SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Autamme asiakkaitamme
kehittymään ja kasvamaan
www.turbiini.fi
www.kehityskiikari.com
Kaupankäynnin edistäjä
www.turbiini.fi
Usvaa putkeen yrityksille ja yhteisöille

uudistamalla yrityskuvan ilme ja kaupalinen sanoma 

sekä tehostamalla sähköistä viestintää, markkinointia, 

myyntityötä ja asiakaspalvelua.
ME EMME OLE TURHANPÄIVÄISIÄ MAINOSNIKKAREITA
Meillä	työskentelee	nör.en	ja	idealinkojen	sijaan		
kokeneita	vies4nnän,	markkinoinnin,	

b2b-	ja	b2c-myyn4työn	ja	asiakaspalvelun	
sparraajia	sekä	digitaalisen	vies4nnän	
suunni>elijoita	ja	sisällöntuo>ajia.
Hoksaamme hetkessä, miten 

tuotteittesi ja palveluittesi 

pitäisi tikittää
Suunnittelemme ja toteutamme	

ne	kehitystoimenpiteet,	joita	et	itse	osaa,	halua	tai	ehdi	tehdä.	
Ponnistamme liikkeelle myös ne ikuisuusprojektit,	

jotka	odo>avat	toimintaa	tai	jotka	laahaavat	jäljessä.	
ME EMME OLE TURHANPÄIVÄISIÄ MAINOSNIKKAREITA
Uusia näkökulmia ja
rohkeita ajatuksia
‣ kehityskeskustelut
‣ ideointiklinikka
‣ sparraus
‣ valmennustyökirjat
‣ ryhmätyöt
‣ Löytämään uudelleen arvokkaat vahvuustekijät, 

joita ette enää itse kykene näkemään.
‣ Tunnistamaan vielä hyödyntämättömät mahdollisuudet.
‣ Kehittämään uusia ansainta- ja markkinointimalleja.
‣ Avartamaan asiakkuus- ja sidosryhmäajattelua.
‣ Viestimään kustannustehokkaalla tavalla eri kanavissa.
‣ Tehostamaan myyntityötä ja uusasiakashankintaa.
‣ Parantamaan asiakaspalvelun laatua.
‣ Tuotteistamaan erikoisosaamisen asiantuntijapalveluiksi.
Autamme mm.
Kehityskiikari
LUPAUS


Uudet menetelmät ja työkalut
tehostavat sähköistä viestintää,
markkinointia, myyntiä ja
asiakaspalvelua.
Ravistelemme luutuneita näkemyksiä esittelemällä
uusia ideoita ja toimintamalleja toisin sanoen 
kalibroimme kompasseja ja annamme lisähappea
yritysjohdolle ja koko henkilöstölle
Tarkastelemme yrityksenne  

viestintää, myyntityötä ja asiakaspalvelua

krii.sen	asiakkaanne	näkökulmasta	-	
helikopteriperspek4ivistä.	
Osaamisestanne saa irti nykyistä enemmän!
Saamme	lisätehoja	ir4	o>amalla	toiminnan	
keskiöön	asiakkaanne	näkökulman.	
Sähköinen markkinointi	
Digitalisaa4o	tarjoaa	valtavia	mahdollisuuksia.	
Tiedonkulun	ja	vies4nnän	tehostaminen	tuovat	
nopeita	kilpailuetuja	kaikille	tasoille.
KEHITYSKIIKARI poistaa luutumia ja korjaa putkinäköä
Asiakas
Mainostoimistopalvelut
Markkinointiviestintä
Suunnittelu
Sisällöntuotanto
Vuokrajohtaja
Uudistusten suunnittelija ja
toimeenpanija 

4-8 viikkoa
Yritysvalmennus /-koulutus
Yrityskuva
Markkinointi
Sähköinen viestintä
Myyntityö

