SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Yrityskuvan kehittäminen
Viestinnän tehostaminen
Markkinoinnin uudistaminen
Palveluiden tuotteistaminen
Myyntityön tehostaminen
Asiakaspalvelun parantaminen
Kunnon
RAVISTUS
KAIPAATKO UUTTA POTKUA
myyntiin, markkinointiin  ja asiakaspalveluun
‣ yrityskuvan	kehi.ämisellä	
‣ modernilla	vies4nnällä	
‣ myyn4työn	tehostamisella	
‣ ja	asiakaspalvelun	laadun	parantamisella
‣ Vahvuuksia	ja	ero.uvuustekijöitä	korostaen.	
‣ Kyseenalaistamalla	nykyisiä,	luutuneita	toimintamalleja.	
‣ Toimien	rakentavas4	ja	uu.a	ideoiden.	
‣ Tunnistamalla	kehityksen	esteitä	ja	pullonkauloja.	
‣ Löytämällä	tähän	saakka	hyödyntämä.ömiä	mahdollisuuksia.
Ravistus - mitä siinä tapahtuu?
Seuraavaksi 10 väittämää, jotka auttavat
hahmottamaan nykytilaa ja avartamaan ajatuksia.
Toimintoja tulee tarkastella helikopteriperspektiivistä, kriittisen asiakkaan silmin:
Tavoitteena on auttaa näkemään, mitä voidaan saada aikaan:
Yrityksissä ei yleensä panosteta riittävästi 

myynnin tärkeimpiin tukitoimintoihin
‣ Yrityskuvan linjaukseen ja sen systemaattiseen kehittämiseen.
‣ Viestintään - sen valmiuksien monipuolistamiseen.
‣ Myyntityön tehostamiseen ja sen keinovalikoiman kehittämiseen.
‣ Asiantuntijaosaamisen tuotteistamiseen palveluiksi.
‣ Asiakaspalvelun laadun parantamiseen.
VÄITE

1
Yritysilme on toiminnan kulmakivi
Erottuuko se riittävästi kilpailijoista?
‣ Onko yrityksen visuaalinen ilme sellainen, että siitä voi olla ylpeä?
‣ Myymälä, näyteikkunat, www-sivut, lehti-ilmoitukset, esittelyaineistot jne.
‣ Ovatko keskeinen myyntipuhe ja ainutlaatuiset myyntiväittämät ajan tasalla?
‣ Ymmärtävätkö asiakkaanne sanomanne ja myyntipuheenne kuten haluaisitte?
‣ Käyttäydyttekö aina antamienne arvolupaustenne mukaan?
‣ Näkyykö asenteenne, palveluhalu ja -kyky kaikissa asiakaskohtaamistilanteissa?
Onko nykyinen yrityskuvanne asiakkaittenne silmissä
kiinnostava, uskottava ja luottamusta herättävä?
Yritysilme on yrityksen pakkaus ja toimintastrategian tiivistelmä
Se paketoi kaiken!
‣ Mitä yritys haluaa olla?
‣ Mitä se tavoittelee?
‣ Mitä se haluaa kertoa itsestään?
‣ Hyvin rakennettu yritysilme tuottaa mielihyvää henkilökunnalle ja siitä voi olla ylpeä.
‣ Tärkein kaikista: Miltä yritys haluaa näyttää asiakkaittensa silmissä?	
Tämän perustan päälle rakennetaan yrityksen tulevaisuus.
VÄITE

2
Viestintä tulee nostaa yritystoiminnan ytimeen!
Monitasoinen kommunikointikyky sidosryhmienne kanssa
on yksi tärkeimmistä keinoista kehittyä ja kasvaa.
Kestääkö toimintanne kriittisen tarkastelun?
Mitkä ovat ainutlaatuisia kilpailutekijöitänne?
Miten hoidatte sisäisen viestinnän / oma henkilöstö ja toimintaverkosto?
Kuinka viestitte ulospäin?
Tukeeko viestintänne oikealla tavalla myynti-ihmistenne työtä?
Siksi tulee löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
Miksi olette olemassa?
Mitä te teette?
Mitä hyötyjä ja lisäarvoja te tuotatte asiakkaillenne?
Miten te teette?
Kenelle te teette?
Miten te myytte?
VÄITE

