm/  neponáhľaj sa, máš čas  treat (something as a …)  /tri;t/  vyjednať, spracovať (niečo ako)  together  /t@"geD@/  spolu  wave (your arms)  /weIv/  mávať  (rukami)  weigh  /weI/  odvážiť, vážiť (sa)  More words in File 6  allergic  /@"l3;dZIk/  alergický  annoying  /@"nOIIN/  otravný,  protivný  backache  /"b&keIk/  bolesť chrbta  Bless you  /"bles ju;/  Na zdravie (po  kýchnutí)  communicate  /k@"mju;nIkeIt/  komunikovať  communication  /k@mju;nI"keItSn/  komunikácia  cough  /kQf/  kašeľ  educate  /"edju;keIt/  vzdelávať,  vychovávať  education  /edju;"keISn/  vzdelanie  elect  /I"lekt/  voliť  election  /I"lekSn/  voľby  excuse (noun)  /eks"kju;s/  výhovorka  fall in love  /fO;l In lVv/  zamilovať  sa  headache  /"hedeIk/  bolesť hlavy  hire  /"haI@/  najať si  imagination  /Im&dzI"neISn/  predstavivosť  imagine  /I"m&dzIn/  predstaviť si  indecisive  /IndI"saIsIv/  nerozhodný,  váhavý  inform  /In"fO;m/  informovať  information  /Inf@"meISn/  informácia  invitation  /InvI"teISn/  pozvanie  land (not sea)  /l&nd/  zem, pevnina  muscles  /"mVs@lz/  svaly
 7. 7. ã Oxford University Press 2006  7  New English Pre­Intermediate  obsessive  /@b"sesIv/  chorobný,  posadnutý  organization  /O;g@naI"zeISn/  organizácia  painkillers  /"peInkIl@z/  lieky proti  bolesti, analgetiká  symptoms  /"sImpt@mz/  symptómy,  príznaky  tax  /t&ks/  daň  temperature  /"temprItS@/  teplota  translate  /tr&nz"leIt/  preložiť  translation  /tr&nz"leISn/  preklad  wild (animal)  /waIld/  divoké  (zviera)  File 7  More Words to Learn  according to  /@"kO;dIN t@Á/  podľa  (názoru) koho/čoho  affect (have an influence on)  /@"fekt/  ovplyvniť  at war  /@t wO;/  vo vojne  bikini  /bI"ki;ni/  bikiny, plavky  Biro  /"baIr@UÁ/  guľôčkové pero  boat  /b@UÁt/  loďka, čln  bomb (noun)  /bQm/  bomba  bright (= intelligent)  /braIt/  bystrý, pohotový  bullet­proof vest  /"bÁUlItpru;f v@st/  olovená/nepriestrelná vesta  career (noun)  /k@"rI@/  kariéra  deteriorate  /dI"tI@ri@reIt/  zhoršiť sa  dishwasher  /"dISwQS@/  umývačka  riadu  drama (lessons)  /"drA;m@/  dráma  (lekcie, hodiny)  drugs  /"drØVgz/  drogy  entrance (noun)  /"entr@ns/  vstup,  vchod  episode  /"epIs@UÁd/  epizóda, časť  especially  /I"speSli/  zvlášť,  špeciálne  fight (verb)  /faIt/  bojovať  giant (adj, i.e. spiders)  /"dZaI@nt/  gigantický, obrovský (pavúky)  hairy  /"he@ri/  vlasatý, chlpatý  in this respect  /In Dis rI"spekt/  v tomto ohľade  light bulb  /"laIt bØVlb/  žiarovka  nappies  /n&piz/  detské plienky  nominate  /"nQmIneIt/  nominovať,  menovať  parking ticket  /"pA;kIN tIkIt/  parkovací lístok  play (the part of)  /pleI/  hrať  (úlohu)  prison  /"prIzn/  väzenie  protest (noun)  /"pr@UÁt@st/  protest  qualifications  /kwQlIfI"keISnz/  kvalifikácia, spôsobilosť  rebel (noun)  /"rebl/  povstalec,  vzbúrenec  recently  /"ri;sntli/  nedávno  role  /r@UÁl/  úloha  scene (in a film)  /si;n/  scéna  stockings  /"stQkINz/  pančuchy  the rest  /D@ "rest/  zostatok, zvyšok  Tipp­Ex  /"tIp@ks/  bielitko  treatment (i.e. a cure)  /"tri;tm@nt/  liečba  vacuum cleaner  /"v&kjU;m kli;n@/  vysávač  violence  /"vaI@l@ns/  násilie  windscreen wipers  /"wIndskri;n "waIp@z/  stierače  More words in File 7  afraid (scared)  /@"freId/  bojazlivý,  ustráchaný  appalling  /@"pO;lIN/  desivý, otrasný  appropriately  /@"pr@Upri@t/  