Asiakaspalvelu
Palvelumuotoilu
MUUTOKSEN  LÄPIVIENTI
Asiakas
2 - Yritysvalmennus
1 - Mainostoimistopalvelut
Sparraaminen	strategian	kirkastamiseksi
Yrityskuvan	kehi>äminen
Myyn4työskentelyn	tehostaminen
Sähköinen	vies4ntä	/	markkinoin4
Asiakaspalvelu	kilpailuval4ksi
Osaamisen	tuo>eistaminen	palveluiksi
Verkkosivujen	suunni>elu	ja	tuotanto
Sähköinen	suoramarkkinoin4
Presentaa4oaineistot	myynnin	tueksi
Painotuo>eet
SOME	-	käy>ööno>o	järkevin	askelin
Tapahtumamarkkinoin4
4 - Vuokrakehitysjohtaja 4-8 viikkoa
Kehitystyön	ideoin4,	suunni>elu	&	toteutus
Henkilöstöskoulutus
Uusien	toimintojen	jalkau>aminen
Lisätehoja markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen johtaminen on vaativa pesti. 

Uusien	asioiden	omaksuminen,	strategian	jatkuva	uudistaminen	/	kirkastaminen	

ja	niiden	jalkau>aminen	osaksi	henkilöstön	arkitason	toimintaa	on	haastavaa.
3 - Henkilöstökoulutus
Oman	työn	vaikutus	yrityskuvaan	
Nykyaikainen	markkinoinnnin	uudet	keinot
Henkilökohtainen	myyn4työ	ja	asiakaspalvelu
Uusien	käytäntöjen	jalkau>aminen	arkityöhön
Toimintaa	tehostavat	menetelmät	ja	työkalut
Mo4vaa4o,	oma	työpanos	osana	kokonaisuu>a
MUUTOKSEN	KÄYNNISTYS	sisältää	sovitulla	tavalla	
yritysjohdon	valmennusta,	henkilöstön	koulutusta	
ja	mo6voin6a	sekä	tarpeen	mukaan	
mainostoimiston	suunni8elupalveluita.	
		
MUUTOKSEN	SPARRAAJANA	tarkastelemme	
toimintaanne	sopivas6	ulkopuolisena	ikäänkuin	
helikopteriperspek6ivistä	ja	krii:sen	asiakkaanne	
näkökulmasta.		
AUTAMME	STRATEGIAN	KIRKASTAMISESSA	

JA	SEN	JALKAUTTAMISESSA		
Muutos	on	to8a	vasta	si8en,	kun	se	on	viety	
kaikkien	työntekijöiden	arjen	toiminnaksi.
Mitä hyötyjä kehityskiikari tuottaa?
Kun	yrityskuva	=	ilme	ja	sanoma	on	skarpa8u	
voit	vies6ä	ero8uvas6	ja	sukunäköisellä	tavalla	
kaikissa	kanavissa.	
Uudet	vies4nnän	ja	markkinoinnin	työkalut	
tehostavat	toimintaa,	tuovat	uusia	asiakkaita	ja	
kasva8avat	myyn6ä.	
Erikoisosaamisen	tuo>eistaminen	
asiantun4japalveluiksi,	au8avat	ero8autumaan	
ja	tuovat	lisäkate8a,	koska	myyjäsi	saavat	uu8a	
myytävää.	
Saat	uusia	asiakkaita	ja	kasvavan	kassavirran.	
Pääset	ir6	polje8ujen	taksojen	kuristuso8eesta.	
Asiakaspalvelusta	kehi8yy	vahva	kilpailukeino.
Mitä hyötyjä kehityskiikari tuottaa?
Esimerkkejä	käytännön	hyödyistä:
Miten pääset liikkeelle?
Mikäli	näet	edellytyksiä	yhteistyöllemme,	saat	kehityshankkeesi	suunni3elun	liikkeelle	ja	

henkilökohtaisen	sparraajan	käy3öösi	parhaimmillaan	jo	yhteydeno3oa	seuraavana	päivänä.
Ota 

yhteyttä
Ilmainen 

tapaaminen
Kehitysasiantuntija 

käytössäsi
Jätä	yhteydeno>opyyntö	
Olemme	sinuun	yhteydessä	

toiveesi	mukaisena	
ajankohtana.	
Keskustelu	tarpeistanne	ja	
toiveistanne	
Osaamme	kuunnella	ja	au8aa	sinua	
tunnistamaan	ja	määri8elemään	
yrityksesi	kehitystarpeita.		
Laadimme	niiden	perusteella	
tarjouksemme.	
Tämä	tapaaminen	ei	maksa	mitään	
eikä	toimenpidesuosituksemme	
velvoita	sinua	mihinkään.
Kehityskiikari	käynnistyy	
Laadimme	vaiheistetun	
kehityssuunnitelman	todellisten	
kehitystarpei8esi	mukaisella	
tavalla.	
Täsmennämme	tavoi8eet	ja	
aikataulun.	
Sovimme	yksityiskohdat	ja	
käynnistämme	työt.
Mitäs sanot?
Meillä	on	selkeä	toimintamalli	ja	työkalupakki,	joiden	avulla	