3
Myyntityön ja asiakaspalvelun tehostaminen
‣ Asiakasnäkökulmaisuuden omaksuminen.
‣ Kyky kuunnella herkällä korvalla asiakkaan tarpeita.
‣ Asiakkaan ongelmien ja tarpeiden ratkaiseminen.
‣ Palveluasenne eli aito halu auttaa.
Asiakaspalvelun laatu on lopulta kaiken A ja O
Ostamisen opiskeleminen on tärkeämpää kuin myyminen
‣ Mitä asiakas arvostaa?
‣ Mitä hän ajattelee?
‣ Asiakasnäkökulman avulla opitaan yhä paremmiksi ja kilpailukykyisemmiksi.
VÄITE

4
Useimmissa yrityksissä ei osata hyödyntää sähköisen
viestinnän monipuolisia mahdollisuuksia:
Korkealaatuiset www-sivut parantavat yrityskuvaa
‣ mukaan informaatiota ja tunnetta
‣ rakenne, käyttöliittymän visuaalinen ilme, kaupallinen sanoma
‣ hakukoneoptimointi - sivujen löydettävyys
Sähköinen suoramarkkinointi on oivallinen keino
‣ asiakkuudenhallintaan
‣ uusasiakashankintaan
‣ fiksuun yhteydenpitoon nykyasiakkaiden kanssa
‣ uutisointiin
‣ kampanjointiin
Internetin avulla tehoja myyntityöhön ja asiakaspalveluun
‣ tuote- ja palveluesittelyt kiinnostavalla ja havainnollisella tavalla
‣ nettikauppa
‣ asiantuntijan myyntityön tehostaminen (b-to-b)
‣ myyntityön tehoa kasvattavat työkalut
‣ asiakaspalvelun kustannusten aleneminen
VÄITE

5
Sähköinen viestintä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia!
Uusia keinoja tulee arvioida ennakkoluuluttomasti 

ja omaksua niiden käyttö pienin hallittavin askelin.
Ovatko www-sivunne pelkkä sähköinen esite?
‣ Monet myöntävät avoimesti, että kulahtaneet sivut kaipaavat uudistusta.
Jatkossa ehkä joitakin näistä:
Internetin muut työkalut voidaan ottaa käyttöön loogisin askelin, 

jolloin viestinnästä saadaan irti huomattavasti nykyistä enemmän.
‣ Hakusanaoptimointi www-sivuille
‣ Sähköinen suoramarkkinointi
‣ Facebook-sivusto
‣ AdWords- ja Facebook-mainonta
‣ Twitter-uutisointi ja vaikuttaminen laajoille piireille
‣ Slideshare / Slidecast - yritys- ja tuote-esittelyt laajaan jakeluun
‣ YouTube / Vimeo - videot yleiseen jakeluun
‣ Blogi - asiantuntijakirjoitukset asiakkaittenne hyödyksi
VÄITE

6
Kokemuksen	ja	erikoisosaamisen	tuoteistaminen	asiantun/japalveluiksi		
‣ Nostaa	yrityksen	profiilia	ja	arvostusta	
‣ Au4aa	ero4autumaan	kilpailijoista		
‣ Voi	kasva4aa	myyn7ä	ja	toiminnan	tulosta	merki4ävällä	tavalla!	
Miten	tuo4eistaminen	voidaan	tehdä?	
‣ Tunnistamalla	oman	erikoisosaamisen	olennaiset	sisällöt.	
‣ Tarkastelemalla	palveluita	krii=sen	asiakkaan	silmin.	
‣ Kirkastamalla	asiakkaan	saamia	hyötyjä	ja	lisäarvoja.		
‣ Tiivistämällä	palvelukonsep7n	ainutlaatuisia	ominaisuuksia.	
‣ Esi4ämällä	tämä	kokonaisuus	mielenkiintoisella	tavalla.	
‣ Hinnoi4emalla	palvelut	kanna4avalla	tavalla.	
Tuo4eistus	tuo	monia	hyötyjä:	
‣ Se	lisää	kilpailukykyä.	
‣ Se	helpo4aa	ja	nopeu4aa	myyn7työtä.	
‣ Samalla	toiminnan	tehostuessa	säästetään	kustannuksia.	
‣ Henkilöstön	movivaa7o	kasvaa.	
‣ Toiminnan	tehostuminen	lisää	kassavirtaa.	
‣ Muutokset	ovat	pysyviä	ja	moniste4avia.
Osaamisen tuotteistaminen palveluiksi 

