Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konceptet e të drejtës romake

907 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Konceptet e të drejtës romake

  1. 1. 29/01/2014 UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES KONCEPTET E TE DREJTES ROMAKE E DREJTA ROMAKE Punoi ____________________ Pranoi ___________________
  2. 2. 29/01/2014 DYMBEDHJET TABELAT Artikulli kryesor : Dymbëdhjetë Tabelat Tekstii parë ligjor është Ligji i Dymbëdhjetë Tabelave , që daton nga mesi i shekullit të 5- të para Krishtit . Tribunë njeri i pagdhendur , C. Terentilius Arsa , propozoi që ligji duhet të jetë e shkruar , me qëllim të parandalimit nga magjistratët zbatimin e ligjit në mënyrë arbitrare . Pas tetë viteve të luftës politike , klasa njeri i pagdhendur sociale bindur patricëve të dërgojë një delegacion për të Athinë , për të kopjuar ligjet e Solonit , . ata gjithashtu dërguar delegacione në qytete të tjera greke si për arsye në 451 per , sipas tregimit tradicional ( si Livi tregon atë) , dhjetë qytetarë romakë u zgjodhën për të regjistruar ligjet ( decemviri Legibus scribundis ) . Ndërsa ata ishin të kryer këtë detyrë , ata ishin të dhënë pushtet absolut politik ( Imperium ) , ndërsa fuqia e magjistratëve ishte i kufizuar . Në vitin 450 para Krishtit ,decemviri prodhuar ligjet mbi dhjetë tableta ( tabulae ) , por këto ligje janë konsideruar si e pakënaqshme nga plebeians . Një decemvirate dytë thuhet se ka shtuar dy pllaka të mëtejshme në 449 para Krishtit . Ligji i ri i Dymbëdhjetë Tabelave u miratua nga kuvendi popullor. Studiues moderne kanë tendencë për të sfiduar saktësinë e historianëve romake . Ata përgjithësisht nuk besojnë se një decemvirate dytë u zhvillua kurrë . Decemvirate e 451 besohet të ketë përfshirë pikat më të diskutueshme të drejtës zakonore , dhe që kanë marrë përsipër funksionet drejtuese në Romë . Për më tepër , pyetja mbi ndikimin grek gjetur në ligjin e hershme romake është ende i diskutuar shumë . Shumë studiues e konsiderojnë të pamundur që fisniket dërgoi një delegacion zyrtar në Greqi , si historianët romake besonin . Në vend të kësaj , ata dijetarë sugjerojnë , romakët fituar legjislacionet greke nga qytetet greke e Magna Graecia , portal kryesor midis romake dhe botëve greke . Teksti origjinal i Dymbëdhjetë Tabelave nuk është ruajtur . Pllakat ishin shkatërruar ndoshta kur Roma u pushtua dhe u dogj nga Gauls në 387 para Krishtit . Fragmentet e cila mbijetonin tregojnë se kjo nuk ishte një kod ligjor, në kuptimin modern . Ajo nuk ka siguruar një sistem të plotë dhe koherent të të gjitha rregullave në fuqi apo të japë zgjidhje ligjore për të gjitha rastet e mundshme . Përkundrazi , tabelat përmbante dispozita të veçanta të dizajnuara për të ndryshuar ligjin pastaj - ekzistuese zakonore . Edhe pse dispozitat kanë të bëjnë me të gjitha fushat e ligjit , pjesa më e madhe është i përkushtuar për të drejtën private dhe procedurën civile .