tavoi8eet,	työnjako	ja	vastuualueiden	rajapinnat	määritellään	tarkas6.	
Ja	kun	vielä	onnistumiselle	määritellään	mi>arit,	

on	tavoi8eiden	saavu8amisen	seuranta	helppoa.	
Keskustelemalla	kehitystyötä	kaipaavista	toiminta-alueista.	
Todellisista	tarpeistanne	-	4edostetuista	ja	vielä	4edostama>omista		
‣ Siitä	mitä	te	itse	”ihan	oikeas6”	ehdi8e,	osaa8e	ja	halua8e	kehi8ää

ja	mitä	töitä	teidän	kanna8aa	ulkoistaa.
Olisiko meillä syytä pohtia yhteistyötä
Tiedot ja taidot yhdistämällä saamme aikaan hyviä tuloksia
www.turbiini.fi
www.kehityskiikari.com
Ota yhteyttä, niin voimme 

keskustella yrityksesi kehitystarpeista
Jorma Tapio
040 752 8000
jorma.tapio@turbiini.fi
Kaupankäynnin edistäjä

More Related Content

What's hot

Kuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasi
Kuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasiKuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasi
Kuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasiJani Aaltonen
 
Turbiiniryhmän koulutuspalvelut
Turbiiniryhmän koulutuspalvelutTurbiiniryhmän koulutuspalvelut
Turbiiniryhmän koulutuspalvelutTurbiiniryhmä Oy
 
Buorre Creation presentation
Buorre Creation presentationBuorre Creation presentation
Buorre Creation presentationpperkkio
 
Workshop-materiaali muotoilu & markkinointi
Workshop-materiaali muotoilu & markkinointiWorkshop-materiaali muotoilu & markkinointi
Workshop-materiaali muotoilu & markkinointiMarkus Nieminen
 
Sisältö yhdistää
Sisältö yhdistää Sisältö yhdistää
Sisältö yhdistää Differo Oy
 
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalitLAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalitMarkus Nieminen
 
Presentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassa
Presentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassaPresentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassa
Presentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassaMarkus Nieminen
 
Liidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaita
Liidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaitaLiidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaita
Liidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaitaKatja Idman
 
Sisältömarkkinointi - kymmenen käskyä
Sisältömarkkinointi - kymmenen käskyäSisältömarkkinointi - kymmenen käskyä
Sisältömarkkinointi - kymmenen käskyäJarkko Kurvinen
 
Brändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa
Brändi muuttuvassa maailmassa - luento MetropoliassaBrändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa
Brändi muuttuvassa maailmassa - luento MetropoliassaMarkus Nieminen
 
Brändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksille
Brändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksilleBrändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksille
Brändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksilleHopper Advisors Oy
 
Dingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitys
Dingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitysDingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitys
Dingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitysVille Tolvanen
 
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors Oy
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors OyBrain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors Oy
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors OyReijo Karhulahti
 
Inbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija Halonen
Inbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija HalonenInbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija Halonen
Inbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija HalonenTuija Halonen
 
Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.
Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.
Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.Petteri Lillberg
 
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiinDigimoguli
 
Minä en ole sisältömarkkinointini kohde
Minä en ole sisältömarkkinointini kohdeMinä en ole sisältömarkkinointini kohde
Minä en ole sisältömarkkinointini kohdePetteri Kallio
 

What's hot (18)

Kuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasi
Kuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasiKuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasi
Kuinka laadullistat liidejä ja osallistat asiakkaitasi
 
Turbiiniryhmän koulutuspalvelut
Turbiiniryhmän koulutuspalvelutTurbiiniryhmän koulutuspalvelut
Turbiiniryhmän koulutuspalvelut
 