on vahva kilpailukeino
VÄITE

7
Se raha, jonka nyt käytätte, voisi tulla käytetyksi nykyistä fiksummin?
Haastakaa itsenne uudistumaan!
Ravistuksen tuloksia voivat olla mm.:
‣ Kilpailuvahvuutenne korostuvat.
‣ Saatte lisätehoja myyntiin ja markkinointiin.
‣ Omaksutte uusia näkökulmia ja toimintatapoja.
‣ Palveluiden tuotteistamisella entistä parempi kate.
‣ Kehitätte nykyistä paremman ansaintalogiikan.
‣ Myyntiteho kasvaa, mutta kustannukset eivät.
ravistus piristää bisnestä ja 

tuo tulosta myyntiin ja markkinointiin
Myyntiprosessi on syytä rakentaa havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi 

kokonaisuudeksi, jossa asiakas ohjeistetaan toimimaan oikein 

- samalla helpotetaan ja nopeutetaan omaa työtänne.
VÄITE

8
Yhteishengen	HEHKUTUS	/	Uuden	linjauksen	käy4ööno4ovaiheessa	
‣ Käytännön	kehitystyöhön	mukaan	tulevat	työntekijät	vakuu4uvat	
tulevista	hyödyistä	ja	eduista,	jolloin	käytävissä	keskusteluissa	
voitetaan	mahdollinen	muutosvastarinta.
Aja4elutavan	RAVISTUS	/	Ideoin/-	ja	suunni4eluvaihe	
‣ Toiminnan	tarkastelu,	visio,	tahto7la,	tarvekartoitus	
‣ Nyky7lan	krii=nen		arvioin7	rakentavalla	ja	uu4a	luovalla	tavalla	
‣ Luutumien	ja	putkinäköisyyden	parantaminen	
‣ Ajatusmaailman	avartaminen	
JALKAUTUS	henkilöstön	valmennus	toimimaan	yhtenäisellä	tavalla	
‣ Kaikki	henkilöt	ja	toiminnot	ohjataan	tukemaan	myyn7työtä.	
‣ Asiakaspalvelu	fokusoidaan	ratkaisemaan	asiakkaan	ongelmia.	
‣ Keskeisten	asiakaslupausten	kirkastaminen.	
‣ Hissipuheen,	myyn7puheen	ja	esi4elyaineiston	päivitys.	
‣ Henkilöstölle	opastetaan	markkinoin7aineistojen	tehokas	käy4ö.
3-VAIHEINEN kehitysprosessi tuottaa tuloksia!
Vaihe

1
VÄITE

9
Vaihe

2
Vaihe

3
Markkinointi, myyntityö ja asiakaspalvelu tehostuvat
Myyntiprosessi selkeytyy
Toiminta muokataan havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.
Työskentely tehostuu
Palvelutuotteen rakentamisen yhteydessä luotavat prosessikuvaukset 

ja pelisäännöt nopeuttavat ja tehostavat omaa työtänne.
Asiakas ohjeistetaan toimimaan oikein
Asiakkaalle kuvataan ongelmia ratkaiseva ja hyötyjä tuottava palvelukokonaisuus
havainollisten esimerkkien avulla, joihin on helppo samaistua.
Asiakkaan ostopäätöksen tekeminen nopeutuu, 

kun hän ymmärtää konkreettiset hyödyt ja lisäarvot.
VÄITE

10
Ravistus -prosessi saa aikaan tuloksia
Yhteystiedot
toimitusjohtaja	Jorma	Tapio	
040	752	8000	
jorma.tapio@turbiini.fi
Mainostoimisto
Kuva: Unsplash https://unsplash.com/joshuaearle

More Related Content

What's hot

Pieni opas online-mainontaan
Pieni opas online-mainontaanPieni opas online-mainontaan
Pieni opas online-mainontaanDigimoguli
 
Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!
Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!
Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!Aava & Bang
 
Ansaitse verkossa mielipidejohtajuus
Ansaitse verkossa mielipidejohtajuusAnsaitse verkossa mielipidejohtajuus
Ansaitse verkossa mielipidejohtajuusDiffero Oy
 
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011Avantium Partner
 
Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto
Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto
Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto Management Events Studio
 
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiinDigimoguli
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoFonecta
 

What's hot (8)

Pieni opas online-mainontaan
Pieni opas online-mainontaanPieni opas online-mainontaan
Pieni opas online-mainontaan
 
Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!
Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!
Tutustu kasvumarkkinointivalmennukseen!
 
Ansaitse verkossa mielipidejohtajuus
Ansaitse verkossa mielipidejohtajuusAnsaitse verkossa mielipidejohtajuus
Ansaitse verkossa mielipidejohtajuus
 
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
 
Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019
 
Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto
Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto
Management Events Studio - Ketterä tapahtumatoimisto
 
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
10 taktiikkaa sisältömarkkinointiin
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
 

Similar to 10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenVille Tolvanen
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenSitraTalousTeema
 
Palveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinointPalveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinointVille Orrenmaa
 
Google AdWords inbound-markkinoinnin tukena
Google AdWords inbound-markkinoinnin tukenaGoogle AdWords inbound-markkinoinnin tukena
Google AdWords inbound-markkinoinnin tukenaJani Aaltonen
 
MicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkosta
MicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkostaMicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkosta
MicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkostaLiidijalostamo
 
Canvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model Canvas
Canvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model CanvasCanvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model Canvas
Canvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model CanvasWellbe Oy
 
2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokusVille Tolvanen
 
Kelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointi
Kelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointiKelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointi
Kelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointiKela
 
Myyjä etkö-pääse-pöytään
Myyjä etkö-pääse-pöytäänMyyjä etkö-pääse-pöytään
Myyjä etkö-pääse-pöytäänKati Keronen
 
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietiläMarkkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietiläAntti Pietilä
 
Tuotteistaminen 16.2.2016
Tuotteistaminen 16.2.2016Tuotteistaminen 16.2.2016
Tuotteistaminen 16.2.2016Isto Vanhamäki
 
Asiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + MyyntisaunaAsiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + MyyntisaunaJuha Tahvonen
 
Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015
Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015
Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015Kubo Finland
 
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitysSeed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitysNordic Morning
 

Similar to 10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään?  (20)

Myynnin kasvattaminen
Myynnin kasvattaminenMyynnin kasvattaminen
Myynnin kasvattaminen
 
Miten saat parempaa tulosta mainonnalla?
Miten saat parempaa tulosta mainonnalla?Miten saat parempaa tulosta mainonnalla?
Miten saat parempaa tulosta mainonnalla?
 
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
 
Palveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinointPalveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinoint
 
Sisältömarkkinoinnin tehokoulu slideshare
Sisältömarkkinoinnin tehokoulu slideshareSisältömarkkinoinnin tehokoulu slideshare
Sisältömarkkinoinnin tehokoulu slideshare
 
Sisältömarkkinoinnin tehokoulu
Sisältömarkkinoinnin tehokoulu Sisältömarkkinoinnin tehokoulu
Sisältömarkkinoinnin tehokoulu
 
Google AdWords inbound-markkinoinnin tukena
Google AdWords inbound-markkinoinnin tukenaGoogle AdWords inbound-markkinoinnin tukena
Google AdWords inbound-markkinoinnin tukena
 
MicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkosta
MicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkostaMicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkosta
MicroMedia B2B Web-to-Lead: Liidejä verkosta
 
Canvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model Canvas
Canvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model CanvasCanvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model Canvas
Canvas-malli liiketoiminnan kehittämiseen / Business Model Canvas
 
2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus
 
Kelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointi
Kelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointiKelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointi
Kelan ammatillinen kuntoutus - viestintä ja markkinointi
 
Myyjä etkö-pääse-pöytään
Myyjä etkö-pääse-pöytäänMyyjä etkö-pääse-pöytään
Myyjä etkö-pääse-pöytään
 