náležito  baptism  /"b&ptIzm/  krst  base (i.e. the film is based on)  /beIs/  základ; základňa  biology (schools subject)  /baI"Ql@dZi/  biológia  cab (taxi)  /k&b/  taxík  chemistry (schools subject)  /"kemIstri/  chémia  create  /kri2"eIt/  vytvoriť  critics (film)  /"krItIks/  kritika  cure (noun)  /kjU@/  liečba  design (verb)  /dI"zaIn/  navrhnúť  discover  /dIs"kVv@/  objaviť  disposable  /dIs"p@Uz@bl/  použiteľný, nevratný  fear (noun)  /fI@/  strach  flirt (verb)  /fl3;t/  flirtovať,  koketovať  flying  /"flaIIN/  lietajúci  frustrated  /fr@s"treItId/  znechutený, otrávený  geography  /dZi"Qgr@fi/  zemepis  heating  /"hi;tIN/  topenie, kúrenie  heights  /haIts/  hornatina,  pahorkatina  history  /"hIstri/  história  honoured (adj, proud)  /"Qn@/  vážený, uznávaný  lawyer  /"lO;j@/  právnik/právnička  literature  /"lItr@tS@/  literatúra  manufacturer  /m&nju"f&ktS@r@/  výrobca  maths  /m&Ts/  matematika  muse  /mju;z/  múza  name (verb)  /neIm/  meno  paste (noun)  /peIst/  pasta, kaša  PE  /pi; "i;/  telesná výchova  phobia  /"f@Ubi@/  fóbia, chorobný  strach  physics (school subject)  /"fIzIks/  fyzika  retire  /rI"taI@/  ísť do dôchodku  safety  /"seIfti/  bezpečnosť  science  /"saI@ns/  veda  separate (verb, from a partner)  /"sepr@t/  oddeľovať sa, izolovať sa  snack bar  /sn&k bA;/  bufet  spaces (i.e. open, enclosed)  /"speIsIz/  miesta, lôžka  spire  /"spaI@/  vrchol veže; špirála  statue  /st&tSu;/  socha  steps  /steps/  kroky  strict  /strIkt/  prísny  technology  /tek"nQl@dZi/  technológia  terrified  /"terIfaId/  vydesený,  vystrašený  text­messaging  /"tekst "mes@dZIN/  posielanie krátkych SMS správ  toothache  /"tu;TeIk/  bolesť zubov  unemployed  /VnIm"plOId/  nezamestnaný  use  /ju;z/  používať  view (noun)  /vju;/  pohľad  wonder (verb ask yourself)  /"wVnd@/  čudovať sa  File 8  Vocabulary Banks  Phrasal verbs  be over  /bi; @Uv@/  skončiť, byť preč  fill in (a form)  /fIl In/  vyplniť  find out  /faInd aUt/  zistiť  get on with  /get Qn wID/  vychádzať s niekým  give up (smoking)  /gIv Vp/  vzdať  sa (fajčenia)  look up (in a dictionary)  /lUk Vp/  vyhľadať (v slovníku)  pick up  /pIk Vp/  zdvihnúť,  vyzdvihnúť  put away  /pUt @weI/  odložiť, dať  na miesto  stay up  /SteI Vp/  zostať, zdržiavať  sa  throw away  /Tr@U @"weI/  zahodiť  turn down (music)  /t3;n daUn/  stlmiť  turn up  /t3;n Vp/  dať nahlas,  More Words to Learn  active  /"&ktIv/  aktívny, činný  admit (confess)  /@d"mIt/  pripustiť  (be) adopted  /@"dQptId/  (byť)  adoptovaný  alarm clock  /@"lA;m klQk/  budík  allergic  /@"l3;dZIk/  alergický  amazing  /@"meIzIN/  ohromujúci,  úžasný  because of  /bI"kQz @v/  kvôli, pre  beliefs  /bI"li;fs/  povery  close (adj, i.e. friend)  /kl@UÁs/  zavrieť; blízko, blízky  convinced  /k@n"vInst/  presvedčený  day off  /deI Qf/  deň voľna  diet (noun, i.e. a healthy…)  /"daI@t/  diéta  discover  /dIs"kVØv@/  objaviť, zistiť