Buorre Creation presentation
Buorre Creation presentationBuorre Creation presentation
Buorre Creation presentation
 
Workshop-materiaali muotoilu & markkinointi
Workshop-materiaali muotoilu & markkinointiWorkshop-materiaali muotoilu & markkinointi
Workshop-materiaali muotoilu & markkinointi
 
Sisältö yhdistää
Sisältö yhdistää Sisältö yhdistää
Sisältö yhdistää
 
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalitLAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
 
Presentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassa
Presentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassaPresentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassa
Presentaatio Digitalist LAMK -tapahtumassa
 
Liidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaita
Liidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaitaLiidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaita
Liidimestari - kuinka hankit lisää uusia asiakkaita
 
B2 b manifesti
B2 b manifestiB2 b manifesti
B2 b manifesti
 
Sisältömarkkinointi - kymmenen käskyä
Sisältömarkkinointi - kymmenen käskyäSisältömarkkinointi - kymmenen käskyä
Sisältömarkkinointi - kymmenen käskyä
 
Brändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa
Brändi muuttuvassa maailmassa - luento MetropoliassaBrändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa
Brändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa
 
Brändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksille
Brändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksilleBrändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksille
Brändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointia B2B-yrityksille
 
Dingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitys
Dingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitysDingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitys
Dingle Akatemia #V Ville Tolvanen esitys
 
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors Oy
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors OyBrain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors Oy
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors Oy
 
Inbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija Halonen
Inbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija HalonenInbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija Halonen
Inbound-markkinoinnin opas pienille B2B-asiantuntijayrityksille_Tuija Halonen
 
Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.
Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.
Bloggauksen, tosin ei ehkä kirjoittamisen, taiteesta. Täysin subjektiivinen.
 
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
 
Minä en ole sisältömarkkinointini kohde
Minä en ole sisältömarkkinointini kohdeMinä en ole sisältömarkkinointini kohde
Minä en ole sisältömarkkinointini kohde
 

Similar to Turbiiniryhman palvelut - konsultointi - vuokrajohtaja - mainostoimisto

Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012
Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012
Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012dynamo&son
 
Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5Erkki J. Anttila
 
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankintaTrainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankintaTrainers' House Oyj
 
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenVille Tolvanen
 
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019Sanna Virtanen
 
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Frankly Partners
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?marketing_clinic
 
Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016
Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016
Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016FlowHouse Oy
 
Into Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -YritysesittelyInto Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -YritysesittelyJyrkiTukiainen
 
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sentSavonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sentMatkailufoorumi
 
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...Vapa Media
 
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017Kasvu100 ryhmämentorointi 2017
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017K2HEL
 
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon Jan Martikainen
 
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkariSlide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkariNatasha Varis
 

Similar to Turbiiniryhman palvelut - konsultointi - vuokrajohtaja - mainostoimisto (20)

Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012
Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012
Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012
 
Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5
 
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankintaTrainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
 
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
 
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
 
Erottuva tarina
Erottuva tarinaErottuva tarina
Erottuva tarina
 
Reset Solutions
Reset SolutionsReset Solutions
Reset Solutions
 
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
 
Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016
Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016
Digitaalinen markkinointi matkailuyrityksille Jyväskylässä 27.4.2016
 
Trainers' House 2014
Trainers' House 2014Trainers' House 2014
Trainers' House 2014
 
Into Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -YritysesittelyInto Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -Yritysesittely
 
Eminen Kulttuurideck 2019-2020
Eminen Kulttuurideck 2019-2020Eminen Kulttuurideck 2019-2020
Eminen Kulttuurideck 2019-2020
 
Eminen Kulttuurideck 2019-2020
Eminen Kulttuurideck 2019-2020Eminen Kulttuurideck 2019-2020
Eminen Kulttuurideck 2019-2020
 
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sentSavonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
 
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
 
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017Kasvu100 ryhmämentorointi 2017
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017
 
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
 
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkariSlide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
 
Veli-Markku Paulamäki CV FIN 022017
Veli-Markku Paulamäki CV FIN 022017Veli-Markku Paulamäki CV FIN 022017
Veli-Markku Paulamäki CV FIN 022017
 

Turbiiniryhman palvelut - konsultointi - vuokrajohtaja - mainostoimisto