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietiläMarkkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä
 
Maksettu mainonta B2B-SaaS -markkinoinnissa.pptx
Maksettu mainonta B2B-SaaS -markkinoinnissa.pptxMaksettu mainonta B2B-SaaS -markkinoinnissa.pptx
Maksettu mainonta B2B-SaaS -markkinoinnissa.pptx
 
Brand Management Learning Module FI
Brand Management Learning Module FIBrand Management Learning Module FI
Brand Management Learning Module FI
 
Tuotteistaminen 16.2.2016
Tuotteistaminen 16.2.2016Tuotteistaminen 16.2.2016
Tuotteistaminen 16.2.2016
 
Asiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + MyyntisaunaAsiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + Myyntisauna
 
Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015
Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015
Kasvua ja uusia asiakkaita - Digitalist social business forum 2015
 
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitysSeed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys
 

10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 

 • 1. Yrityskuvan kehittäminen Viestinnän tehostaminen Markkinoinnin uudistaminen Palveluiden tuotteistaminen Myyntityön tehostaminen Asiakaspalvelun parantaminen Kunnon RAVISTUS KAIPAATKO UUTTA POTKUA myyntiin, markkinointiin  ja asiakaspalveluun
 • 2. ‣ yrityskuvan kehi.ämisellä ‣ modernilla vies4nnällä ‣ myyn4työn tehostamisella ‣ ja asiakaspalvelun laadun parantamisella ‣ Vahvuuksia ja ero.uvuustekijöitä korostaen. ‣ Kyseenalaistamalla nykyisiä, luutuneita toimintamalleja. ‣ Toimien rakentavas4 ja uu.a ideoiden. ‣ Tunnistamalla kehityksen esteitä ja pullonkauloja. ‣ Löytämällä tähän saakka hyödyntämä.ömiä mahdollisuuksia. Ravistus - mitä siinä tapahtuu? Seuraavaksi 10 väittämää, jotka auttavat hahmottamaan nykytilaa ja avartamaan ajatuksia. Toimintoja tulee tarkastella helikopteriperspektiivistä, kriittisen asiakkaan silmin: Tavoitteena on auttaa näkemään, mitä voidaan saada aikaan:
 • 3. Yrityksissä ei yleensä panosteta riittävästi 
 myynnin tärkeimpiin tukitoimintoihin ‣ Yrityskuvan linjaukseen ja sen systemaattiseen kehittämiseen. ‣ Viestintään - sen valmiuksien monipuolistamiseen. ‣ Myyntityön tehostamiseen ja sen keinovalikoiman kehittämiseen. ‣ Asiantuntijaosaamisen tuotteistamiseen palveluiksi. ‣ Asiakaspalvelun laadun parantamiseen. VÄITE
 1
 • 4. Yritysilme on toiminnan kulmakivi Erottuuko se riittävästi kilpailijoista? ‣ Onko yrityksen visuaalinen ilme sellainen, että siitä voi olla ylpeä? ‣ Myymälä, näyteikkunat, www-sivut, lehti-ilmoitukset, esittelyaineistot jne. ‣ Ovatko keskeinen myyntipuhe ja ainutlaatuiset myyntiväittämät ajan tasalla? ‣ Ymmärtävätkö asiakkaanne sanomanne ja myyntipuheenne kuten haluaisitte? ‣ Käyttäydyttekö aina antamienne arvolupaustenne mukaan? ‣ Näkyykö asenteenne, palveluhalu ja -kyky kaikissa asiakaskohtaamistilanteissa? Onko nykyinen yrityskuvanne asiakkaittenne silmissä kiinnostava, uskottava ja luottamusta herättävä? Yritysilme on yrityksen pakkaus ja toimintastrategian tiivistelmä Se paketoi kaiken! ‣ Mitä yritys haluaa olla? ‣ Mitä se tavoittelee? ‣ Mitä se haluaa kertoa itsestään? ‣ Hyvin rakennettu yritysilme tuottaa mielihyvää henkilökunnalle ja siitä voi olla ylpeä. ‣ Tärkein kaikista: Miltä yritys haluaa näyttää asiakkaittensa silmissä? Tämän perustan päälle rakennetaan yrityksen tulevaisuus. VÄITE