  3. 3. LIGJI I HERSHEM DHE JURISPRUDENCA 29/01/2014 Shumë ligje përfshijnë Lex Canuleia ( 445 BC , të cilat lejohetmartesa - ius connubii - mes fisniket dhe plebeians ) , Leges Licinae Sextiae ( 367 BC , i cili e bëri kufizime në zotërim të publikut tokat - ager publicus - dhe gjithashtu e bëri të sigurt se një nga konsujve është njeri i pagdhendur ) , Lex Ogulnia ( 300 BC ; plebeians marrë qasje në postet e priftit ) , dhe Lex Hortensia ( 287 BC , vendimet e kuvendeve njeri i pagdhendur - plebiscita - tani lidh të gjithë njerëzit ) . Një tjetër ligj i rëndësishëm nga epoka republikan ështëLex Aquilia e 286 para Krishtit , e cila mund të konsiderohet si rrënjë të ligjit modern dhimbje reumatike . Megjithatë , kontributi më i rëndësishëm i Romës të kulturës ligjore evropiane nuk ishte miratimi i statuteve të mirë- hartuar , por dalja e një klasë e juristëve profesional ( prudentes , këndojnë . Prudens , ose jurisprudentes ) dhe e shkencës juridike . Kjo u arrit në një proces gradual të aplikimit të metodave shkencore të filozofisë greke në subjektin e ligjit , një subjekt që grekët vetë asnjëherë nuk trajtohet si një shkencë . Tradicionalisht , origjina e shkencës juridike romake janë të lidhura me Gnaeus Flavius . Flavius është thënë se ka botuar rreth vitit 300 pes e formulare përmbajnë fjalët që kishte për të thënë në gjykatë për të filluar një veprim ligjor . Para kohës së Flavius , këto formulare thuhet se kanë qenë sekrete dhe të njohur vetëm për priftërinjtë . Publikimi i tyre e bëri të mundur që jo- priftërinjtë për të shqyrtuar kuptimin e këtyre teksteve ligjore . Nëse janë apo jo kjo histori është i besueshëm , juristë ishin aktive dhe traktatet ligjore janë shkruar në numër më të madhtë shekullit 2 para Krishtit . Në mesin e juristëve të njohur të periudhës republikane janë Quintus Mucius Scaevola i cili ka shkruar një traktat voluminoz në të gjitha aspektet e ligjit , e cila ishte shumë ndikim në kohët e mëvonshme , dhe Servius Sulpicius Rufus , një mik i Marcus Tullius Cicero . Kështu , Roma kishte zhvilluar një sistem shumë të sofistikuar ligjor dhe një kulturë të rafinuar ligjore kurrepublika romak u zëvendësua nga sistemi Mbretërisë së principate në 27 para Krishtit .
  4. 4. 29/01/2014 PERIUDHA E PARE KLASIKE Në periudhën prej rreth 201-27 para Krishtit , ne mund të shohim zhvillimin e ligjeve më fleksibile për të përputhen me nevojat e kohës . Përveç të vjetër dhe formal ius Civile të shkallës së një klasë të re juridike është krijuar : honoraret ius , i cili mund të përcaktohet si " ligji futur nga magjistratët që kishin të drejtë të shpallë dekretet për të mbështetur , plotësuar ose të korrigjuar ligjin ekzistues . " [ 5 ] Me këtë ligj të riformalizmi i vjetër është duke u braktisur dhe parimet e reja më fleksibël të ius gentium janë përdorur . Përshtatja e ligjit të nevojave të reja iu la në praktikën juridike , për të magjistratëve , dhe sidomos për të pretorët . Një pretor nuk ishte një ligjvënës dhe nuk teknikisht të krijuar ligjin e ri , kur ai lëshoi dekretet e tij ( magistratuum edicta ) . Në fakt , rezultatet e vendimeve të tij ka gëzuar mbrojtje ligjore ( actionem guxojnë ) dhe ishin në fakt shpesh burimi i rregullave të reja ligjore Pasardhësi i një pretor -së nuk ishte i detyruar nga dekretet e paraardhësit të tij , megjithatë , ai e bëri të marrë rregullat nga dekretet e paraardhësit të tij se kishte provuar të jetë e dobishme . Në këtë mënyrë një përmbajtje të vazhdueshme është krijuar që proceduar nga dekret për të dekretuar ( edictum traslatitium ) .Kështu , gjatë rrjedhës së kohës , paralel me të drejtën civile dhe plotësimin e korrigjuar atë , një organ i ri i ligjit praetoric shfaqur . Në fakt , ligji praetoric është përcaktuar kështu nga juristi i njohur romak Papinian ( Amilius Papinianus - vdiq në 212 AD ) : " ius pretorium est burgos praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris Civilis gratia propter utilitatem publicam " ( " Ligji praetoric është se ligji i prezantuar nga pretorët për të plotësuar apo korrigjuar të drejtën civile për përfitim publik " ) . Në fund të fundit , ligji civil dhe ligji praetoric u ndërfutur në Corpus Juris Civilis .