 8. 8. ã Oxford University Press 2006  8  New English Pre­Intermediate  energetic  /en@"dZetIk/  energický,  rázny  enormous  /I"nO;m@s/  obrovský,  ohromný  except  /Ik"sept/  mimo, okrem  exhausted  /Ig"zO;stId/  vyčerpaný  exist  /Ig"zIst/  existovať, byť  fresh (fruit)  /freS/  čerstvé (ovocie)  gene  /dZi;n/  gén  give up (smoking)  /gIv Vp/  vzdať  (sa)  go wrong  /g@ÁU rQN/  pokaziť sa  identical  /aI"dentIkl/  rovnaký,  identický  instead of  /In"sted @v/  miesto  (koho), namiesto  irritable  /I"rIt@bl/  podráždený,  nahnevaný  kids  /kIdz/  deti  latest (film)  /"l@ItIst/  posledný  lift (elevator)  /lIft/  výťah  on my own  /Qn maI @UÁn/  sám  play squash  /pleI skwQS/  hrať  squash  ready  /redi/  pripravený  research (noun)  /rI"s3;tS/  výskum  reunited  /ri;ju;"naItId/  znova  spojený  skin (noun)  /skIn/  koža, pokožka  so (tired)  /s@ÁU/  tak (unavený)  sunscreen  /"sØVnskri;n/  krém na  opaľovanie  tense (not relaxed)  /tens/  napätý,  strnulý (neuvoľnený)  twins  /twInz/  dvojčatá  vote (for)  /v@UÁt/  voliť (koho)  wood (material)  /wÁUd/  drevo  (materiál)  More words in File 8  amazed  /@"meIzd/  užasnutý, veľmi  prekvapený  body clock  /"bQdi klQk/  biologické  hodiny  bored  /bO;d/  znudený (osoba)  boring  /"bO;rIN/  nudný (vec)  button (that you press)  /"bVt@n/  tlačidlo (ktoré stlačíš)  Cheers! (with a drink)  /tSI@z/  Na  zdravie!  claustrophobic  /klQstr@"f@UbIk/  klaustrofobický  depressed  /dI"prest/  skľúčený,  depresívny  depressing  /dI"presIN/  deprimujúci  determine (influence)  /dI"t3;mIn/  určovať  DNA  /di; en eI/  DNA  during  /"djU@rIN/  počas  excited  /Ik"saItId/  vzrušený  exciting  /Ik"saItIN/  vzrušujúci  interested  /"Intr@stId/  zaujímajúci  sa  interesting  /"Intr@stIN/  zaujímavý  lifestyle  /"laIfstaIl/  životný štýl  message  /"mesIdZ/  správa  pessimistic  /pesI"mIstIk/  pesimistický  portion(of fruit)  /"pO;Sn/  časť,  podiel (ovocia)  preferences  /"prefr@ns/  uprednostnenie, preferencia  press (verb)  /pres/  tlačiť  processed  /"pr@Usest/  spracovaný  psychology  /saI"kQl@dZi/  psychológia  put (somebody) through (on the  phone)  /pUt Tru;/  spojiť (niekoho)  regularly  /"regj@l@li/  pravidelne  relaxing  /rIl&ksIN/  uvoľňujúci  repair (verb)  /rI"pe@/  opraviť  similar  /"sImIl@/  podobný  similarity  /sImI"l&r@ti/  podobnosť  supposed to (expected to)  /s@p@Ust t@/  byť predpokladaný/naplánovaný  tiring  /"taIrIN/  únavný  File 9  More Words to Learn  almost  /"O;lm@Ást/  skoro, takmer  arrest  /@"rest/  zatknúť  behave (well or badly)  /bI"heIv/  správať sa (dobre alebo zle)  bride  /braId/  nevesta  by your side  /baI jO; saId/  po boku  commit a crime  /k@"mIt @ kraIm/  spáchať zločin  fine (parking)  /faIn/  pokuta  (parkovanie)  hold (embrace)  /h@ÁUld/  držať  (objatie)  jump  /dZØVmp/  skočiť  let (somebody) know  /let n@UÁ/  dať  vedieť (niekomu)  motorway  /"m@UÁt@w@I/  diaľnica  porter (hotel)  /"pO;t@/  nosič  batožiny, sluha (hotel)  rob  /rQb/  vylúpiť, vykradnúť  scream  /skri;m/  kričať  shine  /SaIn/  svietiť  snore  /snO;/  chrápať  tight (hold)  /taIt/  tesný, pevne  (držať)  whisper (verb)  /"wIsp@/  šepkať  More words in File 9  accidentally  /&ksI"dentli/  náhodne  application (form)  /&plI"keISn/  prihláška, žiadosť  catch (criminals)  /k&tS/  chytiť  (zločincov)  citizen  /"sItIz@n/  občan  customer  /"kVst@m@/  zákazník  coast (noun)  /k@Ust/  pobrežie  luckily  /"lVkIli/  našťastie  passenger  /"p&s@ndZ@/  pasažier,  cestujúci  phone box  /"f@Un bQks/  telefónna  búdka  previous  /"pri;vI@s/  predchádzajúci  raffle (noun)  /"r&fl/  tombola  rum  /rVm/  rum  solve  /sQlv/  (vy)riešiť  suddenly  /"sVd@nli/  náhle, zrazu  unfortunately  /Vn"fO;tS@n@tli/  bohužiaľ, nanešťastie

×