 2
 • 5. Viestintä tulee nostaa yritystoiminnan ytimeen! Monitasoinen kommunikointikyky sidosryhmienne kanssa on yksi tärkeimmistä keinoista kehittyä ja kasvaa. Kestääkö toimintanne kriittisen tarkastelun? Mitkä ovat ainutlaatuisia kilpailutekijöitänne? Miten hoidatte sisäisen viestinnän / oma henkilöstö ja toimintaverkosto? Kuinka viestitte ulospäin? Tukeeko viestintänne oikealla tavalla myynti-ihmistenne työtä? Siksi tulee löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Miksi olette olemassa? Mitä te teette? Mitä hyötyjä ja lisäarvoja te tuotatte asiakkaillenne? Miten te teette? Kenelle te teette? Miten te myytte? VÄITE
 3
 • 6. Myyntityön ja asiakaspalvelun tehostaminen ‣ Asiakasnäkökulmaisuuden omaksuminen. ‣ Kyky kuunnella herkällä korvalla asiakkaan tarpeita. ‣ Asiakkaan ongelmien ja tarpeiden ratkaiseminen. ‣ Palveluasenne eli aito halu auttaa. Asiakaspalvelun laatu on lopulta kaiken A ja O Ostamisen opiskeleminen on tärkeämpää kuin myyminen ‣ Mitä asiakas arvostaa? ‣ Mitä hän ajattelee? ‣ Asiakasnäkökulman avulla opitaan yhä paremmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. VÄITE
 4
 • 7. Useimmissa yrityksissä ei osata hyödyntää sähköisen viestinnän monipuolisia mahdollisuuksia: Korkealaatuiset www-sivut parantavat yrityskuvaa ‣ mukaan informaatiota ja tunnetta ‣ rakenne, käyttöliittymän visuaalinen ilme, kaupallinen sanoma ‣ hakukoneoptimointi - sivujen löydettävyys Sähköinen suoramarkkinointi on oivallinen keino ‣ asiakkuudenhallintaan ‣ uusasiakashankintaan ‣ fiksuun yhteydenpitoon nykyasiakkaiden kanssa ‣ uutisointiin ‣ kampanjointiin Internetin avulla tehoja myyntityöhön ja asiakaspalveluun ‣ tuote- ja palveluesittelyt kiinnostavalla ja havainnollisella tavalla ‣ nettikauppa ‣ asiantuntijan myyntityön tehostaminen (b-to-b) ‣ myyntityön tehoa kasvattavat työkalut ‣ asiakaspalvelun kustannusten aleneminen VÄITE
 5
 • 8. Sähköinen viestintä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia! Uusia keinoja tulee arvioida ennakkoluuluttomasti 
 ja omaksua niiden käyttö pienin hallittavin askelin. Ovatko www-sivunne pelkkä sähköinen esite? ‣ Monet myöntävät avoimesti, että kulahtaneet sivut kaipaavat uudistusta. Jatkossa ehkä joitakin näistä: Internetin muut työkalut voidaan ottaa käyttöön loogisin askelin, 
 jolloin viestinnästä saadaan irti huomattavasti nykyistä enemmän. ‣ Hakusanaoptimointi www-sivuille ‣ Sähköinen suoramarkkinointi ‣ Facebook-sivusto ‣ AdWords- ja Facebook-mainonta ‣ Twitter-uutisointi ja vaikuttaminen laajoille piireille ‣ Slideshare / Slidecast - yritys- ja tuote-esittelyt laajaan jakeluun ‣ YouTube / Vimeo - videot yleiseen jakeluun ‣ Blogi - asiantuntijakirjoitukset asiakkaittenne hyödyksi VÄITE
 6