  5. 5. KONCEPTET Civile të shkallës së jus , jus gentium , dhe jus Naturale -Civile të shkallës së jus ( " ligji qytetar " , Civile të shkallës fillimisht jus Quiritium ) ishte organi i ligjeve të zakonshme që zbatohen për qytetarët romakë dhe Praetores Urbani , individët që kishin juridiksion mbi rastet që përfshijnë qytetarët . Gentium jus ( " ligji i popujve ") ishte organi i ligjeve të zakonshme që aplikohen për të huajt , si dhe marrëdhëniet e tyre me qytetarët romakë . Praetores Peregrini ishin individët që kishin juridiksion mbi rastet e shtetasve dhe të huajve . Jus Naturale ishte një koncept juristët zhvilluar për të shpjeguar se pse gjithë njerëzit duket të binden disa ligjeve . Përgjigjja e tyre ishte se një " ligj natyror " futur në të gjitha qeniet e një kuptim të përbashkët . Scriptum Jus dhe jo jus scriptum -scriptum Termat dhe jo jus scriptum ius fjalë për fjalë do të thotë me shkrim dhe me ligj i pashkruar , respektivisht . Në praktikë ,dy ndryshonte me anë të krijimit të tyre dhe jo domosdoshmërisht nëse janë apo jo ata janë shkruar . Ius scriptum ishte organi i ligjeve të statutit të bëra nga legjislatura . Ligjet ishin të njohur si leges ( lit. " ligjeve ") dhe plebiscita ( lit. " plebishitet ," origjinë në Këshillin njeri i pagdhendur ) . Avokatët romake do të përfshijë në scriptum ius dekretet e magjistratëve ( magistratuum edicta ), këshillat e të Senatit ( konsultime Senatus ), përgjigjet dhe mendimet e juristëve ( responsa prudentium ), dhe shpalljet dhe besimet e perandorit ( principum placita ) . Ius jo scriptum ishte organi i ligjeve të zakonshme që lindin nga praktika e zakonshme dhe e kishte bërë të detyrueshme me kalimin e kohës . Komuna ius dhe ius singulare - ius singulare ( ligji njëjës) është ligj i veçantë për grupe të caktuara të njerëzve , gjërave , apo marrëdhënie juridike ( për shkak të cilat ajo është një përjashtim nga parimet e përgjithshme të sistemit ligjor ) , ndryshe nga të përgjithshme , të zakonshëm , ligji ( komuna ius ) . Një shembull i kësaj është ligji për vullneteve të shkruara nga njerëz në ushtri gjatë një fushate , që nuk paguajnë nga solemnitetet në përgjithësi të nevojshme për qytetarët kur shkrim vullnetet në rrethana normale . Publicum dhe ius ius privatum - ius publicum do të thotë e drejta publike dhe privatum ius do të thotë ligj privat , ku ligji publik është për të mbrojtur interesat e shtetit romak , ndërsa e drejta private duhet të mbrojë individët . Në ligjin romak ius privatum përfshirë pronës, ligjin personale , civile dhe penale , procedimi gjyqësor ishte procesi private ( iudicium privatum ) ; dhe krimet ishin private ( përveç atyre më të rënda që janë ndjekur penalisht nga shteti ) . Ligji publik do të përfshijë vetëm disa fusha të mbylljes së drejtës private në fund të shtetit romak . Ius publicum është përdorur gjithashtu për të përshkruar rregulla të detyrueshme ligjore ( sot quhet IUs cogens - ky term është aplikuar në të drejtën moderne ndërkombëtare për të treguar norma të prerë që nuk mund të përjashtohen, ) . Këto janë rregulla të cilat nuk mund të ndryshohet ose të përjashtohen me marrëveshje të partisë . Këto rregulla që mund të përcaktohen quhen sot dispositivum jus , dhe ata nuk janë përdorur kur aksionet e partive diçka dhe janë në kundërshtim .

×