 • 9. Kokemuksen ja erikoisosaamisen tuoteistaminen asiantun/japalveluiksi ‣ Nostaa yrityksen profiilia ja arvostusta ‣ Au4aa ero4autumaan kilpailijoista ‣ Voi kasva4aa myyn7ä ja toiminnan tulosta merki4ävällä tavalla! Miten tuo4eistaminen voidaan tehdä? ‣ Tunnistamalla oman erikoisosaamisen olennaiset sisällöt. ‣ Tarkastelemalla palveluita krii=sen asiakkaan silmin. ‣ Kirkastamalla asiakkaan saamia hyötyjä ja lisäarvoja. ‣ Tiivistämällä palvelukonsep7n ainutlaatuisia ominaisuuksia. ‣ Esi4ämällä tämä kokonaisuus mielenkiintoisella tavalla. ‣ Hinnoi4emalla palvelut kanna4avalla tavalla. Tuo4eistus tuo monia hyötyjä: ‣ Se lisää kilpailukykyä. ‣ Se helpo4aa ja nopeu4aa myyn7työtä. ‣ Samalla toiminnan tehostuessa säästetään kustannuksia. ‣ Henkilöstön movivaa7o kasvaa. ‣ Toiminnan tehostuminen lisää kassavirtaa. ‣ Muutokset ovat pysyviä ja moniste4avia. Osaamisen tuotteistaminen palveluiksi 
 on vahva kilpailukeino VÄITE
 7
 • 10. Se raha, jonka nyt käytätte, voisi tulla käytetyksi nykyistä fiksummin? Haastakaa itsenne uudistumaan! Ravistuksen tuloksia voivat olla mm.: ‣ Kilpailuvahvuutenne korostuvat. ‣ Saatte lisätehoja myyntiin ja markkinointiin. ‣ Omaksutte uusia näkökulmia ja toimintatapoja. ‣ Palveluiden tuotteistamisella entistä parempi kate. ‣ Kehitätte nykyistä paremman ansaintalogiikan. ‣ Myyntiteho kasvaa, mutta kustannukset eivät. ravistus piristää bisnestä ja 
 tuo tulosta myyntiin ja markkinointiin Myyntiprosessi on syytä rakentaa havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi 
 kokonaisuudeksi, jossa asiakas ohjeistetaan toimimaan oikein 
 - samalla helpotetaan ja nopeutetaan omaa työtänne. VÄITE
 8
 • 11. Yhteishengen HEHKUTUS / Uuden linjauksen käy4ööno4ovaiheessa ‣ Käytännön kehitystyöhön mukaan tulevat työntekijät vakuu4uvat tulevista hyödyistä ja eduista, jolloin käytävissä keskusteluissa voitetaan mahdollinen muutosvastarinta. Aja4elutavan RAVISTUS / Ideoin/- ja suunni4eluvaihe ‣ Toiminnan tarkastelu, visio, tahto7la, tarvekartoitus ‣ Nyky7lan krii=nen arvioin7 rakentavalla ja uu4a luovalla tavalla ‣ Luutumien ja putkinäköisyyden parantaminen ‣ Ajatusmaailman avartaminen JALKAUTUS henkilöstön valmennus toimimaan yhtenäisellä tavalla ‣ Kaikki henkilöt ja toiminnot ohjataan tukemaan myyn7työtä. ‣ Asiakaspalvelu fokusoidaan ratkaisemaan asiakkaan ongelmia. ‣ Keskeisten asiakaslupausten kirkastaminen. ‣ Hissipuheen, myyn7puheen ja esi4elyaineiston päivitys. ‣ Henkilöstölle opastetaan markkinoin7aineistojen tehokas käy4ö. 3-VAIHEINEN kehitysprosessi tuottaa tuloksia! Vaihe
 1 VÄITE
 9 Vaihe
 2 Vaihe
 3
 • 12. Markkinointi, myyntityö ja asiakaspalvelu tehostuvat Myyntiprosessi selkeytyy Toiminta muokataan havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Työskentely tehostuu Palvelutuotteen rakentamisen yhteydessä luotavat prosessikuvaukset 
 ja pelisäännöt nopeuttavat ja tehostavat omaa työtänne. Asiakas ohjeistetaan toimimaan oikein Asiakkaalle kuvataan ongelmia ratkaiseva ja hyötyjä tuottava palvelukokonaisuus havainollisten esimerkkien avulla, joihin on helppo samaistua. Asiakkaan ostopäätöksen tekeminen nopeutuu, 
 kun hän ymmärtää konkreettiset hyödyt ja lisäarvot. VÄITE
 10 Ravistus -prosessi saa aikaan tuloksia